Een “getypt” live verslag vanaf de publieke tribune. Stakende stemmen. Uniek: Unaniem amendement oppositie overgenomen.

Raadsvergadering 14 juli 2015.
Bestemmingsplan buitengebied.

Fam. van Dommelen op de publieke tribune. De raad bestaat hier nog uit 14 personen. Astrid Floor zit bij de Raamdonk eindmusical van haar dochter in Catharinahof.
Achter de perstafel zit Annelies Graafsma van de Maasdriehoek.
Freddy Kloote zit thuis achter de computer mee te luisteren vanwege jichtklachten die gelukkig afnemen.
Overzicht van de raadszaal.
Nel Schuts…we komen op voor het schrijnendste geval.
Amendement Keerpunt 2010, Lijst Eva Eigenhuijsen en VPGrave.
Smulders trekt aangekondigde motie in.
Ben Peters…gewoon in procedure nemen, geen behoefte aan amendement.
Smulders…onzorgvuldig gehandeld richting ondernemers…. alle aanpassingen later weer op tafel leggen.
Ben Litjens….primaat ruimtelijke ordening ligt bij de raad. tekst opvragen uitspraak wethouder Daandel
Jacques van Geest…amendement ondersteunen….in overleg met medewerkers Gemeente vastgesteld.
Uitspraak raad van State is duidelijk…buitengewoon onrechtvaardig..doe beroep op degenen die nu spoken zien.
Bannink…wel amendement van Dommelen en niet anderen?
Joosten…ik sluit me aan bij Ben Peters…benieuwd hoe college hier tegenaan kijkt. Is het juridisch getoetst?
EVA…U heeft het laatste woord zei de wethouder tegen de raad.  Gezamenlijk doel van deze raad. 
Interrumptie…tekst juridisch getoetst???
Ja, juridische hulp..
Ben benieuwd naar de reactie van de wethouder.
Wethouder Daandels: maximale grenzen opzoeken …juridische toetsing…niet door onze organisatie…verordening ruimte van de provincie is de juiste…raad heeft het laatste woord…goede onderbouwing…zorgvuldigheid…nogmaals gecheckt…wij hebben het maximale gedaan….uitspraak raad van state goed verwerkt…bestemmingsplan herzien…moet binnen wet en regelgeving plaatsvinden..
Litjens..met wie gesproken van de provincie?
Nel…waarom niet voor anderen een amendement…meest schrijnende gekozen. U kunt ook met amendement komen. Fam. van Dommelen niet goed behandeld. Blij dat U zei dat het laatste woord aan de raad is.
Suzanne de Zoeten reageert nog. 
Bannink waarom maar een amendement?
Geen verschil bij deze insprekers..niet schoonheidsprijs verdiend…VVD geen verschil maken.
Suzanne de Zoeten…andere zaken wel juridisch akkoord gegaan.
Smulders…ambtelijke toetsing…hoe ziet dat er uit…? In najaar partiele herziening in het najaar.
Ben Litjens…waarom trekt de wethouder op naar 3 meter hoogte?
Joosten…juridische toetsing ben ik bezorgd om.
Joosten: juridische consequenties niet te overzien.
Nel Schuts:  in raadsvoorstel geen uitbreiding…daarom komen we met amendement.
Leon Kamps…het gaat over paarden…meer denken vanuit de klant…een kans voor een ondernemer..laten we die nemen.
EVA…waarom alleen voor een dossier…onvoldoende …oproep in gesprek te gaan met ZLTO en ondernemers.  bij de herziening plannen buitengebied. Typerend geval hoe er met ondernemers wordt omgegaan. Mooie kans om ondernemer waar zwart op wit excuses zijn aangeboden zijn plannen te laten realiseren. Goed voor ondernemend Grave. Het is twee over twaalf voor deze ondernemer.
Smulders: ik ben wel eens met indieners van het amendement.
Jacques van Geest: ik verbaas me mateloos over de toon van de discussie door de coalitie.
Waarom ligt U nu dwars? Hebt U van hogerhand opdracht gekregen om tegen te stemmen?
EVA: oude boten uit de Maas halen…CDA draagt warm hart aan buitengebied.
Waarom hebt U (Smulders) de motie ingetrokken?
Wethouder Daandels: zit ik op goede plek? zorgvuldigheid…herziening bestemmingsplan…verbaasd me dat de raad nog verder de grenzen wil opzoeken…ik heb te maken met andere zaken…we hebben zorgvuldig getoetst.
Jacques van Geest…als duiveltje uit de doos…juridische toets..waarom niet gedeeld met de coalitie?
Van Dommelen…gemengd bedrijf…Raad van State…
Van Geest...heeft de coalitie voorkennis gehad?
Ben Peters...uit eigen koker.
Daandels: hebben we de uitspraak van de Raad van State goed behandeld?
Raad heeft het laatste woord: Ben Peters.
Nel Schuts…ik verwacht dat U het dossier kent..
U vertelt niet de hele waarheid.
Bannink..kwartier schorsing.
Stemming..
Litjens…gesplitste besluitvorming..
Amendement..eerst stemmen..als stemmen staken besluitvorming naar 29 september.
Potentitiele risico’s? Daandels: we lopen een risico.

Stoel Astrid is nog leeg bij de stemming.

Stemming.
Amendement. CDA, LPG (
met drie aanwezige raadsleden), Bannink en TROTS L.v.C. tegen. Voor: Keerpunt 2010, EVA en VPGrave. Met 7/7 staken stemmen. De besluitvorming wordt verplaatst naar  29 september.

Asrid Floor schoof pas aan na de stemming.
18. Vaststelling Visie Werken aan vesting en VISIO.
Van Geest:  twee amendementen.
Iets unieks realiseren…verbinding de stad en Estersveld…N321 iets aan doen.
voortvarend discussie aangevangen..visie voor het VISIO terrein …is er nog niet…een element…aansluiting Sint Elisabethstraat…barriere ontwikkeling plek Hampport…kostendragers zoeken..laten ontwikkelen…stedenbouwkundig en landschappelijk plan..harmonie wat coalitie en wij naar voren hebben gebracht…redelijk snel plannen op tafel..
Eerste amendement het beste. Niet gehaald dan het tweede.
Het college opdracht te geven om een stedenbouwkundige plan te laten maken.
2 scenario’s omlegging  weg
terugkoppeling met de raad zie teksten 1 en 2.
reactie van het college…is dit strijdig met wat het college wil?
Smulders…amendement…uitdrukkelijk ingaan op tracees in ogenschouw genomen.
Amendement no. 3
Leon Kamps…peiler van aankoop VISIO….verleggen van de provinciale weg..
Voorkeur voor bepaald trace…
Sluit niet uit…tracee tussen Estersveld en Escharen. N321 langs het centrum laten liggen.
Onderzoek doen aan nutteloze zaken.
Joosten..soms kunnen we elkaar vinden…probleem N391 op te lossen…college met de provincie aan de slag gaan om verlegging vorm te geven.
stedenbouwkundig later aan de orde.
Jacques van Geest…argumenten verzamelen …deskundigen raadplegen…om te kijken welke richting we opgaan.
niet de illusie te hebben dat we dit vraagstuk bestuurlijk en ambtelijk aan kunnen.
Hennie Bongers: waarom de haast? Niet kiezen voor zorgvuldigheid.
Met dit startstuk naar de provincie en de boer op te gaan.
Joosten later de stedenbouwkundige visie.
Ben Peters;  technisch probleem.. we zoeken naar tekst in het voorstel.
In voorstel staat voorkeursvariant.
De timing is te vroeg. 
Persoonlijke titel..in elkaar schuiven..
Nel Schuts...we zijn medeondertekenaar.
Wel missen we het verslag van de commissie ruimtelijke kwaliteitszorg…excursie..met uitleg…mogeljk?
Variant zuid voorkeur…Worden allebei de varianten doorgerekend?
Meeste commissieleden waren voor beide varianten uitwerken.
Buiten plangebied ook verleggen mogelijk moet zijn.
Onze oplossing buiten het plangebied:
Suggestie door verkeer richting Cuijk /A73 en omgekeerd leiden via  Stoofweg en Estersveldlaan richting Cuijksedijk. 
Aanpassingen kruisingen:
1. rotonde Bossche Baan/Stoofweg.
2. aanpassingen rotonde bij Merletcollege.
3. rotonde bij EstersveldlaanEssinklaan.
4. rotonde bij het kerkhof aansluiting Estersveldlaan/CuijkseDijk.
Op alle rotondes voetgangers en fietsers voorrang geven.
Hampoort wordt de echte toegangspoort voor voetgangers en fietsers na aanleg van twee bruggen.
Meenemen met planuitwerking van de andere provinciale N weg.
Bannink…globale schatting verlegging N321…aansluiten bij verhaal mevr. Schuts.
Terrein beter te verkopen provinciale weg niet op VISIO terrein ligt.
Totaal plaatje: Smulders.
Voorstel..puingranulaat…wethouder..begin 2016.
J.v.G.: aanzet tot herontwikkeling.
Ben Litjens…hoeveel geld is er beschikbaar? MER procedure eerst?
EVA: aansluiten bij VPGrave. niet vooraf vastleggen trace. positief amendement 3.
Schorsing van 10 minuten..
Jacques van Geest…amendement 1 wordt ingetrokken. Amendement  2 wordt  gewijzigd ondersteunt door allen gesteund!!!
TROTS L.v.C: trekt amendement drie in.
Wethouder..eerst spreken met eigenaar van de weg…welke mogelijkheden..gelukkig dat U zich daar in kunt vinden.
naamswijziging geen probleem…
diverse varianten bestuderen..commssie kwaliteitszorg wil niet te veel doorsnijdingen.
Nel Schuts: excursie…
van Geest..vergelijkbare situaties in Amersfoort en Breda.
Nel Schuts..RKZ…voorkeur…verlegging..onderbouwing! Hoofdlijnen …graag betrokken bij verdere planvorming…cultuurhistorisch.
Litjens..MER procedure…goed gaan bekijken.  Daandels MER is wenselijk..iets te vroeg aan de voorkant.

Raadsbreed amendement.

14 – 0 aangenomen.
Nel Schuts stemverklaring…omlegging via Stoofweg moet meegenomen worden in de nieuwe studies. 
Dus 2 studies uit het voorstel. Versie TROTS. En voorstel Keerpunt 2010. Totaal 4 versies naast elkaar zetten met de voors en tegens en de financien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: