Graveon schrijft over de Graafs supermarktontwikkelingen.

Ger Peters, secretaris Graveon, tijdens een Graveon bijeenkomst in het Palazzo Theater. (eigen archief)

Geachte raads- en commissieleden,

Afgelopen dinsdag 6 september heeft DTNP haar voorlopige visie gepresenteerd aangaande
de supermarktontwikkelingen in Grave. Gebleken is dat, kwalitatief, Grave ruim voldoende
supermarktmeters heeft, maar dat deze verdeeld zijn over 4 relatief kleine supermarkten.
Verder heeft DTNP enkele mogelijke scenario’s laten zien zonder hier echt diep op in te gaan.
Dit zou een vervolg kunnen zijn voor de nog komende verdieping.

Op de huidige weg verder gaan is een mogelijkheid, die op termijn kan resulteren in het
verdwijnen van een of meer supermarkten, maar waarbij het risico bestaat dat de consument
Grave dan al minder vaak zal bezoeken.

De variant waarbij er drie supermarkten overblijven geeft voor Grave de meeste
mogelijkheden. Dit moeten dan wel de supermarkten zijn die het meest relevant zijn voor de
wijken en het centrum. In de gemaakte schets komt de supermarkt op het Wisseveld te
vervallen. De supermarkten in de wijken krijgen dan meer ruimte om te ontwikkelen en de
voorzieningen in de wijken en vooral het centrum blijven overeind.

Graveon vindt het teleurstellend dat, als het gaat om het centrum, vooral wordt gekeken naar
beperkingen en niet naar kansen.
 
Naar onze mening dan ook een gemiste kans. Parkeren is
een uitdaging, maar als er verder gekeken durft te worden dan een paar jaar is dat zeker op te
lossen.
DTNP geeft ook aan dat er eigenlijk geen verschil meer is tussen discount en service.
Verplaatsen en vergroten van een “discounter” zal zeker goed zijn voor die supermarkt en ten
koste gaan van de andere supermarkten, maar zal weinig tot niets toevoegen aan de
kwalitatieve invulling van Grave.
Vanuit de commissie kwam meerdere keren de vraag hoe het onderzoek was opgebouwd en
met welke opdrachtvraag. Op verzoek van Wethouder Daandels heeft Graveon een aantal
vragen geleverd aan de gemeente, die zij aan het onderzoek van DTNP zouden laten
toevoegen. Als bijlage ontvangt u deze vragen. Het is ons niet bekend of deze vragen ook
daadwerkelijk zijn meegenomen in het onderzoek.
Vanzelfsprekend zijn wij altijd bereid om vragen te beantwoorden als u dat wenst.
Met vriendelijke groet,
Namens Graveon,
Ger Peters, Secretaris Geachte heer Horst beste Duncan,


Na uw vooraankondiging van donderdagavond hebben wij afgelopen maandag het schrijven van Dhr. Daandels, wethouder economische zaken ontvangen. Wij, Graveon en de onder haar zelfstandig opererende stichting Centrum Management Grave zijn blij met deze geboden mogelijkheid. 

Met de brief formaliseert de wethouder de bijdrage die steakholders kunnen leveren aan het te houden onderzoek ter verdieping op de Retail agenda. Naast Graveon en CMG heeft ook de wijkraad Centrum Grave aangegeven ons gedachtegoed te ondersteunen. Graveon is niet de formele vertegenwoordiger van de wijkraad.

Wij hebben voor een compacte vraagstelling gekozen en het aantal vragen beperkt tot vier. Naar onze mening hebben wij een viertal positieve kritische vragen samengesteld waarmee wij alle ondernemers vertegenwoordigen. Met dit schrijven willen wij tevens de vragen kort toelichten om onduidelijkheden te voorkomen en aan te geven waarom wij juist deze vragen in willen brengen.

Met visie onderbouwen wij vraag 1 & 2 kort:

Net als veel gemeenten heeft Grave de uitdaging om haar centrum levendig te houden voor haar bewoners en in het geval van Grave ook de bezoekers. Een uitdaging die gepaard gaat met visie, keuzes en beleid. Er is een heldere keuze gemaakt over onze historische waarde en de toeristische mogelijkheden die dat biedt. Zonder levendig centrum een onmogelijke taak. Naar onze mening is de eerste keuze die gemaakt moet worden of het nieuw te ontwikkelen gebied “Waterlinie” een uitbreiding/toevoeging van het centrum is of dat het een separate, zelfvoorzienende wijk moet worden. Wij zijn van mening dat het gebied volledig moet aansluiten met het Centrum van Grave, niet alleen architectonisch maar ook als het gaat om voorzieningen. Het centrum van Grave als koop- en verblijfsplaats van woongebied “Waterlinie”. 

Van deze visie uitgaande komen wij dan ook tot de volgende vier vragen:

Vraag 1: Wat zou verdere decentralisatie van detailhandel betekenen voor het functioneren c.q. voortbestaan van het centrum?

Vraag 2: Wat zijn de effecten voor de supermarkt in het centrum als er een verplaatsing en vergroting van het aantal m2 supermarkt op Wisseveld plaatsvindt?


Korte toelichting vraag 3:
Naast het levendig houden van het centrum zien wij ook een taak voor ondernemers samen met de gemeente om het centrum verder te versterken. Ieder centrum heeft een of meerdere trekkers nodig om voldoende traffic te genereren. In Grave is dat de supermarkt in het centrum. De supermarkt in het centrum is uit belevingsoogmerk van de bezoeker van het hogere segment, wat als daar een supermarkt wordt toegevoegd uit het lagere segment?

Vraag 3: Wat is de beste plek voor een 2e supermarkt in het centrum, en welk effect heeft deze op het centrum?

Korte toelichting vraag 4:
Zoals aangegeven heeft ieder centrum een aanjager nodig. Wat als deze aanjager er niet meer is. De vraag is ontstaan na het bestuderen van de beschikbare rapportages en de daaruit voortgekomen conclusies.

Vraag 4: Wat zijn de gevolgen voor het centrum wanneer hier geen supermarkt meer aanwezig is?

Tot slot willen wij graag opmerken dat wij geen voorstander zijn van het beperken van ondernemers in hun ondernemen. Dat wil niet zeggen dat wij iedere aanpassing in bestemmingsplannen toejuichen als daar een ondernemer beter van wordt. Wij hechten veel waarde aan een evenwichtig ondernemersklimaat waarbij het belang van een collectief boven het belang van het individu staat.

Gaarne ontvangen wij een bevestiging van ontvangst van deze mail.

Daarnaast worden wij graag op de hoogte gehouden van de exacte vraagstellingen welke er bij bureau DTNP worden neergelegd.

Met vriendelijke groet, Ric Broens Bestuurslid Graveon

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: