Raadslid moet op les om taken aan te kunnen blijkt ook uit de brief van B&B.

Webmaster: De Gelderlander kopte over de plannen van de nieuwe regering om raadsleden bij te scholen. Wil Baaijens en Ben Bongaards schreven een kritische brief, zoals we die van hen gewend zijn, over de begroting. In het slot gaven ze ons raadslid Ben Litjens een compliment voor zijn tegenstem.

Geachte raadsleden.

1e.)
In Bijlage 1 een artikel uit de Gelderlander (digitaal) van 16 februari 2016. De tekst spreekt voor zichzelf.
De gemeente Overbetuwe telt ca. 47.350 inwoners. Grave ca. 12.700 in 2014. Ruwweg geschetst is het inwoneraantal in Overbetuwe 3,7 keer dat van Grave. In Overbetuwe werd eind 2012 ongeveer € 7.000.000 illegaal overgeheveld vanuit het rioolpotje naar de algemene middelen. In Grave slechts € 2.000.000. Per aansluiting, dus na verrekening van het inwonertal, spreken we echter nagenoeg over dezelfde orde van grootte. Het is dan ook verwonderlijk dat wethouder Joon als VVD-lijsttrekker en beoogd wethouder (vooraanstaand politicus dus) in die gemeente geen kennis heeft/ had van jurisprudentie inzake onrechtmatige rioolheffing dan wel onrechtmatige overheveling van die geïnde belasting.

2e.)
In de raadsvergadering van 7 november 2017 werden door Keerpunt 2010 (terecht) vragen gesteld over het in 2014 onrechtmatig terugsluizen van gelden (€ 2.000.000) uit de rioolvoorziening naar de Algemene middelen. Ook www.gravepolitiek.nl heeft in het verleden (zie bijlage 3) daarover geschreven en vragen gesteld die door ons politiek bestuur niet werden beantwoord. Is hier misschien sprake van politieke censuur? Of liggen aan het uitblijven van antwoorden ten grondslag:
• politieke arrogantie,
• (doelbewuste?) gebrekkige informatievoorziening/transparantie/communicatie naar de burgers toe,
• een onderontwikkelde bestuurscultuur zoals o.a. verwoordt in de rekenkamerrapporten inzake ‘t Trefpunt in Velp, Wisseveld en het Snippergroen.

3e.)
In bijlage 2 sturen wij u de “Handreiking Kostentoerekening: Heffingen, rechten en tarieven” van Deloitte. Hoewel deze handleiding geschreven is vóór de rechterlijke uitspraken van november 2014 (rechtbank Arnhem) en februari 2016 (Gerechtshof Arnhem) vindt u in de ‘Handreiking’ voldoende aanknopingspunten om uzelf vragen te stellen inzake de legitimiteit van de aan de burger teveel opgelegde rioolheffingen. Vooral hoofdstuk 7 (vanaf blz. 85 t/m 93) zou voor u een eyeopener kunnen zijn.

4e.)
In bijlage 3 een website artikel van www.gravepolitiek.nl d.d. 7 januari 2015 over de teveel betaalde rioolheffing. In de laatste alinea van het artikel komen we tot de Conclusie:
“Door, zoals de Graafse overheid gedaan heeft, zogenaamde overschotten uit de voorzieningen van het rioolbeheersplan toe te voegen aan de algemene reserves, creëert zij op een oneigenlijke manier financiële ruimte om haar probleem van een niet sluitende begroting op te lossen. Dit ten koste van haar taak om, in geval van calamiteiten of omwille van de kostenbeheersing over een langere termijn, het hoofd te kunnen bieden aan eventuele problemen met de gemeentelijke watertaken. De raad is in meerderheid akkoord gegaan met het besteden van gelden uit een voorziening ter oplossing van begrotingsproblemen. Vanuit de wet- en regelgeving had dit onzes inziens niet mogen gebeuren en wordt er door ons college op een lichtvaardige manier een wissel getrokken op de toekomstige meerjarige onderhoudsplanning van de gemeentelijke watertaken. Een slechte zaak; vooral ook in het perspectief van een zelfstandig Grave”.
Terwijl er lippendienst bewezen wordt aan de zelfstandigheid van onze gemeente, wordt in werkelijkheid de toekomst geblokkeerd door onverantwoord financieel beleid dat enkel de korte termijn kan dienen.

5e.)
In bijlage 4 het artikel uit De Gelderlander: Geen profijt van lagere rioolheffing.
In dit artikel vinden we twee cryptische omschrijvingen die we niet zo goed begrijpen. Zou u ons vaan dienst kunnen zijn met een uitleg?
a. Wie of wat wordt hier verstaan onder ‘hogerhand’?
b. “Dat wordt gedaan om de berekening ervan voor alle gemeenten in Nederland gelijk te krijgen, zodat het straks ook beter te vergelijken is.” Ook deze zinsnede behoeft uw welwillende uitleg.

6e.)
Wij willen er graag van uitgaan dat u beseft dat u met geld van de burgers omgaat maar is onrechtmatige of onverantwoordelijke belastingheffing in wezen niet een vorm van stelen? Is het niet bij voorbaat uw taak als volksvertegenwoordiger te controleren of onze lokale belastingheffing op integere wijze geregeld is? Zeker gezien het gegeven dat de overheid wat dat betreft een machtsmonopolie heeft?

7e.)
Tenslotte. In de programmabegroting 2018-2021 (blz.78) kunnen we lezen dat in het begrotingsjaar 2017 de gemeentelijke schulden ten opzichte van de jaarrekening 2016 (blz.93 van de jaarrekening) zijn opgelopen van € 20.093.000 (werkelijk) naar € 35.159.000 (geprognotiseerd) eind 2017. E.e.a. is voor ons onduidelijk. Zou u ons willen uitleggen hoe het nu werkelijk zit met de hoogte van de Graafse schuld?

Wij hebben het sterke vermoeden dat Ben Litjens, het enige raadslid dat tegen de begroting heeft gestemd, een juiste stem heeft uitgebracht. Was Litjens de enige die de exorbitante toename van de gemeentelijke schuld onderkent heeft?

M.v.g. Ben Bongaards, Wil Baaijens

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: