Tijdens het fractieoverleg a.s. woensdag overleggen de raadsleden met diverse bewoners. Aanbiedingsbrief : verkeersveiligheid situatie rondom de Brede School van wijkbewoners Jan Luijkenstraat – van Steenhuijslaan

De Sprankel en Hartenaas verhuizen beide naar de nieuwe Brede School Oost op het Visio-terrein. De aanbesteding is al geweest! Nu nog de veiligste schoolroutes aanleggen!!

Eigen foto van de van Steenhuijslaan op zaterdagmorgen j.l.
Jan Luijkenstraat
Toegang naar de school?
Via kruising van Steenhijslaan/Jan Luijkenstraat
Het gebouw van de Hartenaas gaat een scholenbudo voor meerdere
schoolbesturen uit het Land van Cuijk huisvesten.
De rotonde op het parkeerterrein bij Merlet ligt er al
Maak van dit vergrootte parkeerterrein een Kiss & Go locatie.
Als de Hampoortbrug er ligt dan kunnen de bezoekers van Grave hier ook hun auto’s parkeren in het weekend.
Leg vanaf dit parkeerterrein een voet- en fietspad aan naar de nieuwe Brede School Oost. Daarvoor moet er een extra brug komen over de Raam. Noodbrug?

Als deze eerste brug over de Raam er is volgt de tweede, 
naar de Hampoort, vanzelf!

Nu ligt de ingang van de Hampoort er nog bijna onzichtbaar bij.
Gezien vanaf de Mariakapel/Bosschebaan

Foto-Archief De Sprankel
Foto-archief: boomfeestdag Hartenaas

1. Aanleiding:


Aanleiding is het raadsbesluit van 16 mei om het voorstel “… een ontwerp-verklaring van
geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van een langzaam verkeersverbinding op
het perceel van Steenhuijslaan ongenummerd…” aan te nemen.
De bewoners maken zich echter grote zorgen met betrekking tot het beoogde fietspad
tussen Visio en de woonwijk en met name de negatieve gevolgen ervan voor de veiligheid
van kinderen, hun ouders en de bewoners.
Het raadsvoorstel en –besluit lijken gebaseerd te zijn op het rapport Kragten (nov. 2016),
dat stelt dat er “verkeerskundig geen knelpunten ontstaan in de woonwijk” . Kragten heeft
echter geen feiten- onderzoek of simulatie-onderzoek uitgevoerd in de woonwijk, maar
verwijst als enige bewijsvoering voor zijn conclusie slechts naar 2 foto’s van straten in de
wijk. Echter niemand van de bewoners herkent de foto’s als een realistische weergave van
de woonwijk anno 2017. Bewoners vrezen dat thans op onjuiste gronden ver strekkende en
onverantwoorde besluiten genomen gaan worden.

2. Doel
Het doel is om aan de politieke partijen van Grave namens de wijkbewoners hun grote
verontrusting over te brengen t.a.v. de onveiligheid van de voorgestelde oplossingen op een
moment dat definitieve besluiten in de Raad nog genomen moeten worden. Daarbij willen
we als bewoners meedenken met de politieke partijen, hen ondersteunen bij de keuze van
verkeersveilige oplossingen en hen behoeden voor het nemen van onverantwoorde
beslissingen, waar we achteraf allemaal spijt van hebben. Wij willen dit doen op basis van
een realistische weergave en analyse van de situatie, gebaseerd op feiten.
3. Analyse
3a. Rapport Kragten
In het rapport Kragten wordt de aanleg van het fietspad als een veilige oplossing voor de
schoolgaande fietsers en voetgangers voorgesteld. Bovendien ziet Kragten als voordeel dat
langzaam verkeer dan grotendeels gescheiden wordt van het autoverkeer dat via de
Estersveldlaan het Visioterrein oprijdt naar de Brede School. Kragten schrijft (p. 12):
“Kragten is van mening dat weliswaar sprake is van een forse toename van het aantal
fietsers en voetgangers in de wijk, maar dat dit niet tot knelpunten gaat leiden. Vanwege de
verdeling van fietsers en voetgangers over drie aanrijroutes (Jan Luijkenstraat, van
Steenhuijslaan en Kriegerstraat) en het feit dat de straten in deze wijk rustige, overzichtelijke
woonstraten zijn met weinig gemotoriseerd verkeer , ziet Kragten verkeerskundig geen
knelpunt ontstaan in de woonwijk. Zie onderstaande afbeeldingen.” Kragten voegt
vervolgens één foto toe van de Jan Luijkenstraat, waarin slechts 1 auto staat geparkeerd, en
één foto van de van Steenhuijslaan waarin geen auto’s staan geparkeerd. (zie bijlage punt
1.1 t/m 1.3) In beide straten zijn op de foto’s van Kragten ook geen verkeersbewegingen te
zien. Vervolgens neemt het college deze conclusie van Kragten over.
Inmiddels erkennen ook enkele raadsleden waarmee we gepraat hebben en die ter plaatse
goed op de hoogte zijn, dat de aantallen auto’s op de foto’s in het rapport Kragten geen
representatief beeld geven van de werkelijkheid.
3b. Ons feitenonderzoek: autotellingen
We hebben daarom onlangs zelf op een ochtend tussen 08.00 uur en 08.20uur de
geparkeerde auto’s in de woonwijk geteld en daarvan foto’s gemaakt. We komen tot een
geheel ander beeld van de werkelijkheid, namelijk 63 auto’s.(dit is 6200% meer dan
Kragten!). Bovendien hebben we foto’s gemaakt van enkele auto’s die toevallig op dat
moment door de straten van de woonwijk reden. Op deze foto’s (bijlage punt 1.4 is goed te
zien dat de verkeersveiligheid van tegemoetkomende fietsers ernstig bedreigd wordt. 
Bij de Sprankel en Hartenaas zijn er vervolgens tellingen uitgevoerd van het aantal auto’s
van ouders, die hun kind naar school brengen. Hiermee krijgen we een indicatie van het
aantal auto’s dat in de toekomstige situatie het Visioterrein op wil. Dat zijn bij zonnig weer
ruim 100 auto’s, en bij regenachtig weer ca. 130 auto’s, met een gemiddelde van twee
kinderen per auto. We hebben niet bij extreem weer gemeten. Daarbij komt dat voor vrijwel
alle leerlingen de afstand huis –school groter wordt hetgeen de kans op nog meer auto’s
vergroot. Op basis hiervan mogen we redelijkerwijs minimaal 100 auto’s en op regenachtige
dagen wellicht 150 auto’s aan de ingang van het Visioterrein verwachten die op
piekmomenten vrijwel allemaal tegelijk het terrein op willen. Gezien de beperkte capaciteit
zal dat ter plaatse en op een groot deel van de Estersveldlaan overbelasting geven, met als
gevolg: opstoppingen, filevorming, chaos en gevaar. Ook op basis van de kengetallen van
Kragten (150-200 fietsers en voetgangers, p. 13) en de gemeente Grave (juni 2016, p. 9: ca.
450 leerlingen) komen er dus 250 à 300 leerlingen per auto. Dat zijn zo’n 125 à 150 auto’s.
3c. Onze analyse en conclusie
Het gaat in totaal om ca. 450 leerlingen. Daarvan gaan er volgens Kragten (p. 12 en 13)
zo’n 150 à 200 per fiets of te voet via de straten door de woonwijk richting fietspad.
Tegelijkertijd zullen 100 tot 150 auto’s tweemaal per dag op piekmomenten proberen het
Visioterrein op te rijden. Dat gaat niet lukken, en ouders zullen massaal sluiproutes door de
woonwijk richting fietspad verkiezen boven files bij de reguliere Visio-ingang. Daarmee
worden de twee verkeerstromen (langzaam en snelverkeer) weer samengevoegd. Volgens
Kragten (p. 13 alinea 2) ”… is de kans dan groot dat chaotische en onoverzichtelijke situaties
ontstaan rondom de doorsteek naar de BMV in de woonwijk, temeer omdat sprake is van
een pieksituatie in de ochtend en de middag. Dit is in een dergelijk woongebied niet gewenst.
Niet voor de bewoners en niet voor de schoolgaande kinderen.”, aldus Kragten. Bovendien
laten onze foto’s (bijlage 1.4) zien, in tegenstelling tot wat Kragten beweert, dat ook in de
straten door de héle woonwijk onveilige situaties voor fietsers gaan ontstaan door de
rijdende auto’s van ouders in combinatie met de geparkeerde auto’s, en dus niet alleen bij de
hoek Jan Luijkenstraat – van Steenhuijslaan waar Kragten op focust. Tevens is Kragten niet
in staat om afdoende en te handhaven maatregelen, die geen overmatige overlast voor de
bewoners opleveren, aan te dragen om het ongewenste auto-sluipverkeer in de woonwijk
tegen te gaan en adviseert om het ontstaan van problemen op zijn beloop te laten en
achteraf pas in te grijpen, mogelijk als zich al ongelukken hebben voorgedaan.
Conclusie: het beoogde fietspad gaat onverantwoord veel – door de overheid gecreëerde –
onveilige situaties opleveren. Dat wil niemand. Het fietspad moet er dus niet komen.
4. Oplossing
Als oplossing stellen we voor om een nieuwe auto- fiets- en loopbrug te bouwen over de
Raam in de Stoof, aansluitend op o.a. de goede infrastructuur bij Hartenaas. Het is het beste
alternatief voor het beoogde fietspad, dat veel onveiligheid zal opleveren voor fietsende
schoolkinderen, hun ouders en voor de woonwijk. Tevens is het dé oplossing voor de
geschetste problemen voor automobilisten die Visio willen oprijden via de Estersveldlaan.
Mocht de Raad niet kiezen voor deze – kwalitatief beste – infrastructurele oplossing voor de
ontsluiting van het Visioterrein voor de komende vijftig jaar, dan stellen de bewoners voor om
een nieuwe fiets- en loopbrug over de Raam te bouwen en nabij Hartenaas een
parkeerterrein aan te leggen (zie Kragten, route 4), in plaats van het beoogde fietspad.

Een en ander wordt in de bijlage nader toegelicht en gevisualiseerd.

Wij wensen u veel wijsheid toe. 
Namens de wijkbewoners,
Geert Henk Zweers
0642396105
ghzweers@zdsn.nl . 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: