Achtergrondinformatie transformatie Industrieel Erfgoed aan de Maas. Oppositie trok een motie over dit project in.

Beantwoording vragen LPG, mevrouw Floor, plannen herontwikkeling scheepswerf
Grave (21-06-2016)


Naar aanleiding van ons bezoek aan de scheepswerf op 13 juni heb ik hieromtrent een aantal vragen:
 1. Klopt het dat woningbouw voor de scheepswerf opgenomen is in de Woonvisie voor 2030?

  Waarschijnlijk wordt gedoeld op het cijfermatige overzicht op pagina 33 van de structuurvisie
  getiteld “Woningbouwprogramma 2013-2030”. Dit overzicht is het resultaat van eerdere sessies
  met de ontwikkelaars van de in 2012-2013 bekende plannen.
  “Mocht een nieuwe functie op deze beeldbepalende locatie aan de orde zijn, dan worden er
  meerdere opties opengehouden.”, aldus de structuurvisie op pagina 50 over de toekomst van de
  scheepswerf. Een van de vier genoemde optie noemt de mogelijkheid van woningbouw, in
  combinatie met een aantal andere functies. Daarbij is indicatief een aantal van 25 woningen
  genoemd voor de periode 2023-2030.

 2. Zo ja, welke stappen moeten er genomen worden om dit binnen nu en 5 jaar te realiseren?
 3. Wat zijn dan de eventuele consequenties?

  Jaarlijks wordt een werktabel vastgesteld met daarin de actuele woningbouwplannen. Voor de
  actuele werktabel wordt verwezen naar raadinformatiebrief 2016-09.
  Het in tijd naar voren halen van een project, maakt dat een of meer andere projecten in tijd naar
  achteren geschoven moet(en) worden. Daarbij zal rekening gehouden moeten worden met een
  breed scala van belangen: het als totaal in de pas blijven lopen met de provinciale prognose,
  gemaakte afspraken met andere partijen, de vraag of voor lokale behoefte wordt gebouwd (=
  regionale afstemming) etc.

 4. Klopt het dat er pas gebouwd mag worden op de EMAB-locatie als de bestemming van de
  scheepswerf wijzigt?

  De scheepswerf is positief bestemd en heeft een geluidszone als bedoeld in de Wet Geluid-
  hinder. Binnen deze zone gelden – samengevat – beperkingen voor het oprichten/ realiseren van
  geluidgevoelige objecten (zoals woningen). De EMAB-locatie ligt voor een groot deel binnen deze
  zone.
  Gedeeltelijke bebouwing van de EMAB-locatie (ter hoogte van de Koninginnedijk) is op dit
  moment al mogelijk. Afhankelijk van de keuze tot hoever een eventuele ontwikkeling met
  woningbouw op de EMAB-locatie wenselijk is, is daarmee inderdaad sprake van een relatie
  tussen scheepswerf en EMAB-locatie.

 5. Mocht er gebouwd mogen worden op de locatie scheepswerf aan welke kaders moeten de
  plannen dan voldoen?

  Een aantal door de gemeenteraad vastgestelde kaders is bekend, zoals de structuurvisie, de
  noodzaak tot inpassing in het gemeentelijke woningbouwprogramma etc.
  Andere kaders, zoals Historisch Grave en provinciaal/regionaal beleid in relatie tot voorkoming
  van leegstand van bijvoorbeeld commercieel vastgoed (ladder duurzame verstedelijking), zijn
  (nog) in ontwikkeling. Voorts zal rekening gehouden moeten worden met eisen die komen van
  andere overheden.

  Nadat in eerste instantie ambtelijk overleg gevoerd is, is op 23 februari 2016 de visie aan het
  college gepresenteerd. Wij hebben bij brief van 10 maart 2016 aangegeven, dat de locatie kan
  transformeren tot een kwalitatief aantrekkelijk gebied en dat we kansen zien tot herontwikkeling.
  We hebben dan ook voorgesteld om op korte termijn te komen tot een intentieovereenkomst. Doel
  hiervan is om te onderzoeken of er tot een haalbaar en uitvoerbaar plan kan worden gekomen.
  Het college neemt daarbij een faciliterende rol aan; uitgangspunt is verder volledig kostenverhaal.
  Eind april 2016 is aan de initiatiefnemer een conceptintentieovereenkomst voorgelegd. 

  Daarop is
  nog geen reactie ontvangen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: