Uit de collegebesluiten van 12 april over de concept-jaarstukken 2015.

Jaarrekening 2015.
Samenvattend advies:
De concept-jaarstukken 2015 van de gemeente Grave zijn bijna gereed. De jaarrekening 2015 sluit met een positief saldo van €
491.867. Het voordelige rekeningresultaat bestaat uit het saldo van de totale lasten en baten inclusief de mutaties in de
reserves. In de bijgevoegde jaarstukken 2015 is een specificatie van de voor- en nadelen per programma opgenomen en een
overzicht van de incidentele baten en lasten. Aan de raad wordt voorgesteld om van het resultaat 2015 van de niet benutte
incidentele budgetten ad. € 187.928 over te hevelen naar de begroting 2016.

Besluit:

De op- en aanmerkingen c.q. aanvullingen vanuit de collegeleden bespreken en verwerken in de definitieve versie van de
jaarstukken 2015 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: