Inbreng Ben Litjens bij “Ruimte”

Inbreng raadslid Ben Litjens (Keerpunt 2010) in de raadscommissie Ruimte van dinsdag 21 november 2017 van de gemeente Grave

Betreft agendapunt 3: Vragen

Vraag 1:

Is er een wonder mogelijk voor inwoners en voor de gemeenteraad van Grave?

In de raadsvergadering van 31 oktober 2017 heeft oud CDA wethouder de heer Leo de Vreede ingesproken en een hartstochtelijk beroep gedaan op ons allen als raadslid om de burger aan de voorkant te betrekken bij de voorbereiding van raadsbesluiten.

De heer De Vreede betrok deze oproep over het gehele functioneren van de gemeenteraad.

Ik was aangenaam verrast, dat ook hij inzag, dat het zo niet verder kan.

Ik hoop dat ook zijn partij dat gaat inzien.

Wij van Keerpunt 2010 en zeker ook ik pleiten al 4 jaar dat het anders moet in Grave.

Kennelijk niet helemaal tevergeefs als wij de reactie van de heer De Vreede zien.

Ook in deze vergadering zijn stukken aan de orde, waarover met ons als Commissie Ruimtelijke Ordening niet is gesproken terwijl het toch de gemeenteraad is die bestemmingsplannen en woningbouwprogramma’s vaststelt.

Momenteel zie ik weer teksten van Graafsche politieke partijen naar voren komen, die gaan over dienstbaarheid en het tijdig betrekken van onze inwoners bij beleidsvoornemens.

Ik vraag aan de nieuwe wethouder of hij nog voor de komende verkiezingen met een voorstel wil komen hoe hij de voorbereiding van ruimtelijke ordeningsplannen wilt wijzigen, zodat wij nog vóór de verkiezingen haring of kuit hebben van alle partijen.

Juist zijn partij, die veel praat over invloed van de burger op het bestuur in één hele grote gemeente van Geijsteren in Limburg tot Keent zou kunnen laten zien, dat het CDA en lijsttrekker Ben Peters ook voor Grave het menens is met wat hij zegt.

Het tijdig betrekken van de inwoners en de gemeenteraad van Grave bij de beleidsvoorbereiding en in het bijzonder bij de ruimtelijke ordening ligt absoluut niet in de geest van het College. Het College laat zich leiden door ambtenaren. Wat   dienstbaarheid aan burgers betekent zit echt niet de haarvaten van de betrokken ambtenaren. Dat is het algemene beeld, dat in Grave leeft. En de huidige gemeenteraad vindt dit prima zo.

In de eerstvolgende raadsvergadering van 12 december 2017 zal ik op dit thema terugkomen.

 

Vraag 2: Maaien grasveld aan Noordeinde te Grave

De heer Harry Daudt vraagt gedurende enige tijd, dat de gemeente het grasveld voor zijn woning maait.

Tot nu toe tevergeefs.

Nu heeft boer Hendriks aangeboden om voortaan het grasveld te maaien.

Vraag: Wilt de gemeente met boer Hendriks contact opnemen en aan hem toestemming verlenen om dit te verzorgen.

Deze vraag mocht Ben van voorzitter Kamps niet meer stellen.

Betreft Agendapunt 5: Verklaring van geen bedenkingen langzaam verkeersverbinding Brede School Grave Oost

Het voorstel wat er nu op dit punt ligt, is gelijk aan het voorstel van het voorjaar.

Op dit moment is nog niet bekend welke oplossingen er worden gekozen voor een veilige verkeerssituatie rondom de nieuwe school.

Ik ben voor een integrale benadering waarbij de zienswijzen van alle belanghebbenden worden meegewogen.

Ik zie de noodzaak niet in om nu dit besluit te nemen. Kunt u de noodzaak daartoe nader toelichten? B-stuk

 

Betreft Agendapunt 6: Prestatieafspraken Mooiland

Het is een goede zaak om met Mooiland en met de Lokale Bewonersraad Grave een overleg te hebben over de prestatieafspraken.

Ik beschouw dit agendapunt als een informatie aangelegenheid.

Een goed begin van de nieuwe wethouder.

 

Echter de inhoud van de notitie, die bij dit agendapunt is gevoegd, zegt mij niets.

Wij weten allen, dat Mooiland het moeilijk heeft gehad.

Het gaat nu beter met Mooiland, wat ik heb gehoord.

Ik zie dat Mooiland de voorbije jaren geen huurwoningen in Grave heeft gebouwd.

Dat kan zo niet doorgaan. Onze jonge gezinnen, ouderen komen zo in de knel.

Ik verzoek de wethouder het gemeentelijk standpunt thans nader toe te lichten en ons

in een notitie nader te informeren.

Ik heb steeds gedacht dat er duidelijke prestatieafspraken waren gemaakt. De inzet van de gemeente is volgens mij niet helder geformuleerd.

Graag zou ik in een notitie willen zien welke kaders de gemeente en de andere betrokkenen hebben geformuleerd.

Daarom verzoek ik de wethouder om in de volgende vergadering van de Cie Ruimte dit agendapunt opnieuw te agenderen.

Graag zou ik zien dat hij direct na zijn gesprek ons een verslag zal sturen? Kan dat?

Wanneer vindt dit gesprek plaats?

 

Betreft Agendapunt 7: Vaststelling bestemmingsplan “Woonlocaties Gassel” en beeldkwaliteitsplannen “Torenstraat 7 Gassel” en “Molenakker Gassel”

Laat ik beginnen voorop te stellen het een uitstekende zaak te vinden als er in Gassel weer nieuwbouw plaatsvind.

Er is een gevarieerd aanbod van woningen.

Ook hier constateer ik weer, dat wij als gemeenteraad niet zijn betrokken bij de planvorming.

Wij krijgen kant en klare zaken voorgeschoteld, waarop feitelijk geen invloed meer kan worden uitgeoefend.

Van het hele ruimtelijke beleid in Grave begrijp ik niets.

De provincie heeft eerder andere bouwlocaties in Gassel afgewezen en deze zijn wel toegestaan. Welke filosofie zit hierachter. Ruimtelijk gaan wij in een dorp meer stedelijk bouwen. Dat vind ik geen goede ontwikkeling. Ik ben voorstander van het principe: “Bouw in een stad stedelijk en in een dorp landelijk”.

De afgewezen locaties waren juist landelijk in Gassel gelegen.

Wat ik verder constateer is, dat nergens over de gemaakte afspraken met initiatiefnemers wordt gesproken, waaronder ook financiën, wordt gesproken. Deze zullen er wellicht zijn maar ik als raadslid ken deze niet. Graag wil ik daarover een toelichting.

 

Ook verzoek ik de wethouder uiteen te zetten waarom hier niet gesproken wordt over contingenten terwijl bij de familie Nas in Escharen dat wel zo was. In Escharen is een vette kans op een goed ruimtelijk beleid gemist.

Is het beleid daarom in Gassel verandert? Ook hierover graag een toelichting.

 

Wat mij verder opvalt is, dat een tweetal bedrijven, waarmede de gemeente ruimtelijk onenigheid had, de gemeente opnieuw heeft gezorgd voor problemen voor deze bedrijven.

Het ene modelbedrijf mocht zijn gekweekte planten niet afdekken voor de winterkou en het andere bedrijf mocht zijn frambozenteelt niet uitoefenen volgens de nieuwste productie methoden.

En nu zitten deze bedrijven weer met spuitzones, die naar mijn mening niet gerespecteerd worden. Dit is vragen om problemen.

Ik wil volledige opening van zaken. Wat is hier aan de hand? Kinnesinne?

Op deze manier worden de initiatiefnemers, de genoemde bedrijven en de inwoners van Gassel, die belangstelling hebben voor een kavel, de dupe.

Ik meen zeer nadrukkelijk te mogen stellen, dat er een zeer gerede kans aanwezig is dat de Raad van State het plan Torenstraat 7 zal afkeuren. Was dit niet te voorkomen geweest in het belang van alle betrokkenen?

B-stuk

 

Betreft Agendapunt 8: Suppletie uitkering bommenregeling

Akkoord met voorstel

A-stuk

 

Betreft Agendapunt 9: 2e Bestuursrapportage Grave 2017

Het betreffende voorstel is een gevolg van het in 2017 gevoerde financiële beleid.

Zoals een ieder weet vind ik dat er een ongezond financieel beleid is gevoerd.

Alle nieuwe uitgaven werden steeds betaald uit de reserves. “Lekker makkelijk”.

Nu wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve Kapitaallasten van € 700.000,- te vormen ten laste vanuit de Algemene reserve.

Ik herinner mij, dat een tweetal jaren geleden was voorgesteld om specifieke reserves zoveel mogelijk af te bouwen en deze gelden over te hevelen naar de Algemene reserve. Nu het omgekeerde, wat ik niet begrijp.

Bij mij bestaat het vermoeden, dat er iets niet goed zit met de dekking van de Kapitaallasten en dat daarom er een pot Bestemmingsreserve Kapitaallasten moet worden gevormd. Deze pot zal daarna wel weer zeer snel uitgeput zijn.

Ik verzoek het College ons hierover voor de komende raadsvergadering schriftelijk te informeren.

Misschien zie ik het te zwart wit, maar het vertrouwen in het financiële beleid is bij mij zoek.

B-stuk

 

Vanwege het late tijdstip werd dit agendapunt niet meer behandeld.

 

Escharen, 21 november 2017

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: