Inbreng raadslid Ben Litjens van Keerpunt 2010 in de raadscommissie Ruimte op 6 juni 2017

Agendapunt 2: Vaststellen agenda en mededelingen.

Ik stel voor om agendapunt 9 inzake Vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied, 1e herziening, van de agenda af te voeren. Dit bestemmingsplan ligt vanaf woensdag 3 mei 2017 tot en met 14 juni 2017 ter inzage. Binnen deze termijn kunnen inspraakreacties worden ingebracht.
Het is in strijd met de regels op de Commissievergaderingen, dat wij deze inspraakreacties niet afwachten en al voor de sluitingstermijn over zouden gaan tot behandeling er van. 
In een Commissievergadering moeten alle relevante stukken aanwezig zijn teneinde een zorgvuldige voorbereiding te waarborgen.

Agendapunt 3: Vragen

A: Terrein Scheepswerf

Zoals een ieder weet bepleit ik steeds, dat er meer daadkracht komt in bestuurlijk Grave. Minder eindeloos praten en meer uitvoeren. In dit verband verzoek ik wederom naar de stand van zaken rond de voortgang van hotel annex woningen op het terrein van de Scheepswerf Grave. Ik zie graag aldaar een impuls voor de stad Grave.
B: Terrein Palazzo Theater

Hoe staat het met het overleg met de eigenaar.?
C:  Afronding Snipperuren

Zijn de lopende procedures en bezwaren afgerond? 
Een tweede vraag betreft het verkrijgen van een stappenplan om tot een Graafs referendum te komen.

Graag wil ik overzicht op papier, welke stappen er in Grave moeten worden ondernomen om tot een geldig referendum te komen?
Betreft Agendapunt 6: suppletie regeling bommenregeling vestinggracht Lovendaalsingel

Met dit voorstel ben ik akkoord.
Toch zou ik graag vernemen, wat er is gevonden en zo ja, zijn er lessen te trekken uit dit onderzoek?
A.stuk
Betreft Agendapunt 7: bestemmingsplan 3 woningen Hanenstraat te Velp
Met dit voorstel kan ik instemmen.
Een bevredigende oplossing voor alle belanghebbenden is niet meer mogelijk.
Bezwaarden vrezen ernstige aantasting van de historische landelijke omgeving en achterliggend ook waardevermindering van hun woningen. 
Persoonlijk ben ik van mening, dat het project Hanenstraat nu zo sterk is, dat van een ernstige aantasting van het historisch landelijk profiel geen sprake meer is. Wat mij betreft is het laatste jaar goed gewerkt om tot een aanvaardbare 
oplossing te komen.
Voor wat waardevermindering betreft kunnen bezwaarden een beroep doen op de planschaderegeling.

Ik hoop echt, dat door de vaststelling van dit bestemmingsplan aan deze jarenlange ellendige situatie een einde komt.

B.stuk 
Betreft Agendapunt 8: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Boomteelt

Het huidige voorstel acht ik een duidelijke verbetering ten opzichte van het vorige voorstel.
De gemeente werkt met allerlei kleine kaarten. Hierdoor gaat het totale overzicht verloren, hetgeen voor de rechtszekerheid wel van groot belang is.
Van diverse kanten heb ik als raadslid hierover vragen ontvangen.

Ik zou graag voor de volgende raadsvergadering een totaalkaart ontvangen, waarop het totale gebied van de gemeente Grave met betrekking tot de boomteelt is te zien?
Overigens ben ik het principieel oneens, dat een gemeente bevoegd is om in

 bestemmingsplannen vast te kunnen leggen, welk landbouwkundig gebruik van agrarische gronden is toegestaan. Mais wel en rogge niet? Kersen wel maar aardbeien niet?

Ik vind dit een inbreuk op het begrip “Eigendom” in het Burgerlijk Wetboek.
Dat aan een bepaalde teelt eisen kunnen worden gesteld door de overheid vind ik terecht zoals landschappelijke inpassing etc.. Maar verbieden van boomteelt gaat mij veel te ver.
Feitelijk is alles gericht tegen het boomteeltbedrijf Ebben, een bedrijf dat Europees marktleider is en bekend staat om zijn duurzame werkwijze. 
Indien een gemeente van mening is dat een bepaald dorps- of landschapsbeeld behouden moet blijven dan staat het middel open van bescherming via een dorps- of stadsgezicht.
Wat ik zie is dat het beschermen en bewaken van de historische stadsgezicht van Grave verre te wensen overlaat door onze bestuurdersorganen maar buitenlui, die ons buitengebied hebben gevormd en verzorgd worden continue in hun bedrijfsuitvoering beperkt.

Dit eenzijdige en onevenwichtige beleid kan ik niet ondersteunen.

B.stuk
Alles bijeen ben ik tegen dit “verbeterde” voorstel.
Betreft Agendapunt 9: Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, 1e herziening
Dit bestemmingsplan ligt vanaf woensdag 3 mei 2017 6 weken ter inzage, zodat tot en met woensdag 3 juni 2017 de mogelijkheid bestaat om zienswijzen in te dienen.

Ik heb bepleit om dit voorstel van de agenda af te voeren.
Ik ga niet over dit voorstel praten alvorens ik de inspraakreacties van de inwoners ken.
B.stuk
Betreft Agendapunt 10: 1e Bestuursrapportage 2017

De opstellers van dit stuk hebben goed werk geleverd maar ik kijk naar wat er is gerealiseerd en wat er gerealiseerd moest worden.
Op Wisseveld, Visioterrein, Ontwikkeling Historisch Grave, Scheepswerfterrein, Palazzo Theater, Arsenaal, sociale woningbouw, veiligheidsbeleid, brandweer  enzovoorts zie ik overal stilstand of trage vooruitgang.

Ik bepleit een veel dynamischer aanpak dan wat wij als Graafse inwoners nu zien.

Veel meer oplossingsgericht werken in samenwerking met burgers en bedrijven.
A.stuk
Betreft Agendapunt 11: Ontwerp begroting 2018 en voorlopige jaarrekening 2016 OBDN
Het blijft tobben met de financiën van de OBDN.
Mijn beeld is dat er of sprake is van slecht bestuur en/of management dan wel dat wij de problematiek van de OBDN niet goed (onder)kennen.
Diverse malen heb ik gevraagd naar de ervaringen van de andere omgevingsdiensten in Noord-Brabant of in Nederland. Daarop krijg ik steeds geen inhoudelijk antwoord.
Ik heb te doen met een organisatie, die onder zo’n sterke negatieve druk staat.

Ik herhaal mijn vraag naar meer inzicht in de problematiek in vergelijking met andere gelijke organisaties.

B.stuk
Betreft Agendapunt 12: Jaarrekening 2016 en begroting 2018 bestuurscommissie afval

Met de Jaarrekening 2016 kan ik instemmen.
Met de begroting 2018 kan ik vooralsnog niet akkoord gaan. 

Ik heb geen inzicht wat de oplopende kosten betekenen voor de tarieven voor de huishoudens en bedrijven.
Gemeenten rekenen hun hogere kosten stelselmatig door bij de tarieven, die via gemeentelijke belastingen bij de burgers terecht komen.
A. 
A. stuk
Escharen, 7 mei 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: