De Arena over:

Kadernota en Algemene Beschouwingen gemeente Grave

Financieel gezond, maar nog een hoop te doen

13-7-2016 om 16:00 Door Freddy Klooté 

GRAVE – Het was een lange zit, afgelopen dinsdag in de Graafse raadzaal. Tussen 15 en 22.30 uur behandelde de raad de Kadernota 2017–2020 en koppelde daar voor het eerst de Algemene Beschouwingen aan. Voorheen werden die bij de behandeling van de begroting gehouden. Uit het raadsvoorstel: “De begroting is meerjarig en structureel sluitend. Niet alleen financieel, maar ook beleidsmatig gaat het goed met Grave en dat vindt zijn vertaling in de uitwerking van de speerpunten. De speerpunten stellen uw raad in de gelegenheid om het politiek debat te voeren en vaker op deze beleidsuitgangspunten bij te sturen”. Elke fractie kreeg een kwartier spreektijd om het zijne er over te zeggen.

Rick Joosten (LPG) mocht het bal openen: “Het gaat goed met Grave. Zie de kadernota en de jaarrekening die voorligt. In de afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om deze positie te bereiken. We hebben als coalitie soms pijnlijke beslissingen moeten nemen, om de toekomst van Grave in eigen hand te kunnen houden. De financiën zijn in orde. We geven niet meer uit dan we binnen krijgen en we kunnen onze spaarpot, de algemene reserves, bijvullen”. De kadernota vermeldde voor de komende vier jaar overschotten van respectievelijk 402.000, 812.000, 737.000 en 707.000 euro. Bovendien gaat het beschikbare kapitaal van de gemeente Grave in die jaren omhoog van 13,5 tot ruim 15 miljoen euro. Voor 


Jacques van Geest (VPGrave) niet echt een reden om de loftrompet te spelen: “Ja, de financiële situatie lijkt inderdaad iets verbeterd, maar is zeker niet rooskleurig. Per saldo zijn we in vergelijking met voorgaande jaren alleen maar armer geworden. Vergeten zijn blijkbaar de forse en soms rigoureuze bezuinigingen in de openbare ruimte en in de sector cultuur”. Om te besluiten met het grote hoofdpijnpunt van de oppositie: “Het beleid komt in toenemende mate tot stand met slechts de kleinst mogelijke steun in de raad”. 


Ook oppositiepartij Keerpunt 2010 was, zoals verwacht, niet erg onder de indruk van “het gaat goed met Grave”. Nel Schuts had nogal wat vragen: “Leveren we klantgerichte, efficiënte dienstverlening? Worden op het juiste moment en op basis van juiste informatie, op maatschappelijk verantwoorde wijze democratische besluiten genomen? Is het onderhoudsniveau van de wegen op peil?” Om door te gaan over de openbare ruimte, ondernemersklimaat, riolering en de gezondheid van de burgers. “Wij zijn van mening dat Grave op veel terreinen nog meters te maken heeft”.


Ben Peters van het CDA wil inzetten op leefbaarheid en sociale cohesie: “Dat willen we doen door onze inwoners bij de inrichting van hun leefomgeving het voortouw te geven en mee te laten doen. Loslaten voor de gemeente, verantwoordelijkheid nemen voor de inwoners”. Hij zette verder in op werkgelegenheid en wonen: “De eerste bouwactiviteiten voor de waterlinie zijn gestart”. Natuurlijk kook het toerisme ter sprake: “Historie is hét kenmerk van onze stad. Onder die noemer kunnen we natuur tot winkelhart, van cultuur tot waterfront en van architectuur tot museum, kortom, alle facetten van de Graaf elkaar laten versterken door ze in relatie tot elkaar te presenteren”.


Rob Bannink gaf een verdiend compliment aan het ambtelijk apparaat voor het opstellen van de kadernota. Na het opsommen van zaken die nog niet zijn afgerond, zoals de onderhandelingen met LACO, de uitspraak over de scheepswerf, de uitgaven voor de decentralisatie en het betalen van een boete aan Attero wegens het te weinig aanleveren van restafval. “Het zijn contractvormen uit het verleden die geen garantie vormen voor de huidige tijden en de toekomst. We dienen als bestuur rekening te houden met een tijd waarin alles in een relatief korte tijd kan veranderen”.


Frans Smulders van Trots Liberaal toonde naast blijheid over de gunstige kadernota ook zorgen over de verkeerssituatie op landwegen en over de plannen met de N321: “Het tracé voor de N321 kan niet in de Elisabethstraat gehandhaafd blijven. Het college moet haast maken en met een sterk standpunt naar de provincie gaan”. Als indiener van het plan voor een voetveer over de Maas, vroeg hij met klem aan wethouder Joon om daar nog eens goed naar te kijken.


Eva Eigenhuijsen (Lijst EVA) had het over de samenwerking binnen het Land van Cuijk. Haar kwinkslag over de stad Grave die een dorp wordt, viel bij enkele raadsleden bar slecht. Ze verduidelijkte nog even: “Trots zijn op je stad is goed, maar arrogantie is niet gepast”.


Na de woorden van de wethouders Daandels (“de communicatie moet beter”) Henisch (“de transitie in de zorg is in Grave goed verlopen”) en Joon (“we zijn een college met lef en daadkracht”) sloot burgemeester Lex Roolvink het kadernotagedeelte af: “Het meest in het oog springend is natuurlijk het Visioterrein. De aankoop biedt geweldige kansen. U krijgt binnenkort een raadsinformatiebrief waarin de stand van zaken wordt aangegeven. Eén ding is al zeker: de skyline van Grave is door de sloop definitief veranderd”.


Ook veranderd was de sfeer in het daaropvolgend debat over de kadernota. Men debatteerde zoals het hoorde. Moties haalden het wel of niet. De stemming bleef gemoedelijk. Luisteren naar de ander, en op fatsoenlijke wijze met elkaar ook over ongelijke standpunten kunnen praten. Een goeie opsteker voor de komende vier jaar.
De kadernota werd aangenomen met alleen de stemmen van Nel Schuts en Ben Litjens tegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: