Keerpunt 2010. Raadscommissie Ruimte op 17 januari 2017.

Graafsche Vrijwillige Brandweer oefent op zijn terrein.
Inbreng raadslid Ben Litjens (Keerpunt 2010) in de vergadering van de Raadscommissie Ruimte op 17 januari 2017
Agendapunt 3: Vragen
Mijnheer de Voorzitter,
  1. Vragen met betrekking tot de coördinatie rondom het ongeluk met de stuw laat ik op dit moment achterwege. Mijn fractie heeft daarover vragen gesteld. Na de beantwoording daarvan kom ik in de komende raadsvergadering op dit onderwerp terug. Mijn aandacht gaat ook uit naar de rol en handelwijze van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
Wel wil ik hier de volgende vraag stellen namelijk: Waarom is de gemeenteraad nimmer bijeengeroepen om in zijn geheel te worden geïnformeerd? Er is wel een bijeenkomst geweest voor de pers in de raadzaal maar publiek en raadsleden waren daarvan uitgesloten. Waarom?
De gemeenteraad -het hoogste bestuursorgaan in de gemeente- doet er kennelijk niet meer toe. Waarom? Waarom? Waarom?
  1. Mijn tweede vraag heeft betrekking op het uitbaggeren van de jachthaven.
          Door de lage waterstand was heel goed te zien waar in de haven was
          gebaggerd namelijk alleen aan de noordwest zijde langs het Coxterrein.
          De boten lagen  gewoon in de bagger.
          Kan ik nadere informatie verkrijgen over dit baggeren, over de kosten etc?
  1. Ik heb vernomen, dat het rapport over het snippergroen van de Rekenkamercommissie al enige tijd gereed is. Wanneer kunnen wij dit rapport tegemoet zien en waarom moet het zolang duren voordat de raadsleden dit rapport krijgen.
  2. Er zijn besluiten genomen met betrekking tot het gebruik van het klooster te Velp? Waar zijn deze besluiten genomen? Toch niet in het Presidium neem ik aan, want dit orgaan kan geen besluiten nemen.
  3. Is er aangifte gedaan wegens lekken uit vertrouwelijk/geheim beraad ten aanzien van het toekomstig gebruik van dit voormalig klooster. Wij moeten naar mijn mening niet de ene keer lekken stilzwijgend toelaten en de volgende keer wel aangifte doen. Dat is willekeur.
  4. De GGB mag 5 tot 7 woonlagen bouwen in Wisseveld. Hopelijk is deze bouw veilig genoeg beschermd tegen calamiteiten op de Maas. Kan het College mij berichten welke peilhoogte wordt gehanteerd voor de begane grond?
.
blz. 1
Betreft Agendapunt 6: Woningbouwprogramma 2017-2026
Dit agendapunt bestaat feitelijk uit 2 delen namelijk:
  1. Raadinformatiebrief  van 20 december over het woningbouwprogramma 2017-2026
  2. Raadinformatiebrief over de Prestatie afspraken 2017-2026 over huurwoningen met Mooiland.
U geeft aan in uw voorstel van 20 december 2016, (laatste regel van blz.1van nummerbrief 2016-64)  aan dat  begin 2017 nog met een separate raadinformatiebrief komt over de Prestatie afspraken met Mooiland.
Ik wacht deze brief af en stel dan ook voor om de overeenkomst over de Prestatie afspraken nu niet verder te behandelen.
Thans wil ik ingaan op de voorstellen met betrekking tot het woningbouwprogramma 2017-2026.
Allereerst moet worden vastgesteld, dat er in de voorbije jaren in de gemeente Grave niets vermeldingwaardig is gebouwd. De juiste cijfers worden niet gegeven maar ik denk dat het om ongeveer 10 tot 15 woningen gaat. Ik wil graag de juiste cijfers.
De gemeente heeft een afwachtend beleid gevoerd in de realisering van woningbouw in de jaren 2014, 2015 en 2016 maar faciliteert wel bestemmingsplannen voor bouwplannen voor wel 1000 woningen.
Dit is volstrekt ongeloofwaardig.
En bouwplannen, die wel reëel waren, zoals de sanering van het bedrijf Nas te Escharen krijgen geen medewerking voor de bouw van 10 woningen wegens gebrek aan bouwcapaciteit. Wie bedenkt dit? En nu staat er voor Nas wederom 5 woningen geprogrammeerd. Aan Nas wordt thans een parkeernorm van 2,4 per woning gesteld terwijl dit aantal nergens zo hoog is. Bij het Oranjebastion werd door de gemeente een norm van 1,9 gesteld. Waarom, waarom moet het project Nas sneuvelen?
En plots komt in Escharen in de directe nabijheid van Nas een nieuwe bouwlocatie om de hoek namelijk Beerschemaasweg 55.
Het is niet zo, dat ik hierop tegen ben maar een gemeenschappelijke aanpak in Escharen zou zeker geleid hebben tot betere plannen.
Alles bijeen beschouw ik de voorgestelde woningbouwprogramma als volstrekt ongeloofwaardig.
Voor Wisseveld worden in de eerstkomende 10 jaren ongeveer 122 woningen gepland terwijl er een capaciteit van ongeveer 400 woningen is nu daar tot 7 bouwlagen in de hoogte mag worden gebouwd.
Op het Visioterrein staan de eerstkomende 10 jaren 6 woningen gepland.
Verder vermeldt de gemeentelijke rapportage dat de regionale cijfers dit jaar worden bijgesteld aan de realiteit. Geactualiseerd worden heet dat in ambtelijke taal.
Blz. 2
Cijfers, die nu als programma worden aangeboden kunnen binnen enkele maanden zo weer onderuit gaan.
Achterblijvende groei van inwoners of zelfs teruggang heeft een groot effect op onze voorzieningen in Grave.
Ook weet ik niet, wat de financiële gevolgen zijn voor de gemeente nu de woningbouw in de gemeente Grave in de praktijk is vastgelopen.
Kunt u hierover iets meer zeggen?
Huurwoningen:
In de gemeente Grave staan de komende 10 jaren geen nieuwbouw van woningen gepland behoudens de vervangende nieuwbouw op Prinsenstal en Oliestraat.
Ik kan mij niet voorstellen, dat er in Grave geen behoefte is aan nieuwe huurwoningen. Dit roept om meer informatie!
Hierover wil ik meer weten, zodra het contract met Mooiland aan de orde komt.
Verder vraag ik u heel concreet aan te geven, welke gemeenten nog meer vallen binnen het kernwerkgebied Noordoost-Brabant en wat het College als kansen ziet binnen dit kernwerkgebied.
Mijn conclusie is, dat in Grave niet langer zo kan worden geaccepteerd dat er alleen vele mooie voornemens worden gebruikt in stukken maar in de praktijk niets van enige betekenis tot stand komt.
Ik bepleit een B-stuk en zal dit stuk verder aan de orde stellen in de fractie.
Betreft Agendapunt 7: gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Venesteinlaan 1 te Velp.
Mij is niet duidelijk waarom in dit geval een zogenaamde VAB procedure wordt voorgesteld.
Zijn er in het verleden meer aanvragen geweest, die zich beriepen op een VAB procedure en die zijn afgewezen? Welk beleid voert de gemeente op dit punt?
Ik bepleit een B-stuk en nader overleg in de fractie.
Betreft Agendapunt 8: Toepassen coördinatieregeling perceel Meisevoort.
Mij is ter ore gekomen dat degene, die een zienswijze heeft ingediend geen uitnodiging heeft ontvangen met betrekking tot de mogelijkheid om in te spreken. Klopt dit en zo ja, dan bepleit ik uitstel tot de volgende vergadering?
Verder heb ik vernomen, dat aldaar meerdere woningen in de toekomst zijn voorzien.
Klopt dit?
Ik wil graag meer informatie en stel voor dit agendapunt aan te houden tot de volgende commissievergadering. Wat zijn de plannen inhoudelijk.  Mocht dit voorstel niet worden overgenomen dan bepleit ik een B-stuk. 
Betreft Agendapunt 9: vormverandering Kranenhofscheweg 5 te Escharen.
Met dit voorstel ben ik akkoord.

Ben Litjens     

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: