Inbreng raadslid Ben Litjens van Keerpunt 2010 in de gemeenteraadsvergadering van 16 mei 2017

Agendapunt 2: vaststellen agenda
Voor agendapunt 9 betreffende het Gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2017-2020 zijn geen stukken  bij de agenda gevoegd.
Ik verzoek de raad agendapunt 9 van de agenda af te voeren.

Agendapunt 4: Vragen
Vraag 1 het niet kunnen vinden van ter inzage gelegde stukken
De gemeente Grave heeft in de Graafsche Courant van 2 mei 2017 bekend gemaakt dat er een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied ter inzage ligt.
Nergens heb ik via Ruimtelijke plannen enz. deze stukken kunnen lezen.
Graag opheldering hierover?

Vraag 2: betreft de Veiligheidszorg
De Veiligheidsregio heeft enige maanden geleden een informatie bijeenkomst gehouden voor de gemeenteraad van Grave.
Toen ik de betreffende inspreker onlangs belde om zijn toegezegde informatie gestand te doen bleek dat hij inmiddels daar al weer weg was.
Ik wil namelijk inzicht op welke veiligheidszorg de inwoners van Grave kunnen rekenen.
Kan het College dat in een A4-tje opschrijven?

Agendapunt 5: Mededelingen
In de vorige vergadering heb ik gevraagd naar onze ladderwagen.
Inmiddels heb ik van de Veiligheidsregio bericht ontvangen dat de ladderwagen is verkocht aan een bedrijf voor € 38.558,-.
Dit bedrijf heeft de ladderwagen nagenoeg doorverkocht naar Zuid Afrika. Gisteren was de verkoop naar Zuid Afrika nog niet rond.
De woordvoerder van dit bedrijf vertelde dat zij zeldzaam een ladderwagen binnenkrijgen, die in een zo’n perfecte staat verkeerde.
De gemeente heeft de ladderwagen overgedragen aan de Veiligheidsregio voor een appel en een ei. Deze was toen bijna afgeschreven en op dit moment is de ladderwagen in zijn geheel afgeschreven.
Van dit alles slaap ik heel slecht. Ik wil onze ladderwagen terug.

Agendapunt 7: Aanpassen Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Grave 2017
Akkoord met dit voorstel

Agendapunt 8: Verzoek woonplaatsbeginsel
Akkoord met dit voorstel

Agendapunt 10: Verklaring van geen bedenkingen fietspad brede school
Het is vanzelfsprekend dat alle raadsleden zullen zeggen, dat zij veilige routes en verkeer rondom deze brede school wil.
Er zijn vijf verschillende verkeersgroepen rondom de school, die ieder hun eigen verkeersgedrag en verkeersbelang hebben. Deze zijn naar mijn mening te onderscheiden in:
  1. kinderen, die lopend komen en gaan;
  2. kinderen, die per fiets komen en gaan;
  3. kinderen, die per auto gebracht worden;
  4. kinderen, die per auto opgehaald worden;
  5. na schoolse activiteiten, zoals ouderavonden.

Uit de stukken begrijp ik dat voor de fietsende en wandelende kinderen via de door u gevraagde Verklaring van geen bedenkingen veilige routes voor hen worden aangelegd.
Een doorsteek door het groen naar de Steenhuislaan is daarvoor volgens u noodzakelijk.

Deze routes moeten uiteraard niet de auto’s kruisen, waarvan de ouders hun kinderen per auto brengen.
In zoverre steun ik uw voorstel.

Indien er scherp wordt gekeken naar de verkeersveiligheid rondom de geplande school dan houd ik mijn hart vast.
Ik mis goede voorzieningen voor de auto’s en voor de na schoolse activiteiten.
Ik ben voor de aanleg van een specifiek parkeerterrein met een inliggende rotonde ten behoeve van deze laatste 3 groepen.
Ouders, die hun kinderen brengen, willen zo snel mogelijk weer weg. Hun belang is gediend bij een rotonde.
Ouders, die hun kinderen ophalen, willen vaak een parkeerplaats, waar hun kinderen veilig naar toe kunnen lopen.
Na schoolse activiteiten vragen om een plek, waar langdurig geparkeerd kan worden.

In het huidige voorstel mis een totaal visie op het geheel met een duidelijke tekening.
De gemeente heeft voldoende grond in de omgeving om tot veilige oplossingen te komen.
In mijn ogen is het dus niet nodig, dat de nabijgelegen woonomgeving belast wordt met de vervoersbewegingen voor de school.
Wij moeten ook veilige routes tijdens de donkere wintermaanden hebben.
Ik verzoek het college om met een nader voorstel omtrent de gehele verkeerssituatie rondom de nieuwe brede school, dat de instemming heeft van Veilig Verkeer Nederland. Een onderbouwd advies door een deskundig bureau is ook verstandig.
We moeten voorkomen dat er een mooie school gebouwd wordt in een mooie omgeving maar met een slechte verkeersveiligheid. WIE WIL DAT?

Ik stem tegen het huidige voorstel als dit besluit er toe leidt, dat er geen integraal verkeersveiligheidsplan wordt opgesteld in samenspraak met de school, de ouders en de buurt.

Agendapunt 11: Vaststelling bebouwde komgrens N 324 Grave
In de commissie vergadering van 11 april 2017 heb ik gevraagd naar de maatregelen, die genomen worden ter hoogte van de kruising N 324 en de St. Elisabethstraat.
Mij werd geantwoord, dat daar stoplichten komen maar dat vergeten was dit in het ontwerp raadsvoorstel op te nemen.
Ik zou nu verwachten, dat in het huidige raadsvoorstel dit was hersteld. Nee dus. Zulke zaken tonen de laksheid van de organisatie aan. Hier laat ik het voorlopig bij.

Inhoudelijk ben ik het ook in dezelfde commissie gevraagd of de wethouder kan toelichten, dat de snelheidsvermindering van 80 km per uur naar 50 km per uur de route veiliger maakt.
Daarop heb ik geen inhoudelijk antwoord gehad.
Ook in het huidige voorstel wordt verwezen naar een verkeersstudie.
Dat is geen antwoord.
Op de route Grave-Oss mag overal 80 km per uur worden gereden.
In een open omgeving hebben chauffeurs niet altijd de overgang van 80 naar 50 km in de gaten. Dit geeft problemen als de auto’s in de 50 km zone tijdens de spits stilstaan. Dit geeft kop/staart botsingen.
Wij hebben op dit moment tijdens de spits al verkeersopstoppingen tussen Velp en de Graafsebrug. Dit zal naar mijn mening toenemen als de auto’s geen 80 km per uur maar 50 km per uur mogen rijden.
Alles bij elkaar heb ik weinig vertrouwen in het huidige voorstel.
Ik zou liever zien dat er eerst na de reconstructie van de N 324 wordt beslist of er aanvullende maatregelen nodig zijn zoals de vaststelling van de bebouwde komgrens ter optimalisering van de verkeersveiligheid.

Agendapunt 12: Stedelijk wateropgave gemeente Grave
Uiteraard is iedereen voor voorkoming van wateroverlast in de gemeente Grave.
Ik constateer dat wel er ruim € 3 miljoen uit de reserve van de riolering wordt gehaald terwijl de riolering niet de oorzaak is maar er is een gebrek aan berging van oppervlaktewater in de naaste omgeving.
Verder constateer ik, dat tegen burgers, die ernstig last hebben gehad van de wateroverlast in 2015, wordt gezegd: VOORKOM WATERSCHADE DOOR HET ZELF TREFFEN VAN AANVULLENDE VOORZIENINGEN.
Dit is de burger iets verwijten, die geen idee heeft wat een zogenaamde 100 ml bui is.
Ik zou liever zien, dat u niet achteraf iets constateert maar dat u een program heeft om de burgers, die op grond van de studie door de Grontmij extra risico lopen op wateroverlast, informeert met concrete adviezen wat zij NU moeten doen. In dit geheel past dat de gemeente extra pompen ter beschikking heeft om snel water weg te pompen.

Graag een pro actieve houding en ik verzoek om ondersteuning voor deze benadering.

Agendapunt 13: Motie terugdringen doorgaand vrachtverkeer op de N 321
Ik begrijp deze motie niet.
In de gemeente Grave liggen 2 wegen, die een regionaal verkeersbelang hebben namelijk de weg naar Cuijk (N 321) en de weg Graafsebrug- Oss (N 324).
Als het doorgaand verkeerskarakter van deze wegen worden gehinderd of onmogelijk wordt gemaakt voor het vrachtverkeer dan gaat de “doorgaande functie” verloren en komt de weg in aanmerking voor een gemeentelijke weg.
En wat zijn de consequenties voor het terugdringen van doorgaand vrachtverkeer?
Er ontstaat daarnaast sluipverkeer. Er gaat zeker doorgaand vrachtverkeer via Escharen rijden en via de Stoofweg. Over deze consequenties spreekt de motie niet.

Als je wilt voorkomen dat doorgaand vrachtverkeer gebruikt maakt van de de N321 dan is de oplossing om een alternatieve route te bezien c.q. aan te leggen. Daar moet alle aandacht liggen!

De huidige motie lijkt sympathiek maar is in tegenspraak met het begrip: “weg van regionaal belang”.
Ik bepleit om alle aandacht te richten op de keuze voor een alternatief tracé en intensief overleg te voeren met de provincie.
Als de Commissaris van de Koning de gemeente Grave bezoekt dan wordt “het alternatieve verkeerstracé” niet besproken. Kennelijk heeft dit geen prioriteit.

Ik kan de consequenties van het aannemen van deze motie niet overzien. Misschien dat de verdere discussie in uw raad mij meer zicht geven op de consequenties van deze motie.

Agendapunt 14: Motie Winkelstructuur Grave
Zoals steeds door mijn fractie is aangegeven zijn wij voor een levendig hart in Grave. Daar horen uiteraard winkelvoorzieningen bij.
Nu ontplooit zich er een ontwikkeling, die haaks staat op het gemeentelijke beleid.
Wat is deze ontwikkeling nodig geweest? NEEN. De eigenaar wilde woningen bouwen maar door alle stroperigheid binnen de gemeente heeft de eigenaar een andere oplossing gezocht en gevonden voor zijn problemen. Ik heb liever een motie, die dit eens gaat onderzoeken.

En wat is de les voor ons als raad?
Dat wij veel meer betrokken worden bij de voorbereiding van bestemmingsplannen.
Ambtelijk wordt over ieder voorschrift of perceel gesproken.
Bij de behandeling in de raad van bestemmingsplannen is alles al vastgelegd.
Kaarten worden niet besproken of toegelicht.
En dit is het resultaat.
Ik ben er van overtuigd, dat bij een normale zorgvuldige procedure, waarbij de gemeenteraad tijdig was betrokken, deze supermarkt in Grave West niet mogelijk was geweest.
Ik ben meer geinteresseerd hoe deze supermarkt daar mogelijk was en wat de overwegingen waren van het college om dit toe te laten. Graag een helder antwoord.

De huidige motie is voor mij overbodig, omdat het gemeentelijk winkelbeleid voor mij duidelijk is.

Agendapunt 15: Afscheid mevrouw Eijgenhuijsen.
Wij vinden het zeer spijtig dat mevrouw Eigenhuijsen de gemeenteraad verlaat wegens verhuizing.
Haar betrokkenheid, openheid,  gezonde standvastigheid en deskundigheid hebben wij zeer gewaardeerd.
We wensen haar alle goeds toe voor de toekomst.
Mevrouw Nel Schuts, onze fractievoorzitter, had Eva graag willen toespreken in een persoonlijke speech maar een ziekenhuis opname verhinderde dat.

 Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: