Fractie Keerpunt 2010: inbreng gemeenteraadsvergaderingvan 19 april 2016.

Amendement:  
De raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen op 19 april 2016
Gehoord de beraadslaging;
Overwegende:
–  artikel 12a lid 1 gaat over het spreekrecht en vermeldt dat derden bij het agendapunt ‘Spreekrecht’ het woord kunnen voeren over op de agenda vermelde onderwerpen;
–  dat dit te beperkend is. Burgers, bewoners moeten niet alleen in de commissievergadering – maar ook in de raadsvergadering – gelegenheid hebben om naar voren te brengen wat hen beroert; welke onderwerpen zij belangrijk vinden om onder de aandacht te brengen van het college en de raad; 
Besluit:
art. 12 a lid 1 te wijzigen in: 
Na de opening van de vergadering kunnen derden bij het agendapunt ‘Spreekrecht’ het woord voeren over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen. 
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening en naam:
Keerpunt 2010 
B.W.A.M. Litjens​​​
H. M.J. Bongers
P.C. Schuts

Inbreng Hennie Bongers

1. Opening

2. Vaststellen agenda
3. Benoeming en beëdiging mevr. van Boekel – Bilde als lid Rekenkamer L.v.C.
4. Vragen 
– M.b.t. ontwikkeling detailhandel op het Wisseveld: wanneer worden wij als raad in de gelegenheid gesteld om nog invloed uit te oefenen op de plannen Wisseveld m.b.t. de detailhandel ontwikkelingen. Graag ontvangen wij van de wethouder een concreet tijdspad waarin het proces van de besluitvorming is opgenomen.
– Niet zo zeer een vraag maar compliment. Het is alweer een paar weken geleden maar wij willen iedereen die mee heeft geholpen aan het Historisch Spektakel op 2 en 3 april de complimenten geven. Het weekend was zeer geslaagd, en succesjes moet je vieren. Eigenlijk is een zin voldoende ‘Waar een klein stadje groot in kan zijn’.
5. Algemeen spreekrecht 

6. Ingekomen stukken en mededelingen
7. Vaststellen besluitenlijst van 15 maart 2016
A-stukken 

8. Verlening ontheffing woonplaatsvereiste wethouders 

Nel stemverklaring.
9. Renovatie basisschool De Ester

Hennie stemverklaring: Keerpunt 2010 vindt het belangrijk dat de basisschool De Ester voor Escharen behouden blijft. De school heeft
een belangrijke functie in deze kern van Escharen. Stemt daarom in 
met de financiële middelen welke voor de renovatie beschikbaar
worden gesteld.

– Aandachtpunt is vinden wij dat er eigenlijk nog geen krediet beschikbaar is omdat het rekeningresultaat van 2016 nog niet weten.

– Zorgpunt zijn prognose cijfers van aantal leerlingen komende 10 jaar welke nu nog niet beschikbaar zijn, ook met het oog op de realisatie van de brede school Oost. 

B-stukken 
10. Kadernota werkorganisatie CGM 2017 – 2020
Hennie openstaande vraag:
Kadernota is een beleidsarme notitie gericht op de ‘kosten’. Ook Keerpunt 2010 stelt voor om een evaluatie te plannen in het najaar van 2016 waar het m.n. gaat om het beleid gericht op de 3 K’s te weten: Kosten, Kwaliteit en Kwetsbaarheid.
11. Reglement van Orde gemeenteraad 2016
Voor Keerpunt 2010 is m.n. de wijziging t.a.v. het interpellatiedebat belangrijk.
Keerpunt 2010 heeft 2 amendementen (bijlagen)m.b.t. spreekrecht en termijn beantwoording vragen. 
12. Verordening op de Auditcommissie 2016
Keerpunt 2010 stemt in met het amendement van VPGrave op de verordening waarbij wordt opgemerkt dat Ben Litjens niet deel zal nemen aan besloten bijeenkomsten en op dat momentde andere fractieleden dit zullen overnemen.
13. Brede School Grave, locatie Visio Oost
Keerpunt 2010 vindt het belangrijk dat de brede school Oost er gaat komen en begrijpt de uitleg over de extra kosten wat is aangegeven in het ter beschikking stellen van het aanvullend krediet ter hoogte van €682.000,-
Toch heeft Keerpunt 2010 een aantal aandachtspunten/opmerkingen over het proces:
– Momenteel wordt er aangegeven dat het waarschijnlijk gaat om 400 leerlingen waarbij 19 klassen worden gerealiseerd. In juni komt de prognose beschikbaar hoe de ontwikkeling zal zijn van het kinderaantal de komende 10 jaar. Is het niet beter om deze prognose af te wachten alvorens in het ontwerp de 19 klassen te realiseren?
– Communicatie: Keerpunt 2010 geeft de complimenten over de eerste bijeenkomst in de Esterade waar informatie aan ‘belangstellenden’is gegeven (presentatie en het verslag is bij de stukken toegevoegd). Echter tijdens deze bijeenkomst is afgesproken dat er in het voorjaar een nieuwe bijeenkomst zou worden georganiseerd waarbij een eventueel antwoord zou worden geformuleerd op alle vragen en opmerkingen en ideeën welke zijn aangegeven. Tijdens het inspreekrecht in de commissie I&B werd duidelijk dat er geen bijeenkomst is georganiseerd en geen antwoord is gekomen op alle vragen, opmerking of eventuele ideeën. Belangrijk voor Keerpunt is dat deze wel worden meegenomen en zo niet dat hier uitleg over plaatsvindt waarom niet. Om bezwaren te voorkomen moet er meer en beter worden gecommuniceerd met omwonenden of andere belang(hebbende)stellenden!
– Infrastructuur: de ontwikkeling m.b.t. het Visio terrein en de gebiedsvisie is nog niet klaar. Wat voor gevolgen kan dit hebben, te denken valt aan de eventuele afsluiting van de Elisabethstraat en een eventuele verbindingsweg over het Visio terrein naar de N321. Heeft dit nog gevolgen/risico’s voor de brede school Oost.
Keerpunt 2010 is niet geheel gelukkig met de vollegorde hoe de ontwikkeling plaats vindt, maar snap ook dat er druk is om het tijdspad te halen. Vraagt daarbij om een reactie aan de wethouder op de genoemde opmerkingen. M.b.t. het ontwerp kan de architect zijn werk wel goed doen zonder deze gegevens?
Wij vinden dit een moeilijke afweging voor dit moment.
14. Verordening Duurzaamheidslening Grave
Keerpunt 2010 (Nel en Hennie) vindt het een sympathiek voorstel, waarbij een duidelijk impuls wordt gegeven aan stimulering duurzaamheid particuliere woningeigenaren. Wel zou de wethouder nog uitleg geven hoe ervaringen(Benchmarkt) zijn vanuit andere gemeenten waar deze stimulering heeft plaatsgevonden.
Ben heeft een aantal vragen (benoemd in de kleine fractie) over de risico’s welke de gemeente loopt en of er vanuit andere gemeenten hier ook ervaringen mee zijn. Ook hier zou de wethouder bij andere gemeenten informatie inwinnen.

15. Sluiting
Inbreng raadslid Ben Litjens (Keerpunt 2010) in de gemeenteraadsvergadering van 19 april 2016 van de gemeente Grave
Betreft Agendapunt 3: Benoeming en beëdiging lid rekenkamercommissie Land van Cuijk.
De betreffende kandidaat is een voortvarende kandidaat. Volgens haar Linkedin profiel is zij al aangenomen en heeft zij al ervaring met de Rekenkamercommissie Land van Cuijk.
Ik wens haar veel succes toe en ik zou graag zien dat de gemeenteraad de rapporten van de Rekenkamercommissie ook effectief zou omzetten in beleid.
Betreft Agendapunt 4: Vragen
Vraag 1 betreft detailhandel diep in het plan Wisseveld
Ik constateer bij ondernemers uit de binnenstad, dat zij minder bezoekers verwachten als er diep in het plan Wisseveld detailhandel (supermarkten etc) wordt toegestaan op het terrein van GBB, dat niet direct aansluit aan de binnenstad. Volgens mijn informatie is het zogenaamde “Martensterrein” eigendom van de GBB en niet van de familie Martens. Het eigendomsrecht is reeds jaren geleden overgegaan naar de GBB.
De geplande supermarkten zouden geluidsoverlast vanaf de provinciale weg moeten tegenhouden ten behoeve van de achterliggende bewoning.
Ik vraag het College nadrukkelijk om ook andere opties te bekijken, zoals een bedrijfsverzamelgebouw voor startende ondernemers. 
Vraag 2 betreft het herplanten van markante knotwilgen bij de schaatsvijver.
In de Groenstructuurvisie was voor dit gebied een groenbeplanting voorzien.
Vele mensen willen de knotwilgen terug. Dit beeld was al tientallen jaren een kenmerkend en een fraaie aanblik in Grave.
Wethouder Daandels heeft gezegd, dat hij knotwilgen terug wilde plaatsen maar 
daar geen budget voor had. Op Marktplaats staat goede knotwilgen te koop voor prijzen rond de € 50,- per stuk.  Indien er reeds nu 20 terug worden gepland zou dat met inplanten rond de € 2000,- kosten al dan niet met behulp van vrijwilligers.
Aangezien er budget is voor mijn deelname aan de VNG congressen en ik daaraan in mijn raadsperiode van 4 jaar niet deelneem verzoek ik het College dit budget te besteden aan de herplant van knotwilgen. 
Vraag 3 betreft de verbetering van de riolering van de Arnoud van Gelderweg
In de vorige raadsvergadering heb ik om een onderzoek gevraagd naar nieuwe boormogelijkheden onder de Arnoud van Gelderweg. In het ontvangen antwoord van het College staat dat dit nog niet is geschied.
Ik constateer dat de voorbereidingen doorgaan op basis van het huidige plan zonder dat de door mij gevraagde mogelijkheid is onderzocht.
Ik vind dit een zeer ongepaste houding ten opzichte van een meedenkend 
raadslid. Ik heb deze vraag gesteld om een vernieuwde boormethode te 
onderzoeken, omdat dit veel overlast kan voorkomen met een aanzienlijke 
besparing van de kosten.
Ik weet waar ik over spreek. Zo heeft de gemeente bij huisnummer 23 een extra put aangelegd, die bij hoogwater zou worden aangesloten op een leiding rechtstreeks naar de gracht om wateroverlast te voorkomen. Ik vraag nogmaals om een serieus onderzoek.
Vraag 4 betreft het hergebruik van de Generaal de Bons kazerne
Op 21 maart 2016 is er een bijeenkomst geweest met omwonenden over het hergebruik van het leegkomende gebouwencomplex.
Tijdens deze bijeenkomst is gesproken dat een gedeelte van deze kazerne beschikbaar blijkt voor de COA ten behoeve van AMA’s en staf.
Vraag: A: Kan het College mededelen, wanneer er publieke duidelijkheid komt over een concept plan ten aanzien van de kazerne ?
Vraag B: Blijven bestaande toezeggingen, die gedaan zijn bij de nieuwbouw van het AZC  in stand?
Vraag 5 betreft beslotenheid Presidium
In de vorige raadsvergadering heeft de burgemeester terecht gezegd, dat in het Presidium geen besluiten kunnen worden genomen. 
Maar ik stel vast dat onlangs in het Presidium is besloten, dat er ook in detoekomst in beslotenheid wordt verder vergaderd.
Mijn vraag is: Hoe zijn deze twee feiten met elkaar te rijmen?
Betreft Agendapunt 9: Renovatie basisschool de Ester
Ik feliciteer een ieder, die daaraan heeft meegewerkt.
Betreft Agendapunt 10: Kadernota werkorganisatie CGM 2017-2020
Uit de stukken blijkt, dat de gemeente Grave voor volgend jaar met een onvoorziene uitgave van € 400.000,- wordt geconfronteerd. Deze meeruitgave bestaat enerzijds aan extra uitgaven voor salarisaanpassingen en extra ondersteunend personeel en anderzijds dat de bezuinigingsdoelstellingen niet worden gehaald
De gemeente Grave betaalt ongeveer € 7 miljoen aan personeelslasten. Dit is per inwoner € 538,- . Dit betekent omgerekend naar een dorp als Escharen € 700.000,- . 
De gemeente Grave is voor mij een slaapgemeente met geen bijzondere problematieken. De problemen, die er zijn, worden hoofdzakelijk veroorzaakt
 doordat er slecht met burgers wordt omgegaan. Hier is meer assertiviteit geboden. Telkens is er gedoe, wat weer veel ambtelijke tijd kost en dus geld.
Daar moeten wij vanaf. Er moet meer in oplossingen gedacht worden dan in problemen.
Dit is voor mij moeilijk te aanvaarden, dat er nu feitelijk € 400.000,- aan extra uitgaven in 2017 wordt gevraagd voor de Graafse ambtenaren.
Ik heb steeds de indruk, dat binnen het CGM problemen zijn, die het budget voor personeelskosten niet reduceren zonder dat wij als gemeenteraad weten wat er precies aan de hand is.
Ik verzoek het College in samenwerking met CGM de gemeenteraad in een afzonderlijke bijeenkomst nader te informeren, waarom de geraamde verminderingen in de meerjarenbegroting maar niet worden behaald.
Ik stem tegen het huidige voorstel.
Betreft Agendapunt 11: reglement van orde gemeenteraad 2016
Ik zou graag een bepaling in dit reglement opgenomen willen zien dat de startvan beleidsvisies,  het voorbereiden van bestemmingsplannen en hetvoorbereiden van infrastructurele werken eerst worden besproken in decommissies en gemeenteraad.
Het primaat hiervoor behoort duidelijk bij de gemeenteraad te liggen.
De gemeente Grave heeft bij dit voorstel het advies gevolgd van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Daarmede ben ik het eens. Maar de VNG weet niet, dat de Graafse gemeenteraad altijd geblinddoekt achterop de kar zit bij grote projecten in plaats dat de gemeenteraad ziet en bepaalt waar we naar toe gaan.
Ik stem tegen dit voorstel.
Betreft Agendapunt 12: Verordening op de auditcommissie 2016
Meermalen heb ik gezegd, dat wij met de aanlevering van stukken voor de Audit
 commissie, zoals de begroting en andere financiële stukken op de goede weg zijn. Daar ben ik zeer tevreden mee.
Maar met het huidige voorstel ben ik niet tevreden.
Ik ben tegen een Auditcommissie, die altijd in beslotenheid vergadert.
Het is duidelijk, dat als er over personen wordt gesproken of over zaken, waarbij de gemeente een bod wil uitbrengen, dat dit in beslotenheid geschiedt.
Ik stel daarom voor om in de verordening op de auditcommissie op te nemen, dat deze in het openbaar vergadert en dat tot een besloten vergadering over kan worden gegaan, indien dit nodig is. Hierbij moet het zaken gaan als er over personen wordt gesproken  of indien het om biedingen gaat.
Het argument van het College om beslotenheid van de Auditcommissie vast te leggen, omdat ambtenaren dan dieper om zaken kunnen ingaan vind ik totaal verkeerd.  Een transparante overheid is noodzakelijk om te voorkomen, dat er misstanden kunnen ontstaan. 
Het argument van het College betekent namelijk dat ons nu zaken worden onthouden, die van belang zijn. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Ik zou graag 
willen weten, welke zaken ons nu onthouden worden?
Ik stem tegen het huidige voorstel.
Betreft Agendapunt 13 betreffende de Brede School, locatie Visio Oost
Mijn fractiegenoten zullen op dit voorstel nader ingaan. Ik wil er op wijzen, dat op het Visio terrein een Brede School wordt gepland terwijl er geen plan ligt voor de bestemming. Ontsluiting en inrichting van het Visioterrein. 
Morgen misschien weer spijt over de locatie?
Betreft Agendapunt 14 betreffende Verordening Duurzaamheidslening Grave
Zoals ik reeds in de commissie heb ik aangegeven, dat ik tegen het voorstel ben om leningen te gaan verstrekken aan burgers ten behoeve van isolatie van woningen enz.. Dit is geen taak voor gemeente. 
Verder voorzie ik problemen over terugbetaling bij overlijdens en bij andere ernstige problemen, zoals echtscheiding, werkeloosheid,  ziekte enz.
Op de in de commissie door mij gestelde vragen heb ik nog geen antwoord ontvangen.
Mogelijke tekorten moeten weer door andere burgers worden betaald.
Ik ben eerder voorstander van het verstrekken van een subsidie aan burgers, indien de gemeentekas dat toelaat en een dergelijk beleid per direct kan worden beëindigd.
Escharen, 19 april 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: