Kadernota

Algemene beschouwingen bij de Kadernota 2017 – 2020 
Keerpunt 2010
Geachte toehoorders: publiek, collega’s, college en luisteraars thuis: 
WERKEN AAN VERTROUWEN, 
aan ons zal het niet liggen…..was vorig jaar onze openingszin bij de Algemene Beschouwingen bij de begroting 2016. Onze fractie heeft zich daarvoor ingezet. Het is aan ons allen om te beoordelen of dat niet, een beetje of zelfs meer gelukt is …… 
Acht maanden geleden hebben de fracties in de gemeenteraad van Grave 
Algemene Beschouwingen uitgesproken bij de behandeling van de Programmabegroting 2016-2019. Dit jaar doen we dat bij de behandeling van de Kadernota 2017 – 2020. In de kadernota – het woord zegt het al – worden de kaders uitgezet voor het opstellen van de Programmabegroting 2017 – 2020. We gaan ervan uit dat de cijfers van de kadernota nog kunnen wijzigen onder invloed van de septembercirculaire 2016. 
Het voorwoord van de kadernota klinkt één en al juichend:
– het gaat goed met Grave; 
– de begroting is meerjarig structureel sluitend; 
– we hebben een duidelijke stip op de horizon gezet met historisch Grave;
– in het sociaal domein wordt hard gewerkt aan de transformatie;
Wordt vervolgd met plannen voor:
– de ontwikkeling van het Visioterrein; 
– de herontwikkeling van de Bonskazerne; 
– betere vooruitzichten voor de ondernemers van Grave;
– burgerparticipatie in het groen;
– inzetten op vitale gemeenschappen;
Op basis hiervan de conclusie trekken, dat het in Grave iedereen voor de wind gaat en dat Grave zijn zaakjes geheel op orde heeft – is volgens Keerpunt 2010 niet juist.
Om maar wat te noemen:
– leveren we klantgericht, efficiënte dienstverlening?
– worden op het juiste moment en op basis van juiste informatie – op
 maatschappelijk verantwoorde wijze democratische besluiten genomen?        
– is het onderhoudsniveau van de wegen op peil?
– is er sprake van schone, goed onderhouden en verzorgde openbare
 ruimte, groenvoorziening en veilige speelplekken?
– is Grave een aantrekkelijke gemeente voor (nieuwe) ondernemers? 
– is het beheersysteem riolering- en waterbeheer op orde?
– leven onze inwoners gezond, zowel lichamelijk als psychisch in een   
 situatie van welbevinden?
Wij kunnen hier geen groene vinkjes met de betekenis van conform plan gerealiseerd bij zetten.
Wij zijn van mening dat Grave op veel terreinen nog meters te maken heeft. 
Investeringen

Bij de lijst van 
investering op pag. 18 van de kadernota blijkt dat er eindelijk wordt geluisterd naar de dringende wens van de dorpsraad Velp en van ons om grasbetonstenen te leggen in Midden-Velp langs de Hoogveldscheweg/Pastoriestraat/Grippensteinschestraat en Lageweg. 
Wij begrijpen dat niet alles ineens kan, maar vragen het college evenwel dringend om tenminste in 2017 een aanvang te maken met het verharden van deze bermen. 
Grondslagen van de begroting
Wat betreft de belastingen op pag. 27 vindt Keerpunt 2010 een totale verhoging van de OZB voor 2017 van 3,25 % zondermeer te hoog!
Gelet op de procentuele stijging van de kosten van onderhoud en van de lonen vinden wij dit onjuist, mede in vergelijking met de stijging OZB in andere gemeenten. 
Wij verzoeken het college om deze stijging te matigen en te beperken tot 2,25 %. Daarmee laten we ook de burgers voelen en ervaren dat het financieel goed gaat met Grave. Wat vinden de onze collega raadsleden hiervan?
Samenwerking Land van Cuijk

Als laatste gemeente van het Land van Cuijk heeft Grave vorige week besloten tot het uitvoeren van de ten doel gestelde strategische opgaven in de komende vier jaren. Belangrijk aspect daarin is het onderzoek naar een verkenning naar de voor het Land van Cuijk best passende duurzame vorm van verregaande samenwerking, dat er nu – met instemming van alle raden – eindelijk gaat komen. Keerpunt 2010 blijft de noodzaak bepleiten dat in deze raad alle neuzen dezelfde kant op moeten om tot resultaat te komen.
Deze algemene beschouwingen bij de Kadernota 2017-2020 geven Keerpunt 2010 aanleiding om met een aantal moties te komen over (knel)punten die wij van belang vinden. 
Brabants Historisch Informatie Centrum  –  BHIC
Dreigende wolken vormen zich boven het BHIC Grave, naast de woonmaatschappij Mooiland-Maasland onze buren. 
Het bestuur van het BHIC heeft enkele jaren geleden gehoor gegeven aan de in het kader van de aan alle Gemeenschappelijk Regelingen opgelegde bezuiniging op hun begroting van 9%. 
Als gevolg van deze bezuiniging trok het BHIC de conclusie, dat de lees/studiezaal in Grave evenals op twee andere locaties per 1 januari 2017 gesloten moeten worden. Wij waren en zijn het daarmee hardgrondig oneens en hebben daarvan bij herhaling blijk gegeven.
Uit recente jaarverslagen blijkt dat het BHIC zijn zaakjes financieel op orde heeft. Blijkt ook dat het BHIC in Grave in de regio en daarbuiten in een behoefte voorziet. Daarbij is Keerpunt 2010 van mening dat de gemeenteraad van de historische vestingstad Grave met het bevorderen van recreatie en toerisme als speerpunt –  niet kan toestaan, dat de lees-studiezaal van het BHIC per 1 januari 2017 gesloten zal gaan worden. 
Gegeven het feit:
– dat de buurgemeenten in het Land van Cuijk helaas geen financiële bijdrage willen leveren voor het open houden van de lees-studiezaal; 
– dat op dit moment nog onduidelijk is of met succes middels samenwerking/samenvoeging van het BHIC met de lokale bibliotheek de lees/studiezaal voor 1 dag per week opengehouden kan worden – zal Keerpunt 2010 een motie aan de raad voorleggen om dit beoogde doel te bereiken door in de kadernota en begroting 2017 – 2020 structureel 
€ 25.000,00 op te nemen. 
Plannen herontwikkeling Scheepswerf Grave
Nieuwe plannen voor het gebied van de loswal tot de brug over de Maas beslaan – naast de herontwikkeling van het Wisseveld beter gezegd de Waterlinie – ook (het gebied van) de scheepswerf. Realiseringen, uitwerking van de (vervolg)plannen van de Waterlinie door de Grond- en Bouwbank (GBB) hebben daar immers onlosmakelijk mee van doen. 
Vanaf  2014 is de eigenaar van de scheepswerf doende met nieuwe ontwikkelingsplannen en begin januari 2015 heeft het college een aantal randvoorwaarden, o.a. aansluiting bij de Structuurvisie 2025 –  aan hem doen toekomen.
De plannen hebben de intentie om het gebied van de gehele Maasboulevard te versterken en de stad Grave een kwaliteitsimpuls te geven. Zij omvatten bouwstenen voor: 
– woningbouw;
– horeca gecombineerd met hotel accommodatie;
– commerciële ruimte voor sport, wellness, werken, kleinschalig winkelen; 
In februari j.l. zijn de plannen m.b.t. de visie voor de herontwikkeling van de locatie van de scheepswerf aan het college van B. en W. gepresenteerd en heeft het college aangegeven – ondanks de verschillen van inzicht – kansen te zien tot herontwikkeling. Het project is inmiddels opgenomen in het overzicht Woningbouwprogrammering – werktabel 2016 en ontmoet vooralsnog geen bezwaren van Rijkswaterstaat en van Waterschap Aa en Maas. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is enthousiast over de ideeën voor herbestemming/hergebruik van de werf en is benieuwd naar de verdere uitwerking van het plan. 
Eind april j.l. heeft de ondernemer per email aan de gemeente verzocht om op hoofdlijnen kaders aan te geven v.w.b. de massa en maatvoering van de gebouwen, van een hotel en welke eisen er liggen i.v.m. Historisch Grave. Het college heeft daarop nog niet gereageerd.
Op 13 juni j.l. zijn de plannen getiteld: Grave Werf in Transitie – gepresenteerd aan de gemeenteraad en werden door de aanwezige raadsleden overwegend positief ontvangen – als een kans voor Grave. 
Keerpunt 2010 zal een motie indienen met als doel te bevorderen dat de voortgang van deze metamorfose van de gebouwen en het terrein van de scheepswerf voortvarend wordtopgepakt. 
WMO – Opschaling verstrekking uren Huishoudelijke hulp 

Brabantse gemeenten lappen uitspraak rechter aan de laars;hulpbehoevende en ouderen zijn de dupe. Bijna de helft van de Brabantse gemeenten gaat de regels voor huishoudelijke hulp niet aanpassen, terwijl eerder in rechtszaken is besloten dat ze dat eigenlijk wel zouden moeten doen. Doordat ouderen en hulpbehoevenden steeds minder kunnen én steeds minder hulp in de huishouding hebben, wordt het huishouden langzaam maar zeker een puinhoop. Ook vervallen mensen langzaam maar zeker in een isolement.
Schrijnende gevallen
De Centrale Raad van Beroep besloot eind mei j.l. dat gemeenten inwoners niet zomaar op huishoudelijke hulp mogen korten als ze hier geen goede redenen voor geven. Ook moeten zij passende hulp bieden als dat nodig is. De gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor het regelen van huishoudelijke hulp en daarbij ging veel mis. Veel mensen kregen opeens minder uren hulp, terwijl voor hen niet duidelijk was waarom dat zo was. 
In Grave is er ongeveer € 500.000,- overgebleven aan gelden WMO waar ook de huishoudelijke hulp onder valt.
Keerpunt 2010 pleit voor een inhoudelijke evaluatie m.b.t. de transitie onderwerpen en wil daarbij inzicht op de verschillende onderdelen; hoe het kan dat er zoveel financiële middelen niet zijn gebruikt. Wat is hiervan de oorzaak? Mocht blijken dat de regels anders worden toegepast als boven beschreven, dan pleit Keerpunt 2010 voor een het her-intensivering, opschaling van uren huishoudelijke hulp. 
De middelen welke hier voor nodig zijn kunnen verwerkt worden in de begroting 2017. Hierbij vragen ook naar de mening van de collega raadsleden hoe hier mee om te gaan.
Participatieparagraaf:

Het partijprogramma van Keerpunt zegt “De uitdrukking “Samen sta je sterk” heeft niet alleen een kwantitatieve betekenis, maar ook een kwalitatieve! Wanneer burgers vanuit verschillende gelederen aan het werk gaan, is de draagkracht en de daadkracht groter. Keerpunt 2010 gaat voor het aan de voorkant betrekken van burgers, belanghebbenden en stakeholders. De kadernota 2017-2020 en jaarrekening 2015 geeft op een aantal onderdelen aan binnen de verschillende programma’s dat burgerparticipatie een belangrijk speerpunt is (voorbeelden: pag. 5 eerste speerpunt, pag. 7 openbare ruimten 4e blokje, jaarrekening pag. 17; bestuur). We zien echter in de praktijk dat er m.b.t. tot de invulling hiervan college en ambtenaren in gebreke blijven. Als je alle raadsvoorstellen van het laatste jaar op het onderdeel communicatie en participatie evalueert dan krijgt dit een dikke onvoldoende. De beantwoording van vragen door  in de laatste raadsvergadering en commissie ruimte over het plan de Stoof is een van de vele voorbeelden. Het kan ook anders zoals de participerende wijze van voorbereiding van de ontwikkeling van Brede School Oost. Burgerparticipatie is vanuit meerdere opzichten van betekenis voor een krachtige lokale democratie.
Het is een goede mogelijkheid om de kloof tussen burgers en bestuur te verkleinen. De gemeenteraad blijft grotendeels afzijdig bij de vormen van burgerparticipatie. Het is alsonderdeel van de beleidsvorming en/of – uitvoering vooral een zaak van het college en wordtuitgevoerd door ambtenaren. De gemeenteraad neemt echter vaak wel de eindbeslissing. Het is dus van belang te zoeken naar een zinvolle en concrete rol voor de gemeenteraad.
Ten aanzien van langlopende projecten is het van belang duidelijke afspraken te maken over de wijze waarop en met welke frequentie de raad geïnformeerd wil worden (voorbeeld: bij Historisch Grave is afgesproken dat de raad jaarlijks in een werkbijeenkomst wordt geïnformeerd over de voortgang, resultaten en plannen). Op diverse momenten is door de raad (agendacommissie, presidium, en opmerkingen over vergaderdiscipline tijdens commissievergaderingen) zelf uitgesproken dat een andere manier van vergaderen mogelijk het contact en de interactie met inwoners kan versterken.
Het vergroten van de betrokkenheid van inwoners staat al langer op de agenda. Het is een suggestie om na het zomerreces binnen de raad het gesprek aan te gaan over welke doelen er liggen op het gebied van burgerparticipatie en de interactie met burgers. Op basis daarvan kan bekeken worden welke wijze van vergaderen daar het best bij past.
Om nu al meer concrete invulling te geven aan het thema burgerparticipatie (meedoen, samenspraak) brengt Keerpunt 2010 naar aanleiding van genoemde passages in de kadernota en jaarrekening 2015 een motie participatieparagraaf in.
Groenonderhoud openbare ruimte:

Al jaren wordt er bezuinigd op het groenonderhoud. Dit heeft gevolgen voor de leefbaarheid van de kernen en wijken. De parken en de plantsoenen zijn de groene longen van onze leefomgeving. De kwaliteit van dit groen loopt ondanks de inzet van onze goed functionerende gemeentelijke buitendienst snel achteruit. Er is gekozen voor minder onderhoud en onderhoudsarme beplanting. De gevolgen van deze bezuinigingen zijn dan ook te zien. Het onkruid groeit welig en bloemen zijn een spaarzaamheid.
Vanuit de wijken en de stad bereiken ons steeds meer klachten door bewoners en ondernemers over slecht onderhouden groen, en verloedering van de openbare ruimte. Keerpunt 2010 sluit zich aan bij de oproep van VPGrave om meer financiële middelen vrij te maken voor het onderhoud van het openbaar groen en verzorging van de openbare ruimte in de begroting 2017.
Vertrouwen komt te voet en gaat te paard!

Vertrouwen moet je verdienen; het komt niet zomaar aangewaaid. 

Keerpunt 2010 zoekt naar een modus om constructief het vertrouwen te verdienen bij de burgers van de gemeente Grave. 
De uitdaging in de nabije toekomst ligtVertro ons inzien in het aanvullend aan elkaar te kunnen zijn, zowel naar collega raadsleden, inwoners en stakeholders. Elkaar vertrouwen en respecteren is daarbij belangrijk!
Tenslotte: dank aan allen die hebben gewerkt aan de totstandkoming van de kadernota en aan de beantwoording van vragen!
6

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: