Stappenplan burgemeesters.

LAND VAN CUIJK |MaasDriehoek

De vijf burgemeesters in het Land van Cuijk hebben een stappenplan opgezet met het oog op de aanpak van de toekomst van het Land van Cuijk. Dat is gedaan naar aanleiding van het besluit dat de vijf gemeenteraden hadden genomen op 20 september. Dat besluit was niet eenduidig: Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis stemden toen voor herindeling, Grave en Mill tegen.

Nadien hebben de de vijf burgemeester verschillende keren overleg gevoerd over het vervolgtraject. Daar is het volgende uit voortgekomen:

 • Alle overleggen vinden altijd in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de vijf gemeenten plaats. Daarmee blijft het overleg transparant en is voor alle partijen altijd inzichtelijk welke stappen, besluiten genomen worden, en waarom.
 •  In 2018 doorgaan met de afronding van de 12 strategische projecten binnen het Land van Cuijk.
  – Geld en middelen vrijmaken voor de verdieping en verkenning van de kernendemocratie, zodat de 34 kernen in het Land van Cuijk zo veel als mogelijk in hun kracht worden gezet.
 • De nieuw gekozen gemeenteraden besluiten over het plan van aanpak voor de bestuurlijke toekomst van het Land van Cuijk. Voorgesteld wordt om dit op donderdag 24 mei 2018 te laten plaatsvinden.
 • De vijf burgemeesters zijn vanaf 27 september met elkaar in gesprek over de ontstane situatie. Hierbij stond steeds de vraag centraal of er een mogelijkheid bestond om de vervolgstappen in het proces in gezamenlijkheid met de vijf gemeenten te nemen, met respect voor de op 20 september door de vijf afzonderlijke gemeenteraden genomen besluiten.
 • Op deze basis is het gezamenlijke voorstel Stap 1 Plan van Aanpak Toekomst Land van Cuijk ontstaan.
  Hoewel het opstellen van een plan van aanpak dat recht doet aan alle door de vijf afzonderlijke gemeenteraden genomen besluiten geen sinecure is, is geprobeerd om in gezamenlijkheid een eerste stap naar zo’n plan op te stellen.
 • De vijf burgemeesters – als portefeuillehouders van dit onderwerp en regulier bijeenkomend als Coördinatieoverleg Land van Cuijk – realiseren zich dat elke raad kan aangeven dat het voorliggende voorstel niet volledig tegemoet komt aan de besluiten die zijn genomen.
 • Het voorstel van de vijf burgemeester wordt voorgelegd aan de vijf gemeenteraden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: