Motie: betreffende de opdracht aan derden inzake het project snippergroen

Keerpunt 2010         EVA               VPGrave

De raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen op 28 maart 2017,

Overwegende dat:

– Het evaluatieverslag in de raadsinformatiebrief van het College van 24 maart 

2016 geen duidelijkheid geeft over de rol en de werkwijze van de firma Eiffel in

 het snippergroenproject;

– In het evaluatieverslag van de Rekenkamercommissie sprake is van een offerte

 en businesscase van de firma Eiffel waarvan de Raad geen kennis heeft;

– Onduidelijkheid bestaat over de zogenaamde vaste dossierprijs van Eiffel;

– Het aantal dossiers door Eiffel totaal verkeerd is ingeschat (van 346 dossiers 

naar 480 dossiers);

– Het verwachte percentage verjaringen ernstig verkeerd is ingeschat; (geen 25

 %, maar tenminste 75 %);

– Eiffel op zijn website stelt dat, na analyse van de inventarisatie, exact bekend

 is wat de gemeente mag verwachten, de volledige omvang van het

 snippergroen in kaart is gebracht en mogelijke opbrengsten inzichtelijk zijn;

– De raad geen kennis heeft van het opleveringsrapport van Eiffel;

– De precieze opdracht van Eiffel onduidelijk is;

– Gelet op bovenstaande duidelijk is dat noch bestuurlijk, noch ambtelijk

 ,sturing is gegeven tijdens de looptijd van het project, waardoor Eiffel de facto

 min of meer in regie kon werken;

In acht nemende dat:

– De rol en de werkwijze van Eiffel voortdurend onderwerp van kritiek was;

– De werkwijze van Eiffel door burgers vaak als bedreigend en zelfs intimiderend is ervaren;

– De aanpak geleid heeft tot ongelijke behandeling van burgers;

– Door het gebrek aan bestuurlijke en ambtelijke sturing Eiffel niet gecorrigeerd

 is,


Draagt het college op:

– De door Eiffel in 2013 aan het college overgelegde begroting en  businesscase

 aan de Raad te doen toekomen, uiterlijk op 1 mei 2017;

– Een door Eiffel opgesteld opleveringsrapport aan de Raad te doen toekomen

En gaat over tot de orde van de dag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: