Publicatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG): twee besluiten, van toepassing voor Grave, uit Het Regeerakkoord gelicht

Onze raadsleden zullen straks beter hun arbeidsintensieve werk kunnen doen als de regeringsplannen ook daadwerkelijk doorgaan. 

De gemeentelijke delegaties van Mill en Cuijk op de nieuwjaarsreceptie. Samen zullen de raden en colleges van Boxmeer Cuijk, Grave, Mill en Sint Anthonis de komende tijd harde noten moeten kraken om het Land van cuijk die plaats te geven die het verdient!

Ondersteuning versterking voorbereiding, opleiding en toerusting raadsleden.

Wat staat er in het regeerakkoord?

In een goed functionerend openbaar bestuur spelen gemeenten en provincies een belangrijke rol. Het kabinet ondersteunt de versterking van de voorbereiding, opleiding en toerusting van de gemeentera-den en Provinciale Staten. 

Wat betekent dit voor gemeenten?
Het is belangrijk dat burgers zich verbonden voelen met de publieke zaak en bereid zijn zich beschik-baar te stellen voor een politieke functie. De afgelopen jaren zien we een verminderde toestroom van politieke ambtsdragers door de onzekerheid van het ambt en een veranderend politiek klimaat. Het ambt moet aantrekkelijk zijn en blijven. Een goede rechtspositie van politieke ambtsdragers is hierbij essentieel met ruimte voor scholing en opleiding. Voor een kwalitatief goed openbaar bestuur is het belangrijk dat er een passende beloning is voor alle politieke ambtsdragers. Dit geldt specifek voor raadsleden waarbij de zwaarte van het raadslidmaatschap en de (onkosten)vergoeding in een juiste verhouding moet staan. Daarnaast willen wij verdere versobering voorkomen van de rechtspositie van politieke ambtsdragers en gaan daarover met het kabinet in gesprek.

Regionale samenwerking en herindeling.

Wat staat er in het regeerakkoord? 

Het kabinet wil de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerking versterken. En gemeentelijke herindeling bij gemeenten die langdurig in hoge mate afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen om essentiële taken uit te voeren. 

Ook wil het kabinet aanpassing van de Wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr) om de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerking te verbeteren. Gemeenteraden kunnen met de wijziging hun controlerende rol beter uitvoeren en zo nodig ingrijpen. 

Het is aan de provincie om een herindelingsprocedure op basis van de Wet Algemene regels herindeling (Wet Arhi) te starten bij gemeenten die langdurig en in hoge mate afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen om taken uit te voeren. 

Om een adequaat voorzieningenniveau op peil te houden komt er ruimte voor experimenten in krimpregio’s, bijvoorbeeld voor de clustering van de voorzieningen. In deze kabinetsperiode wordt in totaal 900 miljoen euro gereserveerd voor de aanpak van regionale knelpunten, waaronder nucleaire problematiek, ESTEC, Zeeland, Eindhoven, Rotterdam-Zuid en de BES-eilanden.

Wat betekent het voor gemeenten?

Om in het sociale en fysieke domein landsdekkend samen te werken is het essentieel dat de gemeenteraad een belangrijkere rol krijgt bij de samenwerking. Het kabinet pleit echter voor een sterkere rol van de provincies om herindeling aan te moedigen bij gemeenten die afhankelijk zijn van samenwerken. Daarbij meldt het kabinet dat het niet met blauwdrukken wil werken en telkens de lokale en regionale situatie leidend wil laten zijn. Voor de decentrale overheden is het belangrijk dat de spelregels voor interbestuurlijke verhoudingen (bestuurlijk-juridisch, fnancieel en informatiekundig) worden doorontwikkeld. Dit is nodig om de samenwerking op regionale en nationale opgaven (bijvoorbeeld City Deals en regiodeals) goed te versterken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: