Vergadering Commissie Ruimte op 21 februari 2017 – Deel I

Agendapunt 3; Vragen
G. Friessen (VPG) vraagt waarom de kastanjeboom voor het Kruisgebouw
(Lunetten/Trompetterstraat) is gekapt zonder kapvergunning. Wethouders Daandels
heeft hier geen antwoord op en zegt toe dit te zullen onderzoeken. Direct
hierna vult commissielid Reijnen aan dat hij meent te weten dat deze boom
gekapt is in verband met bouwwerkzaamhedenom; “Er is/was niets mis met deze
boom”. Nogmaals benadrukt de wethouder “Zoals u weet hechten wij in Grave zeer
aan het groen” waarna de tribune lacht.
G. Friesen (VPG) vraagt welke plannen het college heeft ten aanzien van
het aanzicht van het voormalige Palazzo in de binnenstad. Weth. Daandels
verklaart dat het college er over spreekt. Een oplossing kan nog geruime tijd
duren en gekeken wordt ook of dit een quick win zou kunnen zijn in het kader
van ‘Historisch Grave’.
Aan de orde was vooral vanavond het rapport van de Rekenkamer inzake
het Project Snippergroen. Twee insprekers hadden zich aangemeld voor dit
agendapunt; de heren B.Bongaards en H. Satter.
Agendapunt 5;
Spreekrecht de heer B. Bongaards
De Rekenkamer Commissie heeft een uitstekend evaluatieverslag
geschreven 

over het drama van het Graafse snippergroenproject. 
Vele malen grondiger en leerzamer dan nietszeggende evaluatieverslag van het
college. 
Het rapport geef heel goed weer wat zich de afgelopen vier jaar heeft
afgespeeld en voorziet de gebeurtenissen van kritisch commentaar. 
Er was geen plan, geen regie, belabberde communicatie, onvoldoende evaluatie en
bijsturing 
en nog altijd worden de financiële cijfers achtergehouden en staan er dossiers
open.

Het begon alweer vier jaar geleden met een zogenaamde pilot in Velp die
geen pilot bleek te zijn. De gewraakte aanpak kwam in het volle daglicht te
staan tijdens een tumultueus verlopen informatieavond begin 2014 in Gassel.

Hennie Bongers (destijds nog geen raads- of commissielid) en Hans Satter hebben
toen onmiddellijk om een gesprek gevraagd met de wethouder en de projectleider
van de firma Eiffel. In het gesprek hebben zij de wethouder verslag gedaan 
van de informatieavond in Gassel, hem er op gewezen dat er misleidende en
foutieve informatie was gegeven en dat de ingeslagen weg voor veel problemen
zou zorgen. 
De wethouder ontkende het tumult in Gassel en gaf zijn gesprekspartners te
verstaan 
dat het college nu eenmaal een besluit had genomen waarop niet kon worden
teruggekomen. 
Dovemans oren zoals zo vaak. 
De halsstarrige houding van de wethouder leidde tot de oprichting van het
Adviespunt. 
Zij wilden er zich niet bij neerleggen. Er was bovendien geen raadsbesluit. Het
Adviespunt heeft zich vervolgens tot de raad gewend die volstrekt onwetend
was  van het project. 
De raad was ‘not amused’. Dat leidde een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen 
tot het stopzetten van het project. Maar zie, de eerste de beste vergadering na
de verkiezingen 
gaf de raad met de inmiddels gebruikelijke 8 tegen 7 verhouding  groen licht voor voortzetting van het project. 

De weke knieën waren bij de nieuw gevormde coalitie al weer voor vier
jaar over.
Voor het Adviespunt was dat het moment om zich uitdrukkelijk als
vertegenwoordiger en belangenbehartiger 
van de burgers op te stellen tegenover een overheid en een meelopende
coalitie die hun macht misbruikten tegenover niet machtige burgers. Het was
duidelijk 

dat je de marmeren platen van dit stadhuis alleen kon slechten met een
confronterende benadering van bestuur en politiek. En zo is het gegaan.Het
Adviespunt heeft van het college van meet af aan alleen maar tegenwerking
ondervonden , leugens en bestuurlijke arrogantie. 
De methode Trump. 
Als we om informatie vroegen kregen we die niet, was deze onjuist of kregen we
deze te laat. 
Overschatting van de eigen machtspositie, gevoed door het volstrekte gebrek aan
dualisme in deze raad. 
Het college en de coalitie achtten zich onaantastbaar. 

Al het gedoe van de afgelopen jaren, raadsdebatten, het rapport van de
Rekenkamer, 
het zou allemaal niet nodig zijn geweest als we in Grave te maken hadden met
een bestuurlijke en politieke cultuur die burgers serieus neemt en waar politiek dualistisch, open en op een integere manier
wordt bedreven. Adviespunt Snippergroen
Grave.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: