Verslag van de raadsvergadering in twee delen.

Keerpunt2010 – Verslag Raadsvergadering 28 en 4 maart 2017.

U kunt deze raadsvergadering ook terug beluisteren  via;

 http://www.grave.nl/welkom-bij-grave/bestuur/overzicht-bestuur/gemeenteraad , Raadsvergaderingen beluisteren.

Agendapunten:

1 Opening

Aangekondigd werden verschillende moties die u al eerder op deze website hebt kunnen lezen.

3 Algemeen spreekrecht
De heren Baaijens en Satter maakten gebruik van spreekrecht m.b.t. agendapunt Rekenkamercommissie Evaluatie Snippergroenproject.
4. Vragen en mededelingen
VVD R.Bannink benadrukt meteen al (zoals gebruikelijk) niet nogmaals de commissievergadering ‘agendapunt Snippergroen ‘over te willen doen’. Dat vragenstellers vanuit de oppositie minstens 50% van de Graafse bevolking vertegenwoordigen schijnt niet aan zijn geweten te knagen en de coalitie vergeet voor eigengemak en macht maar dat elk door de bevolking gekozen raadslid te allen tijde het recht heeft vragen te stellen, waar en wanneer dan ook. Dit recht trachten te blokkeren tast onze democratie aan. (Gelukkig trekt de oppositie zich niets aan van deze 
Keerpunt/Litjens meldt dat bij de Lovendaalsingel buizen voor de dag zijn gekomen. Ook meldt Litjens dat hij niet blij is met het feit dat voor de Boa’s het aantal fte’s wordt teruggeschroefd. Litjens vraagt het college dit voornemen terug te draaien. Portefeuillehouder Joon antwoordt dat het parkeerbeleid vooral de aandachtheeft en dat er keuzes gemaakt moeten worden dus.(Het één sluit het ander niet uit?). Litjens vraagt wederom om de Tank auto spuit terug te halen, de veiligheid van de oude binnenstad is vooral in het geding.
Keerpunt N. Schuts informeert hoeveel euro’s Grave krijgt voor bestrijding van de armoede onder kinderenin Grave. Wethouder Henisch (afwezig) zal schriftelijk antwoorden.
A-stukken
Alle A-stukken werden (met stemverklaring) door de raad aangenomen
Kadernota Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf  ; Keerpunt B. Litjens zie stemverklaring
Kadernota BHIC Keerpunt B. Litjens zie stemverklaring
Kadernota GGD Hart voor Brabant Keerpunt B. Litjens; stemt tegen; (zie stemverklaring), 14 stemmen zijn voor = aangenomen
11 Kadernota Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost Keerpunt N. Schuts (zie stemverklaring) unaniem aangenomen
13 Subsidieaanvraag Omroep Land van Cuijk Keerpunt N.Schuts; (zie stemverklaring)

B-stukken
13 (was agendapunt 20) Rekenkamer commissie Rapport Evaluatie Snippergroen
Intussen is het rapport van de rekenkamercommissie bekend en behandeld in de commissie. LPG/A. Floor is van mening (zie rapport) dat zowel de raad als het college onvoldoende gefunctioneerd. Floor maakt niet exact duidelijk wie welke fouten heeft gemaakt en vooral welke fouten LPG en zijzelf hebben gemaakt. Vervolgens dienen Smulders; LPG en Trots, CDA en VVD een motie in (zie eerder gepubliceerde moties).
Keerpunt2010/N. Schuts stelt de vraag waarom het college in zijn zienswijze 1 maand na ontvangst van het rapport nog steeds geen commentaar heeft gegeven. En dan begint ook hier weer het ondemocratische spelletje waarmee de coalitie tracht de oppositie de mond te snoeren; VVD/R.Bannink en CDA B. Peters stellen namelijk bij interruptie dat Keerpunt/N. Schuts vragen had moeten stellen aan het college in de desbetreffende Commissie. Dat wordt VPG/ Jacques van Geest toch echt te veel, hij heeft het spel door, evenals iedereen op de publieke tribune;  “Ik snap dat er pogingen worden gedaan om het debat te ontregelen”. Lijst E. Eigenhuijsen haakt aan bij Van Geest. Vervolgens maakt E. Eigenhuijsen complimenten aan de rekenkamer voor een goed rapport. Zij begrijpt heel goed de commotie onder de burgers van Grave die het betreft; “Met snippergroen kom je immers aan iemands tuinhek/privé”.   
Totaal ongepast meende VVD/R. Bannink eventjes gevat te moeten zijn met zijn interruptie op E. Eigenhuijsen; “Nou mevrouw, daar ging het nu juist om bij het snippergroen,  juist de vraag; is het wel iemands privé?” Dat Bannink totaal niet in de gaten scheen te hebben dat hij hiermee in het verlengde van de voetstappen van de portefeuillehouder trad als het gaat om schofferen van gedupeerden, ontging hem kennelijk als enige in de raadszaal. (Keerpunt 2010 is zelfs ter ore gekomen dat enkele burgers de stress teveel werd en dat zij mogelijk –mede- om die reden in het ziekenhuis zijn beland.)
Keerpunt/VPG/Lijst Eigenhuijsen dienen verschillende moties in;
1e Motie; De oppositie wil de financiën van het hele project helder krijgen, 
2e Motie; De oppositie draagt het college op om de begroting door Eiffel opgesteld voor 1 mei aan de raad te sturen.
Keerpunt/H. Bongers en N. Schuts stellen wederom vragen aan wethouders Daandels, die hij ontwijkt. Zelfs na nogmaals een maning van Keerpunt/H. Bongers om de vragen te beantwoorden, vervolgt Daandels met gebrek aan zelfkennis gewoon zijn eigen pad met de mededeling; “Ik herken mij niet in deze opmerkingen”.  
Er rest de oppositie na een korte schorsing niets anders dan een 3e motie; Een Motie van Wantrouwen door Keerpunt2010/VPG/Lijst Eigenhuijsen (vertegenwoordigers van méér dan 50% van de bevolking); Met deze Motie van Wantrouwen wordt het vertrouwen in wethouder E. Daandels opgezegd. Na de diverse stemrondes wordt –zoals tevoren verwacht-  duidelijk dat de motie van wantrouwen met slechts 1 stemmeerderheid van/door de coalitie wordt verworpen en dat de wethouder in het zadel wordt gehouden. De oppositie probeerde vergeefs recht te doen aan de gedupeerden. De vergadering wordt geschorst en voortgezet op 4 april 2017.

4 april 2017-19.30 uur, de raadsvergadering wordt voortgezet;
De coalitiepartijen jubelen over de Rib. CDA/B. Peters en VVD/R. Bannink bedanken voor de Rib.VPG/J.v.Geest U heeft mij overtuigd dat e.e.a. te maken heeft met de ontwikkeling van de stad. Goed verhaal.
F. Smulders; spreekt waardering uit voor de Rib. LPG/R.Joosten; Goed voor de toekomstige ontwikkeling voor de hele stad. 
Keerpunt2010/N.Schuts; Alom lofbetuigingen. We gaan met Bureau West 8 in zee. Met het budget € 285.000,= is slechts de start gegeven voor een project van miljoenen. VPG interrumpeert; VPG gaat ervan uit dat het in elk geval een + € 0,=  project moet zijn. Naast kosten maken, moeten er ook kostendragersworden gezocht door de ontwikkelaar. Keerpunt/N.Schuts sluit zich hierbij aan, maar ziet tegelijkertijd miljoenenkosten aankomen. VVD/R. Bannink wil nog even interrumperen op de interruptie van J. van Geest maar dan grijpt de voorzitter toch in gelukkig.
Keerpunt/B.Litjens; De Vestingvisie ondersteun ik. Ik maak mij wel zorgen om allerlei deelprojecten die in het verleden steeds het zicht op een totaalvisie ontnamen (zoals b.v. Wisseveld). We hebben nog niets concreets gezien. Ik ondersteun dus de motie voor een realistische benadering.
Lijst Eigenhuijsen; Goed dat de ontwikkeling van de hele stad wordt bekeken bij Visio. Kostendragers vinden is inderdaad belangrijk. Daarnaast is een totaalvisie belangrijk om adhoc besluiten te voorkomen. De kans om de N321 eindelijk goed aan te pakken dient zich ook aan. Visio aangekocht voor een groot bedrag ong. 2,5 miljoen euro en voor het gehele project uitkomen op + €0,= wordt een hele uitdaging. Ik stem in met dit voorstel, veel succes.
Portefeuillehouder L. Roolvink bedankt voor de lovende woorden, de stedebouwkundige staat in de startblokken. Aankoop was €. 2.489.500 euro
2e termijn;
Keerpunt/N. Schuts; Wanneer komt het voorstel voor de tijdelijke voorzieningen? Afhankelijk van wat er moet gebeuren komt dat voorstel naar de raad.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

15 Kadernota CGM (Cuijk-Grave-Mill samenwerkingsverband)
Eva Eigenhuijsen; Er is onvoldoende gebeurd met onze vragen, om als raad mee te kunnen nemen in overwegingen. CDA/B. Peters interrumpeert dat de Kadernota CGM niets meer is dan vaststellen wat Grave  gaat doen; namelijk 7 miljoen euro afnemen van CGM. Wil je er al iets aan wijzigen, dan moet dat in de begroting stelt Peters. E. Eigenhuijsen verklaart dat dit juist geen verplichting mag zijn en dat was precies haar statement!
Portefeuillehouder L. Roolvink antwoordt slechts dat de consequentie van het samenwerkingsverband CGM helaas is dat er 3 kapiteins op 1 schip zijn. (Iedereen weet wat daar van komt?) Na dit voorzetje, helaas door niemand ingekopt, de 2e termijn;
Eigenhuijsen vervolgt; “We doen aan meer maatschappelijke regelingen mee, maar ze kosten niet allemaal 7 miljoen gelukkig, dit is belangrijk”.
Keerpunt/N. Schuts vult aan; “Wij hebben bij de begroting ook al een aantal stappen genomen omdat wij op die begroting ook kritiek en vragen hadden, herhaaldelijk om meer informatie gevraagd met ontoereikende antwoorden”.
CDA/B. Peters interrumpeert door te verklaren dat alleen in uren en prestaties kan worden gerekend en niet in aantallen personeelsleden omdat deze immers werken voor 3 gemeenten.

VPG/J.van Geest is duidelijk ontroerd en tot grote hilariteit op de tribune verklaart hij; “Ik vind het ontroerend om te zien hoe raadslid Peters het opneemt voor de wethouder, volgens mij bent u toe aan een wethoudersplek?” Dan vindt portefeuillehouder L.Roolvink het tijd nogmaals uit te leggen dat Grave 100 ambtenaren had, zichzelf een taakstelling heeft opgelegd, CGM heeft er nu in totaal voor 3 gemeenten 350. Grave neemt nu uren af, geen ambtenaren. Volgens Roolvink kan Grave het aantal ambtenaren niet meer traceren en Grave ontvangt voor ong. € 100.000,= aan uren binnen CGM. VPG/J.van Geest vult aan dat in de begroting wel per programma staat welke personeelskosten ermee gemoeid zijn. Er wordt hoofdelijk gestemd; Keerpunt2010 + Lijst Eigenhuijsen stemmen tegen.
CDA/J.Spoorendonk merkt op dat hij de grensoverschrijdende samenwerking brandweer mist en ziet dit graag als ‘focuspunt’ voor volgende jaar.
Keerpunt/B.Litjens wacht het onderzoek van de Nationale Veiligheidsraad af. Litjens vraagt wederom waar de ladderwagen van Grave naar toe is gegaan en vindt het een brutaliteit dat de gemeente de kosten voor haar rekening moet blijven nemen. Litjens wil de ladderwagen terug, en wel direct. Litjens vindt het bizar dat de Veiligheidsregio onderwijl op zoek is naar een kantoorpand terwijl men bezig moet zijn met Veiligheid. Meer vaste brandweerlieden in plaats van vrijwilligers. Litjens stemt tegen het kadervoorstel.
Keerpunt/ N.Schuts vindt dat de kadernota erg onduidelijk is en vraagt om meer concrete voorstellen. Volgens Schuts zijn er te veel onzekerheden omtrent beleidsvoornemens en extra kosten. E.Eigenhuijsenmerkt op dat naast alle cijfers en euro’s die langs komen ook gekeken moet worden naar de menselijke maat/vrijwilligers. 
Portefeuillehouder L. Roolvink wil antwoorden en begint met te verklaren dat hij zelf ‘nooit iets heeft gemerkt van onvrede bij personeel/vrijwilligers van de brandweer’, maar wordt direct geïnterrumpeerd door B.Litjens; “De jongens durven niet te spreken in het openbaar”. Roolvink komt met een merkwaardig antwoord, en bevestigt onbedoeld misschien wel het voorgaand gezegde door Litjens met; “Dat heb ik nog nooit gemerkt”. Roolvink verklaart verder dat hij ‘geen idee heeft waar de ladderwagen nu staat’. Litjens’meldt dat bij het gesprek dat hij had met de brandweerlieden meerdere raadsleden aanwezig waren en vraagt zich af waarom die zich nu niet transparant melden? Ook waren er brandweerlieden aanwezig die al jaren en jaren in dienst waren. Roolvink is van mening dat juist deze brandweerlieden de ‘knop hebben omgezet’. 
Waarom VVD/R.Bannink de behoefte voelt per interruptie op te merken dat hij het jammer vindt dat Litjens er zich niet bij neerlegt dat de ladderwagen weg is, blijft onduidelijk. . . . Meer iets voor in de commissie misschien? Stemming; 14 stemmen voor en Litjens tegen.

17 Kadernota BCA (Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel)
Als het niet zo bol stond van de pogingen tot politieke ondermijning, leek de behandeling van dit agendapunt misschien voor toehoorders een klucht? VPG/J.v. Geest; “Ziet er voortreffelijk uit”. Lijst Eigenhuijsen: “Ik heb vertrouwen, ga zo door”. Keerpunt B.Litjens; “Welk ei wordt hier nu weer gebakken, nu blijkt dat het 9 procent duurder wordt. Welk zakelijk spelletje wordt hier gespeeld? Ik stem tegen.
LPG/R. Joosten doet op zijn beurt wéér een duit in het coalitiezakje alsof de Graafse oppositie aan het filibusteren(*) zou zijn met zijn vraag; “Waarom is dit een B-stuk geworden?” VPG/L.Kamps kaart terecht de behandeling van de asbestdaken aan; daarom dus een B-stuk raadslid Joosten. 
Niet in de commissie, maar pas in de 2e termijn van dit agendapunt heeft VVD/R.Bannink plotseling het licht gezien voor dit B-stuk en bedacht iets te willen betekenen voor bedrijven. Zonder dat hij wordt dwarsgezeten door de oppositie kan wethouder E. Daandels aan Bannink het verlichtende antwoord geven;“Vertel me maar als je suggesties hebt”, daarom een B-stuk dus raadslid Joosten en we zijn benieuwd naar die suggesties. Stemming; B. Litjens tegen en 14 voor.

18 Kadernota ODBN (OmgevingsDienst Brabant-Noord)
VPG/L. Kamps ; “VPG heeft een amendement met de strekking geen positieve zienswijze af te geven. De bestaande bezuinigingstaak moet nl. gehandhaafd worden”. Volgens Kamps is de eerste vraag die opkomt; Is het wel een echte Kadernota; een wollig verhaal met weinig cijfers, maar met een toename van € 1,5 miljoenkosten! ODBN kan de bezuinigings-doelstelling voor 2018 niet halen volgens de nota. Ook lijkt het er op dat (dubbele) activiteiten worden verricht/worden overgenomen die sowieso al door gemeenten worden verricht. Is men zich aan het ‘oppompen’, maakt ODBN zich groter dan haar wettelijke taken? Wat betekent de relatie met Agrifood bijvoorbeeld. ODBN is slechts een uitvoerende instantie en moet dat ook blijvenvolgens VPG. Laat ODBN zelf met bezuinigingsvoorstellen komen.
Keerpunt/B. Litjens; ODBN wil verhuizen van Den Bosch naar Cuijk, in tegengestelde richting dus van het Veiligheidsbureau. Het amendement van VPG lost niet de problemen op, die oorzaken blijven nl. onbekend. B. Litjens stelt voor dat de Graafse fractievoorzitters het gesprek aangaan met de directie + ondernemingsraad van ODBN. 
CDA/B. Peters; Vindt het amendement een ‘onvaste’ verklaring, zonder duidelijke aanwijzingen. Bij de ODBN zijn wettelijke taken neergelegd, ook m.b.t. de omgevingswet. De ODBM wil ook een Advies- en Servicebureau worden, meer taken dus. VPG/J.v.Geest interrumpeert; in het amendement wordt aangegeven dat ODBN zich aan de bezuinigingen moet gaan houden. CDA/B.Peters beaamt dit, maar die bezuinigingsopdracht is volgens Peters een genuanceerd verhaal; voor Boxmeer bijvoorbeeld weer anders dan voor Grave.
LPG/R.Joosten; Vorig jaar heeft LPG wel ingestemd met de nota omdat ODBN van alles beloofde, de bezuinigingen worden echter wederom niet gehaald. We moeten een keer ‘ho tot hier en niet verder’ zeggen.M.b.t. een amendement; we kunnen ook ‘gewoon’ tegen het agendapunt stemmen. LPG/ J.v.Geest antwoordt echter dat de gemeenteraad een zienswijze dient af te geven. Voorzitter Roolvink deelt die mening.
Keerpunt/H. Bongers is van mening dat de raad zelf ook min of meer wollig aan het doen is. Want waar blijft de concrete aanpak/de bezuinigingsvoorstellen van onze kant/raad? Kunnen wij als raad van Gemeentein gesprek gaan met ODBN? 
Keerpunt/N.Schuts; waarom nu een besluit nemen? We hadden vóór 6 maart moeten reageren maar hebben slechts enkele dagen geleden de stukken ontvangen???? Er zijn meerdere gemeenten die niet tevreden zijn. Sinds de oprichting al de 3e directeur. Wat is het probleem bij de ODBN? Controles niet uitgevoerd, financiën niet op orde, kadernota te laat opgeleverd. 
VVD/R.Bannink maakt een aantal opmerkingen in het luchtledige; “Weer hetzelfde liedje inderdaad, maar ODBN heeft ook veel extra taken gekregen, zorgelijk. Opmerkelijk dat nu in de pers ineens duidelijk wordt dat veel andere gemeenten ook een negatieve zienswijze hebben afgegeven, Grave ook ineens een duit in het zakje wil doen? We moeten het wel samen met andere gemeenten oppakken”.
Lijst Eigenhuijsen; ‘Boekel doet het goed als gemeente en ook Boekel is negatief over de ODBN. Frappant; wethouder Van de Loo van Boekel, zelf onderdeel van het bestuur van ODBN, verklaart in een artikel in de Gelderlander; “Het loopt nog lang niet goed, al de derde directie versleten”. Een teken aan de wand en de professionals van ODBN moeten met oplossingen komen. Lijst Eigenhuijsen steunt het amendement van VPG.’
VVD/R.Bannink reageert nogal verbaasd over een gloedvol betoog van wethouder E. Daandels (tevens bestuurslid ODBN) voor de relatie ODBN-Grave. Bannink vindt het jammer dat de wethouder juist de gemeente Grave noemt als partij die in de gemeenschappelijke regeling er ‘goed uit is gesprongen’ (volgens hem dan). ‘Het is en blijft een gemeenschappelijke regeling en we constateren dat de ODBN wederom niet de doelstellingen heeft behaald’, aldus Bannink.
Lijst Eigenhuijsen; Wij stemmen over het geheel, maar ook als individuele speler Grave, constateren wij dat ODBN de doelen niet heeft gehaald. LPG/R. Joosten heeft nog een reactie en geeft zelf al aan; “Het wordt nu wel erg wazig” daarbij heeft Joosten ‘even snel een amendementje gemaakt’. VPG biedt aan er samen even naar te kijken. Op verzoek van Joosten wordt de vergadering 2 minuten geschorst tot 21.25 uur. Na de schorsing/het overleg  is het amendement van VPG gewijzigd dus mede op verzoek van LPG/Joosten; ‘geen positieve zienswijze af te geven en de opgelegde bezuinigingstaken te handhaven. Maar LPG/A. Floor maakt het plotseling per interruptie nog iets ‘waziger’ omdat zij íneens meent dat er misschien ook nog iets positiefs te zeggen valt? 
VPG/J.v.Geest; Stemverklaring; “Vorig jaar hebben wij gezegd aan ODBN; je mag nog 1 x het proberen. Dit moet een helder signaal zijn aan ODBN”. 
Keerpunt/N.Schuts; “Wij zullen mee gaan met het adoptievoorstel en het raadsvoorstel en niet met het amendement”. Trots/F. Smulders stemt in met het amendement. CDA/B.Peters steunt het amendement niet. 
En dan, komt LPG/R. Joosten –om het nu echt helemaal wazig te maken en als klap op de vuurpijl- met ; “Waarom geven we nu niet een positieve zienswijze af met een fikse kanttekening en daarom stemmen wij tegen het amendement”. (Dat amendement dat op zijn verzoek was gewijzigd, toch?)
Keerpunt/B.Litjens; Stemt voor het amendement en tegen de kadernota. VVD/R.Bannink heeft er vertrouwen in dat wethouder Daandels met de juist boodschap naar de ODBN gaat, vraagt om een verslag van de ODBN vergadering en stemt niet in met amendement.
Hoofdelijke stemming; Amendement verworpen met 6 voor en 9 tegen.
Hoofdelijke stemming; Kadernota; aangenomen 9 stemmen voor en 6 tegen.

Motie 20A Palazzo; Ondanks dat Keerpunt2010 mede-ondertekenaar was van deze motie, stemden B. Litjens en H. Bongers uiteindelijk tegen de motie. De reden; B. Litjens is intussen, zeer recent op de locatie met de eigenaar in gesprek gegaan. In de motie stonden passages opgenomen welke nadien/uiteindelijk niet goed bleken. Het signaal was wel goed, de bedoeling is bereikt, de gemeente gaat in gesprek. Wellicht was het beter geweest om even te schorsen en dit te bespreken. 

De agendapunten 20c en 20d worden doorgeschoven naar een volgende vergadering wegens tijdgebrek door een veel te volle niet behapbare agenda.
19 Gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2017-2020 wordt doorgeschoven naar de volgende commissievergadering, tot na de presentatie GGD.
20  Is behandeld onder agendapunt 13; Rapport “Evaluatie project snippergroen gemeente Grave” rekenkamercommissie Land van Cuijk
21 Sluiting; In 2013 kwam het voor het laatst voor, dat de raad maar liefst 3 vergaderingen nodig had om de agenda voor 1 raadsvergadering af te werken. De agendacommissie dient voortaan ‘behapbare’ agenda’s samen te stellen voor vergaderingen in samenwerking met de voorzitter .
 *(Filibusteren is het extreem lang rekken van redevoeringen, met het doel de behandeling van een wets-/raadsvoorstel te vertragen of blokkeren. Er wordt soms urenlang (onnodig) gesproken. In Amerika af en toe gebruikt in het Congres, in Nederland slechts zelden gebruikt in de Tweede Kamer. In de Graafse gemeenteraad is hiervan geen enkele sprake. Juist hier tegenover staat, dat elk gekozen Graafs raadslid en volksvertegenwoordiger, de plicht heeft zijn achterban zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Coalitie noch oppositie mogen deze plicht in de weg staan. Het door de coalitie Grave voortdurend per interruptie bekritiseren van gestelde vragen door de oppositie, is dus ondemocratisch en druist dus in tegen de functie van een raadslid/de gemeenteraad.Overigens is het ook nog de vraag waarom de voorzitter van de raadsvergadering niet ingrijpt bij dit soort ongewenste/niet correcte verstoringen van de beraadslagingen.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: