Inbreng Ben Litjens in de commissie Ruimte.

Inbreng raadslid Ben Litjens (Keerpunt 2010) in de raadscommissie Ruimte op 14 juni 2016
Betreft Agendapunt 3: Vragen met betrekking tot de sanering van het terrein Nas in Escharen
Vraag met betrekking tot de woningbouwprogrammering 2014-2024
Volgens dit programma zou Grave nu reeds 120 woningen mogen hebben gebouwd. In de praktijk zijn er een tiental gebouwd. Dus contingent te over.
Maar voor de firma Nas uit Escharen, die 11 woningen wilde bouwen op zijn bedrijfsterrein, gelegen in de bebouwde kom, was er geen contingent van 11woningen beschikbaar maar slechts 5, zodat de sanering van zijn bedrijf niet doorging. Een schandelijk en weinig doordacht standpunt.
Ik verzoek de wethouder om contact te leggen met de firma Nas en om tot een oplossing te komen, zodat zijn bedrijfsterrein kan worden gesaneerd.
Betreft Agendapunt 6: Regionale detailhandelsvisie Land van Cuijk
In deze wordt terecht geconstateerd, dat detailhandel geen groeimarkt is.
Alleen via webwinkels en levendige centra in dorpen en steden is nog groei te verwezenlijken.
Voor de gemeente Grave geloof ik nog steeds in mogelijkheden voor ons stads hart. Alleen zie ik dat dit college bitter weinig doet voor verlevendiging van ons stadshart.
Om een stadshart vitaler te maken behoort er flink gewerkt te worden aan:
1. Uitstraling verbeteren van het totale stadsbeeld. 
Het initiatief inzake Historisch Grave past daarin maar deze zomer gaat voorbij zonder iets zichtbaar concreets te hebben gedaan;
2. Publiekstrekkers vestigen in het stads hart. 
Ik zie hier geen enkele vooruitgang. Plannen voor de bouw van een hotel 
etc op de plaats van de voormalige scheepswerf blijven maar voortstrompelen; Ik voorzie zo een einde komen aan dit initiatief.
Het Arsenaal geeft nog te weinig dynamiek aan het stadscentrum.
Het oude stadhuis vervult  nauwelijks een publiekstrekkende functie.
3. Behoud van enkele supermarkten in de nabijheid van het 
centrum.
Ik zie dat hiervoor geen actief beleid wordt gevoerd ter vergroting van het aantal vierkante meters winkel oppervlak en parkeerruimte.
Met de huidige nota Regionale detailhandelsvisie Land van Cuijk kan ik 
instemmen. Wij moeten onze detailhandelsactiviteiten bundelen in enkele centra. In de nota wordt gesproken over 5 centra. Ik wens dat dit lukt.
Om een stad levendig te houden moet ook het buitengebied attractief zijn.
Streekproducten rechtstreeks kopen bij de boer, bij de fruit- en/of groenteler is voor mij een goede zaak. In het huidige rapport is daarvoor geen aandacht. Dat vind ik een gemiste kans.
B-stuk
Betreft Agendapunt 7: Vaststelling bestemmingsplan “Bedrijventerrein Wisseveld en Nieuwe Haven”
Toen ik dit voorstel op de agenda zag staan voelde ik mij weer onaangenaam 
verrast.
Vaststelling van dit bestemmingsplan is een zeer belangrijk besluit door de gemeenteraad.
Maar ik weet tot op heden niet wat wij feitelijk gaan vaststellen. Een normale inhoudelijke behandeling van dit ontwerp bestemmingsplan heeft niet 
plaatsgevonden. 
De ingebrachte zienswijzen zijn niet besproken. De indieners zijn anoniem gemaakt. Sedert wanneer geschiedt dit en waarom?
De effecten van de vaststelling van dit plan op de geplande naastliggende woningbouw zijn mij niet bekend. Kan ik daar meer toelichting op krijgen?
Verder valt mij op, dat in dit bestemmingsplan de regels niet gerelateerd zijn aan de specifieke bedrijven. In andere plannen staat dan bijvoorbeeld bestemming: “drukkerij of caravangroothandel “.
Dat wordt nu achterwege gelaten, zodat er meer mogelijkheden zijn. Wanneer deze extra mogelijkheden zijn vastgelegd kan dit invloed hebben op de voorziene woningbouw in de naaste omgeving.
Verder lees ik dat detailhandel mogelijk is in “Volumineuze goederen”. Dus toch detailhandel in Wisseveld?
Het Nettorama terrein, Lenie van Kempen en omgeving zijn niet nader uitgewerkt, waarom ik in de vorige vergadering nog de aandacht heb gevraagd. Aanbrengen van zogenaamde zichtlijnen vanaf de provinciale weg op de oude stad vind ik voor de belevingswaarde erg belangrijk. Waarom wordt aan dit punt voorbij gegaan?
Tenslotte zie ik dat een gedeelte van het zogenaamde Martensterrein nu bestemd is voor een verkeersrotonde. Welke verkeersplannen inclusief plannen voor de reconstructie van de provinciale weg ter plaatse zijn gewijzigd en wie gaat dat betalen?
Grave toch niet? 
Ook over dit punt graag een heldere toelichting?
B-stuk
Betreft Agendapunt 8: Vaststellen bodemkwaliteitskaart
Wat zijn de kosten om tot een dergelijke kaart te komen en hoe verloopt hetproces inzake de gegevensverwerking?
In het voorstel wordt over nut en noodzaak gesproken maar dit zijn in dit geval schijn argumenten. Wat de kosten betreft is er sprake van een open eind constructie.
Voor wat het nut betreft het volgende.
Als grond vervoerd wordt dan is de vervoerder verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de vracht. De vervoerder zal altijd vragen om een monsterrapport. Een verwijzing naar een bodemkwaliteitskaart zal voor een vervoerder geen zekerheid opleveren over wat voor vervoer wordt aangeboden. De eigenaar moet alsnog zorgdragen voor een monsterrapport.
Een voorbeeld is de door de gemeente Grave verkochte schone grond op het industrieterrein De Bons. Echter, de grond bleek vervuild en de kopers konden 
zelf zorgdragen voor het schonen en afvoeren van deze grond. 
Wat heb je in zo’n geval aan een bodenkwaliteitskaart?  NIETS.
Ik verzoek om nadere en concrete antwoorden over nut, noodzaak en kosten?
B-stuk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: