Recente informatie over toekomst VISIO terrein.

Wie wordt de stedenbouwkundige voor het Visio-terrein?

di 19 jul 2016, 11:11 | 10 vragen | 73 keer gelezen  reageer

 

 

Grave kijkt gespannen uit naar wat er ontwikkeld zal worden op het Visio-terrein.

Grave kijkt gespannen uit naar wat er ontwikkeld zal worden op het Visio-terrein. 

GRAVE | “De stedenbouwkundige die aangetrokken wordt voor het Visio-terrein krijgt geen blanco opdracht”, dat zegt Burgemeester Roolvink tijdens het persgesprek op 12 juli. Het uitgangspunt voor de stedenbouwkundige is ‘Grave historisch’ en de, in de gemeenteraad, vastgestelde visie. Dit laatste zal meespelen bij de keuze van de stedenbouwkundige. De leden van de gemeenteraad krijgen geen stem bij het kiezen van de stedenbouwkundige. Het college zal na de zomer kiezen uit drie namen. Eerder heeft de raad aangedrongen op een ‘stedenbouwkundige van naam en faam’, maar burgemeester Roolvink wil hier, gezien het lopende proces, niets over zeggen.

De gebouwen van het voormalige blindeninstituut Visio zijn laag voor laag gesloopt. De torenflat was twee weken geleden als laatste object aan de beurt. Grave kijkt gespannen uit naar wat er ontwikkeld zal worden. Burgemeester Roolvink is duidelijk. Op 24 februari 2015 zijn er themabijeenkomsten geweest met tal van vertegenwoordigers uit de samenleving. Dit leidde tot een drietal scenario’s voor het terrein. De vraag was toen: welke elementen uit de plannen spreken u het meest aan? Alhoewel het college de laatste tijd aangeeft, de bevolking en maatschappelijke groepering meer inbreng wil geven bij voor Grave belangrijke beslissingen, is er volgens Roolvink in dit geval aan de voorkant al voldoende inbreng geweest. “De raad heeft kaders meegegeven, de inwoners hebben hun mening gegeven en er zijn werkgroepen geweest. Het proces heeft al een lange doorlooptijd gehad. Nu is het college aan zet met de keuze voor een stedenbouwkundige en een landschapsarchitect, hij wordt de presentator van het proces”. Na aandringen eindigt de burgemeester:”Vertegenwoordigers uit de samenleving blijven betrokken bij de voortgang”.RaadsinformatiebriefDiverse keren heeft het CDA, lijst Jacques Leurs en Keerpunt 2010 moties ingediend om de Hampoortbruggen aan te leggen. En nu komt de coalitie, na waarschijnlijk een “afstemmingsoverleg” ook met een motie. In het verleden werd dit nooit gesteund. Wanneer kunnen we deze poort via de mooiste zijde de binnenstad in? Er zal nog veel water door de Maas en Raam stromen. De voormalige ambtenaar Hennie Barten maakte al rond 1970 tekeningen. Piet Vollenberg was ook een warm pleitbezorger en een brug die voor Grave bestemd was verdween naar Suriname. 


 • :  Herontwikkeling voormalig Visioterrein (2)

 • :  Actieve informatie

 • :  A.M.H. Roolvink  
Aanleiding
Eerder dit jaar is een uitgebreide raadsinformatiebrief (2016-22) uitgebracht met daarin een overzicht van de
vorderingen met betrekking tot de herontwikkeling van het voormalige Visioterrein. Zo vlak voor het
zomerreces is het een goed moment om samen met u de tussenbalans op te maken. Wij zenden u dan ook
deze (tweede) raadsinformatiebrief om u te informeren over de actuele stand van zaken.
Inhoud

Stand van zaken terreinwerkzaamheden
 • Sloop opstallen
  Het is duidelijk dat de sloopwerkzaamheden op het voormalige Visioterrein hun einde naderen. Het
  desolate karakter van enkele weken geleden waarbij de vele – letterlijke – puinhopen het beeld
  bepaalden, maakt langzaam maar zeker plaats voor een opgeschoond en open terrein. Ook het laatste
  herkenningspunt, de voormalige woon- of patersflat, is geslecht.
  Er is plots meer ruimte en licht, de vijver komt compleet vrij te liggen. Het lijken details, maar het is veel
  meer dan dat. Het is letterlijk een nieuw landschap met bijzondere kwaliteiten. Opvallend is het hoe snel
  het nieuwe beeld went. Sloop van de flat leidt tot een nieuwe horizon, letterlijk en figuurlijk.

 • Afvoer vrijgekomen sloopmateriaal  Eerder hebben wij u, na u eerst daarover geconsulteerd te hebben, geïnformeerd over ons besluit om
  het vrijkomende steenpuin niet op locatie te vergruizen en/of te hergebruiken. De kosten zijn
  opgevangen binnen het door u in 2015 gegeven krediet. 
 • –  Sloop asfalt
  Op het terrein bevinden zich diverse paden en wegen die zijn opgebouwd uit lagen teerhoudend
  materiaal (bitumen). Zoals in het verleden wel vaker te doen gebruikelijk was, werd het bitumen laag op
  een zandbed of op een onderlaag van puingranulaat
   aangebracht. In delen van het puingranulaat is
  asbest aangetroffen.
  Om te voorkomen dat het asbest zich kan verspreiden, dient verwijdering daarvan dan ook onder
  geconditioneerde omstandigheden plaats te vinden. Om in de tussenliggende tijd alle andere werkzaamheden gewoon doorgang te kunnen laten vinden, is besloten om het bitumen wegen als
  allerlaatste te verwijderen.

Dassenburcht
Waarschijnlijk door het jarenlange besloten karakter van het gebied, zijn de omstandigheden gunstig
gebleken voor de ontwikkeling van flora en fauna.

Vastgesteld is, dat een gedeelte van het terrein in gebruik is bij een groep dassen als leef- en
foerageergebied. Direct nadat wij hier kennis van kregen hebben wij contact gezocht met de
Dassenwerkgroep Brabant. Om verstoring van het leefgebied te voorkomen en ook de burcht zoveel als
mogelijk te beschermen, is er nu geregeld contact met deze werkgroep.

In goed overleg is besloten tot het plaatsen van een natuurlijk rasterhekwerk waarmee verstorende
activiteiten op afstand worden gehouden van de burcht. Hieraan zijn geringe kosten verbonden, deze
kunnen worden gedekt uit het krediet van 2015. Ook heeft afstemming met de werkgroep
plaatsgevonden ten aanzien van de wijze van uitvoering van (sloop)werkzaamheden in de directe
nabijheid van de burcht.

Publieke openstelling / draagvlak en beleving
 • Openstelling terrein voor publiek
  Er moet nog werk verzet worden, maar het moment dat het terrein publiek toegankelijk is, komt met
  rasse schreden naderbij.
  Bepalend voor het vrijgeven van het terrein is de vraag wanneer het terrein opgeleverd wordt. Begin
  augustus staat de (voor)oplevering op de rol en zal vooral bekeken worden of de sloper zijn
  verplichtingen is nagekomen en het terrein – voor zover het betrekking heeft op de door hem
  uitgevoerde werkzaamheden – op ordentelijke en veilige wijze achterlaat.
  Vervolgens zal het achterstallig groenonderhoud ter hand worden genomen. Het groen heeft het
  immers een jaar, anderhalf jaar zonder tuinman moeten stellen. Parallel aan de oplevering van de sloop
  zal geïnventariseerd worden wat nodig is om op de korte termijn het terrein begaanbaar te maken.
  Onveilige situaties dienen immers voorkomen te worden.
  Gronden direct aan de Sint-Elisabethstraat blijven, net als eerder al was overeengekomen met Visio,
  voorlopig beschikbaar als parkeerterrein.
  Draagvlak, beleving en eerste ideeën voor tijdelijk gebruik 

  • Draagvlak 
   Van meet af aan geldt als uitgangspunt gebruik te maken van lokaal aanwezige kennis en ideeën.
   Zoals hierna is aangegeven, is daar de afgelopen tijd daadwerkelijk uitvoering aan gegeven of
   wordt daartoe de gelegenheid geboden. Hiervoor is reeds ingegaan op het contact met de
   Dassenwerkgroep Brabant, verder staat overleg gepland met lokale vertegenwoordigers van de
   Bomenstichting.
  • Beleving 
   Zodra het terrein vrijgegeven wordt voor het publiek wordt een Facebookpagina gestart. Als college
   zijn we namelijk erg benieuwd naar de reacties en ideeën van mensen als ze de omvang en ligging
   van het terrein ervaren. Welke betekenis wordt aan deze nieuwe ruimte gehecht? Het maakt dat we
   samen nieuwe mogelijkheden ontdekken van de 10 hectare bijzondere grond die we als
   gemeenschap in 2015 rijker zijn geworden. 
   Om niet alleen van achter de vergadertafel met elkaar over de herontwikkeling van het terrein te
   spreken, willen we zo snel als mogelijk na de zomervakantie uitvoering geven aan de afspraak om
   met gemeenteraad en college gezamenlijk het terrein te bewandelen en te beleven. 

   Daartoe wordt
   u bij dezen uitgenodigd op 15 september a.s. Om 18.30 uur verzamelen we dan bij de Hampoort
   om vervolgens een korte wandeling over het terrein te maken. 
page2image27456
page2image27616
page2image27776
Tijdelijk gebruik
Aan de verdere uitwerking van de aanzet tot visie voor de herontwikkeling wordt gewerkt. De
definitieve invulling is nog van veel dingen afhankelijk. Het terrein zal een wisselend
pauzelandschap laten zien. Er is dan ook behoefte aan ideeën uit de samenleving voor een goed
tijdelijk gebruik van het terrein. De motie die de gemeenteraad 12 juli jl. heeft aangenomen om door
middel van burgerconsultatie en -participatie ruimte te geven voor een of meer tijdelijke invullingen
sluit hier naadloos op aan en is gelijk aan de insteek die we eerder al als college hebben gekozen. 
Na de zomervakantie wordt – als aanvulling op de digitale weg van Facebook – op wat meer
traditionele wijze een voor iedereen toegankelijke avond georganiseerd met als doel ideeën te
genereren voor de tijdelijke invulling. Eerste ideeën hiervoor zijn overigens al op informele wijze
aan ons voorgelegd
Het Cloveniersgilde heeft plannen om de schutsboom tijdelijk nabij de
Hampoort, zijn gildekamer, te plaatsen. Ook zijn er plannen om in september een re-enactment van
een historische gebeurtenis op het terrein te laten plaatsvinden. Het zijn allemaal tekenen dat het
terrein niet lang onbenut zal blijven. Zonder meer een goed teken én vooral ook een aansporing om
de aandacht voor het terrein niet te laten verslappen.
Uitvoering raadsbesluit 2015
 • Alternatieve tracés N321
  De gezamenlijke studie met de provincie naar de haalbaarheid van alternatieve tracés voor de N321/
  Sint-Elisabethstraat bevindt zich in de afrondende fase.
  In de periode mei-juli hebben onder externe begeleiding diverse besprekingen plaatsgevonden. Er is
  veel informatie uitgewisseld die een goed beeld geven over diverse denkbare varianten. De laatste
  bespreking heeft op 14 juli 2016 plaatsgevonden. Daarbij is de verkregen informatie in gezamenlijk
  overleg met de provincie gerangschikt en beoordeeld.
  De bevindingen worden nu in een compacte rapportage vervat. Oplevering van dit ambtelijke stuk staat
  gepland voor eind augustus/begin september. Verwacht wordt dan ook dat in de loop van september
  deze rapportage aan de gemeenteraad beschikbaar kan worden gesteld. Daarbij zal een procesvoorstel
  worden gedaan. 
 • Stedenbouwkundige en landschapsarchitect
  Het selectieproces voor een stedenbouwkundige en landschapsarchitect is volop gaande. De groslijst of
  longlist is inmiddels teruggebracht van 32 naar 10 (combinaties van) bureaus.
  Met de 10 bureaus die nu nog op deze shortlist staan, zijn afspraken gemaakt om in een gesprek
  informatie uit te wisselen waarna de lijst wordt teruggebracht tot 3-4 bureaus. Over de wijze waarop wij
  tot de definitieve keuze komen zullen wij u binnenkort berichten. Afronding van dit proces staat gepland
  in september 2016. De uitkomst hiervan wordt uiteraard ter kennis gebracht aan de gemeenteraad.

 • Werkbezoek Maastricht – 25 mei 2016
  In de vorige raadsinformatiebrief hebben we al gerefereerd aan de ervaringen uit de werkbezoeken aan
  Heusden (7 januari 2016) en Den Bosch (7 maart 2016).
  Een belangrijke rode draad die we u toen hebben voorgehouden, is dat niet te veel vanuit vooraf tot
  bijna in detail gestelde plannen en doelen gedacht en geredeneerd moet worden. Dan loop je
  onverbiddelijk vast op onvoorziene ontwikkelingen, zo is ook de visie van Maastricht. Schijnbare
  problemen zijn echter met de juiste houding in de meeste gevallen ook om te buigen naar nieuwe niet
  eerder vermoede kansen.
  Een korte samenvatting van het werkbezoek aan Maastricht. In 2011 is in Maastricht een beleidsvisie
  vastgesteld met daarin een beschrijving van de actuele waardering van de vestingwerken en welke
  aanpak en uitgangspunten van toepassing zijn op de vestingwerken. In drie thema’s behouden, beleven
  en betekenis geven zijn vervolgens ambities verwoord als inspiratiebron voor de toekomst. Daarnaast is
  onderzocht op welke manier toerisme, educatie en recreatie een rol bij de vesting kunnen spelen. 
  De gemeente Maastricht combineert het fysiek herstel met het digitale programma Zicht op Maastricht.
  Startpunt is de actuele betekenis van oude en jonge plekken, gebouwen, voorwerpen en gebeurtenissen. Via tijdlijnen, plattegronden en thema’s worden verbanden gelegd, oorzaken en
  gevolgen getoond. Doel van dit alles is het verleden te integreren in het heden, het vertellen van de
  ‘culturele biografie’, het levensverhaal en de betekenis hiervan voor de stad aan de hand van een viertal
  herkenbare thema’s die samenvallen met verschillende tijdperiodes. Tot zover Maastricht.page3image31504
  page3image31664
  page3image31824
Vestingvisie

De werkbezoeken aan Heusden, Den Bosch en Maastricht leren ons, dat er geen universele aanpak of
blauwdruk is als het gaat om het versterken van het historische DNA. Het is in ieder geval geen doel op
zich. Het kan – zo is wel duidelijk – op een goede manier uitgenut worden tot behoud en versterking van
de sociale en economische structuur van onze gemeente. Om ieder misverstand te voorkomen, met de
vorming van Grave tot een openluchtmuseum bereiken we dat in ieder geval niet.

De tijd waarin ontwikkelingen plaatsvinden zijn erg bepalend voor de uitkomsten. In Heusden is over
een lange periode uitvoering gegeven aan getrouw en traditioneel herstel van de stad. De aanpak van
Den Bosch en Maastricht zijn van meer recente datum en spreken om die reden ons dan ook erg aan.
De aanpak van Maastricht via de thema’s behouden, beleven en betekenis geven spreekt erg tot de
verbeelding. Den Bosch is op andere punten weer inspirerend.

Het is evenwel te simpel om het beste uit deze twee werelden met elkaar te verenigen en zo voor Grave
een plan van aanpak, laat staat een eindbeeld te formuleren. Het resultaat kan alleen maar goed zijn
als alle stappen die gezet worden onderdeel uitmaken van een zorgvuldige en integrale aanpak. Dus
mag de herontwikkeling van het voormalige Visioterrein geen geïsoleerde actie zijn.
Het is dan ook dat wij tot de slotsom zijn gekomen dat gewerkt moet worden aan de totstandkoming van
een vestingvisie. Praktisch, uitnodigend en inspirerend. In overleg met de gekozen stedenbouwkunzullen wij dit proces verder uitlijnen. Daarbij zal ook gereageerd worden op de motie van de gemeenteraad van 12 juli jl. waarin gevraagd is om een aantal scenario’s om de toegang tot de stad via de
Hampoort weer mogelijk te maken.

Resumé

In de vorige raadsinformatiebrief hebben we ons zelf ten doel gesteld om Grave te laten uitgroeien tot dé
compacte vestingstad waarin cultuurhistorie, wonen, werken en recreëren perfect samen gaan. Wij hanteren
deze ambitie voorlopig als uitgangspunt voor ons verdere handelen.

De afgelopen maanden zijn daarin diverse stappen gezet. De horizon komt

figuurlijk dichterbij. Het zicht op
de historische stad van de toekomst krijgt meer contour. Grave, stad van de toekomst, herkenbaar door haar
verleden.
Het navolgende citaat uit de roman ‘Stad aan de Maas’ (1960) van Antoon Coolen laat zien dat Grave altijd
tot de verbeelding heeft gesproken. 

Maar hoog boven de daken uit hieven zich het koor en de kruisbeuk
van de vroegere kathedraal; die resten hadden mét de vesting de eeuwen getrotseerd. Al van heel ver
stroomopwaarts op de Maas en heel ver stroomafwaarts en van overal langs de dijkwegen in het wijde
polderland zag je in het beeld van het stadje dat opdoemen van die hoog geschouderde kerk.”

Waar de roman van Antoon Coolen gekenmerkt wordt door een hoge mate van fictie, staan wij op het punt
om het échte verhaal van Grave zichtbaar en beleefbaar te maken. Uniek, zorgvuldig en integraal, een
inspanning die inzet en inbreng van velen vraagt.
De vergelijking met een estafettewedstrijd is passend; het succes van het team hangt in hoge mate af van
de samenwerking en het telkens op het juiste moment het stokje van elkaar over te nemen. Alleen dan kan
de te lopen race tot het felbegeerde goud leiden, want voor minder gaan we niet.

Procedurele informatie
De gemeenteraad krijgt na het zomerreces een raadsvoorstel voor het vervolgproces voorgelegd. Hierin zal
o.a. krediet worden gevraagd voor archeologisch onderzoek en het doen van onderzoek naar de actuele
waarden op het gebied van flora en fauna.
Afhankelijk van de uitkomsten van de rapportage Alternatieve tracés N321 kan een tweede raadsvoorstel
aan de orde zijn. Zoals hiervoor al is aangegeven, zal bij de aanbieding van de rapportage een proces-
voorstel worden gedaan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: