Motie: Financiële verantwoording snippergroen project


Keerpunt 2010          EVA            VPGrave

De raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen op 28 maart 2017,

Overwegende dat:

– Het evaluatieverslag in de raadsinformatiebrief van het college van 24 maart 2016 geen duidelijkheid geeft over de inkomsten en uitgaven van het snippergroenproject;

– De Rekenkamercommissie de financiële afrekening van het project niet heeft kunnen inzien en derhalve daarover niet heeft kunnen rapporteren;

– Het recente bestuurskrachtonderzoek stelt dat de financiële consequenties van het project onduidelijk zijn en dat sprake is van exorbitante inzet en tijd van de ambtelijke organisatie;

– De portefeuillehouder eerder heeft verklaard dat de financiële doelstellingen van het project zijn gehaald;

– Onduidelijk is welke deze financiële doelstellingen waren.
In acht nemende dat:

– In het rapport ‘Bestuurskrachtonderzoek wordt gesteld dat het snippergroenproject typerend is voor de ondergrens van de bestuurskracht van de gemeente Grave.

– Uit oogpunt van transparante beleidsvoering de Raad en de burgers die zij vertegenwoordigt recht heeft op een juiste, voldoende gespecificeerde, inzichtelijke en verifieerbare verantwoording van de financiële resultaten van het project.

Draagt het college op:

Aan de raad tijdig voor de eerstkomende raadsvergadering op  een inzichtelijke wijze verslag te doen van de financiële/materiële  resultaten van het project snippergroen, waarin tenminste afzonderlijk zijn opgenomen:

– De beoogde financiële resultaten.
– Het totaal aan vierkante meters en het totaal aan inkomsten uit  verkoop van snippergroen.
– Voor welke verschillende prijzen deze gronden zijn verkocht.
– Het totaal aan vierkante meters en  het totaal aan inkomsten uit vrije verkoop van overige gemeentegrond gedurende de looptijd van het project.
– De aan Eiffel afgedragen kosten voor uitvoering van het project.
– De aan Eiffel betaalde aanloopkosten (zoals genoemd in de offerte van Eiffel).
– De kosten van ambtelijke inzet en het aanleveren voor Eiffel van benodigde kaarten en administratieve gegevens.
– De structurele jaarlijkse  besparing op onderhoud van gemeentegroen.
– De kosten van een structurele jaarlijkse inzet nodig voor blijvend toezicht en handhaving ter voorkoming van onrechtmatig grondgebruik.
En gaat over tot de orde van de dag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: