Versobering handhaving door bezuiniging op uren buitengewone opsporingsambtenaar.

Onderwerp:
Kennisnemen versobering handhaving Grave door bezuiniging op uren BOA.

Portefeuillehouder: J.Joon
Datum college: 27 juni
page1image6984
Afgelopen jaren is tot tweemaal bezuinigd op de uren handhaving. Dit heeft erin geresulteerd dat vanaf 2014
de boa uren van 3.000 uren teruggebracht zijn naar 2.250 uren, en vanaf 2017 zijn deze uren verder
bezuinigd tot jaarlijks 1.500 uren. Door deze versobering is het thans niet meer mogelijk om alle
handhavingstaken tegen een adequaat kwaliteitsniveau uit te voeren.
Via deze raadsinformatiebrief wordt uw raad op de hoogte gesteld van de versobering van de afgenomen
uren handhaving. Zoals reeds eerder door uw raad op 16 december 2014 is besloten levert de extra
bezuiniging vanaf 2017 op dat de gemeente Grave niet meer direct zal reageren op meldingen/klachten en
dat nog maar slechts steekproefsgewijs wordt gecontroleerd.
Gezien de extra inzet rondom de stuw in Grave, de verhoogde inzet op de parkeeroverlast in Grave,
standaardcontroles bij evenementen alsmede het structureel oppakken van meldingen en klachten gaan de
begrote uren voor het kunnen inzetten van boa’s snel achteruit. Op dit moment zijn reeds 1.062 uren
besteed (peildatum 6 juni 2017). Dit betekent dat uw raad minder uren heeft begroot dan de feitelijke
behoefte die vanuit de gemeente Grave bestaat. Om toch aan het door u eerder genomen besluit gevolg te
geven zal nog minder gecontroleerd worden op verzoeken vanuit de gemeenschap in Grave en zullen
hoofdzakelijk de uren besteed worden aan die meldingen die voor het college van Grave de hoogste
prioriteit hebben.
De behoefte vanuit de gemeente Grave is vooralsnog hoger dan het aanbod dat uw raad heeft toegekend.
Dit zal een spanningsveld opleveren en leidt wellicht tot een nieuwe maatschappelijke discussie of de uren
niet te ver zijn teruggebracht. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: