VPGrave vragen en antwoorden

1. In de personeelsadvertentie voor de griffier staat dat de gemeente Grave bijna 13000
inwoners heeft. Op basis van informatie van het CBS is dit volstrekt onjuist. Onder
andere dankzij het AZC heeft Grave naar mijn mening ruim 12300 inwoners. Gaat u deze
omissie in toekomstige advertenties aanpassen? 
2. Volgens een artikel in De Gelderlander van 17 augustus 2017 gaat de heer J.P
Beukering niet in beroep in zijn zaak tegen Nationale Nederlanden.

a. Wat betekent dit voor de huidige situatie?
b. Welke stappen heeft u al genomen en welke stappen gaat u nog ondernemen om te
voorkomen dat de huidige situatie gehandhaafd blijft? 

3. In februari 2017 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen met betrekking tot verjaring
((ECLI:NL:HR:2017:309) . In dit arrest opent de Hoge Raad de deur om een vordering
vanwege onrechtmatige daad in te stellen tegen personen die als gevolg van verjaring
eigenaar worden dan wel geworden zijn van een perceel grond. 

a. Is de uitspraak u bekend?
b. Wat is het beleid van gemeente Grave nu juridisch de mogelijkheid aanwezig is om
grond terug te vorderen dan wel een schadeloosstelling te eisen? Wat is de stand van zaken met betrekking tot de verkoop van Katrien? 

4. Kan ik voor 5 september as. een afschrift ontvangen van de notariële akte inzake
overdracht De Wegwijzer aan de heer J.Pennings? Met name ben ik geïnteresseerd in
het anti-speculatiebeding. 

5. Kunt u iets vertellen over de stand van zaken met betrekking tot de organisatie van de
vestingstedendagen in april 2018?

a. Heeft u voor de ondersteuning van de organisatie een extern adviesbureau
ingeschakeld? 
b. Zo ja, heeft u het betreffende bureau ingeschakeld na het opvragen van meerdere
offertes bij andere bureaus?
c. Op basis van welke objectieve criteria heeft u gekozen voor dit specifieke bureau? 

Antwoorden


1. Ja 


2. Wij hebben net als u in de krant gelezen dat de heer Beukering niet in beroep gaat. Op
basis van een persbericht verandert er voor de gemeente Grave niets in de huidige
situatie. Wij zijn, zoals als eerder ook gemeld, nog steeds in gesprek met de heer
Beukering over het oplossen van de situatie. 

3. De door u genoemde uitspraak is bij ons bekend . 
    Hierover heeft het college nog geen standpunt ingenomen. Het college wil    
    binnenkort met u als gemeenteraad hierover van gedachten wisselen. Wel zal 
    zij in die gevallen
dat het aan de orde is bewoners hierop wijzen in onze
    correspondentie. 

4. Op dit moment ligt een subsidieaanvraag bij het restauratiefonds voor van de toekomstig
eigenaar. Zodra hier akkoord op is binnengekomen kan de omgevingsvergunning worden
aangevraagd en de overdracht plaatsvinden 

5. De getekende notariële akte zal deze week ter inzage worden gelegd bij de   
    griffier.

6. a. ja

     b. nee, het inkoopbeleid van de gemeente Grave biedt de mogelijkheid om opdrachten
     onder de € 20.000 enkelvoudig aan te besteden. De gevraagde offerte lag onder
deze  
     grens.

     c. Criteria waren lokaal en professionele kennis en ervaring bij het organiseren van
grote
    evenementen. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: