Brief van Graafse Boze Burgers: 1. Louis Sparidans over de jaarrekening 2015 en andere ongemakken.

Tijdens de fractievergadering van Keerpunt 2010, gisteravond, ben ik in de gelegenheid gesteld om mijn gal te spuien over de jaarrekening 2015 van de Gemeente Grave.
Er is hier sprake van je reinste misleiding.  
 
In plaats van een genoemd overschot over 2015 van € 860.000, waarover Roolvink in een van zijn kattebelletjes in de Graafsche Courant ongeveer een halfjaar geleden zo uitbundig juichte, resulteert er eenvoudigweg een tekort over 2015 van bijna 4,5 miljoen.
De reguliere lasten (zeg maar, de uitgaven) beliepen een bedrag van (afgerond) 31,6 miljoen waartegenover de baten (zeg maar, de inkomsten) 27,1 miljoen opleverden. Met nog wat ‘frutsels’ in de bestemmingsreserves, die er overigens per saldo weinig toe doen, daalde het eigen vermogen van de Gemeente Grave dus van 24,8 miljoen eind 2014 naar 20,3 miljoen eind 2015. 
 
Zo zijn de verschillen van € 4,5 miljoen rechtstreeks zichtbaar. Zie zo gewenst o.a. op pagina 115 van de jaarrekening met behulp van de link:
 
 
Geen enkel raadslid heeft waarschijnlijk de jaarrekening gesnapt, maar toch keurde de Raad ‘m in meerderheid goed. Wethouder Joon werd wel gevraagd om een meer begrijpelijker jaarrekening, maar hij antwoordde dat zulks hem teveel tijd zou kosten. Het is eigenlijk van de gekke. Zelfs nadat de burgemeester in zijn ‘wekelijkse stukje’ in de Graafsche Courant bleef juichen dat er over 2015 een overschot was van € 860.000, hielden ze allemaal hun mond. Daaruit blijkt overduidelijk, volgens mij althans, dat ze er niks van hebben begrepen.
 
Eigenlijk moeten alle raadsleden (unaniem!) van wethouder Joon eisen dat er alsnog op papier een begrijpelijk en een voor alle burgers toegankelijk stuk komt, waarin hij uit de doeken doet wat er feitelijk aan de hand is. Ook een, noem het maar een ‘verkorte jaarrekening’, is een must! 
Ik begrijp wel dat er volgens het BBV aan allerlei regels óók moet worden voldaan, maar een inleiding op de jaarrekening, waarbij aan de hand van kostensoorten resp. kostencategorieën, met de vergelijkende cijfers over het voorafgaand jaar, inclusief een duidelijke analyse van de verschillen tussen beide jaren, is doodgewoon noodzakelijk om de cijfers goed te kunnen beoordelen resp. in perspectief te kunnen plaatsen.
 
Alléén een presentatie op programma-onderdelen, weliswaar conform de BBV-eisen met een toelichting op de vigerende begrotingscijfers, maakt zulks niet mogelijk!  Men moet de werkelijke cijfers van het ene jaar met het vorige jaar ook kunnen begrijpen. Plus een all-in-overzicht hiervan over tenminste twee jaar, verdeeld naar kostensoorten resp. –categorieën, zoals ik eerder opmerkte.
 
Zo’n all-in-overzicht moet in ieder geval, met gebruikmaking van kolommen per jaar alsmede een voor de verschillen hiertussen, de kostensoorten ‘personeelskosten’, ‘huisvestingskosten’, ‘kapitaalslasten’, ‘algemene kosten’ resp. ‘directe kosten’ enzovoorts omvatten.
Als onderverdeling moeten dan per kostensoort de kostencategorieën worden verantwoord, zoals voor de personeelskosten: de salariskosten per afdeling of groepen van personen, in totalen (met de vermelding van de aantallen fte’s in een aparte kolom), de sociale lasten, pensioenpremies en overige personeelskosten. Voor huisvestingskosten: de onderhoudskosten, energiekosten enz. Voor kapitaalslasten: de afschrijvingen en de rentelasten. Voor algemene kosten: de kantoorkosten, kosten ICT, telecommunicatie enz. Voor directe kosten: bijvoorbeeld de verleende subsidies (in totalen) enz.
 
Dit is maar een eerste aanzet van mij. Maar alleen op deze manier kan inzicht ontstaan in ‘het totale kostenplaatje’ 
Ook de herkomst van alle inkomsten, plus de daarbij behorende bedragen, moeten op deze wijze inzicht geven in het totaal aan baten.
 
Markante verschillen tussen het verslagjaar en het vorige jaar moeten daarbij uiteraard worden toegelicht. Het is al met al niet zo’n ‘groot werk’. Iemand die thuis is in de materie zal er geen dag mee bezig hoeven te zijn, veronderstel ik.
Graag tot nadere toelichting of aanvullingen bereid, waar e.e.a. onvoldoende duidelijk is wat ik bedoel,
met een vriendelijke groet,
 
Louis Sparidans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: