Liveblog raadsvergadering 8 februari 2017.

  

Joon: geen klachten ontvangen. We controleren regelmatig!!!

1.      Opening

2.  
Vaststellen agenda
Nel
Schuts:
 Ik ben niet aanwezig bij agendapunt 13. Ik ben belanghebbende.  Betrokkene is een zwager van mij.

VPGrave: Motie aan
het eind van de vergadering over  Ambachtscentrum.

Liberaal Trots Land van Cuijk: Motie
vestingvisie vaststellen.

VPGrave: Bij agendapunt 10, rekenkamerrapport ICT, dienen wij een amendement in.
3.  
Algemeen spreekrecht

1.Toonen Gassel
Over agendapunt 12 Het
gaat om een huis. Efficiency in procedure. Snellere uitspraak en procedures. Ik
wens jullie een goede besluitvorming toe.
2. Van Geel..ambachtscentrum.
Pleidooi Grave nog mooier
te maken. Thuiszitters en nieuwe Nederlanders expertise delen. Op maat naar een
betaalde baan. Synergie. Ruimte beschikbaar voor ambachtelijk centrum.
Stichting “Grave helpt” is in oprichting. Optie de voormalige Wegwijzer.
Toekomst van deze school?
4.  
Vragen

Floor:
    1. Bouwproject CPOVennendaal
gaat niet door? 
        Supermarkt plan van 2000 vierkante meter?
Eric
Daandels (CDA): 
Enthousiast woningbouwplan. Eigenaar heeft initiatief in december bij
ons binnengegooid. Huurder wordt pas later bekend. Past binnen bestemmingsplan
moeten  voor 17 februari reageren. Aanvraag op basis bestemmingsplan moeten
we bestuderen.
2. Raad delegatiebesluit
nemen omgevingswet? 

Eric Daandels (CDA): Bureau maakt een plan van aanpak. We gaan een intensieve periode van overleg enz. tegemoet.
3. Status
snippergroenproject.
Eric Daandels (CDA): Van 800 dossiers bijna alles doorgewerkt. Weinig dossiers
moeten nog behandeld worden.
Spoorendonk: neemt het college maatregelen om goede communicatie met wijk- en
dorpsraden van werkzaamheden te verbeteren rond werkzaamheden door derden?

 Antwoord: Ja (Eric Daandels (CDA)
Smulders:
     1.    Verkeersafwikkeling
Brede School?

Joon (VVD) : verkeersrapport is
besproken. Dan naar het college. Dan komt er een collegevoorstel.
    2. Verlegging provinciale weg.

   Roolvink (VVD): Inwoners moeten Zienswijzen
indienen over tracevarianten verlegging provinciale weg.
Op basis van alle
reacties, nu al 40 binnen, wordt een raadsvoorstel geschreven.  In raad mei wordt een voorstel behandeld.

Litjens

1. Veiligheidsregio. Grote bedenkingen over veiligheid. Hier wordt gespeeld met
onze veiligheid.

2. Ongeluk stuw Grave. 

Roolvink (VVD): Er komen twee onderzoeken. Gecombineerd onderzoek van drie partijen en een onderzoek door Raad voor de Veiligheid. 

3. Ladderwagen. Bijzondere regeling. Wettelijke regeling. Duurste Veiligheidsregio heeft  70 euro te besteden.  Goedkoopste 40. Het
is een discussie over geld. We kunnen het niet anders maken.
4.  Ik sluit me aan bij de vragen van Jacques van Geest over de Molenakker.
5. Vraag over Auditcommissie.


Wie bepaalt de belslotenheid en wanneer besluit men dat?

Roolvink (VVD): Auditcommissie bepaalt of
de vergadering open of besloten is.
Nel Schuts: wanneer beslist de auditcommissie?
Roolvink (VVD): Bij aanvang van de vergadering
tekst griffier.
Nel Schuts:
1. Ongeregelde bende bij fietsenstalling.

Joon (VVD): regelmatige controle
ter plaatse.
Andere stap. Geen
overlastmeldingen ontvangen.
2. Tweede Kamerverkiezingen.
Gemeente nog activiteiten ondernemen? Grotere borden?

Roolvink (VVD):
via gemeentepagina wordt publiciteit verricht. Indien gewenst.
3. Bij herhaling vragen
gesteld over ontwikkelingen supermarkten.
We voelen ons tekort
gedaan. Waardoor is het gestrand?

Eric Daandels (CDA): CPO is gestrand. Belangstellenden verschilden van mening. Eigenaar voormalig tuincentrum is eigenaar van het terrein. We zitten in
de toetsende fase. Gebruikelijke weg bewandeld.
Nel Schuts:  Wethouder weet u niet waarom het gestrand is?

Eric Daandels (CDA): Eigenlijk zou
de schop in de grond zijn gegaan. Wethouder is verbaasd door besluit van de
eigenaar.
Kamps (VPGrave):

    1.  Katrien.
Stavaza? Antwoord: Binnen 6 weken uitsluitsel.
    2. Catharinahof.
Evaluatie. Overeenkomst. STAVAZA? 

    Anja Henisch (LPG): Informatie is nog niet compleet.   
    Vraag: In “2014 is
overeenkomst gesloten. Waarom duurt het zo lang?
Jacques van Geest (VPGrave):

1. Compliment.
Presenteren van de diverse duro’s was prima. College heeft voor de beste partij gekozen om Visie te ontwikkelen.
Top. 
2. Molenakker. STVAZA?

Eric Daandels (CDA): Vooroverleg met de provincie. Gesprek gehad met de initiatiefnemers. Zij zijn
aan zet.
3. Vorige
vergadering veel commotie gehad. Dingen gezegd die niet correct waren. Mevrouw Anja Henisch heeft dingen gezegd die niet klopte.
Anja Henisch (LPG): Ik neem geen
woord terug.
Jacques
van Geest: integriteit is vernoemd.
Anja
Henisch:
niet in de openbaarheid gebracht. Informatie is uit het presidium
gekomen.
Nel Schuts: dit kan zo
echt niet. Ik kom hier later op terug.
Hennie Bongers: hopen
plastic afval in de Zittert. Er ligt voor twee meter aan vuil opgestapeld.

Eric Daandels (CDA): er
komt geen extra actie van ons. Eigen verantwoording.
5.  
Ingekomen
stukken en mededelingen
Mededeling Ben
Litjens
 OBDN intakeformulieren op elkaar afstemmen met gemeenten is door mij voorgesteld. Niets meer over vernomen. De fractie was op een bijeenkomst van   OBDN  in Den Bosch. Dit aangekaart op die bijeenkomst.
De aanwezige bestuurders uit de hele regio vonden het een prima voorstel dat door de OBDN wordt overgenomen.
Nel
Schuts:
 

Rapport MKB ligt vanaf vandaag ter inzage. Kan er dus nu nog geen vragen over
stellen.
Diverse andere vragen over de ingekomen stukken:
 • Aanbiedingsbrieven
  Rekenkamercommissie ontbreken.
 • Beantwoording
  brief 30: graag antwoord.
 • Brief
  ouderen Laco: meenemen met onderhandelingen.
 • Betere
  communicatie met wijk- en dorpsraden. Uw reactie.
 • 9. Tango:
  beste locatie. De Bons? In onderzoek.
 • 6.
  Afdoening B&W
Reacties:
30.
Krijgt U
32. Joon (VVD):
gesproken met afgevaardigden van ouderen. Ik zal mijn best doen.
Vaststellen
besluiten van 20 december 2016
Nel
Schuts:
waardering uitspreken over het werk van de Rekenkamercommissie.

Roolvink (VVD): dat moet u aan de raad vragen.

Nel: Ik
ben niet eens met de afhandeling van het college  inzake rapport rekenkamercommissie.
6.  
Gewijzigde vaststelling
bestemmingsplan “Venesteinlaan 1” Velp

Nel  Schuts verlaat de zaal. 

Joosten (LPG): Nel had toen al terughoudender moeten zijn bij de behandeling in de
commissie.
7.  
Wijzigingen
verordeningen leges en reinigingsheffingen. Aangenomen.
8.  
Benoeming
commissieleden .


Benoeming bij acclamatie.
Litjens: stemverklaring.
Geloofsbrieven in de toekomst?
De genoemde heren: W.Dieperink
,Huub  Linders, G.Friesen, D.Pennings
worden benoemd.
9.  
Rapport rekenkamercommissie.
Oppositie niet mee eens
hoe wordt omgegaan wordt met de adviezen.
Opname gestopt.
Zelfs op drie computers
was het niet mogelijk de vergadering af te luisteren.
Na vijf pogingen
gestopt!!!Vanmorgen nog steeds geen geluid en beelden van de vergadering via de website. Zit nu op een terugbelletje te wachten van griffier of communicatiemedewerker. Henk Ruys belde me net terug.


Dankzij een ouderwets telefoontje met onze fractievoorzitter Nel Schuts kan ik nog het volgende melden:


Het amendement over het rapport van de rekenkamer ICT is door de volledige oppositie en het CDA gesteund.

De motie, vreemd aan de orde van de dag, van Frans Smulders is ook aangenomen. De volledige oppositie en Liberaal Trots Land van Cuijk steunden deze motie om de verlegging van de provinciale weg onderdeel te laten zijn van het ruimtelijke onderzoek/visie Grave Vestingstad.

Amendement: aanbevelingen
overnemen
10.       
Agrifood
capital
11.       
Meisevoort
coordinatieregeling

12.       
Bestemmingsplan
Kranenhofseweg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: