Nieuws van 27 juli 2009: Ons speerpunt: Graafse bruggen ontsluiten de Hampoort. Bureau West 8 komt met voorstellen???

Gaat Bureau West 8 plannen maken voor de Hampoortburg????
Penne Hangelbroek en Adriaan Geuze van Bureau West 8 tijdens de presentatie over 'Grave als historische vestingstad' op 22 december 2016. (foto: Annelies Graafsma)

Penne Hangelbroek en Adriaan Geuze van Bureau West 8 tijdens de presentatie over ‘Grave als historische vestingstad’ op 22 december 2016. (foto: Annelies Graafsma) 

Naar welke tijd gaat vestingstad Grave terug…? MaasDriehoek

Verbinden
Het museum wil de Hampoort open ‘om de entree van de vesting lopend of fietsend te ervaren’. Hangelbroek hierover: “Wij proberen te achterhalen of het Visioterrein met de binnenstad te verbinden is.” Hij kent de discussies over de Elisabethstraat. “We willen kijken hoe we hier iets kunnen verbeteren.” Ze willen weten waarvoor ze de handen op elkaar krijgen en gaan praten met maatschappelijke partijen en inwoners. Het gaat dan over ontsluiting en toegankelijkheid van de binnenstad en het herstellen van de ravelijnen. “De eerste vastgoedvragen dienen zich al aan: Prinsenstal, scheepswerf, Wisseveld; kunnen ontwikkelaars bijdragen aan ‘Grave vestingstad’. De Bomvrije is slecht betrokken bij de binnenstad. Lunette is ook zo’n onderwerp en hoe om te gaan met de Ruyterstraat en de oude haven? En dan is er nog de vraag: kunnen raadsleden bij besluiten weerstand bieden aan wensen van mensen?
Voor de zomer komt West 8 met eerste tekeningen, na de zomer worden meer mensen betrokken.

Aangenaam verrast was ik toen ik 2 tekeningen van Hampoortbruggen in mijn postvak vond.

Tekeningen:

 1. Ideevorming; d.d. ’08
 2. Tekening van een houten brug achter de Hampoort; d.d. 10-10-1991
 3. “Een brug van het Verleden met een blik naar het Heden”. d.d. mei 2000. Deze tweede brug zou een metalen brug in de kleur legergroen zijn.
 4. Ontwerp Brug over de Raam met het hele trace van Hampoort tot Stoofweg . d.d. 1998.


Bij de behandeling van de kadernota had ik een initiatiefvoorstel gereed om realisering naar voren te halen omdat:

 • een strook grond al in het bezit is van de Gemeente; informatie van oud-direkteur Sensis.
 • er een potje van 50.000 euro gereseveerd is voor nader onderzoek; kadernota.
 • in het kader van de economie/recreatie/toerisme stimulering dit “laaghangend fruit”is.
 • geld voor dit project is naar het opknappen van het centrum van Escharen gegaan.
 • Escharen nu weer geld krijgt (125.000 euro) voor hun brug na ampel onderzoek.
 • plannen al vaak besproken zijn
 • ik nog nooit iets hierover gezien had

Helaas stonden CDA, VVD en LPG er wel positief tegenover maar kan de organisatie dit er wel bijhebben? Kijk eens naar alle plannen die er liggen enz. was het commentaar.

Onderstaand de tekst van mijn initiatiefvoorstel dat bij de begrotingsbehandelingen in het najaar weer terugkomt.Initiatiefvoorstel

Fractie Jacques Leurs
(Keerpunt 2010)
Agendapunt nr. 9 Datum: 14 juli 2009

Indiener:

Dhr. J.A. Leurs Onderwerp:

Brug naar de Hampoort

Aanleg wandel-en fietsroute over het terrein van Sensis naar fiets- en wandelpad richting Merletcollege, het Estersveld en de Stoof
Aanleg fietsbrug over de Raam

Initiatiefvoorstel:

Ontsluiting Hampoort

Aanleiding:
In het verleden zijn voor dit project gelden gereserveerd. Er zijn in het verleden gesprekken gevoerd met Defensie over de aanschaf van een brug van Defensie. Deze gereserveerde gelden zijn vervolgens gebruikt voor een project in Escharen. Defensie was op een gegeven moment niet meer in staat een brug te leveren.

Vorig jaar heeft de gemeenteraad voor dit project wederom gelden gereserveerd (motie CDA 2008: 2 mln.). Bij de begrotingsbehandeling 2009 zijn deze gelden in de grondexploitatie gestopt. Zodra er bij de grondexploitatie weer gelden vrij komen zullen er wederom gelden gereserveerd worden voor de brug naar de Hampoort.

Probleemstelling:
De Hamport is een toeristische attractie. De Hampoort moet weer in ere hersteld worden. De Hampoort moet voor fietsers en wandelaars vanuit het zuiden de toegang naar Grave worden. Ook moet de Hampoort ontsloten worden voor fietsers en wandelaars vanuit de woonwijken Het Estersveld en De Stoof.

Als het parkeerprobleem van Grave opgelost wordt door een parkeerterrein op het Sensisterrein dan kunnen de parkeerders te voet via de Hampoort naar Grave. Nu kan ook in het weekend gebruik gemaakt worden van het parkeerterrein bij Merlet.

Openstelling via de Hampoort zal een aanzuigende werking hebben op het bezoekersaantal van het vergrote Graafsch Museum.

Wijze van aanpak/oplossingsrichting:
Het college zal voortvarend aan de slag moeten gaan met bestuur/directie van Sensis. De benodigde gronden voor de aanleg van het fietspad over het Sensisterrein zijn volgens onze informatie al jaren in het bezit van de gemeente Grave. De plannen moeten worden gemaakt. Deze plannen kunnen ook gebruikt worden voor subsidieverwerving.

De plannen met een kostenopzet moeten voor 1 maart 2010 in de raad aan de orde komen.

Financiën:

Financiële gevolgen: Voor het maken van plannen stellen wij maximaal € 50.000,– beschikbaar. Deze kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve Brug over de Raam (blz. 182 jaarstukken 2008).

Bijlagen:
(onderdeel uitmakend van het besluit)
n.v.t.
Besluit
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRAVE;

Gelezen het bijgaand initiatiefvoorstel d.d 14 juli 2009

Besluit: € 50.000,– beschikbaar te stellen voor het maken van plannen voor twee bruggen en fietswandelpad.

De raad voornoemd

De griffier de voorzitter,
J.A.M. Roelofs W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Afhandeling ( in te vullen door de raadsgriffier)

Afhandeling principeverzoek voor uitbreiding Hampoort.

1. Er wordt besloten om in principe medewerking te verlenen aan het uitbreiden van de Hampoort aan de Sint Elisabethstraat 10a te Grave
door toepassing van een herziening van het bestemmingsplan of een projectbesluit, mits:
• De noodzakelijke onderzoeken inclusief een goede ruimtelijke onderbouwing worden aangeleverd;
• Er een goed onderbouwd meerjarenbedrijfsplan ten grondslag ligt aan de uitbreiding.
• Er een overeenkomst wordt getekend ter afwenteling van eventuele verzoeken om planschade;
• Voor het overige aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan
Bron: B. en W. besluit

Een gedachte over “Nieuws van 27 juli 2009: Ons speerpunt: Graafse bruggen ontsluiten de Hampoort. Bureau West 8 komt met voorstellen???

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: