Commissie Inwoners & Bestuur 18 april 2017

Hester Kruizinga, in het Palazzo tijdens een vergadering van de Wijkraad Binnenstad, maakte dit verslag vanaf de geluidsopname.

Voorzitter:
Frans Smulders
AGENDAPUNTEN:
1.Opening en voorstelronde; geen bijzonderheden
2. Vaststellen agenda en mededelingen; geen bijzonderheden
3.Vragen
a.H. Bongers informeert naar de stand van zaken rond de exploitatieplannen van het Trefpunt te Velp? De wethouder meent dat e.e.a. al schriftelijk is beantwoord en gewerkt wordt volgens de wethouder aan een financieel overzicht.
b.H. Bongers deelt mee dat in de Schouwburg te Cuijk een bijeenkomst voor de burgers wordt georganiseerd; “Meedenken over 7 thema’s uit de gemeentebegroting”. Bongers vraagt of Grave dit ook kan organiseren, de vraag wordt doorgeleid naar wethouder Joon.
c.E.Eigenhuijsen vraagt t.a.v. het beleid ‘Camperplaatsen Grave’; Bij het Gemaal van Sasse staan campers vaak langere tijd geparkeerd, terwijl volgens beleid dat voor max. 1 of 2 nachten zou zijn. Is het beleid al geëvalueerd? De portefeuillehouder is niet in de vergadering. Eigenhuijsen wil graag antwoord voor de 16e mei.

J.v.d. Eerden; Dit verslag is wel zo ontzettend summier, wat is eigenlijk de functie van het verslag? Lex antwoordt; dit is een afsprakenlijst. Eva; Bij de B-stukken graag aangeven waarom iets een B-stuk wordt.

5 Spreekrecht publiek;
Gebiedsvisie Wisseveld – W. Baaijens
Waarom pleit een meerderheid van de raad voor de implementatie van een gebiedsvisie in een bestemmingplan die ontwikkeld werd door de GBB. Een private partij die een groot financieel belang heeft bij de gebiedsontwikkeling op het Wisseveld.
Hoe zit het met de inspraak van de Graafse burgers in deze nogal vastomlijnde gebiedsvisie. Ik denk dan vooral aan de inspraak van de burgers die in de directe omgeving van dat plangebied wonen.
Hoe groot is het probleem van de Graafse volkshuisvesting, dat het noodzakelijk en gerechtvaardigd zou zijn woningbouw te realiseren in de uiterwaarden, waardoor het vrije blikveld zowel vanaf de brug als vanuit de stad permanent wordt aangetast.
Een ruimtelijk gebied dat door zijn openheid en landschappelijk perspectief zeer waardevol kan zijn voor het imago van Grave als Historisch Vestingstadje.
Deze visie wordt ondersteund en uitgedragen door ons politiek bestuur; de bedoeling is immers om de ruimtelijke ontwikkelingen in te passen in historische kaders.
Juist in Grave met zijn grillige Maas en de vrije uiterwaarden, is het een economische must te investeren in dit voor een oud vestingstadje belangrijk buitengebied dat direct grenst aan de historische vesting.
De gemeentelijke plannen ter bevordering van toerisme en recreatie maken dit eveneens zeer wenselijk.
Als u, zonder onderzoek naar het draagvlak onder de burgers, besluit de gebiedsvisie van de GBB te implementeren in een bestemmingsplan voor het Wisseveld dan durf ik te stellen dat u de burgers in de steek laat en ook nog eens uw eigen uitgesproken visie verloochent.
Dat betekent dat alle slogans om Grave te promoten als historisch vestingstadje, niet alleen boterzacht zijn maar ook bestempeld moeten worden als lege kretologie.
Projectontwikkelaar GBB maakt duidelijk dat woningbouw op de emab-locatie zijn financiële drager is om het gebied te ontwikkelen maar heeft dat nog op geen enkele manier onderbouwd.
Vooral zijn er vraagtekens te zetten bij de afhandeling van financiële zaken rond de aankoop en sloop van de betoncentrale in combinatie met de verdeling van de gelden van de grondverkoop voor de bouw van Catharinahof. Hier zal ik later op terugkomen gezien de weinige tijd die mij gegund is binnen het spreekrecht.
Wel begint het duidelijk te worden dat de vaak te hoge speculatieve aankopen van kavels op het Wisseveld door GBB gedaan zijn om grondpositie te verwerven.
Tegelijkertijd echter dwingen die hoge prijzen de GBB om de emab-locatie te moeten ontwikkelen.
Maar hebben we het dan niet over een probleem van GGB; niet van de Graafse gemeenschap.
Het kan ook niet zo zijn dat niet noodzakelijk te achten woningbouw op de emab-locatie gerealiseerd gaat worden ten koste van in het verleden gemaakte afspraken. Ik verwijs dan onder andere naar de afspraken in de pilot “Bouwen binnen strakke contouren”. Om af te ronden: Kortgeleden heb ik u de rapporten van Tauw en DIBEC toegestuurd over bodemvervuiling op de emab-locatie en de ernstige mate van vervuiling van de waterbodem in de “Nieuwe Haven”, het laatste met mogelijke consequenties voor de volksgezondheid. Hebt u kennisgenomen van deze rapporten en welke consequenties trekt u eruit? Ik dank u voor uw aandacht. W. Baaijens.

Uit de commissie worden geen aanvullende vragen gesteld, het betoog van de heer Baaijens was dan ook zeer helder.

Voor de lezer; U kunt de geluidsopname van de presentatie + vragen beluisteren via; http://www.grave.nl/welkom-bij-grave/bestuur/overzicht-bestuur/gemeenteraad/raadsvergaderingen-beluisteren
en terwijl u luistert kunt u onderstaande presentatie met afbeeldingen erbij nemen door op de link te klikken. 
Bijgevoegde documenten: 
Vragen;
Elke gemeente dient binnenkort een verordening m.b.t. de privacy-bewaking te hebben; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hoe ver is Grave/CGM hier mee? M. van Egmond antwoordt; “Hier is 2 jaar de tijd voor; Er is binnen CGM een begin mee gemaakt, maar er moet een verantwoordelijk functionaris  voor worden aangesteld en daar is budget voor nodig.”
Data beveiliging; in hoeverre werkt CGM samen met deskundigen om te zorgen dat ongewenste invloeden geen toegang vinden tot gemeentelijke data? CGM werkt met verschillende HighTech bedrijven. Alle gemeenten verenigen zich bovendien ook in de Informatie-Beveiligings-Dienst en daarnaast worden technische ontwikkelingen en trends gevolgd.
Raadslid B. Peters stelt een vraag over de ‘overhead’;“Een deel van deze financiering ICT is overhead, wordt deze op dezelfde wijze verrekend en weergegeven als bij overige diensten en in het bijzonder Groenbeheer en in het niet bijzonder alle praktische diensten?”
Dan krijgt Peters een slim antwoord van de presentator: “Ja, het zit dus hetzelfde in elkaar. In het deel van het tarief dat wij berekenen aan de gemeente zit ICT. En dus ook deze begroting zit er in verwerkt. De afgelopen jaren is er geen opslag geweest, deze is hetzelfde gebleven en gaat ook hetzelfde blijven. Maar als we de ICT verhogen, stijgen de kosten en dat is dan de verrekening zoals die plaatsvindt.”
Red.; Klinkt logisch beste lezer? Overigens, ‘Overhead’ is zo’n heerlijk vage term waarvan niemand precies weet wat die inhoudt voor de verschillende producten of diensten binnen CGM. Kom eens met de ‘bijsluiter’ wat er precies in die overhead zit naar de burger of voor wat dat betreft, ook naar de raadsleden die namens de burger, namens de gemeenschap aan de hand van duidelijke cijfers dienen te controleren en besluiten moeten nemen?

Maar Bannink vindt het eigenlijk toch interessant worden en hij vraagt naar de bekende weg, “of de kadernota CGM eigenlijk een document is waarin de raad niets méér kan vinden dan de uren die wij inkopen en daarmee basta voor Grave binnen CGM?” Exact geacht raadslid, helaas dat was het en hoe die uren (niet) verantwoord zijn neemt u voor lief ? En daarmee inderdaad basta! Bannink ziet er ook de zin niet meer van in om dóór te vragen. Hij besluit met de luchtige opmerking naar Roolvink en V.d. Ligt; “De veiligheid van onze burgers is trouwens toch úw probleem?” Maar of onze burgers dat ook zo simpel zien?
Roolvink; “Wij vinden het onze plicht (bestuurders CGM) u te informeren. Voor velen is het een mistig onderwerp, vandaar de informatievoorziening.” Met dank aan de heer Roolvink, hiermee is de mist beslist niet opgetrokken, maar heeft u het wel voor elkaar dat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid duidelijker bij de raadsleden is gelegd. Misschien dat u dit nog niet door had meneer Bannink, de veiligheid in Grave blijft nl. ook UW probleem en verantwoordelijkheid ook al laat u iemand anders die klus opknappen.

B. Litjens is het met de kostenverhoging van € 2,3 naar € 2,7 miljoen niet eens; Hij vindt het verspilling om elke gemeente met een eigen softwareprogramma te laten werken, de VNG zou een bruikbaar programma moeten ontwerpen geschikt voor meerdere gemeenten. De Provincie Brabant moet zich ook inspannen voor dit aldus Litjens. Hij stelt ook dat de gemeente Oss zijn ICT heel goed op orde heeft en dat gekeken kan worden of Grave daar niet bij aan kan sluiten? In plaats van te blijven ‘pieren’ met 3 gemeenten en zo’n 40.000 inwoners, kan Grave beter contact zoeken met Oss om de mogelijkheden te bekijken. Litjens voegt toe; “Ik verwacht van onze bestuurders dat zij dit oppakken samen met andere gemeenten om zo niet de melkkoe te blijven van de grote ICT ondernemers.” Volgens V.d. Ligt; Kijkt VNG al naar ‘het samen optrekken’ maar is het nog in de kinderschoenen.  J.v.d. Eerden voegt toe dat Grave met een serieus probleem te maken heeft en dat de presentatie niet veel méér inzichten heeft gegeven over de zwaarte van de risico’s, de gevolgen en de kosten daarvan? V.d. Ligt kan de vraag niet beantwoorden want dat is moeilijk in te schatten. R. Joosten vraagt wat ten aanzien van datalekken als erg of niet erg wordt aangemerkt. Wanneer worden de (3) gemeentes op de hoogte gebracht van een ‘lek’ want hier moet de raad op kunnen sturen. V. Egmond; “Wat ernstig is staat niet in de wet, maar in een ernstig geval worden het college/de burgemeester en zonodig de raad ingelicht. Op de vraag ‘wanneer’ kwam dus geen duidelijk antwoord.  
Later vult J.v.d. Eerden aan; ‘Maar er is toch wel beleid voor een risico-analyse?’ Er blijkt een beleid te zijn en samen met de gemeenten is gekeken naar een risico-analyse. 

De gemeente Grave blijft als opdrachtgever ten alle tijde verantwoordelijk voor de bewaking van de persoonsgegevens, zowel met als zonder opdracht via CGM (opdrachtnemer) volgens Mw. V. Egmond !

Joosten kon het niet laten te melden dat de presentatoren ‘even de financiën aantikten’ en dat Grave het altijd goed geregeld had met een flinke reserve, andere gemeenten hadden het minder goed geregeld, mogelijk is Grave daar de dupe van geworden?”. Het bedrag dat Grave bij de start van CGM geïnvesteerd had voor ICT is weer ter beschikking gekomen van Grave en € 1,9 miljoen is teruggestort naar de Algemene Reserves aldus Roolvink. (Dat kijken we voor de zekerheid nog even na.) Vorig jaar is Mw. M. van Egmond aangesteld als ‘Chief of information’voor het beleidsmatige deel, voor het praktisch/uitvoerende gedeelte moet nog iemand worden benoemd.

Bijgevoegde documenten:
Koen Nijsen, medewerker Veiligheid CGM over de ondermijning van de veiligheid in onze maatschappij, een hot item vooral in Noord Brabant en Zuid-Holland; Onder ondermijnen van de veiligheid verstaan we; “Het misbruiken en verzwakken van de structuur van onze maatschappij, hetgeen leidt tot de aantasting van de fundamenten en de legitimiteit van het stelsel dat haar beschermt.”
Daarbij gaat het niet over de fietsendief, maar over het grotere werk; hennepkwekerijen, drugslabs, vastgoedfraude etc. De onderwereld kan niet zonder de bovenwereld, immers notarissen, autoverhuurbedrijven of vastgoedmakelaars zijn nodig om criminele activiteiten quasi te legaliseren. Ook de buitengebieden, vakantieparken en de verhuur van niet meer gebruikte agrarische gebouwen, zijn uitermate geschikt om te gebruiken voor criminele activiteiten. Een gezamenlijke actieve aanpak is nodig door Gemeenten, de belastingdienst, politie, het Openbaar Ministerie, REC. Er is overal criminaliteit, ook in deze gemeente. Zelfs ICT-studenten worden benaderd door criminelen om tegen veel geld het vuile spel mee te spelen. Criminaliteit vormt ook een bedreiging voor de democratie. Een voorbeeld; de auto die in het stadhuis Waalre naar binnen reed, waarna de auto in de fik werd gestoken.

Misdaad ondermijnt dus ook de Brabantse en lokale politiek. Kent u de TV serie “Flikken”? De aflevering waar een criminele familie in een politieke partij infiltreerde?
Werkelijkheid in Brabant en daarmee komen we automatisch op het punt Integriteit en Onderbuikgevoel. Burgers en hulpdiensten wordt dus gevraagd om alert te blijven. De werkorganisatie CGM wil ook bestuurlijk weerbaar zijn. Bewustzijn, financiële middelen, Bibop en het uitvoerings- en informatieteam spelen een belangrijke rol. (Over de rol van politie straks meer!)

Twee stellingen waarop door de commissieleden gereageerd kan worden;
Stelling 1.De Gemeente moet actief beleid voeren op ondermijnende criminele activiteiten en de raad dient daarvoor extra financiële middelen ter beschikking te stellen.

Reacties;
B.Peters is van mening dat het niet los kan worden gezien van de provincie en het landelijk. Hij is er dan ook niet voor, om binnen de gemeente een eigen taskforce (speciale eenheid) met financiële middelen te creëren.
B. Litjens deelt deze mening; Bevordering van opsporing van ondermijnende criminaliteit door de gemeente is goed, maar dit moet door het Ministerie van Justitie worden opgepakt en niet zozeer door gemeentebestuurders die tegenwoordig veel te kwetsbaar zijn geworden o.a. omdat de politie zijn taken niet meer kan uitvoeren en veelal ook geen gezag meer heeft bij  criminelen. Bescherming door de politie stelt soms weinig meer voor, je staat alleen als er iets gebeurt. Soms kijken bestuurders ook maar weg vanuit eigen kwetsbaarheid. Het gemeentelijke, ambtelijke en bestuurlijke apparaat is niet voldoende ingericht om zowel  technisch als mentaal, op te treden tegen zware criminelen. Litjens bepleit opnieuw dat de gemeente Grave minstens over 2 (wegbezuinigde) full time BOA’s moet kunnen beschikken, om in samenwerking met de burger a. alert te zijn op de eerste signalen van harde ondermijnende criminaliteit en b. de kleine overtreders (belhamels) aan te spreken o.a. in samenwerking met ouders en specifieke deskundigen. Politie, gespecialiseerd in de opsporing van zware criminaliteit heeft meer manschappen en middelen nodig.
R. Joosten De gemeente moet er mee bezig zijn maar dan wel complementair aan het grotere doel.
J. van der Eerden In feite zijn het 2 stellingen; Er moet actief beleid gevoerd worden op ondermijnende criminaliteit, of je daar meer geld in moet steken is nog maar de vraag. In elk geval moeten we integraal kijken hoe we gevoelige bestuurlijke transacties minder vatbaar kunnen maken voor criminaliteit. Over welke criminaliteit hebben we het en hoe/waar halen we de winst uit extra investeringen.
R. Bannink Er werd en wordt in de provincie Brabant al veel aandacht aan besteed. Voor ons als kleine gemeente houdt het op een gegeven moment op middelen ter beschikking te stellen.
J. Spoorendonk M.b.t. Lokale en grensoverschrijdende problematiek, ondermijning komt juist in elke gemeente voor. Ambtenaren (in en buiten het stadhuis) bewustwording en alertheid bij te brengen is belangrijk. Hierbij is het nadeel van het CGM verband dat het focussen op criminaliteit ook afhangt van het aantal beschikbare uren. Daarmee kan het voor Grave een centenkwestie (red.;zeg maar rustig eurokwestie) worden want hoeveel uren gaan wij ‘afnemen’ van CGM? Bannink wil hier graag even naar voren brengen dat hij de politie meer aanwezig wil zien.
Eva Eigenhuijsen  Inderdaad zitten er 2 stellingen in; actief beleid + middelen. Wat is onze kennis over die criminaliteit, weten we waar we op moeten inzetten of gaan we met hagel schieten? Een belangrijk argument is “de dijken overal even hoog maken”. Niemand in de raadszaal zal tegen actief beleid zijn maar het struikelpunt zijn de middelen. Hoe onderbouw je de kosten, kijk naar de tendens, waar wil je op inzetten en beargumenteer dan welke extra middelen je inzet. Maar ik sta positief tegenover deze stelling.
H. Bongers sluit zich bij bovengenoemde sprekers aan.
Lex Roolvink Het is een wereldwijd probleem, Brabant staat nogal in de spotlights en dat is zorgelijk. We kunnen dat niet alleen bij de grote gemeenten neerleggen en alle overheidsinstanties moeten meewerken aan de signalering en bestrijding samen met politie, en marechaussee. Een gemeente kan bijvoorbeeld beleid op exploitatievergunningen herzien en beter handhaven etc. Ten aanzien van de kosten, middelen uit de lopende begroting halen betekent dat andere dingen weer niet gedaan kunnen worden.
Screening, alle raadsleden s.v.p. eerst de lijst nevenactiviteiten + ego inleveren. Hester
Stelling 2; Wethouders en raads- en commissieleden en kandidaten moeten voorafgaand aan elke verkiezing (opnieuw) gescreend worden
R.Bannink en B. Peters zijn van mening dat wat voorheen als een formaliteit werd afgehandeld, van steeds meer belang wordt. J. Spoorendonk is het niet met de stelling eens; volgens hem mag iemand op een kandidatenlijst staan ondanks dat je in het verleden een crimineel feit begaan hebt. Je kunt kandidaten screenen, komen evt. die persoonlijke gegevens bij de burgemeester terecht? E. Eigenhuijsen lijkt het wel goed als minimaal de burgemeester weet ‘wat voor vlees hij in de kuip heeft’. R. Joosten staat ook achter screenen maar vraagt zich af wanneer iemand wel of niet een zgn 2e kans, waar ligt de limiet. Zo gaat de discussie verder en iedereen is er voor om ook iedereen te screenen. Maar hoe, en met welke gevolgen is (nog) niemand in de commissie duidelijk. (Red. Volgens mij hoeft Grave het wiel niet uit te vinden en kan men gewoon globaal een voorbeeld nemen aan de screening die kandidaten voor de Tweede Kamer moeten ondergaan).Van der Eerden zou een ‘integriteittoets’ willen en B. Litjens sluit zich hierbij aan. (Red. dat zit in elke goede ‘screening’.) Om het bij voorbaat ingewikkelder te maken doet Rob Bannink er een schepje bovenop door voor te stellen om misschien zelfs 1 x per 2 jaar te screenen. Blijft een lei wel schoon gedurende een raadsperiode van 4 jaar? Een raads- en commissielid, of wethouder kan juist in die periode over de schreef gaan. Tegelijkertijd vraagt Bannink zich hardop af of de ‘nevenactiviteiten’ eigenlijk gemeld zouden moeten worden. (Red. Incoherent? De logica ontgaat mij.)
Tot slot, volgens L. Roolvink scoort Nederland ‘vreselijk hoog’ op integriteitgebied en moeten we dat zo houden (Red. Ons land staat op de vijfde plaats van de index van Transparency International. De  wereldwijde waakhond tegen corruptie. Denemarken is het minst corrupt, gevolgd door Finland, Zweden en Nieuw-Zeeland. Nederland en Noorwegen staan op een gedeelde vijfde plaats – 2016)
Volgend jaar 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en voordien moeten kandidaten gescreend worden. Politiek partijen stellen zelf hun lijst samen en om die reden gaat de gemeente op korte termijn in gesprek met de politieke partijen, deze gesprekken worden genotuleerd.

(Redactie; Met respect voor de politiefunctionarissen die hun uiterste best doen, komt de simpele aanwezigheid of afwezigheid van politie niet te weinig aan bod in de presentatie van CGM? In het Land van Cuijk (Grave)?? Ben Litjens/Keerpunt hamert er al tijden op dat de uitholling van ons politieapparaat wel degelijk invloed heeft op de groei van criminaliteit in onze regio. Dit moet op landelijk en gemeentelijk niveau besproken worden!)

(Kandidaat-) Raadsleden dienen in hun gemeente woonachtig te zijn. Van leden van het college van burgemeester en wethouders wordt dat ook verwacht. In Grave bleken tijdens de coalitieonderhandelingen 2014 helaas niet voldoende geschikte kandidaten te wonen. Regel is dat jaarlijks ontheffing moet worden gevraagd door leden van het college om buiten de gemeente te wonen. Het gaat hierbij om de wethouders J. Joon en E. Daandels, daarbij dienen zij aannemelijk te maken dat het niet mogelijk is (+ om welke redenen) naar Grave te verhuizen. Opmerking door J.v.d. Eerden + E. Eigenhuijsen; Neem voortaan integraal landelijk de regelingen + aanwijzingen over, graag schriftelijk nog informatie inzake de verschillen met deze landelijke aanwijzingen.
Besloten wordt tot A-stuk

L. Roolvink brengt naar voren dat Landelijk een voorstel in voorbereiding is om deze regeling voortaan per 4 jaar te behandelen in plaats van elk jaar. Besloten wordt tot een A-stuk

Wethouder A. Henisch licht toe; Wet publieke gezondheid;  De wet regelt de organisatie van de openbare gezondheidszorg, de bestrijding van infectieziektecrises, de isolatie van personen/vervoermiddelen die internationaal gezondheidsgevaren kunnen opleveren en de jeugd- en ouderen-gezondheidszorg. De GGD binnen CGM voert deze wet (verplicht) uit. Het budget dat voorligt bedraagt ong. € 12.011,= en het is een onderdeel van het budget van € 378.000,= dat Grave bijdraagt aan de GGD (€ 30,59 p.i.)
Een aantal zaken zijn wettelijk vastgelegd en bij de lokale gezondheidsnota hebben we wèl veel beleidsruimte. Cijfers m.b.t. de gezondheidszorg van Grave komen redelijk overeen met die van heel Noordoost-Brabant. Zorgwekkend zijn daarbij de thema’s: overgewicht, diabetes, alcohol- en drugsgebruik, eenzaamheid en het risico op angststoornissen. Dit zijn dan ook de speerpunten in de gezondheidsnota. De KBO’s, Bewegen met ouderen, activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan, Uit met ouderen, JOG etc. namen al verschillende initiatieven. Deze activiteiten kunnen niet allemaal uit het gezondheidsbudget worden betaald en daarom subsidieert de gemeente verschillende activiteiten aanvullend. Vooral collectieve preventie door voorlichting wordt benadrukt in de nota die in samenwerking door gemeenten is opgesteld. November 2016 is hiervoor ook een bijeenkomst georganiseerd met o.a. een presentatie door de GGD waarvoor ook de gemeenteraden waren uitgenodigd. Daarna is een conceptrapport naar de raden verzonden en op 13 december 2016 is nogmaals een informatieavond gehouden voor iedereen die een inspraakreactie had gegeven, met als doel te tonen wat met die inspraak is gebeurd.
Het onderdeel Intensieve Veehouderij wordt expliciet in de Omgevingswet opgenomen omdat daar ook de vergunningen worden verleend. En binnen de wettelijke taken van de GGD is ook een onderdeel ‘Bureau milieu en veiligheid’. Dit bureau geeft gevraagd en ongevraagd advies over gezondheidsaspecten bij intensieve veehouderij. Vergunningen worden door de Omgevingsdienst bovendien getoetst. Hebben wij veel bedrijven in de gemeente Grave waarbij dit een rol speelt? Grave heeft relatief weinig bedrijven die een risico vormen voor de gezondheid m.b.t. intensieve veehouderij.
Afbeeldingsresultaat voor afbeelding fijnstof mondmasker
Fijnstof
Volgens H. Bongers valt Pluimveehouderij (fijnstof) hier ook onder.; Er wordt nu al getoetst door de ODBN en de GGD en het grote pluimveebedrijf te Gassel bouwt al om, om aan de normen te kunnen voldoen. (Red.; de nieuwe Omgevingswet wordt pas 2018 van kracht.)
Volgens E. Eigenhuijsen is er wel input geweest van de inwoners m.b.t. geluids- en geurhinder en in Grave valt het mee, in Mill zijn meer klachten. Een gemiste kans dat niet meer regionaal is gekeken, waarom wordt er niets gedaan met de opmerkingen van de Adviesraad Sociaal Domein, dat zij zien dat te weinig aandacht is voor het regionale vraagstuk inzake gezondheid en intensieve veehouderij? Stank stopt niet bij de gemeentegrens. Je kunt kiezen om te sporten of niet, gezond te eten of niet, maar kiezen vóór of tegen fijnstof blijft voor de burger een wazig verhaal met dit gezondheidsaspect als onderdeel van een Omgevingswet. A.Henisch licht toe; We kijken hiernaar via de Regionale Gezondheidsnota en via de ODBN. In deze commissie hebben we het over lokaal gezondheidsbeleid voor Grave en niet voor Mill of Cuijk etc.
11 Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: