Raadsvergadering 30 mei 2017. Op verzoek van de coalitie. Graafs Bestuurskrachtonderzoek vaststellen of niet?

Mijn foto-archief:
Onze burgemeester lost een schot 

Opening en trekking stemmingscijfer.


Afgemeld: 3 afmeldingen n.l. Ben Peters, Nel Schuts en Frans Smulders
      Vaststellen agenda
Motie indienen vreemd aan de orde van de dag.
Jacques van Geest Doorgeschoven naar de volgende vergadering
     Toelating W.Dieperink
 Spreekrecht
Geen insprekers
Vragen


Mijn fotoarchief:
Leon Kamps in gesprek met ….

Kamps: 2 vragen

1.  Catharinahof. Bedankt voor de inzage stukken. Evaluatie, 4,5 miljoen gekost. En jaarlijks 2
burgemeestersalarissen. Goed idee: wethouder Henisch.
2. Brief
centrummanagement.
.Hoe gaan we om met supermarkt? Reactie op de brief? Reactie
van wethouder. Daandels: willen motie uitvoeren. Bepaalde procedures lopen.
Gaan partijen uitnodigen. Inhoud van bezwaar formeel reageren zoals we hebben
gedaan. Mevr. Bannink reageert: we hebben ons standpunt eerder al bekend
gemaakt.

Mijn foto-archief:
Ben Litjens en Jacques van Geest
Ben Litjens:
1. Vraag is al beantwoord over de brief van  Graveon en 
   Centrummanagement.

Mijn foto-archief:
Mevr. Astrid Bannink is net benoemd als raadslid
2. Motie LPG detailhandelsvisie is nooit in de raad
geweest. Bannink Ik snap de vraag niet. Overweging staat detailhandelsvisie
niet in
. Mevr.Bannink: Weet niet of die visie wel of niet is aangenomen. Ik snap de vraag
niet.
3. Maaien bij Daudt voor de deur. Klachtencommissie
geweest. Heeft zijn zin gehad. Vertrouwen verdwijnt zo. Daandels ik ga me op de
hoogte stellen van de situatie.

Mijn foto-archief:
Onze burgemeester in gesprek met de
toenmalige marsleider van de Vierdaagse.

“Goed
naar elkaar luisteren en niet in herhaling vallen”: burgemeester Roolvink.Mijn foto-archief:
Rick Joosten met zijn leermeester Piet Vollenberg

Bestuurskrachtmeting
vaststellen…Rick Joosten
Motie: deze bestuurskrachtmeting doorgeleiden naar
regieteam.
Jacques
van Geest:
Motie
VPGrave en Keerpunt 2010
Motie Raadsvergadering 30 mei 2017 Agendapunt 6. 
Bestuurskrachtonderzoek gemeente Grave 
Motie: 

Bestuurskrachtonderzoek gemeente Grave.
De raad van de gemeente Grave, in vergadering bijeen op 30 mei 2017.
Overwegende: 
1. Dat in het kader van een breed onderzoek naar alle mogelijke samenwerkingsvarianten binnen het Land van Cuijk door Berenschot , in opdracht van de vijf gemeentes in het Land van Cuijk, tevens onderzoek wordt gedaan naar de bestuurskracht van die gemeentes, met uitzondering van de gemeente Grave. 
2. Dat de gemeente Grave ervoor gekozen heeft een eigen bestuurskrachtonderzoek te laten verrichten. 
3. Dat thans de resultaten van het eigen bestuurskrachtonderzoek ter bespreking op tafel liggen. 
4. Dat het onderzoeksbureau Partners + Pröpper van mening is dat er geen harde conclusies uit het onderzoek getrokken kunnen worden. 
5. Dat een bestuurskrachtonderzoek voor alleen de gemeente Grave, gelet op de doelstellingen bij het brede onderzoek in het land van Cuijk, de vergelijkbaarheid in bestuurskracht tussen de verschillende gemeentes niet ten goede komt , tenzij middels een interface die vergelijkbaarheid op hoofdlijnen alsnog tot stand wordt gebracht. 
Voorts in aanmerking nemend: 
1. Dat de gemeente Grave een loyale partner wil zijn in de samenwerking binnen het Land van Cuijk. 
2. Dat de Provincie een deel van de bekostiging van het bestuurskrachtonderzoek binnen het kader van het totale onderzoek voor haar rekening neemt. 
3. Dat het Regieteam eerst na een lange discussie bereid was het separate bestuurskrachtonderzoek van de gemeente Grave naar rato onderdeel te laten zijn van de subsidieaanvraag en daaraan als voorwaarde verbond dat het Graafse onderzoek zou worden gelegd naast het onderzoek binnen de andere vier gemeentes. 

Concluderend : 
1. Dat het bestuurskrachtonderzoek in de gemeente Grave onderdeel uitmaakt van een breder scala aan onderzoeken binnen het Land van Cuijk. 
2. Dat de gemeente Grave zich niet dient te onttrekken aan de gemeenschappelijke aanpak die gekozen is om de meest gewenste vorm van samenwerking in de toekomst te vinden. 
3. Dat bespreking van het Graafse bestuurskrachtonderzoek nu derhalve slechts tot zeer beperkte conclusies kan leiden. 
4. Dat de bespreking van het rapport vanavond derhalve als een eerste verkenning kan worden gezien.
Draagt het college op: 
1. Het verslag van deze bijeenkomst ter kennis te brengen van de vier andere gemeentes. 
2. Het onderzoek formeel aan te bieden aan het regieteam voor een nadere analyse in samenhang met het bestuurskrachtonderzoek in de andere gemeentes, welke analyse door Berenschot en Partners + Pröpper samen kan worden verricht. 
3. Op enig moment het resultaat van die analyse aan te bieden aan de Raad. 
En gaat over tot de orde van de dag. 
Ondertekening en naam: VPGrave Fractie Keerpunt 2010
J.J.E. van Geest B.W.A.M. Litjens G. Friesen H. M.J. Bongers L.A. Kamps P.C. Schuts 
Deze motie is aangenomen / verworpen / ingetrokken in de vergadering van 30 mei 2017.  

Stemverhouding: Voor:…...5.………………… Fracties:….VPGrave Keerpunt 2010……………. Tegen:…...7..…………………Fracties:..LPG,CDA,Trots,VVD………………….. 

Het debat start hierna

Bannink

Zit weinig verschil in beide moties.
Bongers:
We gaan onderzoek vaststellen. Vinnig gereageerd
bij overleg in de regio met plaatselijke partijen . De meting is wat die is.
Jacques
van Geest:
prematuur. In regieteam
afgesproken dat het Graafse onderzoek wordt ingebracht. Afspraak gemaakt in
agenda om later te behandelen.
Joosten: formeel inbrengen.
Jacques
van Geest:
onderzoek stel je niet
vast. We worden afgeschilderd als eigengereid.
Bannink: wanneer bespreken we ons bestuurskrachtonderzoek?
Jacques
van Geest:
ruimschoots de
gelegenheid om er nog over te praten. We worden het lachertje in de regio.
Jacques
van Geest:
Regieteam biedt
onderzoeken aan. Die afspraken zijn gemaakt. We willen discussie in najaar over
onderzoeken. U suggereert dat het hiermee vaststaat.
Joosten: we hebben gekozen voor eigen onderzoek. Kwetsbaar
opgesteld. We kunnen dit toch vaststellen. Ik vind het triest.
Jacques
van Geest:
we proberen de
gemeenschappelijkheid te onderschrijven. Dit onderzoek stel je niet vast.
Tweede
termijn.
Jacques
van Geest: Ingegraven.
Joosten:
vaststellen.
Bongers: schorsing om tot elkaar te komen. 

Mijn foto-archief
Ook hier probeert Hennie Bongers verbinding
 te zoeken met oppositiegenoot Rein Keereweer

10
minuten schorsing
Heropening
Bongers
heeft het woord.
Geprobeerd om dichter bij elkaar gekomen. Jammer.
Bannink: Grave is de rotte peer in het proces. Zo wordt
Grave afgeschilderd.

Mijn foto-archief
Jacques van Geest vlak voordat
hij zijn vertrek als wethouder aankondigde

Jacques
van Geest
: afspraak om later te
bespreken. Ik ga me later pas uitspreken. Het onderzoek in Grave en het grotere
onderzoek moet op elkaar worden afgestemd. Oordelen en vooronderstellingen die
we niet onderschrijven van Propper enz.
Bannink: we zijn het er niet mee eens.
Jacques
van Geest:
In regieteam worden die
overwegingen meegenomen.
Bannink
(VVD):
We hebben onze bedenkingen jegens regieteam.
Hennie Bongers:
u heeft het over iets heel anders.
Maakt meer kwade ogen.
Mevr.
Bannink:
ik vind het jammer  dat u Grave in kwaad daglicht stelt.
Kamps: Mevr. Bannink u leeft in een bubble.
Joosten: interrupties werden stekelig. Het beste voor onze
inwoners. We handhaven de motie.
Kamps: Jacques van Geest vertegenwoordigt een groot deel
van de Graafse bevolking.
Joosten: dat geluid moet in regieteam door Jacques van
Geest naar voren gebracht worden. Meerderheidsbesluiten van de raad moet hij
naar voren brengen.
Jacques
van Geest:
we verschillen van
mening.
Joosten: we zitten er voor de inwoners.
Litjens: waar zitten we dan voor?
Joosten: ook voor de inwoners
Mijn fotoarchief:
Installatie raad
Voorzitter: 

Ik heb grote zorgen en betreur de sfeer enz.

Stemmingen:
Motie
VPGrave / Keerpunt 2010 verworpen.
5
(oppositie) voor : 7 (coalitie) tegen.
Motie
coalitie

Motie

page1image1056

Raadsvergadering
page1image4256

30 mei 2017
page1image5832
page1image6848

Agendapunt
Bestuurskrachtmeting gemeente Grave

page1image9632

Motie: bestuurskrachtmeting gemeente Grave

De raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen op 30 mei 2017,

Constaterend dat:
In het “Besluitvormingsdocument Regieteam over de bestuurlijk-organisatorische verkenning Land van
Cuijk” is opgenomen: “Onderdeel van de verkenning dient een gedegen bestuurskrachtonderzoek voor de
vijf afzonderlijke gemeenten te zijn. Dit om helder te krijgen of gegeven de huidige en toekomstige situatie
het bestuur en de haar ten dienste staande organisatie van iedere afzonderlijke gemeente haar taken
uitvoert en de doelstellingen behaalt. In beeld moet worden gebracht waar de organisatie voor staat en of
deze is toegerust om de opgaven van de samenleving aan te kunnen.”
In de motie bestuurskrachtmeting, op 5 juli 2016 aangenomen in de raad van Grave het college opdracht
wordt geven een bestuurskrachtmeting voor de gemeente Grave uit te voeren.

Overwegende dat:

  • –  Het bestuurskrachtonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de aangenomen motie;

  • –  Het college met deze bestuurskrachtmeting aan de opdracht uit de motie heeft voldaan;

  • –  Dat deze bestuurskrachtmeting ook door de provincie Noord-Brabant als een goed document is

    aangemerkt;

  • –  Dat met deze motie de bestuurskrachtmeting voor de gemeente Grave door de raad van de gemeente

    Grave is vastgesteld.

Verzoekt het college:
deze bestuurskrachtmeting tevens ter hand te stellen aan het regieteam en daarmee te hebben voldaan
aan de voorwaarde in het “Besluitvormingsdocument Regieteam over de bestuurlijk-organisatorische
verkenning Land van Cuijk”, waarin is opgenomen dat een bestuurskrachtmeting in de vijf gemeenten van
het Land van Cuijk onderdeel moet uitmaken van de verkenning naar de best mogelijke bestuursvorm voor
het Land van Cuijk.
En gaat over tot de orde van de dag.

page2image4800

Ondertekening en naam:

Fractie LPG
D.B. Joosten

A. Floor-Bannink

J.J.M. Nuijen

R.L.M. Keereweer
Fractie CDA
B.J. Peters

J.H.M. Spoorendonk
VVD
R. Bannink

W. Dieperink
Trots Liberaal LvC
F.A.J. Smulders 

 Aangenomen met

 7 (coalitie) voor : 5 tegen (oppositie)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: