Wil Baaijens schrijft een open brief aan de raadsleden.

Open brief aan de raadsleden van de gemeente Grave.
Kadernota 2.
Geachte raadsleden,                                                          Grave 15 september 2017.
Op 4 september jl. zond ik u een e-mail met vragen over het artikel: “Gemeenteraad Grave stemt in met Kadernota”, in de Graafse Courant van18 juli 2017. Onderstaande is een vervolg op die e-mail. 
1e.) 
De wethouder geeft in het artikel aan dat de financiële consequenties voor nieuw beleid niet verwerkt zijn in de kadernota. De vraag is dan ook: is er wel sprake van nieuw beleid?
Over zes maanden zijn er raadsverkiezingen en de komende begroting van 2018 – 2021, zou een mooie gelegenheid zijn voor u, als volksvertegenwoordigers, uw visie of beleid in de komende raadsperiode aan de kiezers te presenteren. 
Worden bijvoorbeeld de lasten stijgend, dalend of gelijkblijvend. Wat wordt er gedaan aan de steeds maar stijgende schuldpositie van de gemeente die, hoe je het ook wendt of keert, door de burgers betaald moeten gaan worden.Wat zijn uw plannen inzake de sociale woningbouw. Om er maar een paar te noemen.
Als we kijken naar de balansen van de jaarrekeningen 2014,2015 en 2016 dan lijkt het me duidelijk dat raad en college in de komende raadsperiode een andere beleidskoers moeten gaan varen om te zorgen dat Grave het hoofd boven water kan blijven houden. De cijfers liegen er niet om:
• Het eigen vermogen, onze zo genaamde spaarpot, is in deze raadsperiode gekrompen van € 23.912.000 eind 2014 naar €19.385.000.- eind 2016. Een krimp van € 4.527.000.
• De post voorzieningen is in dezelfde periode gekrompen van € 9.791.000 naar € 8.724.000. Een krimp van € 1.067.000.
• Met andere woorden onze totale reserves zijn tussen eind 2014 en eind 2016 gekrompen met € 5.594.000.
• De totale gemeentelijke schulden stegen in die periode gestegen van € 15.250.000 naar een bedrag van € 20.093.000. Een stijging van € 14.283.000 in het tweede en derde van deze raadsperiode. Aangezien het boekjaar 2017 voor de gemeente Grave ook geen positief resultaat zal opleveren zullen de financiële prestaties ook dit jaar er niet op vooruit gaan.
Mijn vraag aan u is: Interpreteer ik de cijfers goed? 
2e.) 
Wat in de kadernota niet is vermeld, is dat er dit een aanzienlijk bedrag uit de stille reserve(s) vrijkomt.
Stille reserves ontstaan, als ik het goed begrijp, wanneer de waarde van bezittingen voor een lagere waarde dan de marktwaarde op de balans staan of helemaal niet op de balans staan.
Het laatste komt vooral bij onroerend goed, bij aandelen of langlopende uitzettingen. 
In 2007 belegde de gemeente € 4.942.127.- met een looptijd van 10 jaar bij Loyalis FS Garantieproduct Dow Jones Eurostoxx 50. Datum van uitkering zou eind november 2017 zijn.
De belegging werd, als geblokkeerde reserve, op de balansen van de daaropvolgende jaarrekeningen geboekt, met deboekwaarde: € 5.000.000. 
Inmiddels is de marktwaarde van de belegging door rendementsopbouw (rente  ca. 4,8%.?) opgelopen tot ca.€ 7,8 miljoen. Het rendement van ca. 2,8 miljoen is een (stille reserve).
Vreemd vind ik het dan ook dat noch in de begroting van 2017 – 2021, noch in de kadernota 2018 – 2021 die ca 7,8 miljoen, inleg + stille reserve, die eind november 2017 vrijvallen en direct inzetbaar worden, is verwerkt.
De vraag is dan ook: Waren die stille reserves bij u onbekend?
Ondanks dat stille reserves niet op de balans hoeven te staan moeten ze wel bij de raad bekend zijn. Immers de stille reserves moeten in de begrotingen en jaarrekeningen zichtbaar zijn in de paragraaf “Weerstandsvermogen enrisicobeheersing”.
Inzicht in de stille reserves is voor de raad van belang omdat de raad deze kan/moet betrekken bij de dekking van risico’s en investeringen (voor nieuw beleid o.a.). Toch?
In onze gemeentelijke begrotingen en jaarrekeningen van 2014, 2015 en 2016 worden in de paragraaf;“Weerstandsvermogen en risicobeheersing” de post ‘stille reserves’ ingevuld met PM (Pro Memorie).
Met ‘PM’ wordt aangegeven dat de waarde van de stille reserves nog niet kunnen worden ingeschat. Is dat juist? Zo ja, dan strookt dat niet met de door René de Bonte gegeven cursus ‘Gemeentefinanciën’ voor raadsleden. (9 mei 2017). Hierin staat, ik citeer uit de samenvatting van de cursus: 
“Belegging in garantieproduct/Vervaldatum 1 december 2017/ Marktwaarde 31 december 2016 € 7.590.938 (boekwaarde € 5.000.000)”. 
Mijn vraag aan u is: Waarom zijn de per eind november 2017 vrijvallende bedragen van € 5.000.000 (inleg) en het opgeleverde rendement van circa € 2.800.000.- niet verwerkt in de kadernota? Worden deze bedragen alsnog in de begroting 2018 – 2021 verwerkt?
Wordt vervolgd.
M.v.gr. Wil Baaijens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: