Rekenkamer Land van Cuijk Rapport Snippergroen wordt in de gemeenteraad behandeld. Spreekrecht.

De heer W.Baaijens spreekt zijn 5 minuten tekst uit.
Onderstaand
de tekst van de heer W. Baaijens tijdens het ‘Spreekrecht’ in de Gemeenteraad
vergadering van 28 maart 2017.

Wij vermelden hierbij dat op de door W. Baaijens
gestelde vragen aan wethouder E. Daandels en het College van B&W tijdens de
raadsvergadering, (nog) geen antwoord is gegeven.
Geachte raads-  en
collegeleden,
In het kader van het kritisch volgen van raad en college
heeft het adviespunt snippergroen zich ingezet voor de burgers die geen partij
waren voor het vaak als intimiderend ervaren optreden in opdracht van de
Graafse overheid. Zowel  het rapport van
de onafhankelijke gemeentelijke klachtencommissie, “Evaluatie project
snippergroen gemeente Grave” en in het recentelijke rapport
“Bestuurskrachtonderzoek gemeente Grave” van het adviesbureau Partners+ Propper
schetsen een zeer negatief beeld van het gemeentelijk beleid inzake het
snippergroen met als negatieve kernpunten:
-Geen politiek bestuurlijk leiderschap
-Geen politiek bestuurlijk samenspel
-Onvoldoende samenspel met de samenleving
-Een slechte organisatie
Overigens geldt dit bestuurlijke zeer negatieve beeld van
het snippergroenproject, één op één, óók
voor het desastreus verlopen Wisseveldproject
. (Zie
hierover het oordeel van de rekenkamer, in het rapport “Dossier Wisseveld” van
maart 2012, en ook in de bevindingen in het eerdergenoemde rapport
“Bestuurskrachtonderzoek gemeente Grave”.)
Dat het adviespunt snippergroen, een duidelijke rol heeft
gespeeld door in de affaire “snippergroen” de vinger aan de pols te houden, is
inmiddels wel duidelijk. Maar als de wethouder in zijn verweer ( zie: blz. 13
en 14.0 van de evaluatie cryptisch stelt:
“Dat
hij de benadering door het adviespunt te eenzijdig vindt, namelijk slechts
gericht op de verjaringstermijn en niet onafhankelijk, omdat betrokkenen
aangeven belangen van anderen te dienen terwijl zij in deze zaak ook eigen
belangen hadden”,
heb ik in dat kader, enkele vragen aan de
wethouder en daarmee ook aan het college. 
Kunt u,
aan de hand van feiten, aangeven welk
eigenbelang of eigenbelangen
ik in het adviespunt snippergroen zou kunnen
hebben gehad ?
·      Is hier
sprake van bagatellisering van de feiten en een doelbewuste methode de
kritische burger in een kwaad daglicht te zetten en zodoende hem in zijn
geloofwaardigheid te schaden?  Een vorm
van politiek cynisme?
·    Kunt u uitleggen
waarom het verkeerd is dat burgers,
althans uw mening interpreterend, het aandurven bij vermeende misstanden en aan
de hand van de feiten, het openbaar bestuur, college en de raad, kritische vragen te stellen?
·     Is het
verkeerd als het adviespunt Snippergroen, solidair met minder assertieve
burgers, hen helpt als zij zich tegen de repressieve methode van de gemeente willen
verweren?
In een democratische participatieve rechtsstaat is het namelijk
een recht dan wel een vereiste geworden dat burgers, ook in de lokale politiek,
kritisch zijn ten aanzien van het disfunctioneren of vermeend disfunctioneren
van politieke ambtsdragers.
  
Zeker als zij:
·      Politieke
en bestuurlijke informatie kunnen doorgronden.
·       Meningen van feiten kunnen onderscheiden.
·       Motieven kunnen herkennen.
·      In
staat zijn hun kritiek met duidelijke argumenten te staven.
Wat betreft onze kritiek op het snippergroenproject meen ik
dat het adviespunt aan die vereisten heeft voldaan door een uitgebreid dossier
op te bouwen en zich daaraan gerelateerde feitenkennis in deze onverkwikkelijke
kwestie eigen te maken. Overigens wordt dit ook door de rekenkamer in haar
evaluatierapport bevestigd.
W. Baaijens
Overzicht van de publieke tribune

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: