Inbreng raadslid Ben Litjens (Keerpunt 2010) tijdens de raadsvergadering op 15 december 2015

Agendapunt 3: Vragen
Deze keer stel ik maar een vraag, zodat deze nog in het oude jaar beantwoord kan worden.
Waarom mogen ondernemers aan de Arnoud van Gelderweg 99 van de gemeente  geen reclame op hun eigen pand plaatsen maar moeten zij meedoen aan een reclamezuil, die niemand ziet staan?
Mijn tweede vraag is of in de toekomst bepaalde zaken, die al jaren lopen, niet door andere ambtenaren kunnen worden behandeld? Ik heb enkele weken geleden ervaren, dat dit heel goed werkt. Een zaak, die 4 jaar al sleepte, is in een tweetal gesprekken opgelost. Wethouder Joon is daarvan op de hoogte.
Agendapunt 5: Mededelingen
Ik zal niet deelnemen aan de beraadslagingen bij agendapunt 15 in verband met scheiding van belangen. Ik verlaat dan deze vergadering..
Agendapunt 7: Actualisatie APV
Ik geef een stemverklaring af. Ik stem tegen, omdat in dit voorstel nog eens wordt vastgelegd, dat er in Grave geen stookvergunning meer wordt afgegeven. Hiertoe is door het College besloten zonder dat er met de betreffende ondernemers is overlegd. Weer een voorbeeld dat zo niet met ondernemers moet worden omgegaan.

Agendapunt 8: Wijziging gemeenschappelijke regeling BHIC

Ik geef een stemverklaring af. Ik stem tegen, omdat door het College de invloed en de zeggenschap van de gemeenteraad wordt ingeperkt terwijl de rijksoverheid de mogelijkheid heeft geboden om de invloed van de gemeenteraad op gemeenschappelijke regelingen te vergroten.
Agendapunt  9: Wijziging gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap  NO-Brabant
Ik geef een stemverklaring af. Ik stem tegen om dezelfde reden als die heb genoemd bij punt 8 van de agenda.
Agendapunten 10: ondersteun stemverklaring mevrouw Schuts en de heer Bongers
Agendapunt 11: akkoord
Agendapunt 12: Historisch Grave
Ik ben een voorstander dat de belevingswaarde van de historische stad Grave wordt vergroot. Ik vind het een goed initiatief.
Dit kun je bereiken door kleine informatieborden op de gevels, gevelreiniging, kleurstellingen schilderwerk, oude uithangborden aan gevels, herstel van puien, uitbreiding aantal kunstwerken, aanbrengen luiken enz. Voorbeelden genoeg in Nederland.
Ik ben een voorstander, dat deze onderwerpen worden benoemd in een verordening met daaraan gekoppeld een jaarlijks budget.
Bij de toedeling van de middelen behoort bekend te zijn voor welke zaken de gemeente een bijdrage levert en tot welk bedrag.
Overschrijdt het aantal goedgekeurde plannen het beschikbare budget dan moet er geloot worden. Simpel en duidelijk.
Ik wil het geld direct besteden aan de uitvoeringskosten en niet aan allerlei voorbereidingskosten zoals aan ambtelijke kosten van bijvoorbeeld € 50.000,-.
Wethouder Joon zei in de raadscommissie: “We kunnen zelf wel zien wat er gebeuren moet”.
Ik ben het volkomen met hem eens.
Ik stel voor dat het huidige voorstel wordt herschreven en dat er een Verordening wordt opgesteld met duidelijke spelregels.
Ik zal tegen de begrote uitgaven van ambtelijke ondersteuning van € 50.000,- stemmen.
Een commissie onder leiding van wethouder Joon beslist over de ingediende voorstellen en plannen met de daar bijbehorende kostenramingen.
Dat er ruimte is in dit project voor burgerparticipatie vind ik vanzelfsprekend.
Vervolgens wordt er geloot, zodat er nimmer sprake kan zijn van overschrijding van het beschikbare budget. Het werk moet voor het vakantieseizoen van elk jaar gereed zijn.
Verder meen ik dat het project om de 3 jaren moet worden geëvalueerd zodat de gemeenteraad kan besluiten of het project moet worden bijgestuurd of zelfs moet worden beëindigd. Ik wil geen situatie, dat wij op dat moment gebonden zijn aan gewekte verwachtingen, zodat er nog een financiële nasleep komt.
Agendapunt 13: 2e bestuursrapportage 2015
Deze rapportage laat zien dat de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn.
Ik vind de financiële rapportage overzichtelijk en duidelijk. Hiervoor mijn complimenten.
Maar deze rapportage laat niet de economische ontwikkeling van Grave zien.
Ik kan niet lezen hoeveel huizen er dit jaar gebouwd zijn. Hoeveel industriegrond is verkocht. Hoeveel toeristen Grave hebben bezocht. Hoeveel hotels er zijn gebouwd. Hoeveel werkgelegenheid er bij is gekomen. Kortom ik mis een economische paragraaf in de bestuursrapportage. Met alleen de doortocht van de carnavalsvereniging en de Vierdaagse lopers door Grave redden wij het niet. Ik zou graag bij de volgende bestuursrapportage een aantal elementen benoemd zien, waaraan de prestaties van het College kunnen worden gemeten.
Een ander punt wat mij zorgen baart betreft de geraamde inkomsten uit de pachtgronden. Hier ontvangt de gemeente Grave € 140.000,- minder dan geraamd. Een doorkijk naar de toekomst ontbreekt. Ik wil het hierbij laten, omdat dit in de Auditcommissie verder is toegelicht.
Hetzelfde betreft de toename van de post schuldhulpverlening van 15%. De meerkosten van € 10.000,- worden nu gedekt door gelden, die bestemd zijn door de zorg. Deze twee zaken moeten wij financieel gescheiden houden.
Wel wil ik uitspreken, dat ik het middel van schuldhulpverlening een goed middel vind ter oplossing van financiële problemen. Maar de eigen verantwoordelijk van mensen, voordat dit middel wordt toegepast, blijft bij mij wel voorop staan.
Ik stem voor het huidige voorstel.
Agendapunt 14: bestemmingsplan Oranje Bastion
Dit plan laat zien op welke wijze bestemmingsplannen worden voorbereid.
Wie stelt bestemmingsplannen vast? Het antwoord is de gemeenteraad.
Wordt de gemeenteraad bij de voorbereiding en invulling van een bestemmingsplan in een vroeg stadium betrokken?  Het antwoord is neen, de  
gemeenteraad krijgt een kant en klaar plan voorgeschoteld waar de gemeenteraad geacht wordt mee in te stemmen.
DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEMEENTERAAD IS ZO EEN LOZE LETTER.
Dit moet echt anders.
Ik beschouw de huidige gang van zaken bij de totstandkoming van bestemmingsplannen als TAAKVERWAARLOZING DOOR DE GEMEENTERAAD.
DE COALITIE (VVD_ CDA_ LPG_TROTS LAND VAN CUIJK) DRAAGT DAARVOOR DE VOLLE VERANTWOORDELIJKHEID.
De Coalitie kan stellen: “Maar het College komt toch met goed doortimmerde plannen”. Dit is geen argument omdat de oppositie (7 van de 8 raadsleden) geen gelegenheid heeft gehad hun inbreng te leveren. EN DAT IS ONDEMOCRATISCH.
IEDER RAADSLID VERTEGENWOORDIGT DE INWONERS en NIET ALLEEN DE COALITIE.
Dit gezegd hebbende ga ik in op het bestemmingsplan.
Niet alleen de gemeenteraad als geheel wordt buiten de opstelling van bestemmingsplannen gehouden maar ook de betrokken buurt.
Ook zij krijgen een kant en klaar plan voorgeschoteld.
Wethouders Daandels zou met de bewoners praten maar toen het echte gesprek zou plaatsvinden, was de wethouder verhinderd. Dat kan, maar dan maak je een nieuwe afspraak als je de bewoners serieus neemt.
Het verhaal gaat, dat de wethouder verhinderd was omdat hij samen met de coalitie toen vergaderde.  Een dubbele fout als dat zo is, want heeft de coalitie weer een voorsprong op nadere informatie. De gemeenteraad als geheel doet er niet toe. Dat moet stoppen!!.
Over sommige onderdelen van het plan heb ik geen oordeel zoals het archeologisch onderzoek en het bodemonderzoek.
Wel heeft het plan de schijn tegen, dat deze twee zaken goed zijn onderzocht.
Een gedegen archeologisch onderzoek (2,3 of 4 m diep) heeft niet plaatsgevonden terwijl juist op die diepte nabij een oude stad belangrijke archeologische waarden kunnen worden aangetroffen.
Verder behoud ik mijn twijfels over de kwaliteit van het bodemonderzoek.
De argumenten van de bewoners lijken mij steekhoudend.
Mijn lesje heb ik in Grave wel geleerd toen de kopers van kavels op het industrieterrein De Bons constateerden dat de bodem was vervuild. De toenmalig wethouder zei: “Dan hadden zij dat maar beter zelf moeten onderzoeken of een beter geformuleerd voorbehoud moeten maken bij de aankoop van de grond”.
Met andere woorden: let als koper zelf maar op.
Ik hoop niet dat de toekomstige bewoners ook te zijner tijd deze boodschap krijgen te horen. Wie waarschuwt hen nu? Ik heb nog wel een bord te huur.
Dat er gebouwd wordt op het betreffende terrein steun ik maar het gaat natuurlijk om de vraag hoe en wat.
Over de vraag “Wat” wordt helemaal niet gesproken. Dat is een gemiste kans.
Die verantwoordelijkheid leg ik geheel bij de coalitie neer, want deze coalitie weigert daarover ruimte te bieden in een gewijzigd voorbereidingstraject.
Voor mij is vanavond de “Hoe” vraag aan de orde.
Twee zaken zijn op dat punt belangrijk.
  1. De parkeersituatie in het bredere verband van de verkeerssituatie;
  2. De invulling van het voorzieningenniveau, zoals speeltuin, trapveldje, parkje, groen etc.
Het project Oranje-Bastion kan niet los worden gezien van de gehele ontwikkeling van Wisseveld en de overgang van Wisseveld naar de binnenstad.
Op Wisseveld worden 400 tot 600 woningen worden gebouwd. Als alle terreinen binnen dit gebied maximaal worden bebouwd dan ontstaat er een onleefbaar geheel.
Bij de 22 woningen op Oranje-Bastion behoren 42 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen zijn niet aanwezig binnen het plangebied. Er zijn dan twee mogelijkheden om dit op te lossen. Of het aantal woningen wordt teruggebracht zodat er wel voldoende ruimte is of het plangebied wordt vergroot door het Coxterrein integraal te betrekken bij dit plan.
Er behoort ook ruimte te zijn voor groen, speelterreinen, mini dierentuin, trapveld enz.
Met het storten van een bedrag in het parkeerfonds wordt het toekomstige parkeerprobleem niet opgelost, omdat er nadien geen ruimte meer is in de omgeving om dat te doen.
Voorts heb ik nergens de geluidsbelasting van de woningen aan de Koninginnedijk gezien. Evenmin zie ik ruimte gereserveerd voor wandelaars vanuit de uiterwaarden langs de haven naar de Maasboulevard of fietspaden langs de Koninginnedijk. Ook bezoekers of passanten van de haven hebben geen ruimte om te parkeren in de omgeving, omdat niets op dat punt thans juridisch wordt vastgelegd. Met andere woorden: GBB bouwt en laat Grave met de problemen zitten.
De toekomstige bewoners van Wisseveld gaan normaal gesproken via de Koninginnedijk naar de binnenstad. Als dit via de Koninginnedijk veel problemen geeft dan wordt de straat Oranje Bastion als sluiproute gebruikt.
Een verkeersplan ontbreekt, wat partijen (gemeente en GBB) bindt.
Met betrekking tot het ontbreken van groen- en speelvoorzieningen kan hetzelfde gezegd worden. Er wordt nu zelfs grond afgesnoept van het huidige speelterreintje. Dat kan gewoonweg niet.
Ik vind het bestemmingsplan Oranje-Bastion ondeugdelijk.
Escharen, 15 december 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: