Wat opviel in de Jaarrekening over 2015!

Toelichting gebruikte symbolen:


V = conform plan (gerealiseerd)


— = deels gerealiseerd, bijstelling noodzakelijk


X = (Nog) niet gerealiseerd 

Programma 1 Dienstverlening, veiligheid en bestuur


Beleidsdoelstelling: 


Bestuur:

1.  Op het juiste moment en op basis van de juiste informatie worden op maatschappelijk verantwoorde wijze democratische besluiten genomen. V
2.  Burgers aan de voorkant betrekken bij totstandkoming en uitvoering beleid. —
3.  Het bestuur staat open voor klachten en bezwaren en streeft naar een vlotte en zorgvuldige afhandeling daarvan. – — 

Programma 2 Openbare ruimte

Beleidsdoelstelling:


Wegen en verkeer:


1. Het onderhoudsniveau van de wegen op peil houden.  — 

Waterwegen en havens:


1. Toegankelijkheid haven van Grave   —

Recreatie en toerisme:

2. Stimulering van recreatief watertoerisme   — 

Gemeentelijke eigendommen: 


1. Aanpak groenstrokenproblematiek        V 

2. Waardecreatie bij gebruikers van gemeentelijk vastgoed   — 

3.  Optimalisering beheer gemeentelijke onroerende zaken.   — 

Programma 3 Bouwen, wonen en milieu

Beleidsdoelstelling:


Economische zaken:


1. Het versterken van de economische structuur  —

2. Bevorderen economische samenwerking    V 

Programma 4 Kind, cultuur en sport


Programma 5 Maatschappelijke zaken:


Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien


Beleidsdoelstelling:


Binnen dit programma gelden de volgende beleidsdoelstellingen: structurele uitgaven met structurele midden dekken.   – — 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: