Gemiste kans om meer glans te geven aan ons Bastion van Zorg. Grave geen koplopergemeente constateert Platform met een functiebeperking.

Sophie probeert over de Graafse klinkers vooruit te komen. In Naarden hebben ze  asfalt tussen de kinderkoppen gegoten. Idee voor Grave???

Grave, 15 juni 2017

Geacht college,
Op 2 juni jl. ontvingen we uw reactie op onze brief d.d. 22 april 2017 inzake de implementatie
van het VN Verdrag voor rechten van mensen met een beperking. We zijn teleurgesteld dat u
een afwachtende houding aanneemt. We begrijpen uit uw brief dat u een samenhangend en
integraal beleid wilt voeren bij de zorg en ondersteuning aan kwetsbare groepen en dat u
daarin de WMO, de Participatiewet, de Jeugdwet en Passend Onderwijs mee wilt nemen. In
onze optiek kan dit heel goed uitgevoerd worden tegelijkertijd met en naast de implementatie
van het VN Verdrag. Daarbij is het niet zozeer een kwestie van een keuze voor wel of niet het
VN Verdrag implementeren, maar alleen een keus hoe dit vorm gaat krijgen. Het Verdrag is
immers geratificeerd en móet derhalve uitgevoerd worden.
Verder noemt u het feit dat deelname aan een koploperprogramma extra tijd en inzet kost.
Hebt u contact gehad met koplopergemeentes hierover? En zo nee, waarop baseert u deze
aanname? Feit blijft dat de implementatie hoe dan ook uitgevoerd dient te gaan worden. Het
zou de gemeente Grave sieren als ze niet afwacht tot ze van overheidswege gedwongen wordt
het Verdrag te implementeren, maar zelf initiatief neemt en daadkracht laat zien!
Juist de positie van koplopergemeente hierin geeft een duidelijk signaal af dat Grave in woord
en daad een ‘bastion van zorg’ is en dat inwoners met een functiebeperking en het VN Verdrag
serieus worden genomen. Als iedere koplopergemeente excelleert op een of meer onderdelen
van toegankelijkheid kunnen steden verbeteringen van elkaar overnemen. Grave hoeft niet elk
wiel zelf uit te vinden.

Tot slot wijzen we u op de tips, die de VNG heeft opgesteld aangaande de implementatie van
het VN Verdrag:

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft voor medewerkers van gemeenten een
informatiekaart VN-verdrag gemaakt. Daarin staan onder andere de tips:

 •   Betrek mensen met een beperking vanaf het begin. Dat kan bijvoorbeeld via het
  gehandicaptenplatform, een VN-panel of een cliëntenraad.

 •   Laat mensen zonder beperking ervaren hoe het is om een beperking te hebben.
  Organiseer bijvoorbeeld een ‘ervaringsparcours’. Dit kan helpen bij het maken van het
  beleid.

 •   Neem een paragraaf ‘inclusief beleid’ op in de nota’s en in het format voor raads- en
  collegebesluiten. Dat maakt alle medewerkers van de gemeenten – beleidsmedewerkers
  én bestuurders – ervan bewust vooraf na te denken over gevolgen voor mensen met
  een beperking.

Met vriendelijke groet, 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: