Keerpunt 2010: Verslag Raadscommissie Inwoners en bestuur 7 maart 2017

  (U kunt deze vergadering ook terugluisteren op de gemeentelijke website >>> bestuur>>>raad)
1 Opening en voorstelronde;
Voorzitter; Frans Smulders, tevens aanwezig portefeuillehouders J.
Joon en L. Roolvink.
Vaststellen agenda en
mededelingen
; Agendapunt
6 komt te vervallen; Mw.  Egmond heeft een ongeval gehad. Agendapunt 15
wordt op verzoek van H. Bongers (Keerpunt) naar voren gehaald naar punt 6.
3 Vragen
a.N. Schuts (Keerpunt) vraagt of wethouder Henisch (afwezig) de
commissie/raad kan bijpraten over de stand van zaken en de zelfredzaamheid na
de vorige bijeenkomst van 29
sep. 2016
 over Trefpunt Velp.
b.J. v.d. Eerden (VPG): Het commissielid merkt op dat het niet
correct kan zijn dat overal waar ‘duurzaamheid’ genoemd wordt in de stukken bij de
kadernota, de opmerking ‘niet
van toepassing’
 staat
genoteerd. Van de Eerden stelt dat dit niet kan kloppen, duurzaamheid is wel
degelijk in het spel, je kunt hooguit stellen “wij doen er niets aan of we gaan
het er nog over hebben’. Met de reactie van Roolvink; ‘het gaat in de
kadernota alleen over de financiële presentatie
’ is V.d. Eerden het niet
eens; ‘Dan nogAan
duurzaamheid kunnen wel degelijk ook financiële consequenties verbonden zijn!
4 Vaststellen afsprakenlijst
van 24 januari 2017
N. Schuts (Keerpunt) informeert naar de stand van zaken van het
Veiligheidsonderzoek rond de aanvaring bij de stuw in Grave.
Portefeuillehouder  Roolvink verklaart dat ‘de onderzoeken naar verluidt zijn
gestart’
 en dat hij nog niets
over de voortgang gehoord heeft. 
5 Spreekrecht publiek
De heren M. Bardoel en Althuizen maken gebruik van het spreekrecht
om zich voor te stellen en hun standpunten rond het raadsvoorstel ‘Subsidie
Omroep L.v. Cuijk’ uiteen te zetten. Uiteindelijk wordt duidelijk dat men de
gemeenteraad wil verzoeken een positief besluit te nemen op het raadsvoorstel.
E. Eigenhuijsen (lijst Eigenhuijsen) wil graag weten of het om 4 of 5 gemeenten
gaat en H. Bongers (Keerpunt) vraagt of er scheefgroei kan ontstaan als 1 van
de gemeenten niet meewerkt. De heer Althuizen meldt dat nog even afgewacht
wordt wat de NLTO te melden heeft, maar dat sowieso alle gemeenten bediend
zullen worden.
 Subsidieaanvraag Omroep Land van
Cuijk
Geagendeerd als A-stuk.
7 Kadernota CGM
Ondanks dat de portefeuillehouder in een korte inleiding heeft
verklaard dat het ‘een standaard boekwerk is, hebben de commissieleden toch
opvallend veel vragen.
Tijdens dit agendapunt wordt het toehoorders duidelijk dat
de raads-/commissieleden onaangenaam verrast zijn door allerlei onverwachte
voldongen feiten en bestuursbesluiten van CGM. En keer op keer doemt de vraag
op of de gemeenteraad Grave eigenlijk ooit besloten heeft voor beleid, en zo ja
wanneer en waar dan.
Ook het feit dat overhead en personele gegevens niet voldoende
gespecificeerd zijn zodat dus  onvoldoende informatie beschikbaar is waar
precies de € 7 miljoen Graafse euro’s  aan uitgegeven gaan worden.
R. Joosten
(LPG) verzoekt de portefeuillehouder dan ook om met een gespecificeerde notitie
‘Overhead’ te komen.  en verklaart dat hij nu de presentatie van Mw.
Egmond aangaande ICT is komen te vervallen, te weinig
informatie heeft. (Bron; W. Baaijns Het bedrag
dat aan CGM werd/ wordt overgemaakt zal, zoals R. Joosten dat ook in de
commissievergadering duidelijk maakte, uitgesplitst moeten worden in het
gedeelte salaris+sociale lasten en de overhead in het kader van uitvoeringskosten:
reiskosten, lunches en dergelijken als onkosten vergoedingen. Het gebruik van
ICT, gebouwen en werkmateriaal vallen onder het hoofdstuk materiele activa en
het daarbij behorende regiem van afschrijvingen. Als de materiele activa
eigendom zijn van de gemeente kunnen die niet op het conto van het CGM geboekt
worden.) Joosten verklaart ook dat hij sowieso nu de presentatie
van Mw. Egmond aangaande ICT is komen te vervallen, te weinig
informatie heeft. H. Bongers (Keerpunt) vraagt waar het effect van de notitie overhead vandaan
komt.
Steeds weer dezelfde vragen worden gesteld, ook door N. Schuts
(Keerpunt); “Grave gaat € 7
miljoen aan CGM betalen
 en
wij willen inzicht hebben in de personele gegevens, waar vinden wij dat?”
L. Roolvink antwoordt dat binnen CGM niet gewerkt wordt met aantallen personeelsleden maar
alleen met aantallen uren
. Die zijn onder te verdelen in laag-midden en
hoog tarief dat doorberekend wordt aan Grave door CGM. Zo is het systeem voor
heel CGM. Er zijn afspraken gemaakt voor het af te nemen aantal uren en dit
heeft de gemeenteraad al in de begroting goedgekeurd. Bovendien is Grave duurder
uit dan Mill, omdat Grave onder het hogere
buitendienst-uren tarief
 valt.
Dit is een wettelijke berekening waar wij niets aan kunnen wijzigen.
R. Bannink (VVD) vraagt waarom
besloten is
 een x-aantal uren
af te nemen en of Grave, -als minder uren afgenomen wordt- ook minder gaat
betalen? 
L. Roolvink  herhaalt zijn vorige antwoord dat er dus vooraf
afspraken zijn gemaakt, en dat de gemeenteraad Grave e.e.a. in de begroting
vorig jaar november heeft goedgekeurd en daarom staat het vervolgens zo in de
kadernota, waarbij hij zich ook laat ontvallen; ‘Dit is een heel raar systeem’.
De commissie is nog niet tevreden met de antwoorden en
opnieuw komen de vragen;
J. v.d. Eerden (VPG); “U
zegt nu dat wij bij de begroting ‘ja’ hebben gezegd, maar zegt u dan straks dat
we bij de kadernota ‘ja’ hebben gestemd als we dit goedkeuren? Ik ben
 het spoor echt bijster”(Later zal E. Eigenhuijsen deze vraag
opnieuw stellen).
Opnieuw verklaart L. Roolvink dat in de Gemeenschappelijke
Regeling het beleid wordt
bepaald door het bestuur van CGM
, en dat slechts de afgeleiden daarvan
zichtbaar worden in het
eerstkomende PC document (=de kadernota
) bovendien heeft de raad Grave het
dus al meegenomen in de begroting aldus L. Roolvink.
(Red.; Het bestuur van CGM bestaat uit 3 burgemeesters; Cuijk Grave Mill; https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-55415.html !! En de raads- en commissieleden
moeten het volgende document ook nog eens doornemen; https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2015-15825/1/Bijlage/exb-2015-15825.pdf)
J.v.d. Eerden (VPG) herhaalt zijn vraag inzake ‘duurzaamheid’; Waar gaat het nu over duurzaamheid?
Opnieuw verklaart L. Roolvink dat ook het punt duurzaamheid zich
aandient in het bestuur van CGM en dat daar de verantwoordelijkheid ligt omdat
dit nu eenmaal ‘Het Systeem’ is.
J.v.d. Eerden is het er niet mee eens en vraagt of de Graafse
gemeenteraad op z’n minst toch een boodschap kan meegeven. En E. Eigenhuijsen
laat duidelijk ongenoegen blijken: Deze
discussie geeft aan dat een gemeenschappelijke regeling eigenlijk een crime is.
Dat e.e.a. niet inzichtelijk is te maken volgens de burgemeester spijt mij
zeer. Zien we straks weer in de begroting van de raad Grave dit terugkomen?
Zeggen we nu met de Kadernota ‘ja’ tegen een beleidsplan van CGM
 ?” L. Roolvink bevestigt dit. E.
Eigenhuijsen vervolgt met; “Kan
het college een overzicht geven van bestuurlijk en personele ontwikkeling van
de diverse jaren. We zien wel de financiën maar niet precies waar die door zijn
ontstaan. Ik vind 7 miljoen
euro nogal wat!!!
L. Roolvink stelt dat Grave in 2014 een bedrag van 7 miljoen euro
(die we zelf hadden gereserveerd) heeft overgemaakt naar CGM. We zitten we nu
op 7,2 miljoen, inclusief salarisstijgingen en premies (pg. 11). Roolvink adviseert de commissie de
Begroting van de laatste 3 jaar er maar bij te nemen
.
(Red. Over dit agendapunt zal in de raadsvergadering nog zeer
uitvoerig gesproken moeten worden.) Geagendeerd
als B-stuk.
8 Kadernota Veiligheidsregio
Brabant-Noord  
N. Schuts vraagt of verrekening plaats heeft nu de
Brandweerkazerne is overgedragen, maar dat onderhoud voor rekening van de
gemeente Grave blijft. En of behalve de plannen voor een nevenvestiging in
Uden/Zeeland/Mill,  Grave ook nog kans maakt? Daarnaast vraagt N. Schuts
de portefeuillehouder iets te zeggen over de samenwerking.
L. Roolvink; Grave is geen optie voor een nevenvestiging omdat het
niet centraal genoeg ligt.
De 25 veiligheidsregio’s werken aan een goede afstemming binnen en
tussen de regio’s. Wat het feitelijk gaat betekenen in financiële zin is nog
niet duidelijk maar er wordt aan gewerkt naar verluidt. Geagendeerd als A-stuk
9 Kadernota Veiligheidshuis
Maas en Leijgraaf  +
adoptieadvies
N. Schuts vraagt ‘waar’ de pilot wordt gestart. L. Roolvink
verklaart; dit is geen organisatie,  maar meer een plek waar verbinding
wordt gelegd tussen hulpverleners. Dus op alle locaties in de diverse
gemeentehuizen is dit virtueel mogelijk, waarna de geschikte hulpverlener wordt
ingeschakeld. Geagendeerd als
A-stuk
10 Kadernota BHIC
N. Schuts kunt u iets zeggen wat er met het BHIC gebouw
gebeurt  = 11 % eigendom van Mooiland/gemeente en BHIC en het staat nu te
koop of te huur.
E. Eigenhuijsen; Ik neem de nota voor waarheid aan.
B. Peters; die specifieke inrichting met speciale voorzieningenhe
(klimaatbeheersing. Het zou jammer zijn als die met de verkoop verdwijnt
(kapitaalvernietiging). Lex; de gemeente huurt dit gedeelte en het BHIC
gebruikt het ook nog tot ze naar Den Bosch gaan en worden gedigitaliseerd. Geagendeerd als A-stuk
11 Kadernota GGD Hart voor Brabant
J. Joon vervangt A. Henisch en legt uit; Onderdeel van de
beleidsnota 2017-2010. Buiten de indexering blijft de bijdrage op gemeentelijk
niveau. In de kadernota worden de 3 speerpunten benoemd; 1. Klant centraal,
2.Verbinden met het veld, 3. Innovatieve projecten ontwikkelen.
N. Schuts (Keerpunt) vraagt wat ’meer
lokale kleur’
 en meer keuze
voor de gemeente in het basispakket inhoudt, wat zijn die lokale accenten?
Volgens J. Joon heeft Grave bijvoorbeeld (meer) statushouders en daar wil Grave
meer aandacht voor. Geagendeerd
als A-stuk
.
12 Kadernota Werkvoorzieningsschap
Noordoost Brabant
J. Joon legt uit dat ook dit weer beleid is ‘zoals het altijd
geweest is’. € 3670,=
E. Eigenhuijsen; wat is de effectiviteit van het
werkvoorzieningschap eigenlijk? De Wsw is gemoderniseerd en de
verantwoordelijkheid van de gemeente is groter geworden. Er is niemand meer
ingestroomd en dat brengt de sterfhuisconstructie zo u wilt naderbij.
N. Schuts; de nota is medio december al besproken in het DB, heeft
een zienswijze dan nog wel zin, en bovendien de vermindering van de
rijkssubsidie wordt steeds minder, is het straks echt een sterfhuisconstructie?
J. Joon; De tijd is wat ongelukkig maar een zienswijze kan toch nog nuttig
zijn. Op de valreep vraagt R. Joosten om de contractafspraken schriftelijk toe
te sturen. Daarnaast stelt hij de term ‘sterfhuisconstructie’ wat ongelukkig te
vinden gezien het aantal ouderen hier.  Geagendeerd als A-stuk
13 Kadernota Regionaal Bureau
Leerplicht Brabant Noordoost ; Geagendeerd
als A-stuk
14 Kadernota Kleinschalig
Collectief Vervoer Geagendeerd als A-stuk
15 Subsidieaanvraag Omroep Land van
Cuijk ; Behandeld bij agendapunt 6.
16 Gezondheidsbeleid Land van Cuijk
Volgens H. Bongers is een advies voor intensieve veehouderij hier
genegeerd, maar komt dit in de Omgevingswet ter sprake. Bongers vraagt wel met
name aandacht voor de uitkomsten van het a.s. onderzoek Pluimveehouderij en de
gezondheidsgevolgen voor bewoners.
E. Eigenhuijsen deelt de mening van Bongers niet dat het akkoord
zou zijn als zaken als gezondheidsaspecten m.b.t. intensieve veehouderij in de
Omgevingswet belanden, veel mensen hebben gezondheidsklachten. Eigenhuijsen
verzoekt dit onderwerp alsnog in het beleidsplan op te nemen. J.v.d. Eerden
sluit aan bij Eigenhuijsen; ‘Uiteindelijk
gaat het om de gezondheid van mensen. Kan het college een weids gebaar maken en
het niet afwijzen, kunnen we ons er (desnoods informeel) sterk voor gaan
maken?’ 
R. Bannink doet ook
een duit in het zakje door de vraag te stellen waarom er juist nu een trimbaan
in Gassel komt op een steenworp afstand van een kippenschuur?
Joon wil desnoods nog wel een keer in discussie gaan over de
gezondheidsaspecten maar de trimbaan lijkt hem fantastisch en op een goede
locatie. Hij stelt voor A. Henisch te verzoeken om met een aparte notitie te
komen. Maar Joon vindt dat je het “een keer een klap moet geven”.
J.v.d. Eerden vraagt voor alle zekerheid of er zoveel tijdsdruk op
zit dat er niets meer gewijzigd kan worden?
Joon herhaalt dat; ‘je het een keer een klap moet geven, in
november 2015 zijn alle partijen al bij elkaar geweest en er moet een moment
komen om een besluit te nemen en dat is nu. Met nieuw onderzoek en nieuwe
inzichten kunnen we altijd weer om tafel’ aldus Joon.
J.v.d. Eerden blijft erbij; De Adviesraad Sociaal Domein komt met
een advies en ik zie niet waarom het niet meegenomen kan worden nu.
B. Peters (CDA) vindt dat een opname in de Omgevingswet afdoende
moet zijn. Maar dat schiet E. Eigenhuijsen in het verkeerde keelgat, bij
interruptie; ‘Ik begrijp het
wel meneer Peters; het CDA beleid heeft juist de veehouderij op het huidige
niveau gebracht, maar we kunnen toch echt niet ontkennen dat er meer aandacht
aan besteed moet worden dan een passage in de Omgevingswet..”
J. Joon meldt nog even dat het jammer is dat in de agendacommissie
is besloten dat de GGD geen presentatie mocht komen geven, dan hadden zij juist
op deze punten in kunnen gaan aldus Joon. Geagendeerd
als B-stuk
17 Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: