“Omwonenden Valkhofseweg 2,0” schrijven een brief en gaan in gesprek met wethouder Daandels en Ruimte voor ruimte medewerkers.

Ben Litjens en Hennie Bongers waren op het overleg over de voortgang van dit project!  Ben Litjens zijn ervaring van die bijeenkomst:

De bijeenkomst was best heftig.

De inwoners gingen in op de volgende punten:
  • Geen goede communicatie.
  • Verkoop van de huizen in het oude plan was stilgelegd.
  • Alleen verkoop van het nieuwe plan waar geen overleg over is geweest.

De vertegenwoordigers  van Ruimte voor Ruimte probeerden de inwoners te overheersen wat niet lukten.


Wethouder Daandels probeerde om in rustig vaarwater te komen maar de inwoners hielden voet bij stuk.

De afspraak is 6 maanden alleen intensieve verkoop van het oude plan.

Daarna weer overleg.

Na afloop bleven wethouder Daandels en mevrouw Wessels die ook erbij was en de vertegenwoorders van Ruimte voor Ruimte nog napraten.

Groetjes Ben Litjens.
Velp, 28 februari 2017 
Geachte mevrouw Nijssen, beste Marjolijn,

CC: College van Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraad en Commissie Ruimte,
In maart 2012 hebben de omwonenden van de Ruimte voor Ruimte locatie aan de Valkhofscheweg, na jarenlange weerstand, hun ingediende bezwaarschrift tegen de op 28 juli 2010 verleende bouwvergunning ingetrokken en zijn daarmee de facto akkoord gegaan met de verdere ontwikkeling van de vijf kavels onder de voorwaarden die destijds zijn vastgelegd in een overeenkomst (Ref. CS/LE/12.054) tussen vijf van de omwonenden en Ruimte voor Ruimte.
Ondergetekenden, de huidige omwonenden van de Ruimte voor Ruimte locatie aan de Valkhofscheweg, zouden dan ook niets liever zien dan dat het huidige bestemmingsplan gehandhaafd blijft. De door Ruimte voor Ruimte opgevoerde reden om het bestemmingsplan aan te passen is gebaseerd op veranderde economische omstandigheden, terwijl naar de mening van de omwonenden op geen enkele wijze wordt aangetoond dat er geen vraag is naar de kavels in de huidige vorm. Uiteraard staat het Ruimte voor Ruimte vrij haar kavels aan te bieden zoals het haar goed acht, maar het feit dat de kavels al een jaar niet meer aantoonbaar en conform het vigerende bestemmingsplan worden aangeboden in de markt is in dat kader op zijn minst opmerkelijk te noemen.
De omwonenden willen dan ook voorstellen dat Ruimte voor Ruimte, dan wel haar vertegenwoordiger in deze, zich ten minste één jaar aantoonbaar inzet om alle kavels conform het huidige bestemmingsplan te verkopen. Tot die tijd zal ieder ander plan van Ruimte voor Ruimte tot wijziging van het bestemmingsplan initieel op verzet van de omwonenden kunnen rekenen.
Mocht na afloop van deze periode de situatie ongewijzigd zijn, dan zijn de omwonenden graag bereid mee te denken over een alternatief plan, waarbij in lijn met Ruimte voor Ruimte gedacht kan worden aan kleinere bouwkavels, -oppervlakken en het versterken van de landschappelijke waarden. Hierbij kan als voorbeeld gedacht worden aan groenstroken, waterpartijen, weiden, houtwallen, etc. Daarbij dient opgemerkt te worden dat niemand van de omwonenden de vorming van een “hofstructuur” en de daarmee gepaard gaande ontsluiting aan de Valkhofscheweg als een daadwerkelijk aanvaardbare optie ziet.

De omwonenden betreuren dat Ruimte voor Ruimte op de eerste bijeenkomst van 25 januari jl. er voor gekozen heeft eenzijdig een massaschets te presenteren. Vooraf is door de omwonenden aan Ruimte voor Ruimte verzocht de agenda en massaschets te verstrekken zodat wij ons konden voorbereiden. Helaas is hieraan niet voldaan. Uw projectleider Ruimte voor Ruimte gaf n.b. bij aanvang van de eerste bijeenkomst aan de wens te hebben aan het einde van de avond een reeds door de omwonenden gedragen plan te hebben.   

Daarnaast is door de omwonenden in een eerder stadium aangegeven specifiek in te zullen gaan op feitelijke onjuistheden en vele inconsequenties in de reactie van Ruimte voor Ruimte op de ingediende bezwaren van omwonenden. Daarbij dient vermeld te worden dat deze brieven gericht waren aan de gemeente Grave in plaats van Ruimte voor Ruimte. 

De omwonenden zijn van mening dat een zulke reactie zou kunnen uitmonden in een negatieve toonzetting van verdere discussie en ziet dan ook af van een dergelijke reactie, tenzij Ruimte voor Ruimte een reactie van de bewoners alsnog wenselijk acht. De omwonenden zijn in dat geval alsnog bereid deze zaken specifiek te benoemen. 

Ten slotte verwijzen de omwonenden nog naar onderstaande (kavel)specificatie, waarin enkele concrete en actuele voorbeelden worden gegeven van de verbeterde marktomstandigheden van locaties, kavels en projecten in Noord-Brabant en de (directe) omgeving van Velp die, naar de mening van omwonenden, als een referentie kunnen dienen voor de door Ruimte voor Ruimte aangeboden kavels aan de Valkhofscheweg. 

Alle genoemde kavels en woningen zijn allemaal in dezelfde orde van grote en prijsstelling als de kavels van Ruimte voor Ruimte aan de Valkhofscheweg. Hierbij dient te worden vermeld dat nagenoeg alle kavels in het afgelopen jaar zijn verkocht.

De omwonenden hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en horen graag voor 7 maart aanstaande, of dit schrijven gevolgen heeft voor de geplande vervolgbijeenkomst van 8 maart a.s. om 19:00 uur bij De Brouwketel, Hoogeweg 9, 5364 NK Escharen.
Met vriendelijke groet,
Namens ‘Omwonenden Valkhofscheweg 2.0

P/a Valkhofscheweg 16, 5363 SN  VELP NB 

M  06-5381 7633

Bosschebaan 16,
Bosschebaan 16A,
Bosschebaan 18, 
Heistraat 1, 
Valkhofscheweg 1, 
Valkhofscheweg 2,
Valkhofscheweg 4, 
Valkhofscheweg 6, 
Valkhofscheweg 13
Valkhofscheweg 15
Valkhofscheweg 16
Bijlage Referentielocaties:

Plan Koperhoeve:
Molenstraat te Reek (2013)

bestaande uit 4 bouwkavels, formaat tussen 4.337m2 – 5.463m2

Eind 2016, alle 4 verkocht en woningen reeds gebouwd in 2016

Prijsstelling: ca € 335.000 K.K.


Plan Heijtmorgen:Heijtmorgen Reek (2015)

bestaande uit 6 bouwkavels, 

formaat 2.605m2 – prijsstelling € 239.000 K.K. verkocht in 2016

formaat 2.975m2 – prijsstelling € 300.000 K.K. verkocht in 2016

formaat 3.409m2 – prijsstelling € 270.000 K.K. 

formaat 3.600m2 – prijsstelling € 270.000 K.K.

formaat 4.001m2 – prijsstelling € 300.000 K.K.

formaat 4.800m2 – prijsstelling € 335.000 K.K. verkocht in 2016
Plan Schoolstraatje Velp NB:

Schoolstraatje Velp NB (vanaf november 2015 te koop)

bestaande uit 1 bouwkavel, 

formaat 5.878m2 – prijsstelling € 366.000 K.K. verkocht in 2016 (verkooptijd: 9,5 maand)

Plan Pastoriestraat Velp NB:

Pastoriestraat Velp NB (vanaf 2013)

bestaande uit 2 bouwkavels,
formaat 1.453m2 – prijsstelling € 239.000 K.K. verkocht in 2016

formaat 1.697m2 – prijsstelling € 239.000 K.K. verkocht in 2016


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: