Juridische reactie van Graveon op Ontwerpbestemmingsplan Wisseveld en Nieuwe Haven aan het adres van GBB en een link naar de brief van GBB over o.a. deze reactie.

Geachte heer Van der Heide,

Het advies ten aanzien van het gedeelte van het ontwerpbestemmingsplan
`Bedrijventerrein Wisseveld en Nieuwe Haven’ dat ziet op de overeenkomst tussen
GBB en de gemeente waar inmiddels de conceptgebiedsvisie Waterlinie Grave voor
is vastgesteld (publieksversie van conceptgebiedsvisie is als bijlage bijgevoegd)
luidt als volgt.
1. Indien het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ziet op het deelgebied
Wonen aan de Maas conform reactie zienswijze wordt vastgesteld, handelt
de gemeente in strijd met het rechtzekerheidsbeginsel en het
vertrouwensbeginsel aangezien de gemeente ervan op de hoogte is dat uit
de overeenkomst met GBB en de conceptgebiedsvisie volgt dat voor het
betrokken gebied een andere bestemming opgenomen dient te worden.
Het bestemmingsplan geeft indien dit ongewijzigd wordt vastgesteld
bovendien de situatie niet conform de toekomstige ontwikkelingen weer.
2. De gemeente heeft twee mogelijkheden: het bestemmingsplan conform de
coneptgebiedvisie aanpassen danwel het deelgebied Wonen aan de Maas uit het bestemmingsplan laten. In het laatste geval vraagt het navolgende
aandacht.
Het huidige bestemmingsplan is meer dan 10 jaar geleden vastgesteld. De
gemeente heeft de plicht om elke 10 jaar het bestemmingsplan te
actualiseren en mag bij bestemmingsplannen die langer dan 10 jaar
geleden zijn vastgesteld geen leges meer invorderen. Dit probleem kan als
volgt worden opgelost.

3.Bij het vaststellen van het bestemmingsplan dient het deelgebied Wonen
aan de Maas uit het bestemmingsplan verwijderd te worden en dient
gelijktijdig een voorbereidingsbesluit voor dit deelgebied Wonen aan de
Maas te worden genomen.

4.Door het nemen van een voorbereidingsbesluit voorkomt de gemeente dat
er aanvragen voor een omgevingsvergunning worden gedaan waar geen
leges voor kan worden ingevorderd. Overigens kunnen zonder een
aanhoudingsbesluit ook de aanvragen voor een omgevingsvergunning
worden geweigerd, omdat de bestemming ‘woondoeleinden uit te werken’
zoals die in het huidige bestemmingsplan staat opgenomen nog niet in
een uitwerkingsplan is verwerkt. De gemeente heeft na het nemen van het
voorbereidingsbesluit een jaar de tijd om een ontwerpbestemmingsplan ter
inzage te leggen. Naar verwachting wordt de conceptgebiedsvisie in
september in de raad behandeld. Er is dan ook ruim de tijd om na het
vaststellen van de gebiedsvisie een ontwerpbestemmingsplan op te
stellen. Op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan tijdig ter inzage
wordt gelegd, wordt daarmee de aanhoudingsplicht verlengd.

5.Tot slot dienen conform de met de gemeente gesloten overeenkomst eerst
de deelgebieden Bastion, EMAB-locatie en Achter Catharinahof ontwikkeld
te worden. Een dergelijke verplichting kan in het ontwerpbestemmingsplan
als een voorwaardelijke verplichting worden opgenomen zodat de
woningbouw conform de afgesproken fasering wordt gerealiseerd.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan hoor ik het graag van u. 
Met vriendelijke groet,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: