Vervolg verslag Commissievergadering van 21 februari 2017

Agendapunt 7. Vestingvisie Grave
L. Roolvink geeft een korte toelichting op het voorstel: “Wij hebben tot een volgende stap kunnen komen m.b.t. de inrichting van geheel Grave inclusief het Visioterrein door een stedebouwkundige te selecteren/voor te stellen. Voor de vergadering ligt een voorstel voor kredietverstrekking. Hierover moet de gemeenteraad een besluit nemen.
Reacties en vragen;
J. van Geest (VPG); “Hier is sprake van een vertaling van de opdracht die de raad aan het college gaf en van diverse gesprekken met kandidaten Landschaps- en Stedebouwkundigen. Toch word ik op een verkeerd been gezet. De raad besloot een landschapsarchitect-Stedebouwkundige van naam en faam toe te laten voor advies. In dit raadsvoorstel wordt sterk gestuurd op de ‘Vestingvariant’. Dit is m.i. niet wat de raad bedoelde; niet de concentratie op de vestingvariant, dit is niet verstandig. Wel is VPG akkoord met het beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. het werk van de Landschapsarchitect + Stedebouwkundige”.
 E. Eigenhuijsen (Lijst Eigenhuijsen); “De titel vestingvisie is suggereert dat er reeds een keuze is gemaakt voor de gekozen richting. Ik herinner mij nog de discussie van bewoners rond De Kat omtrend het verwijderen van bomen om de vestingwerken zichtbaar te maken. En nu wordt het “Visio” hiervoor gebruikt.Derde kwartaal een stadsgesprek? Wat is/wordt de invulling van Visio voor het jaar 2017?”
B. Litjens (Keerpunt 2010); “Persoonlijk vind ik het huidige voorstel inhoudelijk verstandig. Eindelijk wordt er gekeken naar de hele binnenstad en naar de omliggende gebieden. Toen ik bij het bestemmingsplan Oranje Bastion daar aandacht voor vroeg, was daarvoor geen ondersteuning. 
Bij de gebiedsvisie inzake Wisseveld: Idem dito met een sterretje. Dan laat ik maar onbesproken de Structuurvisie uit 2014, de aanzet tot een visie op het Visioterrein, het Beeldkwaliteitsplan Binnenstad Grave, het Project N 321/St Elisabethstraat, het bestemmingsplan Centrum Grave enz.. Wij blijven maar visies ontwikkelen maar gerealiseerd wordt er weinig. Visies kosten geld, veel geld. Nu weer € 285.000,-. Telkens weer blijkt, dat er “verkeerd om” in Grave wordt gewerkt. In het huidige voorstel wordt de gemeenteraad feitelijk weer buitenspel gezet. In mijn ogen zou het normaal zijn dat de 6 voorgeselecteerde bureaus, die de Vestingvisie willen maken in de Raadscommissie Ruimte zich zouden presenteren met hun plannen, zodat deze Raadscommissie een advies kan opstellen. Het thans door het College geselecteerde bureau zal best over bekwaamheden beschikken. Maar passen deze bekwaamheden bij de schaal en financiële spankracht van Grave. Daarover lees ik niets. Op hun site zie ik projecten in St. Petersburg en New York. Ik denk dat Grave daar prima tussen past! Het College beslist en wij als gemeenteraad hebben maar te volgen.
Ook ben ik een voorstander van het Project Historisch Grave maar dan gericht op uitvoering. Tot op heden heb ik daarvan nog nauwelijks iets gezien. Een Vestingvisie voor de stad Grave en naaste omgeving in combinatie met een Uitvoeringsproject Historisch Grave vind ik zinvol. Maar dit alles moet ingebed zijn in een realistische benadering op het niveau van Grave maar niet op het niveau van St. Petersburg of New York.
Ik ben een voorstander dat wij als Raadscommissie kennis kunnen maken met de verschillende aanbiedingen om daarna een advies kunnen afgeven aan College en Gemeenteraad voor het te kiezen bureau. Ik opteer voor een B-stuk.
Th. Reijnen (Trots); “Er is een zeer gerenommeerd bureau gekozen.Het college maakte een duidelijke keus. De hele bewerking van de vesting + de N321 heeft mijn instemming en voorkeur, Trots gaat akkoord.”
H. Linders (VVD);”Wij zijn ook positief. Wij keuren het goed dat Visio is meegenomen in de totale vesting. Daarbij staat niet al een totaalscenario vast.”
J.Jacobs (CDA); “Prachtig plan, wij sluiten ons aan bij Mw. Eigenhuijsen en de heer Linders voor wat betreft de vragen inzake invulling van het Visioterrein voor 2017 en de komende jaren.”
H. v.d. Westerlo (LPG): De fouten die wij hebben gemaakt bij de ontwikkeling van Estersveld, het niet doortrekken van de Stoofweg hadden ernstige gevolgen voor de stad en het verkeer Elizabethstraat. Nu is er de kans die fouten te herstellen. Dit geldt ook voor de invulling van het Visioterrein. Neem de tijd! Wij kunnen ons helemaal vinden in het voorstel voor de keuze van het bureau.  In punt 6 van het voorstel wordt voorgesteld om in de vergadering van 16 mei diverse rapportages, schriftelijke reacties, overleg met de provincie in de raad te bespreken met vervolgens een 1e processtap. Dan zou bureau West binnen 7 maanden met een visie komen. Neem de tijd, geen overhaaste stappen! Welke criteria worden het bureau aangereikt door het college; Carte Blanche? Wel of geen woningen, ingang tot aan de Hampoort, de 321 en het verkeersplan Stoofweg? Bovendien kan de visie van de Wijkraad Binnenstad meegenomen worden.
L. Roolvink antwoord; “In ons voorstel refereren wij aan uw raadsbesluit 14 mei en 2 raadsinformatiebrieven + de Kadernota. Wij constateren dat het zonde zou zijn uitsluitend te kijken naar het Visioterrein, nu is er een unieke kans. Onze opdracht aan de 6 bureaus was Kom met een visie; Lovendaalsingel, Bekaf, Visio, Prinsenstal + Waterfront.”
N. Schuts (Keerpunt2010); “De aanbestedingsvoorwaarden en plan van aanpak dateert van 5 december. Daarna is de motie aangenomen. In het verhaal staat niet met zoveel woorden dat de 321 wordt meegenomen?”
 L. Roolvink; “De 321 staat scherp op ons netvlies en wordt meegenomen mede op aandringen/advies  van bureau West. Ontwikkelingen voor 2017 m.b.t. Visio hebben wij opengelaten. Alle (ook tijdelijke) ideeën voor Visio zijn welkom.
 H. Linders (VVD); “Wat wordt concreet gedaan om ideeën van tijdelijke aard voor Visio te faciliteren? Is alles mogelijk?Gaat u vast met bestraten beginnen of wacht u eerst op een idee?
 L. Roolvink; “Het is de taak van de gemeente te faciliteren en in mei komen wij hier op terug. Er kan vast bestrating worden gerealiseerd. Zonder financiële middelen is dat niet mogelijk.”
R. Bannink (VVD);Als u pas na mei begint met een voorstel om te faciliteren is dat volgens ons te laat, wij verzoeken u om hier eerder mee te komen. Er is nog budget voor de aankoop van Visio ad. € 18.000,= dus waarom wachten?”
L. Roolvink: “Mee eens, maar er is een raadsbesluit voor nodig”.
J. Jacobs: “Zijn er criteria waaraan activiteiten op Visio moeten voldoen?”
L. Roolvink: “Wij laten dit open, laat eerst de ideeën komen, zo werd al gevraagd naar een bloemenpark, een hardlooppark etc.”
E. Eigenhuijsen: “Voor zo’n korte termijn invulling is misschien geen infrastructuur meer, alles is ontmanteld. Voor het jaar 2017 is restauratie (toeristenseizoen) niet mogelijk en dus ook geen evenementen?”
L.Roolvink: “Op het terrein bevonden zich teerhoudende materialen (bitumen), wij wilden in 1 keer het gehele terrein schoon hebben”.
E. Eigenhuijsen; Nu moet er extra geld uitgegeven worden om tijdelijk te kunnen faciliteren (bestraten) had u de bitumen niet later kunnen laten verwijderen.”
Tot slot vraagt de heer v.d. Westerlo nogmaals aandacht voor de Stoofweg. En de heer Linders benadrukt de ontwikkelingen N324 ook in de gaten te houden.
Besloten wordt dat het een B- Stuk wordt voor 28 maart 2017.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: