Briefwisselingen over de Bomenkap rond de gracht en ijsbaan

Geachte heer, mevrouw,
Onderstaande email is onder onze aandacht gebracht door de heer G.J. Derks.
Uit deze mail hebben wij tot onze verbazing moeten opmaken dat de wethouder tijdens de raadsvergadering van 15 maart jl. heeft opgemerkt dat de vergunning tot het kappen van de bomen rondom de gracht is afgegeven zonder dat daar een andere zienswijze over zou zijn geschreven. 
Dit laatste is onjuist.
Naast de hieronder vermelde reactie van de heer Derks, is door ons op 7 december 2015 bijgesloten brief verzonden aan het College van Burgemeester en Wethouders, waaruit blijkt dat wij mede namens een flink aantal medebewoners van de G.W. Lovendaalsingel naar voren hebben gebracht dat wij weliswaar begrijpen dat de kap van de bomen zal moeten plaatsvinden om het renovatieplan te doen uitvoeren, maar dat wij het van groot belang achten dat er (op zijn minst hetzelfde aantal) bomen zullen worden teruggeplaatst.
Een ontvangstbevestiging en inhoudelijke reactie is door ons ontvangen op 16 december 2015 en treft u bijgesloten aan. Uit de reactie blijkt dat geen bomen zullen worden teruggeplaatst en feitelijk is ons het mes op de keel gezet om geen bezwaar te maken tegen de kapvergunning omdat dat zal leiden tot uitstel/afstel van de werkzaamheden. 
Naar aanleiding van de in de brief vervatte mededeling dat het verzoek tot het planten van een haag langs de provinciale weg bij de provincie zal worden neergelegd, is bijgesloten brief aan de Provincie verzonden. 
Op 18 februari jl. heeft de Provincie telefonisch gereageerd. Deze reactie staat weergegeven in bijgesloten email d.d. 20 februari jl. aan de buurtbewoners. Kort gezegd komt het er op neer dat de Provincie niet tot herplaatsing van bomen zal overgaan en dat het aan de gemeente Grave is om voor herplanting van de bomen zorg te dragen. 
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat wij van het kastje naar de muur worden gestuurd. 
U zult begrijpen dat de mededeling van de wethouder dat er geen zienswijzen naar voren zijn gebracht ons zeer tegen de borst stuit en dat wij het gevoel krijgen dat wij niet serieus worden genomen. Wij zijn van oordeel dat er sprake is van schending van de beginselen van behoorlijk bestuur, en dan wel met name het zorgvuldigheidsbeginsel. 
Met de heer Derks zijn wij eens dat het verbeteren van de gracht en het zichtbaar maken van de vestingswerken een mooi plan is. Echter, als direct omwonenden brengen wij hierbij nogmaals onze ernstige bezwaren naar voren indien de bomen (en andere beplanting) niet worden vervangen omdat dat leidt (reeds heeft geleid) tot een onaanvaardbare toename van geluids- en lichtoverlast, afname van privacy en afbreuk van ons uitzicht. 
Wij verzoeken u dan ook dringend ons te steunen in ons verzoek tot herplanting van (op zijn minst hetzelfde aantal) bomen en ander groen. 
Hoogachtend,
Frank Cappendijk en Marion van der MeijGeacht college van burgemeester en wethouders en gemeenteraadsleden.
Op 5 januari heb ik een brief geschreven naar aanleiding van het kappen van de bomen rondom de gracht.
Op 17 februari heb ik van de gemeente Grave een afwijzing gekregen waarin zij niet ingaan op de door mij gedane suggesties.
Afgelopen dinsdag 15 maart  in de raadsvergadering, die ik zojuist heb afgeluisterd, heb ik tot mijn grote verbazing gehoord dat de wethouder heeft aangegeven dat de vergunning tot kappen is afgegeven zonder dat daar een ander zienswijze over is geschreven. Nu voel ik mij toch echt achtergesteld. De waarheid is dat er wel degelijk tenminste één zienswijze is binnengekomen en wel die van mij.
Ik heb aangegeven dat ik het een prima plan vind om de gracht blauwalgvrij te maken (waarvan de wethouder zei dat dit een zijdelings (????) voordeel was; wij op de Lovendaalsingel vinden dit de hoofdreden van deze operatie), maar dat de gemeente Grave als stakeholder van de Verborgen Raamvallei in ieder geval moreel de verplichting heeft tot herplanting over te gaan.
Nu ben ik ook voorzitter van de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord Limburg afd Cuijk/Grave en wij zijn ook één van de stakeholders van dit project. Wij zijn actief bezig om bedrijven CO2 te laten compenseren in de eigen regio, de gemeente Mill heeft, als pilot de CO2 compensatie van het gemeentehuis, voorzien op een terrein in Beers en ook de ZLTO die, eerst met grote scepsis, maar nu met groot enthousiasme aan dit project zijn 
medewerking verleent.
Allemaal met de doelstelling om van deze regio een mooie regio te maken. Samen!
Ik vind dat met deze houding Grave een verkeerd signaal afgeeft aan de stakeholders van dit project.
Nogmaals het verbeteren van de gracht en het zichtbaar maken van de vestigingswerken past perfect in de doelstellingen van de Verborgen Raamvallei (op de projectkaart is dit project A02), maar het negeren van de groendoelstelling is uitermate slecht voor het imago van Grave en drukt op een enorme manier het enthousiasme van de overige deelnemers. Hoe moet ik met droge ogen aan ondernemers gaan verkopen dat zij, tegen betaling, bomen moeten kopen om hun CO2 te compenseren, terwijl Grave bomen omhakt en niet terugplant?
In de bijlage treft u mijn brief aan, de afwijzing van de Gemeente Grave en het projectplan van de Verborgen Raamvallei.
Ik vertrouw er op dat wij hierover in gesprek komen en dat er een deugdelijk herplantingsplan komt dat recht doet aan het gestelde in mijn brief.
Met een hartelijke groet,
Geert-Jan Derks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: