Actuele informatie aangereikt vanuit Mill.

Tijdens een inspirerende bijeenkomst in Mill werd dit toen al geschreven

Aanleiding

De VKP fractie heeft het college de volgende vraag gesteld ex artikel 34 Reglement van Orde. De VKP wenst geïnformeerd te worden over de actuele stand van zaken met betrekking tot de twaalf
afzonderlijke projecten die worden uitgevoerd in het kader van de samenwerking in het Land van Cuijk.

De laatste update van de voortgangsinformatie dateert van 4 juli 2017. Onderstaand geven wij u per project
een actueel beeld, zoals dit ons is aangeleverd door de Programmamanager Samenwerken in het Land van
Cuijk.


Vragen en antwoorden
“Kunt u ons uitgebreid informeren over de actuele stand van zaken met betrekking tot de 12 afzonderlijke
projecten die binnen het Land van Cuijk gezamenlijk worden uitgevoerd? Bijvoorbeeld door het
stoplichtenmodel met een actuele toelichting per project?”

Project 1: uitbouw regionaal business development tot één loket voor acquisitie en begeleiding
nieuwe bedrijven.
In de aanloop naar het loket wordt een ‘gereedschapskist’ voor acquisitie samengesteld. Op basis daarvan
kunnen bestuurlijke keuzes worden gemaakt ten aanzien van lokale en/of regionale taken. Deze kunnen
vervolgens desgewenst gefaseerd leiden tot een doorvertaling in personele zin of in termen van
gezamenlijke huisvesting. Naar verwachting zal de vorming van één loket in 2018 vorm krijgen.
Project 2: daadwerkelijke realisatie breedband in de kernen en het buitengebied van de vijf
gemeenten.


Onderhandelingen met een marktpartij hebben geleid tot overeenstemming rond de aanleg van een volledig
dekkend breedband-netwerk. Betreffende marktpartij is thans in overleg met banken om de financiering rond
te krijgen. Zodra de financiering geregeld is, kunnen contracten voor een daadwerkelijke realisatie gesloten
worden en kan de schop de grond in. De verwachting is dat dit laatste in 2018 aan de orde is. Eerdaags
ontvangt u een afzonderlijke Raadsinformatiebrief over dit onderwerp.

Project 3: verkenning verbetering oost-west verbinding.

Er wordt vooralsnog ingezet op maatregelen voor de regionale oost-west verbinding tussen het Land van
Cuijk en ’s-Hertogenbosch via de bestaande provinciale wegen. Daarbij oog hebbend voor de
maatschappelijke opgaven als leefbaarheid, klimaat, vergrijzing, verstedelijking, digitalisering en kansen die
slimme mobiliteit kunnen bieden. Vanuit het Land van Cuijk is een “bidbook” opgesteld waarvoor bestuurlijk
draagvlak in Brabant Noordoost is verkregen. Dit Bidbook is op 5 juli 2017 aangeboden aan de provincie, die
vanaf dat moment het bidbook met het daarin voorgestelde maatregelenpakket als uitgangspunt neemt voor
verder onderzoek en uitwerking. Vanaf dat moment valt de regie op dit project niet meer binnen de scope
van de stuurgroep ‘Samen werken in het Land van Cuijk’, maar ligt die op tafel bij de provincie Noord-
Brabant.

Project 4: uitbouw regionaal stagebureau Land van Cuijk en Noord-Limburg.
Nog dit jaar komt een onderbouwd businessplan tot verdere uitbouw, verbreding en professionalisering van
het regionaal stagebureau. Daarnaast wordt internationalisering van het stagebureau bezien onder de vlag
van het INTERREG-project Dynamic Borders. De uitrol van het nieuwe businessplan voor het stagebureau
is beoogd in 2018.
Project 5: woonvisie.

Met behulp van bureau Atrivé wordt de woonvisie momenteel uitgewerkt. Met het betrekken van makelaars,
beleggers, ontwikkelaars, coöperaties, provincie, gemeenten, zorgaanbieders en anderen wordt invulling
gegeven aan maatschappelijk partnerschap. Afgelopen week werd de ‘ochtend van het woonvraagstuk’
georganiseerd waarin ambities, kansen, dilemma’s, uitdagingen en oplossingen met verschillende
stakeholders werden bediscussieerd. Er volgen nog meer sessies, waaronder ook een met
vertegenwoordigers van de verschillende wijken en kernen. De resultaten worden beschouwd als
bouwstenen voor de woonvisie en –strategie. Er wordt naar gestreefd om het eindresultaat te leveren in het
voorjaar van 2018.

Project 6: vergroting inbreng en profijt van Agrifood Capital.


Brabant staat in 2018 in het teken van “We are Food”. Het land van Cuijk heeft besloten op dit initiatief van
Agrifood Capital aan te haken. We are Food biedt
 een jaar lang een podium aan vernieuwende
samenwerkingen, aan innovatieve ideeën en aan bijzondere evenementen, arrangementen, routes en
producten. Het biedt grote kansen aan agrifoodbedrijven in het Land van Cuijk, maar zeker ook aan de
toeristisch-recreatieve ondernemers in onze regio. Impliciet wordt bijgedragen een de economische
ontwikkeling en leefbaarheid van de regio.
Een daartoe aangetrokken Programmamanager heeft inmiddels een samenhangend programma voor het
Land van Cuijk uitgewerkt, dat de titel draagt ‘een goei leven in het Land van Cuijk’. Dit programma is recent
gepresenteerd tijdens de Beurs bedrijvig Land van Cuijk.
Project 7: schakelen in de agrarische keten.
Agrifood is een belangrijke sector voor het Land van Cuijk. De hele keten, van productie tot het bewerken,
verwerken, vermarkten en distribueren, is in de regio vertegenwoordigd. Er is veel innovatie, kennis en
productiviteit. Eind 2016 is er verdieping gebracht in de samenwerking: ondernemers, bedrijven / industrie,
onderwijs, maatschappelijke organisaties en overheden hebben een gezamenlijke visie uitgewerkt. Er zit
energie bij partijen om de onderlinge samenwerking verder uit te bouwen en samen die visie te realiseren.
Door een programma op te zetten kunnen de visie en ambities op het gebied van Agrifood Land van Cuijk
gestructureerd waargemaakt worden. De uitwerking van een concreet programma wordt overgelaten aan
een externe partij.

Project 8: aanpak vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)

Op het niveau van Agrifood Capital is een instrumentenkoffer samengesteld met mogelijke antwoorden op
de vraag hoe kan worden omgegaan met de VAB. Vanuit de gemeente Boxmeer hebben ervaringen vanuit
hun pilot bijgedragen aan dit instrumentarium. Om deze instrumenten goed in te kunnen zetten, is het
noodzakelijk om inzicht te hebben in de aard en omvang van de lokale problematiek én welk instrument
daarbij inzetbaar kan zijn. De samenwerking binnen het Land van Cuijk richt zich vooral op afstemming in
beleid en een gezamenlijke communicatie-aanpak.

Project 9: versterking herkenbaarheid Land van Cuijk en bevordering meerdaags toeristisch verblijf.
Binnen de doelstelling van dit project worden tal van deelprojecten uitgevoerd conform een plan van aanpak.
(Nagenoeg) afgerond zijn: toeristische bebording langs snelwegen, plaatsen van fietspanelen, Romeinse
weg. Tourist Info,
 uitstraling TOP’s en ‘We are Food’ deel 1. In de steigers staan: een excursie Virtual reality
als onderdeel van een project rond technologische ontwikkelingen, en een digitaal platform voor TOP’s.
Voorbereidingen worden getroffen voor een zogeheten Toeristische éénmeting Land van Cuijk (begin 2018)
en toeristische bebording langs provinciale wegen.

Project 10: ontwikkeling, versterking en spreiding boven het niveau van de kernen

Voor de uitvoering van de drie projecten binnen het thema leefbaarheid kernen en Zorg zijn
visiedocumenten opgeleverd. De doelstelling van dit project is geënt op een regionale aanpak omtrent
(boven)lokale voorzieningen in de kernen. Om tot deze aanpak te komen is er een visiedocument opgesteld.
Hierin wordt de rol van deze (boven)lokale voorzieningen geschetst en wordt een aanzet gedaan in hoe
deze voorzieningen toekomstbestendig kunnen zijn en wat de rol van de burger hierin is. Deze visie wordt in
een plan van aanpak uitwerkt. In september wordt hiertoe gestart met de uitwerking van het plan van
aanpak. De verwachting is dit plan eind november op te kunnen leveren.

Project 11: onderzoek bereikbaarheid en toegankelijkheid bovenlokale voorzieningen.

In 2014 uitgevoerd onderzoek heeft uitgewezen dat het voorzieningenniveau in het Land van Cuijk hoog is.
Toch staan de leefbaarheid en het voorzieningenniveau onder druk. Buiten de voorzieningen zelf, is het van
belang dat deze ook voor een breed publiek bereikbaar en toegankelijk zijn en blijven. Hierover kan een
objectief oordeel gegeven worden. Belangrijker is echter te weten hoe de bereikbaarheid en toegankelijkheid
van de voorzieningen door inwoners ervaren wordt. Om hier achter te komen laten de gezamenlijke
gemeenten in het Land van Cuijk aanvullend onderzoek doen onder de bevolking van het Land van Cuijk.
Bureau Moventem is in de arm genomen om dit onderzoek de komende maanden uit te voeren. Moventem
is voornemens eind november de rapportage op te leveren welke de gewenste inzichten geeft. 

Project 12: burgerorganisaties


Net als bij project 10 is er een visiedocument opgesteld waarin een visie op burgerorganisaties geschetst wordt. De visie doet een eerste aanzet in hoe we als gemeente omgaan met burgerorganisaties en hoe je hen hier in kunt faciliteren. Deze visie wordt gevolgd door een plan van aanpak. In september wordt gestart met de uitwerking van het plan van aanpak. Dit plan zal op hoofdlijnen een aanpak schetsen die regionaal te gebruiken is en vervolgens gedetailleerd per gemeente uitgewerkt dient te worden indien deze omarmd wordt. De verwachting is dit plan van aanpak eind november op te kunnen leveren.

Wij vertrouwen erop dat met het voorgaande uw vraag is beantwoord.
Gebruikelijk is om de informatievoorziening rond de projecten breed te delen met alle raadsleden in de regio Land van Cuijk. Een afschrift van deze brief wordt daarom onder hen verspreid.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert,

J.P.P.S. Ruyters Ing. A.A.M.J. Walraven secretaris burgemeester 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: