Kadernota. Inbreng Keerpunt 2010

Door een technisch probleem zijn mijn aantekeningen van de vijf andere bijdragen bij de behandeling van de kadernota gewist.
Graafse hacker actief?

Zondagavond 9 juli Hoofschestraat ter hoogte van Albert Heijn.
Volle te kleine vuilnisbak en onkruid tussen de rekken.
Het groen groeit welig op de oprit naar Het Arsenaal 
op zondagavond 9 juli.

Keerpunt 2010 is dit een doorn in het oog. Lees verderop.

Algemene beschouwingen bij de
Kadernota 2018 – 2021 Keerpunt 2010


Geachte
toehoorders: publiek, collega’s, college en luisteraars thuis,
Vandaag
behandelt de raad van de gemeente Grave de laatste kadernota van de lopende
bestuursperiode. Wellicht dat dit de reden is dat het college ons een
beleidsarme kadernota voorschotelt, waarin alleen autonome ontwikkelingen
financieel zijn vertaald. Immers een nieuw college moet de ruimte krijgen om
naar eigen inzicht keuzes te maken, om een nieuwe koers te varen.
In het
voorwoord staat evenwel, dat per
programma een aantal nieuwe ontwikkelingen zijn gepresenteerd, waarvan de
uitvoering desgewenst door de raad kan worden meegegeven ter verwerking in de
begroting 2018 – 2021.
Dan moet
daar financieel wel de ruimte voor zijn.
Voor ons
is het zeer onduidelijk welke, hoe groot de speelruimte voor nieuwe
investeringen voor 2018 is. 

Graag een antwoord van de wethouder.
Het
raadsvoorstel Kadernota 2018 – 2021 vertoont in vergelijking met dat van 2017 –
2020 een negatief verschil voor 2018 van € 1.148.000,00.
Kijkend
naar de ontwikkeling van het eigen vermogen van de gemeente Grave op pag. 25
van de kadernota zien we onmiskenbaar ook een teruggang
van 2016 naar 2021 van meer
dan 2 miljoen Euro!   
We geven kennelijk
structureel teveel uit en zijn aan het potverteren!
We zagen
dezer dagen een fors negatief saldo Jaarrekening 2016, een groot negatief saldo
1e Burap 2017.
Extra
noodzakelijke uitgaven zijn aanstaand de uitgaven voor verkeersaanpassingen
voor veilige routes voor de schooljeugd naar de Brede School Oost, die naar
verwachting rond de 1 miljoen Euro kunnen gaan bedragen. 
Desondanks
spreekt de wethouder financiën namens het college over veel positieve
ontwikkelingen op verschillende terreinen.
Maar, is Grave wel zo’n rijke
gemeente als door sommigen wordt beweerd en anderen wordt tegengesproken?
Graag een reactie van de wethouder
Programma 1: Dienstverlening,
veiligheid en bestuur.


Wij hebben niet de ervaring dat de gemeente de afgelopen jaren steeds vaker een werkwijze hanteert waarbij de
inwoners eerder worden betrokken bij beleidsvoorbereiding – en uitvoering.
Schoolvoorbeelden
zijn het Bestemmingsplan Buitengebied 2013, het bestemmingsplan Boomteelt en de
gang van zaken in het pijndossier snippergroen. Het is nog zoeken naar de
blijvende verbinding met de samenleving; de score van 5,6 moet omhoog!
Keerpunt
2010 bepleit voor de zoveelste keer, dat er vanuit de ambtelijke organisatie
oplossingsgericht met onze burgers, met ondernemers wordt meegedacht en
gehandeld.
Op pagina
7 heeft Keerpunt 2010 de vraag waarom de post
€ 2,00 per
inwoner voor Samenwerking Land van Cuijk voor de verkenning en uitvoering van
de twaalf projecten niet in de tabel op pagina 9 is opgenomen? 
Alvorens
te denken in de richting van € 60.000,00 voor het Verbeteren communicatie als
nieuw beleid
– pagina 9 onderaan – leeft bij ons de vraag wat de gemeente voor
deze uitgave van plan is om te gaan doen?
Programma 2 Openbare ruimte,
recreatie en toerisme.


Op pag.
10: Herinrichting en duurzaam veilig maken van Traverse Wijk de Zittert –
kosten € 250.000,00. Lijkt ons op zich een goede zaak. Het bedrag komt ons
onwaarschijnlijk hoog voor. Alvorens eventueel hiermee in te stemmen willen wij
een onderbouwing zien van het te investeren bedrag. 
Echter,
Keerpunt 2010 wil vooralsnog weten hoe het staat met de uitvoering van de vorig
jaar unaniem aangenomen motie voor het verharden van bermen – grasbetontegels
in de Hoogveldscheweg, de Lageweg, Pastoriestraat Grippensteinschestraat en
Hanenstraat in Velp. 
Graag een
toelichting van de wethouder m.b.t. de stand van zaken.
Keerpunt
2010 ziet met argusogen de wijze waarop de omvorming van het groen momenteel
wordt opgepakt: er komt meer en meer gras – ook op trottoirs en vluchtheuvels
–  in plaats van de struiken.
Is dat een
verrijking van het aanzien van de wijken?
Heeft de
raad voor dit beleid vorig jaar € 100.000,- extra beschikbaar gesteld?
We nodigen
het college uit om een keer mee rond te fietsen om met eigen ogen de omvorming
te aanschouwen.
Evaluatie Historisch Grave en
Raad van inspiratie:
Zijn de
quick wins gehaald welke bij de start zijn aangegeven?
Keerpunt
wil in het najaar een evaluatie zien van het Plan van aanpak 2016.
Daarbij
willen wij ook een rapportage ontvangen van de Raad van Inspiratie, die inzicht
geeft waaraan het budget van €150.000,- is besteed. 
Programma 3 Bouwen, wonen en
milieu.
Versterken retailfunctie
centrum Grave. Er liggen inmiddels drie
onderzoeksrapporten m.b.t. (regionale) detailhandelsstructuur. De raad heeft
zich alleen uit kunnen spreken over  de
regionale detailhandel visie Land van Cuijk.
Waarom is het rapport
vervolgonderzoek van adviesbureau DTNP d.d. 6 december 2016 in de bekende
bureaulade verdwenen en door het college niet voor besluitvorming naar de raad
gestuurd?
Wij nemen
voor kennisgeving van het college aan dat in
de dorpen Gassel en Velp een versterkt perspectief voor woningbouw is waar te
nemen.
In met
name wat wordt genoemd Oud-Velp zien we realisatie van particuliere
woningbouwinitiatieven, maar wat betreft het dorpshart en Mariëndaal in Velp
zien we geen ontwikkelingen die tot woningbouw leiden.
Wanneer zien we hier
vooruitgang?
Ontwikkelingen Waterlinie,
Visioterrein.   

Het
onderzoek door bureau West 8 voor het ontwikkelen van een vestingvisie voor
Grave hangt nauw samen met de plannen van het Grond- en Bouwbureau (GBB) voor
ontwikkeling van het gebied Waterlinie.
Keerpunt 2010 is nog steeds van mening dat het college in deze te
weinig communiceert en effectief overleg voert met de directie van de
Scheepswerf over hun voorliggende plannen. Het lijkt een kat en muisspel wat voor geen der partijen positief resultaat
oplevert. 
Snipperuren:
De besluitvorming in commissie en raad over het
rapport Evaluatie project snippergroen
gemeente Grave van de Rekenkamercommissie Land van Cuijk
op respectievelijk
21 februari en 28 maart jl. was ondemocratisch, was een schijnvertoning – was
voor ons een dieptepunt, dat nog veel pijn doet.
●  de wethouder, alsmede de voorzitter van de
raad, die weigerden om onze vragen te beantwoorden. Nog nooit meegemaakt!
De motie
van wantrouwen was voor ons het
terechte en geëigende middel, het juiste antwoord op het schofferen van een
gedeelte van de raad door dit college. 
Keerpunt 2010 heeft recht op informatie en wij nemen geen
genoegen met de financiële onderbouwing die is aangeleverd. Alvorens een beroep
doen op de WOB Wet Openbaarheid Bestuur doet Keerpunt 2010 een ultieme poging
om tot beantwoording van onze vragen te komen.
Wij willen
na het zomerreces antwoorden op de vragen verwoord in de 2 moties behorende bij
agendapunt 13a: Rapport ‘Evaluatie project snippergroen gemeente Grave te
weten:
–  Financiële
verantwoording snippergroen
project  en
–  Betreffende
de opdracht aan derden inzake het project snippergroen
– te vinden op pag.
5 en 6 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 maart 2017, alsmede af te
luisteren op de bandopname.  
Bestuurscultuur Grave:
Nota van
bevindingen Berenschot (citaat)
‘Het college van B&W is zeer op
zichzelf gericht en is als geheel geen eenheid, zo stellen velen. Met
betrekking tot de raad wordt zelfs gesproken van ‘verziekte verhoudingen’
waarbij de raad zeer met zichzelf bezig zou zijn 

(de strijd tussen fracties) en maar
zeer beperkt met wat er daadwerkelijk in de gemeenschap toe doet (
einde citaat)

Wie de schoen past trekt hem aan. Hiernaar zal in de volgende
zittingsperiode veel aandacht moeten uitgaan om dit te doorbreken.
Wij zijn
blij dat de werkgroep Anders Vergaderen en betrokkenheid van inwoners weer is
opgestart en dat er vervolgacties en afspraken zijn gepland. Misschien toch de
motie participatie paragraaf nog eens uit de kast halen?
Samenwerking Land van Cuijk:

Er is
momenteel heel wat in gang gezet en we zien met interesse uit naar de
eindrapportage. Er is regelmatig een stip op de horizon gezet echter het lijkt
dat een groeimodel met tussenvormen op dit moment het verstandigste is. Zonder
je steeds te verzetten tegen het woord herindelen
en het proces hiermee te frustreren.
Waarom moet Grave telkens weer
opvallen door zich als vreemde eend in de bijt te gedragen?
Drugsoverlast in de gemeente
Grave:
De laatst
tijd wordt aangegeven dat drugsgebruik in Grave toeneemt.
Volgens de
Gelderlander is het drugsverbruik in Grave het meest gestegen van het Land van
Cuijk. Tegelijkertijd is het aantal uren handhaving en toezicht van de BOA’s
gehalveerd. De Graafse BOA’s, die alle groepen jongeren in beeld hadden werken
nu elders. Terugdraaien die bezuinigingen en ‘uithuisplaatsing’ van de BOA’s!
In
samenwerking met de VPGrave komen we hier met een motie.
Uitvoering
gebiedsontwikkeling Drie-eenheid:
Er wordt €
74.000 uitgetrokken aan plankosten. Keerpunt wil inzage in de plannen alvorens
hiervoor 1 miljoen te investeren.
Programma 5  Leefbaarheid

pagina 18
onderaan:
Vreemd dat
dit als nieuw beleid staat aangegeven. Keerpunt 2010 wil uitleg wat hiermee
inhoudelijk wordt bedoeld.
Waar wil
het college € 25.000,- aan besteden?
Vorig jaar
was onze[NS1]  openingstekst bij de Algemene
Beschouwingen bij de begroting 2017: WERKEN AAN VERTROUWEN, aan ons zal het
niet liggen.
Ook dit
jaar heeft onze fractie zich daarvoor ingezet, heeft getracht verbindingen te
leggen.
Het is aan
ons allen om te beoordelen of dat niet, een beetje of zelfs meer gelukt is…..
Tenslotte: dank aan allen die hebben gewerkt aan de
totstandkoming van de kadernota en de beantwoording van vragen.
Grave, 11
juli 2017
Keerpunt
2010

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: