Verkenning Bestuurlijke Toekomst Land van Cuijk. Nota van Bevindingen.

Vorige regionale bijeenkomsten
8.4 Beelden van bestuurskracht Gemeente Grave 

Voor de gemeente Grave geldt een extra invalshoek voor de beelden van bestuurskracht. Er is een uitgebreid bestuurskrachtonderzoek uitgevoerd. Wij schetsen de belangrijkste conclusies van dat traject hieronder als eerste. Daarna schetsen wij onze bevindingen in dit onderzoekstraject, waarbij we ook ingaan op spanningen en tegenstellingen tussen beide onderzoeken.
8.4.1. Bestuur
Er wordt (zeer) kritische gekeken naar en gesproken over de kracht van het bestuur van de gemeente Grave . Waar voor alle vijf de gemeenten in meer of mindere mate geldt dat het beeld is dat het bestuur soms meer met zichzelf bezig is dan met inhoudelijke vraagstukken, komt dit beeld in grave het sterkst naar voren. Het college van B&W is zeer op zichzelf gericht en als geheel geen eenheid, zo stellen velen. 
Met betrekking tot de raad wordt zelfs gesproken van “verziekte verhoudingen” waarbij de raad zeer met zichzelf bezig zou zijn (de strijd tussen de fracties) en maar zeer beperkt met wat er daadwerkelijk in de gemeente toe doet.
De KING Burgerpeiling (2016) overschrijdt het beeld van weinig vertrouwen in de kracht van het bestuur. Uit de gegevens blijkt dat slechts 14% van de inwoners van Grave (heel) veel vertrouwen heeft in de gemeente, tegen 26% in de vergelijkbare stedelijkheidsklasse. Ook uit ons gesprek met een, zij het kleine, groep inwoners uit Grave kwam een soortgelijk beeld naar voren, met veel kritiek op de raad en in mindere mate het college.
Het bestuurlijk onvermogen tot goede samenwerking leidt overigens niet tot het ontstaan van gigantische vraagstukken of problemen. Grave is een prachtig stadje met een hoogwaardige uitstraling, relatief veel welgestelde inwoners en weinig substantieel maatschappelijke problemen.
8.4.2. Ambtelijke organisatie CGM
In gesprekken met ambtenaren is benoemd dat het “nog 5 jaar doorgaan met CGM-organisatie onder de huidige voorwaarden en binnen de huidige opzet een onwaarschijnlijk scenario lijkt”.
Samenvatting bestuurskracht onderzoek Grave Partners en Propper.
De belangrijkste conclusies:

  • Er is in de afgelopen periode een stap gezet in het ontwikkelen van meer bestuurskracht.
  • Met name op specifieke grote projecten is er voldoende bestuurskracht.
  • De meer basale aspecten van dienstverlening zijn minder goed voor elkaar en de gemeente is daarop minder bestuurskrachtig.
  • De relatie tussen college, raad en organisatie is een aandachtspunt voor de toekomst.
  • Naar de toekomst toe is de huidige bestuurskracht onvoldoende en is er een niveausprong nodig (meer dan een paar verbeteringen her en der).
3.2 Ruimte en Wonen

Opvallend is dat de gemiddelde WOZ-waarden voor Cuijk en Grave fors lager liggen dan de gemiddelde WOZ-waarden van Boxmeer, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. Opvallend is ook dat deze WOZ-waarden ook fors lager liggen dan de rest van de regio.
De woonlasten voor Grave, Mill en Sint Anthonis liggen boven het landelijk en regionaal gemiddeld.
Het percentage onroerendzaakbelasting voor woningeigenaren ligt in Grave en Mill hoger dan landelijk gemiddelde.
De tarieven voor riool- en afvalstoffenheffing zijn in Grave het laagste.

3.5 Regionale samenwerking

Land van Cuijk werkt samen in 26 samenwerkingsverbanden.
Wijchen in 2!!!
6.3 Beelden over de prestaties van de huidige gemeenten

Ondernemers en organisaties geven aan dat er (te) veel tijd gaat zitten in afstemming en onderlinge strijd.
De organisaties uit het sociale domein zijn inhoudelijk kritisch. Ze stellen dat de gemeenten niet altijd een gelijkwaardige gesprekspartner zijn en dat zij slagvaardigheid missen. Ook stellen ze vrijwel unaniem dat de inwoners van het Land van Cuijk soms niet de beste oplossingen krijgen aangeboden door gedoe en inefficiëntie in hoede vijf gemeenten binnen het Land van Cuijk het sociaal domein georganiseerd hebben (variërend van (huisartsen)zorg tot onderwijs.
Als voorbeelden van herindelen worden genoemd het versterken van de sl;askracht van de gemeente; het verbeteren van de kwaliteit van het ambtelijk apparaat en bestuur (minder versnipperde portefeuilles meer efficiency en snelheid; meer professionaliteit; verminderde “afstemmingsdrukte” en meer daadkracht.
6.5 Beelden over het Land van Cuijk uit de regio

Het overheersende beeld is echter dat de gemeenten te weinig gebruik maken van de eenheid die er wel is.
De bestuurskracht is “net aan de maat”
Een minderheid vindt dat het onder de maat is. Ze zien veel onderling gedoe.
het Land van Cuijk komt altijd te laat met haar inbreng, het gaat altijd over geld (dat er nooit is) en de toon is weinig positief/constructief.
Tegenover een minder krachtig bestuur staan krachtige gemeenschappen die veel zelf kunnen opvangen. De gemeenten moeten wel een ondersteunende rol vervullen.
8.4.3 Gemeente als partner

De positie van Grave als partner in de regio wordt deels ingekleurd door haar uitstraling als bestuur. Grave wordt ervaren als een gemeente waarmee het lastig zaken doen is en als een gemeente die in de regio vaak onzichtbaar en niet aanwezig is. 
Met Boxmeer leidt de samenwerking met enige regelmaat tot botsingen, zo stellen alle betrokkenen. De Boxmeerders en de Graafse bestuurders zijn beiden eigenwijs en overtuigd van zichzelf.
Binnen CGM en binnen het Land van Cuijk wordt wel opgemerkt dat de relatie tussen Cuijk en Grave gespannen is en de relatie met Boxmeer is door de laatste jaren verbeterd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: