De commissie inwoners en bestuur praat vanavond over verkeersveilige routes naar de nieuwe Brede School Grave Oost op het Visioterrein

Frans Ekstijn, schooldirecteur in Velp,  realiseerde de eerste brede school in Grave en wel op het voormalig Binckhofterrein.
Samenvatting voorstel

Uw raad heeft in april 2016 een bedrag van € 15.000 beschikbaar gesteld voor het laten uitvoeren van een
verkeersonderzoek naar veilige thuis- schoolroutes naar de nieuwe te bouwen Brede School op het terrein
Visio Oost. Bureau Kragten is gecontracteerd voor het uitvoeren van het onderzoek. In de zomer van 2016
is een klankbordgroep samengesteld. Na de zomervakantie 2016 is gestart met het onderzoek. 
In april 2017
zijn de resultaten van het onderzoek op een openbare informatieavond gepresenteerd. Nu dient
besluitvorming over het rapport plaats te vinden. Wij realiseren ons hierbij dat wij een moeilijke keuze
hebben moet maken wat betreft de afweging van alle belangen en alle wensen die er spelen in relatie tot de
verkeersveiligheid en de financiën.
Voorstel besluit

Een aantal onderdelen van het advies van bureau Kragten overnemen en deze gaan uitvoeren.

1. Een bedrag van in totaal € 560.000 beschikbaar stellen voor de voorbereiding en het uitvoeren van
verbetermaatregelen op onderstaande knelpunten en hiervoor een deels een bestemmingsreserve

te vormen en deels rechtstreeks te dekken uit de algemene reserve (voorbereidingskosten). Uit de
bestemmingsreserve worden de kapitaallasten deels in 20 jaar (a t/m c) en deels in 40 jaar (d)
afgedekt.
 1. Het verbeteren van de oversteek over de Stoofweg voor fietsers ter hoogte van de
  Kriegerstraat (route 2)
 2. Het verbeteren van de oversteek over de Esterveldlaan ter hoogte van de Dr. Kanterslaan
  (route 5).
 3. Het verbeteren van de inrit van de Gasthuishoeve vanaf de Esterveldlaan bij Visio.
 4. Het aanpassen van de bestaande brug in de Stoofweg door aan de noordzijde een
  fietspad voor twee richtingen te realiseren, het profiel van de brug aan te passen en de
  realisatie van 2 voetgangersbruggen (route 1, variant 1).
Financiële consequenties

Opbouw totale kosten:

a. Verbeteren oversteek Stoofweg ter hoogte van Kriegerstraat (route 2)
b. Verbeteren oversteek Estersveldlaan (route 5)
c. Verbeteren inrit Gasthuishoeve vanaf de Esterveldlaan
d. Aanpassen bestaande brug Stoofweg door realisatie van 2-zijdig fietspad
aan de noordzijde en het realiseren van twee voetgangersbruggen
(route 1, variant 1) (€ 205.000 + 2x € 60.000) 
e. Voorbereidingskosten

page2image5960

Omdat er geen geld gereserveerd is in de begroting voor de dekking van deze kosten (€ 560.000) zal de
dekking vanuit het eigen vermogen (algemene reserve) van de gemeente Grave moeten komen. Afhankelijk
van de investering zal deze worden geactiveerd en zullen de kapitaallasten meerjarig worden verwerkt.
 • –  De uitvoeringskosten a t/m c leiden tot een investering van € 160.000 die in 20 jaar wordt
  afgeschreven. Gerekend met een rente van 1% zijn de kosten over een periode van 20 jaar
  € 176.800. Voor dit bedrag wordt een bestemmingsreserve gevormd.
 • –  De uitvoeringskosten van d leiden tot een investering van € 325.000 die in 40 jaar wordt
  afgeschreven. Gerekend met een rente van 1% zijn de kosten over een periode van 40 jaar
  € 391.625. Voor dit bedrag wordt een bestemmingsreserve gevormd.
 • –  De voorbereidingskosten ter hoogte van € 75.000 kunnen niet worden geactiveerd en komen
  daarom rechtstreeks ten laste van de algemene reserve. Omdat de voorbereiding in 2017 én 2018
  zal plaatsvinden kunnen deze lasten over 2017 en 2018 (50%) ten laste komen van de begroting
  met als dekking de algemene reserve.
  In totaliteit neemt met dit voorstel de reservepositie af met € 643.425
  Wettelijk kader en beleidskader
  Bij het inrichting van wegen e.d. wordt gebruik gemaakt van normen uit de A.S.V.V.(2012) (Aanbevelingen
  voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom) A.S.V.V. is een uitgave van het KpVV
  (Kennisplatform voor verkeer en vervoer). Het KpVV is een onderdeel van het CROW. (CROW is
  tegenwoordig een eigen naam, maar stond vroeger voor Centrum voor regelgeving en onderzoek in de
  grond- weg en waterbouw.)
  Communicatie en participatie
  Uw besluit zal worden gecommuniceerd met de leden van de klankbordgroep en de betrokken scholen.
Totaal

Toelichting op het voorstel
Inleiding
Nadat in de zomer 2016 een klankbordgroep was samengesteld met een zo breed mogelijke geografische
verspreiding / vertegenwoordiging uit Grave, zijn in drie bijeenkomsten achtereenvolgens:
 1. De knelpunten op de diverse thuis – schoolroutes vastgesteld.
 2. Zijn oplossingen ter verbetering van de diverse knelpunten bedacht.
 3. Is, globaal, berekend wat de voorgestelde maatregelen kosten.
 4. Is een prioritering aangeven van de diverse knelpunten.

Na bespreking van het conceptrapport is besloten om, i.v.m. de hoge kosten van de maatregel over de
Stoofweg, bureau Kragten te laten onderzoeken of er alternatieven zijn voor deze maatregel. De resultaten
van dit nadere onderzoek zijn in het definitieve rapport opgenomen.

Het conceptrapport is medio april voor uw raad ter informatie gelegd. Het conceptrapport, inclusief
goedkopere alternatieven voor de brug in de Stoofweg, is op 19 april 2017 tijdens een openbare
informatieavond gepresenteerd.

Voorgestelde beslissing(en) met argumenten en afwegingen.

Kosten

Bureau Kragten heeft na onderzoek geconstateerd dat voor alle aangedragen knelpunten een verbetering
mogelijk is. De kosten voor het oplossen van alle knelpunten zijn echter hoog. De totale kosten hiervan
worden geraamd op een totaalbedrag € 1.660.000 (dit zijn de uitvoeringskosten van de maatregelen , maar
dit bedrag is exclusief voorbereidingskosten zoals bijvoorbeeld het uitwerken van het ontwerp/de maatregel,
onderzoekskosten en ambtelijke uren). In verband met de hoogte van het totaalbedrag, is bureau Kragten
gevraagd om een prioritering aan te brengen in de maatregelen. Deze prioritering heeft geleid tot het
volgende lijstje:

 1. Aanpassen bestaande brug in Stoofweg (route 1)
 2. Het verbeteren van de oversteek over de Stoofweg voor fietsers ter hoogte van de
  Kriegerstraat (route 2)
 3. Het verbeteren van de oversteek over de Esterveldlaan ter hoogte van de Dr. Kanterslaan
  (route 5).
 4. Het verbeteren van de inrit van de Gasthuishoeve vanaf de Esterveldlaan bij Visio.
In het rapport geeft bureau Kragten aan dat alle maatregelen zinvol zijn en bijdragen aan veiligere thuis –
schoolroutes, echter, er vanuit gaande dat om financiële redenen niet alle maatregelen uitgevoerd kunnen
gaan worden, scoren bepaalde maatregelen hoger of lager in de prioriteren.

Brug Stoofweg of nieuwe brug?

In de afweging tussen de brug in de Stoofweg of nieuwe brug achter het Merletcollege speelt het aantal
beoogde gebruikers van de brug in relatie tot de hoge kosten van de maatregelen een belangrijke rol bij de
keuze om te kiezen voor de brug in de Stoofweg. 

Uit het Kragtenrapport

Samenvattend wordt geadviseerd om bij de keuze van de maatregelen de nadruk te leggen
op haalbaarheid en kosteneffectiviteit. 
Vandaar dat wordt geadviseerd in eerste instantie
te kiezen voor de maatregelen behorende bij route 1, 2 en 5. Vanuit alle windrichtingen is
dan een veilige oversteek van de Stoofweg en Estersveldlaan gefaciliteerd voor de
overgrote meerderheid van de leerlingen van de BMV. Tevens komt dit de
verkeersveiligheid ten goede van de overige fietsers en voetgangers in Grave, waardoor de
meerwaarde en kosteneffectiviteit van deze maatregelen hoog is.
Aanvullend wordt
voorgesteld te kiezen voor de aanpassingen aan de infrastructuur op het Visio terrein
volgens het gepresenteerde schetsvoorstel.
Mocht blijken dat de voorgestelde variant van de fietsbrug ter plaatse van de Stoofbrug te
duur is dan wordt ten aanzien van de Stoofbrug voorgesteld te kiezen voor variant 1
waarbij binnen de bestaande grenzen van de brug aan de noordzijde een fietspad voor
twee richtingen wordt gerealiseerd en aan de zuidzijde een brede fietsstrook. Hiermee
wordt een directe koppeling gemaakt voor fietsers richting de nieuwe school via de Jan
Luijkenstraat. Het genoemde nadeel dat voetgangers op de brug dan geen eigen plaats
meer hebben kan worden ondervangen door te kiezen voor één of twee separate
voetgangersbruggen.
De voorgestelde aanpassingen aan het met verkeerslichten geregelde kruispunt
Estersveldlaan – Stoofweg – Essinklaan maken in eerste instantie dus geen onderdeel uit
van de geprioriteerde maatregelen voor de korte termijn. Ondanks de verbetering van de
verkeersveiligheid voor de fietsers (vrijliggende oversteek, ‘eigen’ signaalgroep, gescheiden
opstelruimte) wordt gesteld dat omdat in de huidige situatie al sprake is van een geregelde
oversteek én omdat vanuit Grave-zuidoost een alternatief bestaat in de vorm van de route
Van der Nootstraat – Raamoever – Kriegerstraat, er voor de korte termijn minder noodzaak
bestaat tot het verbeteren van dit kruispunt.
Daarmee wordt niet voorbij gegaan aan het feit dat vanuit de gebruikers dit kruispunt als
een knelpunt wordt gezien. Dit is ook duidelijk in de klankbordgroep aan de orde gesteld
en daarom is in dit plan ook een verbetervoorstel opgenomen. 
Echter, wanneer voor de
korte termijn, rekening houdend met budgetten, een keuze moet worden gemaakt welke
maatregelen essentieel zijn voor de verkeersveiligheid op de belangrijkste school-thuis
routes, dan adviseert Kragten te kiezen voor de aanpassingen aan de Stoofweg (fietspaden,
fietsbrug en oversteek ter hoogte van de Kriegerstraat), Estersveldlaan (oversteek ter
hoogte van de Dokter Kanterslaan) en de voorgestelde aanpassingen op het Visioterrein.
Wel dient een kleine aanpassing in de vorm van een fietsdoorsteek gemaakt te worden
vanaf het kruispunt Estersveldlaan – Stoofweg – Essinklaan, zodat alle fietsers gebruik
kunnen maken van de noordelijk van de Stoofweg gelegen parallelweg en niet meer van de
Stoofweg zelf. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: