Nog een voorbeeld van de website van de Huizense raad. Lijst van toezeggingen. Namen enz. zijn weggehaald.

Toezegging

Datum
toezegging
Toegezegd Portefeuille houder
Verantwoordelijk
afdelingshoofd
Behandelend
ambtenaar
Toegezegde datum
gereed
Opmerkingen / voortgang
De commissie wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie,
1 samen met de politie en de BOA’s, van de aanpak van de
Op 15 oktober 2015 heeft de commissie besloten de
toezegging te handhaven. De commissie wordt via de
mededelingen van de portefeuillehouder geïnformeerd
voor de vergadering van 17 maart 2016.
De burgemeester zegt toe na te gaan of Naarden en Huizen in de kwestie
2 over telefonische bereikbaarheid van 1-1-2 gezamenlijk kunnen optrekken
en de commissie op de hoogte te houden als daarover iets te melden valt.
De burgemeester heeft via een interne memo aan de
leden van de commissie ABM verslag gedaan van het
overleg met de providers op 19 januari jl. Komt bij de
mededelingen in de commisievergadering van 17 maart
2016 aan de orde.
Op zo kort mogelijke termijn, liefst voor de vergadering van 26-11 a.s.
wordt de commissie geïnformeerd over het definitieve standpunt van het
Agentschap Telecom n.a.v. metingen die door het Agentschap in oktober
3 j.l. in de buitengebieden zijn verricht m.b.t.bereikbaarheid van 112 en de
betreffende stukken hierover (resultaten en toegepaste methode van
onderzoek) zullen, indien openbaar, eveneens aan de commissie worden
overgelegd.
Verwacht wordt dat in de commissie ABM van januari 2016 en de raad
4 van 11 februari 2016 een voorstel over een oefencentrum zal kunnen
Door het bestuurlijke commitment vanuit de VRU is de
VRGV in haar besluitvormingsproces afhankelijk van het
besluitvormingsproces van de VRU. Bovendien heeft de
stuurgroep “oefencentrum Crailo” besloten de
besluitvormingsprocessen van de beide veiligheidsregio’s
tegelijk te laten verlopen. Om deze reden is het
besluitvormingsproces in onze veiligheidsregio vertraagd.
Besluitvorming over het herziene businessplan is
uitgesteld naar juli 2016, waarna de gemeenteraden zal
worden verzocht een zienswijze af te geven.
worden voorgelegd. Mocht het anders worden dan zal de raad hierover
tijdig van tevoren worden geïnformeerd.
De commissie krijgt een memo toegestuurd over onder meer het bedrag
van € 250.000 dat ontvangen is van het ministerie van Veiligheid en
5 Justitie voor vijf gemeenten in het Gooi en de Vechtstreek voor een
De commissie wordt via de mededelingen van de
portefeuillehouder geïnformeerd voor de vergadering van
17 maart 2016.
regionaal actieplan en nadere informatie over het projectplan dat Huizen
als eerste in de regio heeft samengesteld, en het actieplan.
De commissie ontvangt nadere informatie over de pilot mengvorm horeca
6 en retail, waarbij de brief van de staatssecretaris wordt meegestuurd.
Staatssecretaris Van Rijn heeft aangegeven dat hij ook in
een pilot geen situaties accepteert die in strijd zijn met de
wet. Het is dus nog maar de vraag of de pilot doorgaat. In
2016 gaat het ministerie de nieuwe Drank en Horecawet
evalueren. Daar wordt de VNG bij betrokken. Ook
kunnen gemeenten individueel een standpunt kenbaar
maken bij het ministerie van VWS. Er is geen aanleiding
het eerdere standpunt, dat Huizen niet zal meedoen aan
de pilot, te wijzigen.
Wethouder Bakker zegt toe de brief van de Burgerrekenkamer Langedijk
7 over de rapportage “Precarioheffing door gemeenten is ongewenst” aan
Wordt ingebracht in het portefeuillehouders overleg
financien van 10 maart 2016. Hierover kan een
mededeling door de wethouder worden gedaan voor de
vergadering van 17 maart 20 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: