Inbreng Ben Litjens

INBRENG RAADSLID BEN LITJENS (KEERPUNT 2010) IN DE RAADSCOMMISSIE RUIMTE VAN DE GEMEENTE GRAVE OP 6-9-2016
BETREFT AGENDAPUNT 6: PRESENTATIE ONDERZOEK TOEKOMST DETAILHANDEL (lees supermarkten) GRAVE + BESPREKING SCENARIO’S
Het onderzoek is eenvoudig van opzet maar wel helder. Jammer dat de opsteller van het rapport kaartjes heeft bijgevoegd van de gemeente Alphen aan de Rijn en omgeving te Zuid-Holland.
Uit dit onderzoek blijkt, dat de gemeente Grave op het juiste aantal vierkante meters winkelvloeroppervlakte heeft.
De locaties voor de 4 supermarkten zijn verspreid over de hele gemeente.
Voor mij behoeft er niets te veranderen. Als marktomstandigheden zich behoorlijk wijzigen, zoals aankoop via internet, dan bepleit ik in ieder geval dat er in het centrum van Grave een supermarkt blijft en twee kleinere, waarvan een in Grave West en een in  Grave Zuid.
De gemeente kan echter reeds nu bekijken welke locatie in het centrum van Grave zich het beste leent voor een “vergrote” supermarkt en daar ruimtelijk op inspelen. Uiteindelijk moeten supermarkten zelf hun keuzes maken.
BETREFT AGENDAPUNT 7: VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING,TOEZICHT EN HANDHAVING
Ook dit voorstel betekent wederom een verdere inperking van de bevoegdheden van de gemeenteraad. Het College kan namelijk zelf bepalen wat de kwaliteit van de vergunningverlening, toezicht en handhaving behoort te zijn. De gemeenteraad kan het College niet ter verantwoording roepen, omdat de gemeenteraad per Verordening heeft bepaald, dat de bepaling van de vorm en hoogte van de kwaliteit de  verantwoordelijkheid van het College is.
Ik ben tegen centralisatie van macht bij het College. De gemeenteraad is het enige orgaan in de gemeente dat rechtstreeks gekozen is door de inwoners. De inwoners mogen er op vertrouwen, dat de gemeenteraad bij de “pinken” blijft en zijn verantwoordelijkheid kan nemen in het geval dat nodig is. Iedere inwoner kan direct geconfronteerd worden met de niet door de gemeenteraad
vastgestelde normstelling “Wat is kwaliteit” in de vergunningverlening, toezicht en handhaving.
Dat leden van meer College´s van b. en w. afspreken met een dergelijk voorstel te komen, overtuigt mij niet van de juistheid van de inhoud van dit voorstel.
Ik zal tegen een voorstel stemmen, dat alle bevoegdheden weghaalt bij de gemeenteraad. Ik bepleit in ieder geval een B-stuk.
BETREFT AGENDAPUNT 8: BOMENVERORDENING EN BEBOUWDE KOMGRENZEN BOSWET
Persoonlijk vind ik dat het huidige voorstel een duidelijke verbetering is van het eerdere voorstel. De situatie, wie wanneer bevoegd is etc. wordt duidelijker.
Het voorstel getuigt van wantrouwen jegens de inwoners en de eigenaren van bomen. Zo schrijft het College in het voorstel aan de gemeenteraad dat het College ruime bebouwde komgrenzen ingevolge de Boswet heeft ingesteld om 
het hoogwaardige bomenbestand te behouden.
Het huidige hoogwaardige bomenbestand is niet door de overheid tot stand gekomen maar door burgers en particuliere instellingen. Een goede samenwerking met hen is van een groter belang dan het aanscherpen van regels. Wat verder ook goed helpt om een vitaal bomenbestand te behouden is nagaan of in samenwerking met de inwoners ergens met ondersteuning van de gemeente nieuwe bomen kunnen worden geplant. 
Ook staat in het huidige Collegevoorstel dat aanneming van het huidige voorstel leidt tot een daadkrachtig en een verantwoord uitvoering geven aan de bomenverordening. Een dergelijk zin roept het beeld op alsof de huidige inwoners zich niet goed gedragen. 
Ik ben het niet eens dat op deze toon over mijn mede inwoners wordt gesproken.
Wat betreft het aanplanten van nieuwe bomen in het buitengebied voert hetzelfde College van b. en w. een beleid, dat het burgers verboden is om bomen te planten, die hoger zijn dan 150 cm. Dit is namelijk verboden in het bestemmingsplan Buitengebied 2013.
Ik bepleit een andere houding ten opzichte van onze burgers wat betreft de omgang met bomen. Zet meer in op vrijheid voor en overleg met de burgers en hef het verbod tot het planten van bomen hoger dan 150 cm in het Buitengebied op. Iedere dynamiek in Grave wordt ontmoedigd.
BETREFT AGENDAPUNT 9: GEBIEDSVISIE WATERLINIE GRAVE
Wanneer je dit agendapunt ziet dan denk je dat dit agendapunt betrekking heeft over de waterlinie langs de binnenstad van Grave met een uitloper naar het zuidoosten.
Maar dat is niet zo.
Het gaat over de bebouwing van het Wisseveldgebied.
IK BESCHOUW DIT VOORSTEL VAN ZODANIG BELANG DAT HET COLLEGE DIT VOORSTEL AAN DE GRAAFSE INWONERS MOET VOORLEGGEN ALSVORENS DIT IN DE GEMEENTERAAD WORDT BEHANDELD.
In dit voorstel wordt ingestemd met de bouw van flats met 5 verdiepingen.

Deze worden hoogte accenten genoemd.
In mijn beleving moet het hoogte accent in de binnenstad liggen anders verkrijgt men een ruimtelijke onbalans.
Behoudt de ladderwagen maar voor alle zekerheid zou ik zeggen.
In dit voorstel wordt ingestemd met woningbouw tot aan de Landbouwstraat zonder dat wordt geconstateerd, dat dit een probleem gaat vormen met de bestaande bedrijven aldaar gezien de milieuvergunningen. De gemeente gaat weer risico’s op zich nemen door verwachtingen te wekken.
In dit voorstel wordt vastgelegd dat de haven nooit meer kan uitbreiden richting brug. Aldaar is namelijk woningbouw gepland.
In dit voorstel wordt vastgelegd dat op het voormalige Coxterrein horeca en een hotel zijn toegestaan. Dat dit een aderlating voor de binnenstad is lijkt mij duidelijk.
Hier wordt een hotel en horeca zonder meer toegestaan. Een begrenzing van de oppervlakte etc wordt niet gesteld. Het hotel zou toch komen op het terrein van de voormalige scheepswerf.
In dit voorstel zijn geen ruimtes opgenomen voor speelveldjes etc. 
De gemeente kan hier later niet meer over beginnen. De ene keer krijgt het uiterwaardenterrein de aanduiding water, de volgende keer gedeeltelijk water en groen etc.. Een duidelijke opstelling in de randvoorwaarden ontbreekt.
In dit voorstel worden geen ruimtes aangewezen voor parkeren terwijl bij het Plan Oranjebastion is gezegd, dat bij de verdere ontwikkeling van Wisseveld hiermede rekening wordt gehouden. Ik zie alleen maar woningbouw op het gebied wat daartoe bestemd was namelijk Bouwen aan de Vesting.
Als dit voorstel door de gemeenteraad is aangenomen dan rest alleen nog de bestemmingsplanprocedure. 
De invloed van burgers en belanghebbenden om nog iets te kunnen wijzigen via de gemeenteraad is nihil, omdat de gemeenteraad nu beslist over de kaders.

Naar mijn mening behoort het huidige voorstel aan inspraak onderhevig te zijn, omdat in dit voorstel het voorlopige gemeentelijke standpunt wordt verwoord. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: