Wat ging er vooraf aan de laatste raadsvergadering voor het zomerreces?Een inventarisatie van de inbreng van Keerpunt 2010 e.a. in de 
verschillende vergaderingen van commissies en auditcommissie.
Mevrouw Schuts vraagt of de periode om zienswijzen in te dienen over het voorontwerp bestemmingsplan bedrijventerrein Wisseveld / nieuwe haven, dat ter inzage ligt van 24 juni tot 4 augustus, verlengd kan worden omdat de periode deels in de zomervakantie valt. 
o Wethouder Daandels geeft aan dat vakantieperiodes zoveel mogelijk gemeden worden bij zienswijze-termijnen. Hier is gekozen voor een voorontwerp, daarmee wordt een langere procedure doorlopen en ligt nog niet het ontwerp bestemmingsplan voor. College heeft de afweging gemaakt en gekozen voor deze termijn van 6 weken en biedt daarmee in haar optiek voldoende gelegenheid aan burgers om te reageren, mede daar het hier een voorontwerp betreft en het de volledige inspraakprocedure bij het ontwerp bestemmingsplan nog volgt.

Mevrouw Schuts vraagt naar de begroting van de ODBN
o Wethouder Daandels onderschrijft dat de begroting van ODBN ontbreekt, het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van ODBN behandelt de begroting op 7 juli, daarna wordt de raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen.


9. Jaarstukken 2014 en begroting 2016 werkorganisatie CGM

Wethouder Joon geeft toelichting op dit agendapunt
Mevrouw Schuts stelt naar aanleiding van de jaarrekening, blz 7 dat het ziekteverzuim hoog is.
Toelichting wordt gevraagd op beleidsdoelstelling 3, pilot innovatieplan fysieke leefomgeving en op de kwetsbaarheid van centrale inkoop. Uitleg wordt gevraagd over het individueel loopbaantraject voor 3 jaren van € 500,=. Onder welke voorwaarden wordt dit beschikbaar gesteld en kan het totaal in 2015 ingezet worden?
Naar aanleiding van de begroting blz 14/15 bijdragen op voorschotbasis, gevraagd wordt om de verschillende bedragen toe te lichten.
o De heer Remmits gaat in op het lopende traject m.b.t. centrale inkoop waarbij de inzet is om het cluster inkoop te versterken met BIZOB (Bureau Inkoop Zuid Oost Brabant), dit plan komt naar verwachting in juli naar het bestuur.
CAR-UWO bepaalt dat medewerkers recht hebben op een scholingsbudget van € 500,= per jaar, die medewerkers die een opleidingsplan hebben ingediend mogen dit bedrag overhevelen, € 1500,= is het maximale bedrag om aan te wenden voor een opleiding, wordt dit niet ingezet dan vloeit het terug naar de 
middelen van CGM.
Bezuiniging 238.830 + amendement 96.000 is samen 334.000.
Ten aanzien van het ziekteverzuim wordt aangegeven dat een tijdelijke stijging inherent is aan een dergelijk proces en de laatste cijfers een daling laten zien.
De heer Bannink vraagt naar de consequenties voor de gemeente Grave voortvloeiend uit het besluit tot afname van minder uren
.
o Wethouder Joon geeft aan dat de colleges hierover in gesprek zijn, het Dagelijks Bestuur CGM
 neemt in juni standpunt hierover in.

De heer Bannink vraagt of de regeling / overeenkomst met CGM hierdoor wordt gewijzigd?
o De heer Remmits geeft aan dat uitspraken hierover nu vooruitlopend zou zijn op besluitvorming in het Dagelijks Bestuur, maar deze optie wel wordt meegenomen.


Mevrouw Schuts vraagt n.a.v. de jaarrekening blz 16 naar facilitaire zaken en huisvesting, hoe kan het dat de inzet van IBN niet meer via de AGR-gelden gedekt kan worden met de komst van CGM?
o De heer Remmits geeft aan dat de regeling die destijds met IBN is afgesproken zegt dat dit in de vorm van dividend aan gemeenten gebeurt, dit geld zit dus bij de gemeenten en niet bij CGM. Daarmee ontstaat hier een overschrijding.
8.    Kadernota 2016-2019 (2e ronde)
Mevrouw Schuts komt terug op vragen die gesteld zijn aan wethouder Daandels en waarop nog schriftelijk antwoord volgt. Specifiek wordt ingegaan op de vraag over de beheerkosten voor het terrein Visio West, deze werden in relatie gebracht met de sloopkosten. Over beheerkosten werd gesteld dat deze er nauwelijks zijn, toelichting wordt gevraagd op dit punt.
Verder staat de vraag m.b.t. de digitalisering van archiefbestanden bij het BHIC (komt er een bijdrage van de provincie?) nog open en de vraag over reconstructie wegen 435.000,= wordt uitgetrokken, welk bedrag staat daar nu voor?
De vragen worden schriftelijk beantwoord door het college.
10. Jaarrekening 2014 en begroting 2016 Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noord-Oost
Wethouder Joon geeft toelichting op dit agendapunt.

De heer Litjens vraagt wat in Grave bijzondere problemen zijn, is dit schoolverzuim? Kan hierop ingezet worden in vroegtijdig stadium?
o Wethouder Joon geeft aan dat de raad een overzicht voor Grave is toegestuurd van het aantal (1906) leer- en kwalificatie-plichtigen, dit bevat ook een overzicht van de verzuimmeldingen (absoluut, relatief en de luxe verzuimmeldingen). Mocht dit nog niet  zijn toegezonden, dan volgt dit alsnog. Op verzuim wordt scherp toegezien en ingezet. 
Naschrift griffier: het overzicht is op 2 juli aangeboden aan de raad.

11. Jaarstukken 2014 en begroting 2016 GGD Hart voor Brabant
Wethouder Henisch geeft toelichting op dit agendapunt.

De heer Litjens herhaalt zijn eerdere uitspraak uit 2014 dat hij het onbegrijpelijk vindt dat Grave 350.000,=uitgeeft aan de GGD en wil kritisch naar deze uitgavenpost kijken. Zou graag de opbouw van de kosten zien.
o Wethouder Henisch geeft aan dat de opbouw van de kosten is terug te vinden in de voorliggende jaarrekening en begroting.
Mevrouw Schuts stelt dat de GGD minder bezuinigt (5% i.p.v. 8%) dan andere GR-en, en vindt dit niet acceptabel. Gelet op het feit dat de GGD een algemene reserve heeft van meer dan 10 miljoen wordt gevraagd of de GGD participeert in sociale wijkteams of dat dit nog komt.
o Wethouder Henisch antwoord bevestigend, de GGD is nu ook bezig met de vorming van wijknetwerken. Het innovatiebudget is hiervoor bedoeld, voorstellen hiervoor zijn in voorbereiding.
De heer Bannink gaat ook in op bezuinigingen, GGD voldoet niet aan bezuinigingstaakstelling, sluit zich aan bij mevrouw Schuts en vraagt uitleg over de innovaties.
o Wethouder Henisch geeft aan dat voorstellen hieromtrent in juli aan het algemeen bestuur worden voorgelegd, deze worden in de begroting meegenomen.
Advies: B-stuk voor behandeling in de raad van 7 juli 2015
12. Jaarverantwoording 2014 en programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord
Wethouder Henisch geeft toelichting op dit agendapunt.
Mevrouw Floor vraagt de hogere bijdrage voor Grave per inwoner te verklaren en vraagt of die extra bijdrage terug komt. Hoe lang blijft deze bijdrage in stand?
De heer Kamps is verbaasd over bouwkundige voorziening die opgenomen is, onduidelijk is of dit ook Grave betreft, en heeft graag voor de raadsvergadering duidelijkheid hieromtrent.

De heer Litjens stelt dat in deze begroting geen ruimte voor behoud ladderwagen voor Grave, college geeft aan dat dit mogelijk is wanneer de raad anders beslist, de heer Litjens roept de raad hiertoe op. Daarbij wordt gesteld dat de ladderwagen van Cuijk niet geschikt is voor Grave, stuurt aan op een proef met de wagen van Cuijk en gaat in op de watervoorziening.


Mevrouw Floor refereert in dit kader aan hetgeen is gepland voor de commissie Inwoners en Bestuur op 15 september, dan wordt toelichting gegeven op de herverdeling van materieel binnen de regio.

Mevrouw Schuts gaat in op de huisvestingskosten, of Grave daarin moet Grave meebetalen wordt uitgezocht.
Mevrouw Schuts vraagt op welke termijn de herberekening van bijdragen wordt geëffectueerd en wil hierover geïnformeerd worden.
o Wethouder Henisch geeft aan dat de raad geïnformeerd wordt.
Advies: B-stuk voor behandeling in de raad van 7 juli 2015.

13. Jaarrekening 2014, begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)


Wethouder Henisch geeft toelichting op dit agendapunt.
De heer Peters informeert naar de gesprekken die gevoerd zouden gaan worden tussen de bibliotheek enhet BHIC in relatie tot de eventuele sluiting van de leeszaal.

De heer Litjens pleit voor behoud van het historisch archief voor Grave en doet de suggestie om dit onderdeel te maken van een toeristisch bezoek aan Grave. Mevrouw Schuts vraagt ook naar de stand van zaken m.b.t. de gesprekken tussen bibliotheek en BHIC.
Wethouder Joon geeft aan dat recent met de bibliotheek een bezoek gebracht is aan het BHIC waarbij de ruimte bekeken is. Bibliotheek en BHIC bekijken de mogelijkheden verder, dit overleg is gaande.
Met betrekking tot de suggestie van de heer Litjens brengt wethouder Joon in dat bezoekers die bij BHIC komen, komen specifiek voor het onderzoek waar ze mee bezig zijn, de suggestie om dat te combinerenmet bezoek van Grave neemt hij mee naar BHIC.

Mevrouw Schuts maakt tenslotte complimenten voor het jaarverslag 2014.
Advies: A-stuk voor behandeling in de raad van 7 juli 2015.

Wethouder Daandels doet een mededeling over het Nationaal Waterplan 2009-2015. Het college heeft op 16 juni besloten om een zienswijze in te dienen waarmee aandacht wordt gevraagd voor communicatie en schaduwschade.
Mevrouw de Zoeten vraagt of de eerder aangenomen motie over de dijk in dat gebied hierbij is meegenomen.
o Wethouder Daandels geeft aan dat de zienswijze in lijn is met de eerder ingediende zienswijze en dit aspect is meegenomen.

Mevrouw Schuts is verheugd dat de zienswijze is ingediend en vraagt een kopie van de brief.

De heer Litjens verklaart geen inbreng te hebben bij de zienswijze die door de heer J. Litjens wordt ingediend en niet mee te stemmen over deze zienswijze op het bestemmingsplan buitengebied.

Verder is de heer Litjens positief over de recente berichtgeving omtrent de scheepswerf en verzoekt het college de commissie daarover te informeren.
Mevrouw Schuts:
• Gevraa
o Wethouder Daandels geeft aan dat dit loopt volgens planning, doelstelling is om vraagbundeling begin 2016 te laten plaatsvinden. Na de zomer worden hiertoe voorbereidingen getroffen. Met het aansluiten van Sint Anthonis is het een gezamenlijk Land van Cuijk traject. 
• Geïnformeerd wordt naar de subsidie voor de 3-eenheid Velp. Wat is de orde van grootte? Is de subsidie gelabeled voor klooster en kerkje? 
o Wethouder Daandels geeft aan deze vraag schriftelijk te beantwoorden 
• Gevraagd wordt op wiens kosten de aanpak van blauwalg plaatsvindt
o Wethouder Daandels geeft aan dat dit door de gemeente en het waterschap wordt gedragen.
• Geïnformeerd wordt naar de motie van aansporing bij vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied 2013 m.b.t . de opsporing van knelgevallen. Komt er een update van de brief van 4 maart jl. of komt het planvoorstel spoedig?
o Wethouder Daandels geeft aan hierover schriftelijk terugkoppeling te geven.
• Ingegaan wordt op de vandaag ontvangen informatie over de gevel van het stadhuis.
Wethouder Daandels geeft aan de ontvangen informatie 1 op 1 te hebben doorgezonden en geeft aan dat het mechanisch probleem uitsluitend aan de orde is bij het inspringen van de kozijnen.

De heer Litjens:
• Vraagt aandacht voor onkruid in de binnenstad i.r.t. het smartlappenfestival op 5  juli.

4. Vaststellen afsprakenlijst 12 mei 2015
Mevrouw Schuts
• Vraagt aandacht voor de termijn waarop vragen beantwoord worden.
• Vraagt n.a.v. pag 2 naar de beantwoording van de vragen over snippergroen. Een email aan de raad is doorgestuurd naar de wethouder met het verzoek om een reactie. 
o Wethouder Daandels geeft aan dat het college hier kennis van genomen heeft, schriftelijke vragen worden binnen 30 dagenbeantwoord, de reactie volgt.
• Maasland 
o Wethouder Daandels geeft aan dat dit nog niet binnen is.
Mevrouw de Zoeten 
• Geeft n.a.v. pag 5 aan nog geen antwoord te hebben gekregen op haar vraag:Mevr. De Zoeten vraagt waar het opgehoogde bedrag (van € 100.000,–) uit wordt betaald. Er is eerder een motie aangenomen dat deze uit een bezuiniging op het onderhoud van het groen zou worden bekostigd. Deze bezuiniging kwam boven op het bedrag van € 50.000,– van het amendement van de coalitie. In het huidige stuk wordt enkel een bezuiniging genoemd van € 50.000,–. De wethouder zegt toe deze vraag schriftelijk te beantwoorden.
Het verslag wordt vastgesteld.
5. Spreekrecht publiek
1. De heer (Tom) Fest – Snippergroen (i.r.t. Eendenpoel)
2. De heer W. Baaijens – Snippergroen
3. De heer Liefrink – Snippergroen
4. Mevrouw (Isabel) van Dommelen – bestemmingsplan buitengebied
5. De heer Broekman – bestemmingsplan buitengebied
6. De heer (Jan) Litjens – bestemmingsplan buitengebied
7. De heer van de Lockant – bestemmingsplan buitengebied
6. Bestemmingsplan buitengebied
Wethouder Daandels geeft een korte toelichting op het agendapunt.

De heer van de Westerlo spreekt verbazing uit en beoordeelt de communicatie als slecht. Hij gaat niet in op individuele gevallen, deze worden binnen de fractie nog besproken. Gang naar de Raad van State had voorkomen kunnen worden wanneer communicatie wel op orde zou zijn. De uitspraak van de Raad van State moet volledig gevolgd worden, dit is niet het geval.
 Wethouder Daandels erkent dat communicatie moeilijk is, maar bestrijdt de kwalificatie “slecht” en vraagt om concrete voorbeelden. Daarbij geeft wethouder Daandels aan dat het voorstel in lijn is met de uitspraak van de Raad van State.

De heer Litjens gaat in op de communicatie en stelt dat de brief is geschreven naar aanleiding van signalen dat belanghebbenden niet op de hoogte gebracht zijn.

De heer Reijnen stelt dat andere regels veranderd zijn in het bestemmingsplan dan aangegeven door Raad van State, heeft een fout geconstateerd m.b.t. tot de locatie Gassel/Escharen en vraagt of het toepassen van de Verordening Ruimte herzien moet worden.
o Wethouder Daandels bevestigt één foutief citaat m.b.t. de maatvoering (2.30 – 2.50) bij de cases Broekman  en geeft toelichting op punten. Concentratie ligt op de uitspraak van de Raad van State. De uitgangspunten in de Verordening Ruimte zijn niet wezenlijk anders, dit hoeft niet herzien te worden.

Mevrouw de Zoeten vraagt of de Raad van State toetst voordat de raad het herziene bestemmingsplan vaststelt? 
o Wethouder Daandels antwoordt ontkennend.
Mevrouw Schuts gaat in op de zaak Van Dommelen en vraagt waarom de appellant in de veronderstelling is dat het goed komt? 
o Wethouder Daandels verwijst naar de inhoud van de uitspraak, het treft hier mondelinge uitspraken.
De heer Litjens roept op tot meer overleg met de commissie Ruimte en burgers, haalt de motie uit 2013aan m.b.t. knelpunten inventariseren en gaat in op de wijze van communiceren. De heer Litjens vraagt om uitstel zodat eerst overleg met betrokkenen kan plaatsvinden. De brief van Van Dommelen acht hij helder, naar aanleiding daarvan vraagt hij of de wethouder met de provincie overlegd en of daarvan verslagen zijn die toegestuurd kunnen worden. Het treft 72 wijzigingen, de heer Litjens pleit ervoor het huidige voorstel niet in de komende raadsvergadering te behandelen maar het college eerst in gesprek met de 5 betrokkenen te laten treden om tot een bevredigend resultaat te komen. 
o Wethouder Daandels verwijst naar de uitspraak van de Raad van State, herziening moet plaatsvinden zodra wijziging van de verordening aan de orde is. Ziet in uitstel geen oplossing en roept de commissie op dit voorstel sec te beoordelen op basis van de uitspraak Raad van State. 
Mevrouw Schuts is minder positief over het doorlopen traject en vraagt of beroep mogelijk is na vaststelling van het bestemmingsplan, 1e herziening. Gevraagd wordt of de kaarten in groter formaat beschikbaar gesteld kunnen worden, anders dan via ruimtelijkeplannen.nl, en of de zienswijzen naar behoren zijn beantwoord en de zienswijzenota is toegezonden naar betrokkenen.
o Wethouder Daandels antwoordt dat beroep mogelijk is, geeft aan datlandelijk de wijze van publiceren van bestemmingsplannen geregeld is, maar het altijd mogelijk is om duidelijkheid te verschaffen aan de hand van kaarten. Naar betrokkenen is alleen de informatie gezonden die van toepassing is.
Mevrouw Schuts gaat in op de zaak ‘Van Dommelen’, pagina 12 van de uitspraak en wil uitleg over de passage “ten tijde van belang van de uitbreiding……. het betoog slaagt”
o Wethouder Daandels geeft aan dat de verordening Ruimte voor intensieve veehouderij een bouwvlak-beperking bevat van 1,5 ha, voor grondgebonden veehouderijen is dat niet zo, we hebben het hier over een gemengd bedrijf. De Raad van State geeft aan dat niet voldoende met de familie van Dommelen is besproken of zij zich op grondgebonden veehouderij  i.p.v.  intensieve veehouderij wilde richten.
Mevrouw de Zoeten gaat hierop in en vraagt hoe deze situatie (fam. Van Dommelen) tot stand gekomen is, er is dus wel ruimte. 
o Wethouder Daandels geeft aan dat de provincie betrokken is geweest bij deze casus en de eerder gegeven uitleg steunt.
Mevrouw Schuts geeft aan dat dit bedrijf sinds kort een herziene milieuvergunning heeft voor 35 paarden en vraagt de wethouder dit uit te leggen.
o Wethouder Daandels schetst de achtergrond en geeft aan dat deze herziening uitgaat van hetgeen staat in de uitspraak van de Raad van State.
Mevrouw Schuts gaat in op punt 5.7 op pagina 12; uitspraak vertrouwensbeginsel niet gehonoreerd bijfam. Van Dommelen, is nagedacht over een passende handreiking richting de familie?
o Wethouder Daandels geeft aan dat op basis van de uitspraak Raad van State en advies dit voorstel tot stand gekomen is.
Mevrouw de Zoeten vraagt of het ontwerp bestemmingsplan naar betrokkenen toegezonden is en of er een nieuwe milieuvergunning komt.
o Wethouder Daandels geeft aan dat betrokkenen  geïnformeerd zijn over de eigen cases. Een nieuwe milieuvergunning is nu niet aan de orde.Andere punten zoals de bedoelde milieuvergunning moeten eventueel worden meegenomen bij een volgende herziening.

Mevrouw Schuts vraagt naar de situatie van Van de Lockant en naar aanleiding van de inspraak en zienswijze van Broekman naar de regeling huisvesting seizoenarbeiders, is dit een nieuwe regeling? Voldoet het niet? Heeft het verduidelijking nodig?
o Wethouder Daandels geeft aan dat het eerste is terug te vinden in bij de zienswijze onder 3.6.5 in het bestemmingsplan en seizoensarbeidgeen onderdeel uitmaakt van de uitspraak van de Raad van State.

Mevrouw Eijgenhuisen gaat in op het gegeven dat de 26 weken termijn al verlopen is, de gemeente lijkt ruim de tijd te nemen, terwijl kort voor deze vergadering is een brief naar betrokkenen uitgegaan. Het gegeven dat 5 belanghebbenden toch inspreken geeft belang aan. In februari is door bureau Croonen de rapportage opgeleverd, wat moest er in de tussentijd nog gebeuren?
o Wethouder Daandels geeft aan dat de oorzaak van de verdaging niet is dat gemeente meer tijd nodig heeft, maar burgers hebben aangegeven iets meer tijd nodig te hebben.
 
Mevrouw de Zoeten vraagt wanneer het verzoek is gedaan om verdaging? 
o Wethouder Daandels antwoordt dat in maart en in mei een brief naar betrokkenen of adviseur is verzonden
Mevrouw Eijgenhuisen stelt dat meedenken ontbreekt, in haar optiek moet niet naar de letter van de wet maar in de geest van de wet gehandeld worden. Is de aanpassing van een enkele tekstregel aangegrepen om complete passages aan te passen? 
o Wethouder Daandels antwoordt ontkennend, het treft geen inhoudelijke wijzigingen. 

Mevrouw Eijgenhuisen constateert dat Van Dommelen een langlopend dossier is, een ondernemer die niet wordt gefaciliteerd maar wordt gefrustreerd. Wethouder Daandels gaat in op laatste jaar, en geeft aan excuses te hebben gemaakt. Mevrouw Eijgenhuisen vraagt of als de gemeente de wil zou hebben gemaakte fouten recht te zetten, dat mogelijk is en wat hiervoor nodig is? 
o Wethouder Daandels geeft aan dat o.a. rekening is gehouden met de uitspraak Raad van State.  Afwijken hiervan; mits gemotiveerd is eenbevoegdheid van de raad .

Mevrouw de Zoeten vraagt wanneer appellanten het concept ontvangen hebben. Op hun verzoek verdaging gevraagd Raad van State. M.b.t. de Heidestraat in Gassel: onduidelijk is of de loods positief bestemd wordt of deels onder het overgangsrecht valt? 
o Mevrouw Wessels geeft aan dat de maatvoering / bouwblok opgenomen wordt

Mevrouw Schuts stelt dat de loods wordt bewoond, dit is illegaal en dat blijft zo.  
o Mevrouw Wessels geeft aan dat een handhavingstraject is doorlopen, de gemeente in gelijk gesteld is, en deze situatie beëindigd moet worden.

Mevrouw de Zoeten 
gaat in op het aantal zaken die zijn doorlopen, wat zijn de kosten voor de gemeente?
Had die rechtsgang voorkomen kunnen worden? 
Inzake de situatie van de Lockant wordt gevraagd of het klopt dat B&W de bevoegdheid heeft specifieke bestemming eraf te halen en het bouwblok te verkleinen.
o Wethouder Daandels geeft aan deze vragen schriftelijk te beantwoorden, het laatste punt is terug te vinden in 3.6.5 van het bestemmingsplan

Mevrouw de Zoeten vraagt nog naar de wijzigingsbevoegdheid voor het college om bestaande vergunningen / aanduidingen van teelt ondersteunende maatregelen en bouwblok in te trekken als er een omschakeling komt van bedrijfsvoering of beëindiging, hoe ziet de wethouder dit en was dit in het vorige plan ook het geval? Is dit op te lossen? Verzoek aan de wethouder hierop schriftelijk te reageren.
De heer van Geest concludeert dat met zorgvuldigheid stukken zijn opgesteld, maar dit geldt niet voor contact met belanghebbenden. Aantal gestelde vragen zijn helder verwoord in de stukken. Het is niet gelukt om in gesprekken met belanghebbenden dit soort zaken duidelijk te maken. Zou kosten kunnen besparen. 
o Wethouder Daandels reageert en geeft aan dat bij de opstart van dergelijke procedures nadrukkelijker wordt ingegaan op communicatie en de interactie met belanghebbenden.
Tweede ronde:
Mevrouw Eijgenhuisen brengt een viertal vragen in:
1. Kunnen in een bestemmingsplan de  aanpassingen in rood aangegeven worden?
2. Waarom wordt de hoogte bij teelt ondersteunende maatregelen niet naar 3 m opgetrokken, als de omheining zelf dat wel mag zijn?
3. Waarom niet één teelt ondersteunende benoeming van de percelen, maar 3 gespecialiseerde varianten?
4. Hoe zit het met nieuwe kabels en aan te leggen nutsvoorzieningen, kan dat niet vrijgegeven worden op de percelen met teelt ondersteunende maatregel? Of komen we dan in de problemen met archeologie, als toch blijkt dat de percelen geroerd zijn, kan dat dan vrijgegeven worden?
Mevrouw Schuts vraagt of de Raad van State de verslaglegging van deze commissie en de raadsvergadering als weer in beroep wordt gegaan? Als de raad anders wil beslissen in zaak van Dommelen, hoe dan? 
o Wethouder Daandels geeft aan dat een reactieve aanwijzing kan.
De heer Reijnen gaat in op artikel 5.8 uitspraak Raad van State, raad kan een amendement aannemen.
o Wethouder Daandels vult aan dat de wijziging van het besluit wel beargumenteerd moet worden. 
De heer Joosten haalt de archeologienota aan, deze is vastgesteld na het bestemmingsplan. Daarbij wordt gevraagd naar het inperken van de wijzigingsbevoegdheid zoals bij één bestemmingsplan eerder gebeurd is.
o Wethouder Daandels geeft aan dat de nota geldt voor alle bestemminsplannen, geroerde grond is herkenbaar en wordt 
niet opnieuw onderdeel van onderzoek

Commissie Inwoners en Bestuur
De heer Van der Eerden vraagt wanneer de evaluatie van de transities aan de orde komt. Dit onderwerp zou halverwege het jaar terugkomen op de agenda. De voorzitter legt de vraag voor aan de portefeuillehouder en neemt aan dat voor de raadsvergadering bekend is wanneer de evaluatie plaatsvindt. De heer Van der Eerden wil dan ook graag weten hoe de evaluatie eruit gaat zien.
De heer Bongers vraagt of er zicht is op de financiën in het kader van de transities. De voorzitter merkt op dat dit ook onderdeel kan zijn van de evaluatie. 
De heer Bongers vraagt of bekend is dat een jonge judoka, Guusje Steenhuis, een bronzen medaille heeft behaald. Wordt hier aandacht aan besteed? 
Wethouder Daandels bevestigt dat het college opdracht heeft gegeven om hier aandacht aan te besteden.
4.​ Vaststellen afsprakenlijst van 19 mei 2015
Mevrouw Schuts stelt voor om op bladzijde 5 in de eerste en tweede zin twee keer toe te voegen “van de VVV” waar het gaat om de openingstijden en de vrijwilligers. Hiermee wordt ingestemd.
De afsprakenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.
5. ​Spreekrecht publiek
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
6.​Kadernotitie subsidiestelsel gemeente Grave “Samen staan we sterk”
Wethouder Daandels geeft een toelichting op de kadernotitie. Het subsidiebeleid is aan herziening toe. 
Er worden vier thema’s benoemd in de kadernotitie. Het is de bedoeling om de kaders vast te stellen zodat deze besproken kunnen worden met het maatschappelijk middenveld. 
De heer Peters zegt blij te zijn met de herziening van het subsidiebeleid. Hij vraagt aandacht voor goede communicatie.
De heer Van der Eerden vraagt waarom wethouder Daandels als portefeuillehouder aanwezig is. 
Wethouder Daandels legt uit dat wethouder Joon in het verleden vanuit zijn eigen bedrijf activiteiten heeft ontplooid op subsidiegebied. In het kader van de integriteit is hij daarom geen portefeuillehouder. Mevrouw Henisch houdt zich bezig met de kanteling. Omdat moeilijk was in te schatten hoeveel werk dat zou zijn is het subsidiebeleid ook niet bij haar neergelegd. 
De heer Van der Eerden vraagt hoe het subsidiebeleid in Grave zich verhoudt tot de andere CGM-gemeenten. Ligt daar hetzelfde voorstel?
Wethouder Daandels antwoordt dat de drie CGM-gemeenten allemaal bezig zijn met een nieuw subsidiebeleid. De systematiek is hetzelfde, maar er kunnen lokaal accenten worden gelegd.Maatschappelijke thema’s kunnen per gemeente worden benoemd.
De heer Van der Eerden vraagt of de subsidierelaties nog op de inhoud kunnen reageren. Waarom heeft er niet vooraf overleg plaatsgevonden met de subsidierelaties?
Wethouder Daandels licht toe dat er in september overleg plaatsvindt met de subsidierelaties. Het is van belang om een leidraad te hebben als de gemeente met de verenigingen gaat praten. De verenigingen kunnen dan reageren op de plannen. Eind van het jaar wordt een notitie aan de raad voorgelegd. 
De heer Van der Eerden merkt op dat in de kadernotitie de verenigingen centraal staan en niet de burgers, terwijl het juist om de individuele burger gaat. Subsidie is er om iedereen gelijke kansen te geven. Wie is er bestuurlijk verantwoordelijk voor de communicatie?

De heer Bongers kan zich vinden in de uitgangspunten van de Kadernotitie. Wat is de aanleiding van de herziening? Gaat het om bezuinigingen of is er een andere noodzaak voor de herziening van het beleid?. Over de aanleiding moet goed worden gecommuniceerd.
Wethouder Daandels legt uit dat de aanleiding meervoudig is. Er is sprake van een veranderende samenleving, participatie en ook van een budgettaire taakstelling, Het betekent niet dat iedere vereniging op voorhand dient in te leveren. Van belang is dat subsidie geen automatisme meer is. Hij bevestigt het belang van een goede communicatie.
De heer Bongers geeft aan dat het mooi zou zijn als er een overzicht met alle subsidies komt waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de vier verschillende types subsidie. Voor verenigingen moet duidelijk zijn hoe ze subsidies aan kunnen vragen.
Wethouder Daandels geeft aan dat de subsidies in een overzicht aan het eind van het jaar inzichtelijk worden gemaakt. Hierin wordt vermeld hoe het in het verleden was, hoe de communicatie was, wat de wensen zijn van de verenigingen en wat wordt voorgesteld op basis van de maatschappelijke thema’s.
De heer Bongers geeft een compliment voor de communicatiematrix. De heer Bongers vraagt of verenigingen in beroep kunnen gaan als ze minder subsidie krijgt. 
Wethouder Daandels bevestigt dat dit kan op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht. 
De heer Reijnen geeft aan voorstander te zijn van de Kadernotitie. Het automatisme van subsidieverstrekking wordt daarmee doorbroken. 
De heer Bannink vraagt of de grondslag voor de kadernotitie de subsidieverordening is. Moet de subsidieverordening ook worden herzien? De heer Bannink mist bij de Kadernotitie bijlage 2 met het overzicht van subsidies. Er moet goed worden gecommuniceerd dat er in 2016 nog niets verandert aan de subsidie. Wanneer is men verantwoordingsplichtig? Kan ook het thema duurzaamheid worden meegenomen in het overleg met de verenigingen?
Wethouder Daandels antwoordt dat er een nieuwe subsidieverordening komt. De wijze van verantwoording afleggen wordt daarin geregeld. Hij zegt toe goed te zullen communiceren over 2016. Duurzaamheid maakt deel uit van het thema “versterken van de woon- en leefomgeving” en valt onder het onderdeel milieu. Daar zal extra aandacht aan worden geschonken. 
De heer Nuijen is tevreden met de Kadernotitie die voorligt. Fijn dat de communicatiematrix handvatten geeft zodat de raad controle kan uitoefenen op het proces.
Mevrouw Floor vraagt hoeveel bijeenkomsten er worden georganiseerd. Zij ontvangt graag een uitnodiging.
Wethouder Daandels antwoordt dat er één bijeenkomst voor de sportverenigingen wordt gehouden en één bijeenkomst voor de overige verenigingen. Wethouder Daandels zegt toe dat hij de raad zal uitnodigen. 
Mevrouw Schuts vraagt of de Burgerparticipatieraad (BPR) de kadernotitie heeft gezien en beoordeeld.
Wethouder Daandels zegt dat het beleid op hoofdlijnen met de BPR is besproken. Hij heeft geen reactie van de BPR op de notitie gehad. 

Mevrouw Schuts vraagt of de BPR kennis heeft genomen van de notitie. 
Wethouder Daandels zegt dat iedereen kennis heeft kunnen nemen van de nota.
Mevrouw Schuts zegt dat het gebruikelijk is een notitie toe te sturen en advies te vragen. Is dat gebeurd? De wethouder geeft aan dat een presentatie is gehouden bij de BPR.
Mevrouw Schuts zegt het advies van de BPR te missen. Verder vraagt zij om toezending van bijlage 1 en 2. Wethouder Daandels geeft aan dat de bijlagen nog worden toegezonden.
Naschrift griffier: per abuis is een eerdere versie van de kadernotitie beschikbaar gesteld waarin een foutieve verwijzing zit. Inmiddels is de juiste versie op 1 juli verstrekt.
Mevrouw Schuts vraagt naar aanleiding van bladzijde 5 wat activiteiten met een vernieuwend karakter zijn. 
Wethouder Daandels antwoordt dat het gaat om activiteiten die nog niet eerder zijn uitgevoerd. 
Mevrouw Schuts vraagt naar aanleiding van bladzijde 6 waarom gesproken wordt van nader vast te stellen voorwaarden.
Wethouder Daandels legt uit dat nog niet bekend is hoe de verenigingen hier  tegenaan kijken. 
Mevrouw Schuts wijst op een brief van de Harmonie Stad Gravewaarin men zijn zorgen uitspreekt over de subsidieverstrekking. Het mag niet zo zijn dat verenigingen dreigen om te vallen. 
Wethouder Daandels zegt dat er sprake is van maatwerk.


De heer Van der Eerden zegt dat er een matrix is met 4 thema’s en 16 cellen. Is het zo dat de raad besluit over hoeveel geld er per cel wordt besteed. 
Wethouder Daandels bevestigt dit. De raad legt de accenten. 
Advies commissie: als B-stuk agenderen voor de raadsvergadering van 7 juli 2015.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: