De verborgen Raamvallei.

Gebiedsplan Raam krijgt steeds meer vorm

Voor het project ‘Gebiedsplan Raam’, onderdeel van het samenwerkingsverband de Verborgen Raamvallei, zijn dit jaar al meerdere verdiepende schetssessies gehouden om concreet te krijgen welke opgaven er in het gebied liggen en waar we samen mee aan de slag gaan. Het plan krijgt nu steeds meer vorm, dus het is weer tijd voor een update.
Raam Gemaal van Sasse.jpg Gemaal van Sasse in Grave
Het Gebiedsplan Raam maakt onderdeel uit van de Verborgen Raamvallei. In het gebied rondom de Raam wordt gezocht naar oplossingen om meerdere doelen op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, infra en cultuurhistorie met elkaar te verenigingen. We zoeken ruimte voor ecologisch beekherstel, ecologische verbindingszones en Natuur Netwerk Brabant, we willen de toegankelijkheid van het gebied verbeteren en we streven naar een goed waterpeil voor landbouw en natuur. We doen dit met 21 partijen uit het gebied volgens de Mutual Gains Approach.

Schetssessies

Het afgelopen jaar hebben meerdere schetssessies plaatsgevonden met de omgeving en belanghebbenden om zo goed mogelijk alle belangen en wensen in kaart te brengen. Denk hierbij aan recreatieve kansen of het aankaarten van waterknelpunten. Een waardevolle manier van het ophalen van informatie, want zo ga je open met elkaar in gesprek over elkaars belang. We hebben om tafel gezeten met onder andere de ZLTO, ANV, terreinbeheerders, eigenaren, dorpsraad en vertegenwoordigers van recreatie. Inmiddels zijn er meerdere verdiepende schetssessies geweest die al tot lijstjes met concrete maatregelen hebben geleid. Deze maatregelen wegen wij af in prioritering en belangen en nemen wij mee in het Gebiedsplan Raam. Begin 2018 zal een eerste concept van het gebiedsplan worden gepresenteerd .

Waterberging

Eén van de doelen binnen het Gebiedsplan Raam is het verkleinen van de kans op wateroverlast. Zo gaan we meerdere knelpunten in het watersysteem oplossen, maar ook kijken we naar mogelijkheden om water tijdelijk te bergen bij extreme neerslag. Om het stedelijke wateroverlast vanuit de Raam in Grave in de toekomst te voorkomen worden nu de mogelijkheden bekeken voor een dergelijke waterberging. Een Milieueffectrapportage (MER) is een onderzoek dat helpt bij het kiezen van de juiste locatie en uitvoering van deze waterberging. Om de betrokkenheid vanuit het gebied te stimuleren en vanuit juridische zekerheid, is besloten om deze MER procedure zorgvuldig te doorlopen. De procedure start met een Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin wordt de aanpak van de MER vastgelegd en beschrijft de varianten die getoetst zullen worden en de criteria die gebruikt zullen worden om de effecten te beschrijven. De NRD is onlangs volledig uitgewerkt en is hier te downloaden. Begin 2018 zal het rapport met de uitkomsten van de MER bekend worden gemaakt. Hierin wordt de voorkeur voor locatie en vorm omschreven, zoals gestuurde waterberging of een natuurlijke overstromingsvlakte in een beekdal. De MER met het voorkeursalternatief en het concept bestemmingsplan zullen gezamenlijk in 2018 ter inzage worden gelegd. Hierop kunt u zienswijzen indienen. Voor de uitvoering van de waterberging zal daarna een ontwerp projectplan opgesteld worden. Ook dit ontwerp projectplan zal in 2018 ter inzage gelegd worden. Houd de website www.aaenmaas.nl/gebiedsplanraam in de gaten voor de documenten. Ook zal er tegen die tijd een inloopbijeenkomst georganiseerd worden.

GGOR

Binnen het Gebiedsplan Raam zijn er in het afgelopen jaar ook meerdere streekbijeenkomsten geweest om samen tot een GGOR, een Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime, te komen. Geen overbodige luxe, want ons klimaat verandert. We gaan meer drogere periodes meemaken en meer zware buien, waardoor het watersysteem veerkrachtiger moet worden en het beheer dynamischer. Samen met de streek zijn we nu bezig om een lijst met concrete maatregelen op te stellen om het peilbeheer van de aangewezen knelpunten te verbeteren. Denk hierbij aan het instellen van nieuwe waterpeilen bij een stuw. Begin 2018 worden de rest van de maatregelen gepresenteerd in een visie die onderdeel uit gaat maken van het volledige Gebiedsplan Raam.

Meer informatie

Meer informatie over het Gebiedsplan Raam, zoals kaartmateriaal, is te vinden op www.aaenmaas.nl/gebiedsplanraam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: