Inbreng Keerpunt 2010 in debat over Project Snippergroen. Keerpunt 2010 diende de motie van wantrouwen in.

Fractievoorzitter Nel Schuts aan het woord  
tijdens de eerste debattermijn.

Debat Snippergroen in de raad van maart 2017

Wie de schoen past trekt hem aan!!
Het rapport van de rekenkamer is klip en klaar en geeft een duidelijk beeld van het
‘project Snippergroen’. Er worden heldere conclusies en aanbevelingen gegeven.
(Gemeenteraad, college van B&W en portefeuillehouder). De conclusies en de adviezen
zijn voor alle betrokken van belang. Maar dan … wat is hier vervolgens voor nodig.
Wie de schoen past trekt hem aan!!
In de commissie ruimte van 21 februari jl. is vooralsnog geen enkele poging gedaan om het
serieus in te gaan op de conclusies. Te recht zijn er informatieve vragen gesteld maar er
waren ook pogingen om het oordeel van de rekenkamer in twijfel te brengen. Dat geeft
weinig vertrouwen aan de werkelijke inzet om flink lering te trekken uit de fouten die bij
dit project gemaakt zijn.
Wie de schoen past trekt hem aan!!
Ook de verantwoordelijk wethouder reageert afwijzend zoals het college doet in zijn
bestuurlijke reactie op het rapport. Wethouder Daandels zegt dat het goed is dat de
spiegel wordt voorgehouden om van te leren maar vervolgens poets hij alle conclusies weg
welke onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Dit is zeer kwalijk en zorgt voor de
beeldvorming die ook tijdens de carnavalsoptocht door verschillende groepen werd
kenbaar gemaakt. Dat laatste geeft ook aan hoe het project nog steeds onder de mensen
leeft. Zelfs de voorzitter van de raad wordt in de optocht benoemd als blinde (Rool)vink.
Het heeft dus een groot effect op beeldvorming en het vertrouwen van inwoners in het
bestuur van Grave.
Wie de schoen past trekt hem aan!!
Tevens wordt er iets gezegd over de toonzetting van het adviespunt Snippergroen (scherp
en confronterend taalgebruik. Tijdens het inspreken in de commissie Ruimte wordt nog
eens duidelijk waarom dit gebeurt. De afwijzende en ontkennende houding van de
wethouder heb ik na de commotie in Gassel zelf mogen ervaren.
Ook de conclusies van de klachtenbehandelaar spreekt boekdelen. Er had meer energie
gestoken moeten worden in het reiken van de gemeentelijke hand. Zeker, zo stelt de
klachtbehandelaar terecht in zijn rapport van 18 januari 2016, in een situatie waarin een
Adviespunt zich nadrukkelijk opstelt als vertegenwoordiger van veel burgers. Ook in het
Rekenkamerrapport blijft de wethouder het adviespunt beschuldigen.
Wie de schoen past trekt hem aan!!
Waar zijn we in hemelsnaam bang voor? Waarom wordt – als er kritiek geuit wordt en het
een beetje spannend wordt – telkens deze houding aangenomen en wordt er niet meer
gekeken naar waar college en raad werkelijk voor zijn: het dienen van burgerbelangen,
niet die van de coalitie of oppositie. Waarom kunnen we de conclusies en aanbevelingen
niet omarmen om vervolgens het juiste te doen. Waarom kunnen wij op momenten dat de
raad onvoldoende gehoor krijgt bij het college, dat laten gebeuren en daar niet op
reageren. Waarom kunnen wij als raad ons in dergelijke situaties niet als collectief
opstellen, waardoor de controlerende taak van de raad tot zijn recht kan komen.

Wie de schoen past trekt hem aan!!

Keerpunt 2010 is het vertrouwen in wethouder Daandels (eindverantwoordelijke
portefeuille houder) m.b.t. dit project geheel kwijt m.n. ook door de opstelling in de 
commissie ruimte en het minimale reflecterende vermogen tijdens het project maar ook
naar aanleiding van het rapport. 
Keerpunt 2010 is van mening dat er voldoende momenten
zijn geweest (pag. 29 en 30 van het rapport geven een overzicht) waar we als raad en
college hadden kunnen bijstellen. Dit is niet gebeurd.

Hennie Bongers motiveert de motie van wantrouwen.

Keerpunt 2010 dient daarom een Motie van wantrouwen in. 
Argumenten hiervoor staan in de conclusies duidelijk vermeld.

Conclusies uit het rapport:


1. Geen heldere doelstelling
Project ‘Snippergroen’ er ontbrak een projectplan. De basis van een project ontbrak om
projectmatig te kunnen werken!
Wie de schoen past trekt hem aan!!
2. Impact bewonersavonden onderschat
Het effect van de rol van de externe Eiffel-medewerkers is onderschat.
Wie de schoen past trekt hem aan!!
3. Gebrekkige communicatie/Kans burgerparticipatie gemist
Al met al verdient de communicatie richting burgers, of beter gezegd de omgang met
mensen, niet de schoonheidsprijs. Wij zijn geneigd om te stellen dat de raad het college
had kunnen opdragen mogelijkheden voor burgerparticipatie te creëren, zulks als
aanvulling op de strikt zakelijke, formeel volkomen correcte, maar ook enigszins
rechtlijnige aanpak van bureau Eiffel. Van de nood (een noodzakelijk geacht herstel van
eigendomsgrenzen) had zo wellicht een deugd gemaakt kunnen worden (het scheppen
van een goede relatie met de bevolking).
Wie de schoen past trekt hem aan!!
4. Te beperkte analyse bij herstart van het project
De herstart medio 2014 heeft geleid tot het versterken van de communicatie door meer
instrumenten hierop in te zetten, maar dat was slechts één element in de gang van zaken
van het project. College en raad hebben zich onvoldoende gerealiseerd dat er meer aan de
hand was dan alleen het verbeteren van de communicatie. Een complete, kritische
beschouwing van alle aan het project verbonden aspecten in 2014 had latere narigheid
kunnen voorkomen. Die kans hebben college en raad voorbij laten gaan.
Wie de schoen past trekt hem aan!!
5. Beperkt oplossend vermogen binnen de raad
We hebben niet kunnen vaststellen dat er vanuit de organisatie vastberaden pogingen zijn
geweest om te kijken hoe toenadering tot het Adviespunt kon worden gevonden. Van
weerskanten is eigenlijk niet echt de dialoog gezocht. Uit gevoerd overleg met raadsleden
blijkt, dat men het betreurt dat de raadsleden elkaar gedurende het project niet beter
hebben kunnen vinden. Op momenten dat de raad onvoldoende gehoor kreeg bij het
college, heeft hij dat laten gebeuren en daar niet op gereageerd. Doordat de raad zich
niet als collectief opstelde, heeft zijn controlerende rol niet tot zijn recht kunnen komen.
Wie de schoen past trekt hem aan!!
6. Inhoudelijk lijkt het project succesvol 

Wij hebben geen inhoudelijke onregelmatigheden geconstateerd. Aandachts- en
verbeterpunten liggen in de wijze waarop een en ander is behandeld.

Wie de schoen past trekt hem aan!!
7. Te weinig sturing op het project/Informatie aan raad had beter gemoeten
Vanwege een valse start van het project, niet altijd even duidelijke communicatie, en een
nogal stugge houding richting bezwaarden/Adviespunt heeft het college de regie over het
project enigszins uit handen laten glippen. Men had zich alerter, directer en attenter
kunnen inspannen om de ontstane spanningen op het dossier, culminerend in de acties van
het Adviespunt, weg te nemen.
Gelet op de reacties van de raad tijdens de loop van het project hebben wij de indruk dat
de raad niet altijd tijdig en volledig geïnformeerd was.
Wie de schoen past trekt hem aan!!
8. Onvoldoende evaluatie
De evaluatie medio 2016 heeft niet geleid tot een volledige analyse van het verloop van
het proces maar is eerder een weergave van de door de bewoners ingevulde
enquêteformulieren.
Wie de schoen past trekt hem aan!!
9. Financiën
De eindafrekening dient over het gehele project inzicht te geven in de kosten van
afgehandelde dossiers (waaronder de kosten van bureau Eiffel), de kosten van overige
dossiers, de opstartkosten, de kosten van ambtelijke uren, minus lagere
onderhoudskosten, en tot slot een totaal resultaat. Het nog niet beschikbaar zijn van de
finale afrekening van het project wekt de indruk dat het project niet op de financiële gang
van zaken is gestuurd.
Vandaar dat Keerpunt 2010 ondersteunt door Lijst Eigenhuizen en VP Grave 2 moties wil
indienen m.b.t. financiële de eindafrekening en werkwijze bureau Eiffel.
Wie de schoen past trekt hem aan!!
Tot op heden is de eindafrekening niet duidelijk, wij willen helderheid over de financiële
cijfers. Daarnaast de door Eiffel in 2013 aan het college overgelegde begroting en
businesscase en een door Eiffel opgesteld opleveringsrapport aan de Raad te doen
toekomen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: