Dossier samenwerking Land van Cuijk wordt steeds dikker. Fractievoorzitter Jacques van Geest reageert op uitschrijven extra raadsvergadering. Vergadering is nu gecanceld.

Beste fractievoorzitters,
Gisteren heeft u telefonisch contact gehad met burgemeester Roolvink over de extra raadsvergadering op 12 september.
Kort daarna zijn de raadsleden per mail geïnformeerd over het uitschrijven van deze raadsvergadering en over de rapportage ‘Beoordeling onderzoek “Bestuurlijke toekomst Land van Cuijk” en advies voor vervolgtraject vanuit het perspectief van Grave’ van Partners + Pröpper. 
De reden om vóór 18 september een extra raadsvergadering uit te schrijven ligt in de veronderstelling dat de raad vóór 18 september kenbaar dient te maken of en op welke wijze hij het voorgelegde besluit wenst te amenderen.
Uit navraag blijkt dat deze veronderstelling onjuist is.
In de notitie aan het regieteam staat:
“Het ontwerpbesluit is zodanig geformuleerd dat de raden het rapport omarmen en het advies van de procesbegeleider opvolgen. Wanneer raden tot andere inzichten komen, kan men het ontwerpbesluit amenderen.
Wij stellen u voor om eventuele amendementen en moties voor 18 september a.s. aan te bieden aan uw griffier. Op 18 september ontvangt u dan een totaaloverzicht van aangekondigde amendementen en moties. Hiermee worden raden in de gelegenheid gesteld om desgewenst aan de voorkant af te stemmen.”
De uitleg door de steller van de notitie aan het regieteam van bovenstaande is dat niet de raden (zoals gesuggereerd in de notitie) maar raadsleden, raadsfracties of combinaties daarvan amendementen en moties kunnen voorbereiden.
Het overzicht dat op 18 september wordt opgesteld heeft de intentie om voor de raadsleden van de vijf gemeenteraden inzichtelijk te maken wat er in voorbereiding is.
Het idee is dat raadsleden en fracties afstemming kunnen zoeken binnen en buiten de eigen gemeenteraad.
Dit betekent dat besloten is deze extra raadsvergadering te annuleren.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
Sophie de Best – Boere
Raadsgriffier
Gemeente Grave

Jacques van Geest aan het woord tijdens het Soosdebat voor de raadsverkiezingen
Jacques van Geest aan de vergadertafel met Ben Litjens
Voor hen die dit lezen, geachte collega’s,leden van het college,
Wederom maakt de gemeente Grave zich volslagen belachelijk. Waar haalt het college het recht vandaan een proces van de Raden te doorkruisen met deze aktie. Het is niet aan het college om de besluitvorming rond dit thema te regisseren. Dat doet het regieteam. Wie heeft ingestemd met een extra raadsvergadering? Ik niet, terwijl ik gedurende mijn vakantie bereikbaar was. Wie heeft van de fractievoorzitters expliciet gevraagd om een  reactie van Proper op hert rapport van Berenschot.  Het is buitengewoon triest. Ik zal ook het regieteam laten weten dat ik me volledig van deze Aktie distantieer. Ik gun iedereen zijn of haar mening, maar dit gaat echt te ver en is in strijd met de manier waarop wij met elkaar dienen om te gaan.
Jacques van Geest
Beste raadsleden,
Namens burgemeester Roolvink stuur ik u onderstaand bericht door over het uitschrijven van een extra raadsvergadering op dinsdag 12 september
“Door het Regieteam raden Land van Cuijk wordt een raadsvoorstel geformuleerd over het rapport “Een ongekende bestemming”. Het Regieteam voert de regie over het proces. Het raadsvoorstel wordt daarom aangeboden door het Regieteam. 
Wanneer raden tot andere inzichten komen kan men het ontwerpbesluit amenderen. Het Regieteam vraagt om eventuele amendementen en moties voor 18 september a.s. kenbaar te maken. Op 18 september ontvangen de vijf raden dan een totaaloverzicht van de aangekondigde amendementen en moties. Daardoor bestaat de mogelijkheid voor de raden om zaken vroegtijdig af te stemmen.
Om die reden heb ik besloten, in overleg met de fractievoorzitters, om een extra raadsvergadering te plannen op dinsdag 12 september a.s. De oorspronkelijk geplande commissie Inwoners en Bestuur is komen te vervallen door het ontbreken van agendapunten.
U heeft eerder het rapport ‘Bestuurskrachtonderzoek gemeente Grave‘ van Partners+Pröpper d.d. 21 februari 2017 ontvangen, alsmede het rapport ‘Een ongekende bestemming’ van Berenschot d.d. 21 juli 2017. Vanwege geconstateerde inconsistenties tussen beide rapporten heeft het college, met het oog op bevordering van de kwaliteit van de besluitvorming, aan Partners+Pröpper een aanvullend oordeel gevraagd. Deze rapportage van 14 augustus jl., getiteld ‘Beoordeling onderzoek “Bestuurlijke toekomst Land van Cuijk” en advies voor vervolgtraject vanuit het perspectief van Grave’, treft u eveneens bij de stukken aan. 
Geadviseerd wordt dit document bij uw beraadslagingen en besluitvorming te betrekken.”
Hieronder treft u de procedure zoals deze er uitziet. De stukken voor het regieteam en de uitnodiging voor de werkbijeenkomst op 30 augustus zijn vandaag gepubliceerd.
Om de stukken van het regieteam te kunnen inzien dient u in te loggen op extranet of in raad digitaal. Bij de stukken van het regieteam treft u het concept raadsvoorstel verwerkt in een notitie die besproken wordt op 30 augustus. Het raadsvoorstel volgt na 30 augustus.
Regieteam raden Land van Cuijk (Schouwburg Cuijk)
Werkbijeenkomst raden Land van Cuijk (Schouwburg Cuijk)
Informele bijeenkomst raden Land van Cuijk (Sint Anthonis)
Definitieve rapportage beschikbaar
Extra raadsvergadering
Werkbijeenkomst raad met Berenschot
Gelijktijdige besluitvorming in de vijf gemeenteraden
Met vriendelijke groet,
Sophie de Best – Boere
Raadsgriffier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: