B&W besluit en raadsinformatiebrief, d.d. 7 juni 2017, over vervolg onderzoekdetailhandelsstructuur. Datum college 2 mei 2017

Uit mijn fotoarchief

Begin 2016 is de regionale detailhandelsvisie Land van Cuijk vastgesteld door de gemeenteraad.
Uitgangspunt van deze visie is dat de focus voor detailhandel moet liggen op de centrumgebieden van de
hoofdkernen, waaronder Grave. 

Naar aanleiding van een initiatief om op Wisseveld een supermarkt te
ontwikkelen is, na overleg met de commissie Ruimte, besloten om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren
naar de meest wenselijke detailhandelsstructuur (met name wat betreft de supermarktbranche). Het
adviesbureau DTNP heeft deze opdracht uitgevoerd. Met dit onderzoek kunnen toekomstige ruimtelijke
keuzes voor de detailhandel afgewogen en onderbouwd worden. De resultaten van dit onderzoek zijn door
middel van een raadsinformatiebrief eind december 2016 aan de gemeenteraad aangeboden.
Hieronder
staan de belangrijkste conclusies uit het onderzoek van DTNP.
Conclusies onderzoek DTNP
 1. Er is geen uitbreidingsruimte voor supermarkten in Grave:
  Voortzetting van de situatie met vier kleine aanbieders is naar verwachting van DTNP op de
  langere termijn economisch onhoudbaar. Drie grotere supermarkten sluit beter aan op de
  consumentenbehoeften.
 2. Bestuurlijk reeds gekozen voor het centrum:
  Verder constateert DTNP dat bestuurlijk al is gekozen voor een aantrekkelijk en historisch centrum
  met een zo compleet mogelijk winkelaanbod voor zowel de lokale als toeristische bezoeker.
 3. Wenselijk om de supermarkten in het centrum te versterken:
  Versterking van het supermarktaanbod in het centrum zal volgens DTNP, mits goed aangesloten
  op de winkelcarré, de trekkracht van het centrum versterken. Uitbreiding buiten het centrum is
  ongewenst.
 4. Twee potentiele locaties om nader te onderzoeken:
  DTNP ziet op basis van een quick scan twee potentiele locaties voor het centrum te weten: Lunette e.o. en Prinsenstal. Op dit moment zijn beide locaties niet direct beschikbaar voor een ruime supermarkt.

5. Supermarkt Wisseveld doet afbreuk aan gewenste voorzieningenstructuur:
Volgens DTNP zal door de omvang, bereikbaarheid en parkeergelegenheid van een nieuwe
supermarkt op Wisseveld, een afbuiging van lokale en bovenlokale bestedingen plaatsvinden. Dit
gaat ten koste van andere winkels en dus ook het centrum.

Inhoud
Na bestudering van het rapport van DTNP en gezien de omstandigheden komt ons college tot de conclusie
dat er op dit moment geen energie wordt gestoken in een intensief onderzoek naar de haalbaarheid van een
supermarkt in het centrum. 

Ons college wil de ontwikkeling van supermarkten aan de markt overlaten en zal
hiervoor in gesprek treden met de supermarktondernemers. Indien een marktpartij zich bij de gemeente
meldt om op de Locatie Lunette een ontwikkeling te willen onderzoeken, dan zullen we daar mee in overleg
treden. Dit met het doel het centrum te versterken.

Een onderzoek naar een mogelijke supermarktontwikkeling op Prinsenstal is in de ogen van het college niet
haalbaar en wenselijk omdat er reeds verregaande onderhandelingen over de invulling van die locatie
gaande zijn. Het college wenst deze niet te vertragen.

Na bestudering van het rapport van DTNP wenst ons college verdere detailhandelsontwikkelingen buiten het
centrum en met name supermarktontwikkelingen tegen te gaan. 

Dit ook met de eerder door de raad
vastgestelde Regionale Detailhandelsvisie Land van Cuijk in het achterhoofd. Om de positie van het
centrum ook voor de toekomst sterk te houden, dienen de mogelijkheden voor detailhandelsontwikkelingen
buiten het centrum beperkt te worden. 

Ons college laat onderzoeken welke ontwikkelingsmogelijkheden er
buiten het centrum zijn voor detailhandel in de supermarktbranche en welke maatregelen mogelijk en
haalbaar zijn om deze te beperken. Dit door het verrichten van een ruimtelijke en juridische analyse.

Wij zullen u betrekken bij de uitkomsten van deze analyse.

Procedurele informatie


Deze raadsinformatiebrief is een vervolg op de door de raad ontvangen raadsinformatiebrief d.d. 20
december 2016. In die brief werd voorgesteld om in de raad van mei 2017 een raadvoorstel te agenderen
met als onderwerp Detailhandelsstructuur en haalbaarheidsstudie supermarkt centrum Grave. Naar nadere
bestudering van de resultaten van het onderzoek trekt ons college dit verzoek in. Dit omdat de beleidskeuze
reeds is gemaakt bij de vaststelling van het regionale detailhandelsbeleid én omdat ons college de
ontwikkeling van een nieuwe supermarkt aan de markt wil overlaten. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: