Waar of niet waar: Grave staat er prima finantieel voor. Facebookbericht uit 2013.

Facebookbericht dat veel wordt gedeeld!


Nettoschulden in 2013:


Boxmeer: € 3.011,00
Cuijk: € 1.148,00
Mill: € 130,00
Grave: – € 223,00

Beste Jacques.

Wat betreft het jaar 2013 klopt het. 
Maar momenteel ligt het toch anders. 
De ‘netto schuld per inwoner’ is goed bruikbaar om de ontwikkeling van de schuld, de schuldevolutie in beeld te brengen. 
Volgens de handreiking “Houdbare gemeentefinanciën”  van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de toename of afname van de schulden in een  jaar het financieringsresultaat van de gemeente.  
Van jaar tot jaar kan het getal dat de schuldevolutie aangeeft schommelingen vertonen. Voor de middellange termijn is de ontwikkeling van de ‘netto schuld per inwoner’ wel een goede maat. 
(zie :houdbare gemeentefinanciën van de VNG, uitgave 2013, blz.: 13,25 en 26)
De netto-schuld per inwoner bestaat uit de som van:
  • de langlopende leningen/schulden,
  • kortlopende schulden,
  • overlopende passiva.
minus
  • de langlopende uitzettingen (financiële vaste activa),
  • kortlopende vorderingen,
  • voorraden (b.v. grond),
  • liquide middelen (kas, bank e.d.),
  • overlopende activa.
Aan de hand van de verkorte balansen van 2012 tot en met 2016 kunnen we ‘het verloop van die netto schuld per inwoner’ vrij nauwkeurig bepalen.
De gehanteerde inwonergetallen zijn aan de hand van CBS-gegevens, inclusief onze Graafse AZC-bewoners.
Het verloop van de netto schuld per inwoner van 2012 tot en met 2016. :
2012.
€ 14.901.000 – € 5.810.000 = +€8.091.000.
Inwoners in 2012: 12.643, 
Netto schuld per inwoner: €  640.- . Positief dus.
2013
16.577.000 – 13.535.000 = +3.042.000.-
Inwoners: 12.731,
Netto schuld per inw.: 239.-
2014
21.729.000 – 15.250.00 =+ 6.479.000.-
Inwoners: 12.695,
Netto schuld per inw.: 510.-
2015
14.701.000 – 17.287.000 = – 2.586.000.-
Inwoners: 12.840,
Netto schuld per inw.: -201
2016
15.641.000 – 20.093.000 =  – 4.452.000.-
Inwoners: 12.643,
Netto schuld per inw.: -352
Overigens is het aan de raad te bepalen tot hoe hoog het schuldenplafond kan en mag oplopen. Immers het bepalen van de hoogte van de gemeentelijke schuld is een politieke keuze. Wel dienen de politieke partijen in de raad daar open en transparant in te zijn. Als je als raad (coalitie + oppositie) toestaat dat in  5 jaar de totale gemeentelijke schulden oplopen van € 5.81.000.- naar € 20.093.000.- terwijl het eigen vermogen (totaal aan reserves en voorzieningen) in die zelfde periode daalt van € 35.317.000.-   naar € € 28.109.000.-.Mijn vraag is dan ook: met de verkiezingen in zicht, is er als volksvertegenwoordiging toch aardig wat uit te leggen over het financieel beleid in deze raadsperiode. Dat geldt voor oppositie als coalitie. 
Conclusie: Eind 2012 waren er slechts een veertigtal gemeenten in Nederland die geen schulden hadden. (bron; VNG) Grave bezette toen qua gezonde financiële positie landelijk de 24e. plaats. In 2013 was dat een 44e plaats. Wat die positie nu is, is mij niet bekend. In de periode 2012 t/m 2016 heeft de schuldenpositie per inwoner zich met een bedrag van ca. € 1000.- per inwoner zich negatief ontwikkeld. Wat de schuldenpositie eind 2017 wordt is onbekend omdat de kadernota daarover onduidelijk is. Immers onze gemeentelijke “spaarpot” heeft zijn inhoud nog niet prijsgegeven.
Bron: Wil Baaijens
w.w.w.gravepolitiek.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: